Biuletyn Informacji Publicznej Swarzędz.pl

Oficjalna strona Miasta i Gminy Swarzędz

Biuletyn Informacji Publicznej
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony

Zaproszenia i protokoły z sesji Rady Miejskiej w Swarzedzu

Link do zaproszeń i protokołów z sesji Rady Miejskiej VII kadencja 2014-2018

Rejestr Posiedzeń Rady Miejskiej 2018

Sesja nr LVIII/2018 z dnia 10 października 2018r.

Sesja uroczysta - brak uchwał.

Sesja nr LVII/2018 z dnia 10 października 2018r.

 • Uchwała nr LVII/607/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2018-2036.
 • Uchwała nr LVII/608/2018 w sprawie ulgi w podatku rolnym na 2018 rok  http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2018/7947/.
 • Uchwała nr LVII/609/2018 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.

 

Sesja nr LVI/2018 z dnia 2 października 2018r.

 

 1. Uchwała nr LVI/588/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2018.
 2. Uchwała LVI/589/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2018 -2036.
 3. Uchwała LVI/590/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/568/2018 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie ulgi w podatku rolnym na 2018 rok.
 4. Uchwała LVI/591/2018 w sprawie ustalenia regulaminu dodatków do wynagrodzeń dla nauczycieli szkół, placówek i jednostek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Swarzędz.
 5. Uchwała LVI/592/2018 w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Swarzędz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.
 6. Uchwała LVI/593/2018 w sprawie ustalonej maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Swarzędz. edziennik.poznan.uw.gov.pl
 7. Uchwała LVI/594/2018 w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Swarzędz.
 8. Uchwała LVI/595/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami i najemcami kolejnych umów dzierżawy i najmu części nieruchomości położonych w Swarzędzu i Jasinie na terenie cmentarza komunalnego.
 9. Uchwała nr fileadmin/BIP/Prawo/Uchwaly/2018/596_2018.pdfLVI/596/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu położonego w Zalasewie przy ul. Kórnickiej 220.
 10. Uchwała nr LVI/597/2018 w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z Placu Rekreacyjnego w Kobylnicy. edziennik.poznan.uw.gov.pl
 11. Uchwała nr LVI/598/2018 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości położonych w Swarzędzu przy ul. Paderewskiego przeznaczonych na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.
 12. Uchwała nr fileadmin/BIP/Prawo/Uchwaly/2018/599_2018.pdfLVI/599/2018 w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Swarzędz – Kwiatowa. edziennik.poznan.uw.gov.pl
 13. Uchwała nr LVI/600/2018 w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Swarzędz – Leśna. edziennik.poznan.uw.gov.pl
 14. Uchwała nr fileadmin/BIP/Prawo/Uchwaly/2018/601_2018.pdfLVI/601/2018 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w mieście Swarzędz – Łąkowa. edziennik.poznan.uw.gov.pl
 15. Uchwała nr LVI/602/2018 w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Swarzędz – Mała Rybacka.  edziennik.poznan.uw.gov.pl
 16. Uchwała nr LVI/603/2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr LVI/349/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 marca 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części Bogucina i Janikowa oraz terenu lotniska (pow. ca 240 ha).
 17. Uchwała nr LVI/604/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu lotniska.
 18. Uchwała nr LVI/605/2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obręb Kruszewnia i część obrębu Garby i Zalasewo – część I.
 19. Uchwała nr fileadmin/BIP/Prawo/Uchwaly/2018/606_2018_01.pdfLVI/606/2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wierzenica – teren cmentarza i okolic”. edziennik.poznan.uw.gov.pl

Sesja nr LV/2018 z dnia 12 września 2018r.

 1. Uchwała nr LV/587/2018 w sprawie zmiany uchwały nr L/523/2018 Rady Miejskiej w Swarzędzu  z dnia 24 kwietnia 2018r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Swarzędz, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

 

 

Sesja nr LIV/2018 z dnia 28 sierpnia 2018r.

 1. Uchwała nr LIV/566/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2018.
 1. Uchwała nr LIV/567/2018fileadmin/BIP/Prawo/Uchwaly/2018/567_2018.pdfw sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2018 -2036.
 2. Uchwała nr LIV/568/2018 w sprawie ulgi w podatku rolnym na rok 2018. http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/  - uchylona w całości LIV/568/2018
 3. Uchwała nr LIV/569/2018fileadmin/BIP/Prawo/Uchwaly/2018/569_2018.pdfw sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu.
 4. Uchwała nr LIV/570/2018 w sprawie utworzenia Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Nasz Gruszczyn”.
 5. Uchwała nr LIV/571/2018 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej i nadania jej statutu. edziennik.poznan.uw.gov.pl
 6. Uchwała nr LIV/572/2018 w sprawie zmiany Statutu Gminy Swarzędz. edziennik.poznan.uw.gov.pl
 7. Uchwała nr LIV/573/2018 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. edziennik.poznan.uw.gov.pl
 8. Uchwała nr LIV/574/2018 w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Swarzędzu  Nr XLVI/451/2018 z dnia 23 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie  z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Swarzędz. edziennik.poznan.uw.gov.pl
 9. Uchwała nr LIV/575/2018 fileadmin/BIP/Prawo/Uchwaly/2018/575_2018.pdfw sprawie zmiany uchwały Nr LIV/398/2006 Rady Miejskiej w Swarzêdzu z dnia 29 marca 2006r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe środkami swarzędzkiej komunikacji autobusowej, opłat dodatkowych, określenia uprawnień do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami transportu zbiorowego, a także podziału linii na strefy.http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2018/6896/
 10. Uchwała nr LIV/576/2018 w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Swarzędz –  ul. Krótka.
 11. Uchwała nr LIV/577/2018 w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Swarzędz – ul. gen. Tadeusza Kutrzeby. edziennik.poznan.uw.gov.pl
 12. Uchwała nr LIV/578/2018 w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Swarzędz – ul. Stanisława Kwaśniewskiego.
 13. Uchwała nr LIV/579/2018fileadmin/BIP/Prawo/Uchwaly/2018/579_2018.pdfw sprawie zmiany uchwały Nr XV/147/2015 Rady Miejskiej  w Swarzędzu z dnia 27 października 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicom w miejscowości Gortatowo i Łowęcin (Dz.U.Woj. Wlkp. z 2015r., poz. 6180) – Piękna. edziennik.poznan.uw.gov.pl
 14. Uchwała nr LIV/580/2018 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowoœci Gortatowo – Sielanka. edziennik.poznan.uw.gov.pl
 15. Uchwała nr LIV/581/2018 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Zalasewo – Jana Keplera. edziennik.poznan.uw.gov.pl
 16. Uchwała nr LIV/582/2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Tereny rekreacyjne – plaża miejska i okolice ulicy Kosynierów w Swarzędzu”. edziennik.poznan.uw.gov.pl
 17. Uchwała nr LIV/583/2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz, obejmującego wieś Łowęcin, część północną obrębu Jasin i część wschodnią obrębu Gortatowo oraz część Paczkowa – CZĘŚĆ POŁUDNIOWA B1. edziennik.poznan.uw.gov.pl
 18. Uchwała nr LIV/584/2018 w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
 19. Uchwała nr LIV/585/2018 w sprawie zasięgnięcia od Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu informacji o kandydatach na ławników.
 20. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr LIV/586/2018 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26 czerwca 2018r. W sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2018r. Na wsparcie wykonania kompleksowej modernizacji budynków użyteczności publicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Sesja nr LIII/2018 z dnia 10 lipca 2018r.

 1. Uchwała nr LIII/564/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2018.
 2. Uchwała nr LIII/565/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2018 - 2036.

 

Sesja nr LII/2018 z dnia 26 czerwca 2018r.

1.Uchwała nr LII/541/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2018.

2.Uchwała nr LII/542/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2018 - 2036.

3.Uchwała nr LII/543/2018 w sprawie emisji obligacji Gminy Swarzędz oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

4.Uchwała nr LII/544/2018 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2018r. na wsparcie wykonania kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

5.Uchwała nr LII/545/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi poznańskiemu na „Projekt koncepcyjny budowy wiaduktu pod linią kolejową nr 353 Poznań Wschód – Skandawa wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 2407P ul. Swarzędzkiej w m. Kobylnica, gm. Swarzędz, powiat poznański, województwo wielkopolskie”.

6.Uchwała nr LII/546/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi poznańskiemu na „Projekt koncepcyjny budowy wiaduktu ponad/nad linią kolejową nr 3 Warszawa Zachodnia – Kunowice wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 2439P Paczkowo – Trzek ul. Średzka w Paczkowie, gm. Swarzędz, powiat poznański, województwo wielkopolskie”.

7.Uchwała nr LII/547/2018 w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2439P – ul. Średzka w m. Paczkowo.

8.Uchwała nr LII/548/2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości położonej w Swarzędzu wraz z własnością wzniesionego na niej budynku.

9.Uchwała nr LII/549/2018 w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (43.750,- zł).

10.Uchwała nr LII/550/2018 w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (46.250,-zł).

11.Uchwała nr LII/551/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn.”Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenia ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)”.

12.Uchwała nr LII/552/2018 w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomnika przyrody dębu szypułkowego „Gruby Dąb”, rosnącego na terenie Skansenu Pszczelarskiego, znajdującego się przy ulicy Poznańskiej 35 w Swarzędzu.

13.Uchwała nr LII/553/2018 w sprawie złożenia skargi na zarządzenie zastępcze Wojewody Wielkopolskiego Nr KN-I.4102.36.2018.2 z dnia 13 czerwca 2018r. w sprawie nadania osiedlu Dąbrowszczaków położonemu w miejscowości Swarzędz nazwy Szarych Szeregów.

14.Uchwała nr LII/554/2018 w sprawie złożenia skargi na zarządzenie zastępcze Wojewody Wielkopolskiego Nr KN-I.4102.34.2018.2 z dnia 13 czerwca 2018r. w sprawie nadania ulicy Jakuba Przybylskiego położonej w miejscowości Swarzędz nazwy Księdza Józefa Tischnera.

15.Uchwała nr LII/555/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz Pana Mariana Szkudlarka.

16.Uchwałę nr LII/556/2018 w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom obecnych klas szóstych oraz obecnych klas trzecich szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Swarzędz w kolejnym roku szkolnym 2018/2019 (Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz.5340 z dn.3.07.2018r.).

17.Uchwała nr LII/557/2018 w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Swarzędz – J. Kraszewskiego (Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz.5341 z dn.3.07.2018r.).

18.Uchwała nr LII/558/2018 w sprawie zmiany uchwały nr XIII/75/2003 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 sierpnia 2003r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta Swarzędz (Dz.U. Woj. Wlkp. z 2003r., Nr 150, poz. 2823) – ul. Kupiecka  (Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz.5342 z dn.3.07.2018r.)

19.Uchwała nr LII/559/2018 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Sarbinowo – ul. Dzika (Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz.5343 z dn.3.07.2018r.).

20.Uchwałę nr LII/560/2018 w sprawie utworzenia Rady Seniorów w Gminie Swarzędz i nadania jej statutu (Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz.5344 z dn.3.07.2018r.).

21. Uchwała nr LII/561/2018 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz, obejmującego wieś Łowęcin, część północną obrębu Jasin i część wschodnią obrębu Gortatowo oraz część Paczkowa – CZĘŚĆ POŁUDNIOWA B (Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz.5773 z dn.9.07.2018r.).

22.Uchwała nr LII/562/2018 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz, obejmującego tereny położone w miejscowości Zalasewo po wschodniej i zachodniej stronie ulicy Kórnickiej – część II (powierzchnia opracowania ca. 105ha) (Dz .Urz. Woj. Wlkp. poz. 5809 z dn. 10.07.2018r.)

23.Uchwała nr LII/563/2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/57/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 sierpnia 2007r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej i nadania jej statutu (Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz.5345 z dn.3.07.2018r.)

Sesja nr LI/2018 z dnia 22 maja 2018r.

1.Uchwała nr LI/527/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2017 rok.

2. Uchwała nr LI/528/2018 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

3. Uchwała nr LI/529/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2018.

4. Uchwała nr LI/530/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2018 -2036.

5. Uchwała nr LI/531/2018 w sprawie zasad udzielania dotacji spółkom wodnym ze środków budżetu Gminy Swarzędz na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz realizację inwestycji na terenie Gminy Swarzędz, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczenia (Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz.4396 z dnia 30.05.2018r.).

6. Uchwała nr LI/532/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/398/2006 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe środkami swarzędzkiej komunikacji autobusowej, opłat dodatkowych, określenia uprawnień do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami transportu zbiorowego, a także podziału linii na strefy (Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz.4402 z dnia 30.05.2018r.).

7. Uchwała nr LI/533/2018 w sprawie wniesienia prawa własności nieruchomości w formie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki pod firmą „Swarzędzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.

8. Uchwała nr LI/534/2018 w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Swarzędz – Marii Konopnickiej (Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz.4397 z dnia 30.05.2018r.).

9. Uchwała nr LI/535/2018 w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Swarzędz – Mikołaja Kopernika (Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz.4398 z dnia 30.05.2018r.).

10. Uchwała nr LI/536/2018 w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Swarzędz – Wojciecha Kossaka (Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz.4399 z dnia 30.05.2018r.).

11. Uchwała nr LI/537/2018 w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Swarzędz – Ignacego Krasickiego  (Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz.4400 z dnia 30.05.2018r.).

12. Uchwała nr LI/538/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulic Ziołowej i Tymiankowej w Jasinie oraz ulicy Dożynkowej w Gortatowie”.

13. Uchwała nr LI/539/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulicy Pszczelnej w Zalasewie”.

14. Uchwała nr LI/540/2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulicy Kasztanowej w Uzarzewie” (Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz.4401 z dnia 30.05.2018r.).

Sesja nr L/2018 z dnia 24 kwietnia 2018r.

 1. Uchwała nr L/519/2018 w sprawie w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu.

 2. Uchwała nr L/520/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2018.

 3. Uchwała nr L/521/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2018 -2036.

 4. Uchwała nr L/522/2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Jasinie ( Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz. 3891 z dnia 7 maja 2018r.),   Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Wlkp. nr KN-I.4131.1.252.2018.16 z dnia 30 maja 2018r. nieważność zał. nr 1 do uchwały w następującym zakresie paragraf 1 ust.2, paragraf 12, paragraf 19, paragraf 20, 28 pkt 6, paragraf 30 i paragraf 31.

 5. Uchwała nr L/523/2018 w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Swarzędz, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

  <table><tbody><tr> <td style="TEXT-ALIGN: left"></td> <td style="TEXT-ALIGN: left">http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=3892</td></tr></tbody></table>

   

 6. Uchwała nr L/524/2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.

 7. Uchwała nr L/525/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie przyjęcia przez Gminę Swarzędz zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

 8. Uchwała nr L/526/2018 w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Sesja nr XLIX z dnia 27 marca 2018r.

Uchwała nr XLIX/498/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2018.

Uchwała nr XLIX/499/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2018 -2036.

Uchwała nr XLIX/500/2018 w sprawie podziału Gminy Swarzędz na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym ( Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz. 2948 z dnia 4 kwietnia 2018r.).

Uchwała nr XLIX/501/2018 w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.

Uchwała nr XLIX/502/2018 w sprawie zasięgnięcia od Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu informacji o kandydatach na ławników.

Uchwała nr XLIX/503/2018 w sprawie zasad udzielania dotacji spółkom wodnym ze środków budżetu Gminy Swarzędz na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz realizację inwestycji na terenie Gminy Swarzędz, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania ( Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz. 2949 z dnia 4 kwietnia 2018r.).

Uchwała nr XLIX/504/2018 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Swarzędz na dofinansowanie likwidacji źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich rozwiązaniami proekologicznymi ( Dz. Urz. Woj. Wlkp.  poz. 2950 z dnia 4 kwietnia 2018 r.).

Uchwała nr XLIX/505/2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/422/2017 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Swarzędza na lata 2017 – 2023.

Uchwała nr XLIX/506/2018 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz warunków i trybu ich składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ( Dz. Urz. Woj. Wlkp.  poz. 2951 z dnia 4 kwietnia 2018 r.).

Uchwała nr XLIX/507/2018 w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2410 P – ul. Średzka w m. Rabowice.

Uchwała nr XLIX/508/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu położonego w Swarzędzu przy ul. Kosynierów 1.

Uchwała nr XLIX/509/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy budynku położonego w Swarzędzu przy ul. Św. Marcina 1 wraz z terenem przyległym na okres nie dłuższy niż 10 lat w trybie bezprzetargowym.

Uchwała nr XLIX/510/2018 w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego pn.: Budowa przystanku autobusowego w ciągu drogi powiatowej nr 2512 P ( ul. Rabowicka w Jasinie, gm. Swarzędz).

Uchwała nr XLIX/511/2018 w sprawie przyjęcia do realizacji od Powiatu Poznańskiego zadań związanych z obsługą weekendowej linii autobusowej łączącej Swarzędz z gminami Powiatu Poznańskiego położonymi wokół Puszczy Zielonka, umożliwiającej przejazd większych grup rowerzystów i turystów.

Uchwała nr XLIX/512/2018 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości wchodzących w skład zasobu Gminy Swarzędz.

Uchwała nr XLIX/513/2018 w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Swarzędz – Teofila Kaczorowskiego ( Dz. Urz. Woj. Wlkp.  poz. 2952 z dnia 4 kwietnia 2018 r.).

Uchwała nr XLIX/514/2018 w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Swarzędz – Kobylnicka ( Dz. Urz. Woj. Wlkp.  poz. 2953 z dnia 4 kwietnia 2018 r.).

Uchwała nr XLIX/515/2018 w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Swarzędz – Żytnia ( Dz. Urz. Woj. Wlkp.  poz. 2954 z dnia 4 kwietnia 2018 r.).

Uchwała nr XLIX/516/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w rejonie ul. Szumana w Swarzędzu.

Uchwała nr XLIX/517/2018 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Swarzędzu w rejonie ulic Słowackiego - Cybińska - część B ( Dz. Urz. Woj. Wlkp.  poz. 2955 z dnia 4 kwietnia 2018 r.).

Uchwała nr XLIX/518/2018 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz (BRM.1510.1.2018).

Sesja nr XLVIII z dnia 19 marca 2018r.

uroczysta sesja z okazji święta patrona miasta Św. Józefa - brak uchwał.

Sesja nr XLVII z dnia 27 lutego 2018r.

Uchwała nr XLVII/469/2018 w sprawie nadania wyróżnienia honorowego „Zasłużony dla Miasta i Gminy Swarzędz” - P. Pawłowski.

Uchwała nr XLVII/470/2018 w sprawie nadania wyróżnienia honorowego „Zasłużony dla Miasta i Gminy Swarzędz” - S. Wieczorek.

Uchwała nr XLVII/471/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2018.

Uchwała nr XLVII/472/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2018 -2036.

Uchwała nr XLVII/473/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu.

Uchwała nr XLVII/474/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2018 roku dla Powiatu Poznańskiego na pokrycie kosztów zlecenia wykonywania zadań izby wytrzeźwień.

Uchwała nr XLVII/475/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Murowana Goślina.

Uchwała nr XLVII/476/2018 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Swarzędz instrumentem płatniczym ( Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz.1972 z dn. 5.03.2018r.).

Uchwała nr XLVII/477/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym z Ośrodkiem Kultury w Swarzędzu.

Uchwała nr XLVII/478/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu położonego w Swarzędzu przy ul. Henryka Sienkiewicza 21.

Uchwała nr XLVII/479/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wniesienia prawa własności nieruchomości w formie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki pod firmą „Swarzędzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.

Uchwała nr XLVII/480/2018 w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2020.

Uchwała nr XLVII/481/2018 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Swarzędz w 2018 roku ( Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz.1968 z dn. 5.03.2018r.).

Uchwała nr XLVII/482/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej teren lotniska i jego okolice.

Uchwała nr XLVII/483/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulic : Wierzenickiej, Lisiej, Śliwkowej i Dębowej w Wierzenicy”.

Uchwała nr XLVII/484/2018 w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Swarzędz – ul. Grunwaldzka ( Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz.1969 z dn. 5.03.2018r.).

Uchwała nr XLVII/485/2018 w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Swarzędz – ul. Harcerska ( Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz.1970 z dn. 5.03.2018r.).

Uchwała nr XLVII/486/2018 w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Swarzędz – ul. Jaskółcza ( Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz.1971 z dn. 5.03.2018r.).

Uchwała nr XLVII/487/2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz. (BRM.1510.4.2017).

Uchwała nr XLVII/488/2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz. (BRM.1510.6.2017).

Uchwała nr XLVII/489/2018 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz (BRM.1510.1.2018).

Uchwała nr XLVII/490/2018 w sprawie możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej ( Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz.1972 z dn. 5.03.2018r.).

Uchwała nr XLVII/491/2018 w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Swarzędzu Nr XLIV/426/2017 z dnia 28.11.2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Swarzędzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Stanisława Staszica w Swarzędzu.

Uchwała nr XLVII/492/2018fileadmin/BIP/Prawo/Uchwaly/2018/492_2018.pdf w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Swarzędzu Nr XLIV/427/2017 z dnia 28.11.2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Brzechwy w Swarzędzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 4 im. Jana Brzechwy w Swarzędzu.

Uchwała nr XLVII/493/2018fileadmin/BIP/Prawo/Uchwaly/2018/493_2018.pdf w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Swarzędzu Nr XLIV/428/2017 z dnia 28.11.2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 5 im. prof. Adama Wodziczki w Swarzędzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 5 im. prof. Adama Wodziczki w Swarzędzu.

Uhwała nr XLVII/494/2018 w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Swarzędzu Nr XLIV/429/2017 z dnia 28.11.2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Zalasewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 w Zalasewie.

Uchwała nr XLVII/495/2018fileadmin/BIP/Prawo/Uchwaly/2018/495_2018.pdf w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Swarzędzu Nr XLIV/430/2017 z dnia 28.11.2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Kobylnicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Kobylnicy.

Uchwała nr XLVII/496/2018 fileadmin/BIP/Prawo/Uchwaly/2018/496_2018.pdfw sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Swarzędzu Nr XLIV/431/2017 z dnia 28.11.2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Wierzonce w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Wierzonce.

Uchwała nr XLVII/497/2018 w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Swarzędzu Nr XLIV/432/2017 z dnia 28.11.2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Paczkowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. św. Jana Pawła II w Paczkowie.

Sesja nr XLVI z dnia 23 stycznia 2018r.

Uchwała nr XLVI/449/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2017.

Uchwała nr XLVI/450/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2017 -2036.

Uchwała nr XLVI/451/2018 uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Swarzędz. ( Dz. Urz. Woj. WLKP. poz.933 z dn. 30 stycznia 2018r.).

Uchwała nr XLVI/452/2018 w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Swarzędz, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego. ( Dz. Urz. Woj. WLKP. poz.934 z dn. 30 stycznia 2018r.).

Uchwała nr XLVI/453/2018 w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Swarzędz, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły. ( Dz. Urz. Woj. WLKP. poz.935 z dn. 30 stycznia 2018r.).

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=935

Uchwała nr XLVI/454/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Swarzędz a Miastem Poznań, dotyczącego zasad prowadzenia punktów katechetycznych nauczania religii Kościołów i wyznań innych niż katolickie.

Uchwała nr XLVI/455/2018 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Swarzędz dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego. ( Dz. Urz. Woj. WLKP. poz.936 z dn. 30 stycznia 2018r.).

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=936

Uchwała nr XLVI/456/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2018 roku dla Województwa Wielkopolskiego na zadania z zakresu kultury.

Uchwała nr XLVI/457/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu położonego w Uzarzewie przy ul. Akacjowej.

Uchwała nr XLVI/458/2018 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości wchodzących w skład zasobu Gminy Swarzędz.

Uchwała nr XLVI/459/2018 w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Swarzędz – A. Fredry. ( Dz. Urz. Woj. WLKP. poz.937 z dn. 30 stycznia 2018r.).

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=937

Uchwała nr XLVI/460/2018 w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Swarzędz – A. Fiedlera.( Dz. Urz. Woj. WLKP. poz.938 z dn. 30 stycznia 2018r.).

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=938

Uchwała nr XLVI/461/2018 w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Swarzędz – J. Gagarina. ( Dz. Urz. Woj. WLKP. poz.939 z dn. 30 stycznia 2018r.).

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=939

Uchwała nr XLVI/462/2018 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Jasin i w miejscowości Gortatowo – Ziołowa. ( Dz. Urz. Woj. WLKP. poz.940 z dn. 30 stycznia 2018r.).

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=940

Uchwała nr XLVI/463/2018 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rabowice – Kuźnicza. ( Dz. Urz. Woj. WLKP. poz.941 z dn. 30 stycznia 2018r.).

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=941

Uchwała nr XLVI/464/2018 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Swarzędz na lata 2017 – 2020. ( Dz. Urz. Woj. WLKP. poz.944 z dn. 30 stycznia 2018r.).

Uchwała nr XLVI/465/2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/190/2008 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone w miejscowości Zalasewo po wschodniej i zachodniej stronie ulicy Kórnickiej (powierzchni opracowania: I część ca. 98 ha, II część ca. 121 ha, w sumie ca 219 ha).

Uchwała nr XLVI/466/2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz, obejmującego wieś Łowęcin, część obrębu Jasin i część wschodnią obrębu Gortatowo oraz część Paczkowa – część północna – część C. ( Dz. Urz. Woj. WLKP. poz.942 z dn. 30 stycznia 2018r.).

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=942

Uchwała nr XLVI/467/2018 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.

Uchwała nr XLVI/468/2018 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w Uchwale nr XLV/444/2017 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2018. ( Dz. Urz. Woj. WLKP. poz.943 z dn. 30 stycznia 2018r.).

Rejestr Posiedzeń Rady Miejskiej 2017

Sesja nr XLV z dnia 19 grudnia 2017r.

Uchwała nr XLV/440/2017 w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków zamieszczonych w budżecie miasta i gminy Swarzędz na rok 2017, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Uchwała nr XLV/441/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2017.

Uchwała nr XLV/442/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2017 -2036.

Uchwała nr XLV/443/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu.

Uchwała nr XLV/444/2017 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Swarzędz na 2018 rok.

Uchwała nr XLV/445/2017 w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018.

Uchwała nr XLV/446/2017 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.

Uchwała nr XLV/447/2017 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.

Uchwała nr XLV/448/2017 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.

 

Sesja nr XLIV z dnia 28 listopada 2017r.

Uchwała nr XLIV/419/2017 w sprawie ogłoszenia roku 2018 – Rokiem Obchodów Jubileuszu 380 – lecia Nadania Praw Miejskich Miastu SWARZĘDZ.

Uchwała nr XLIV/420/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2017.

Uchwała nr XLIV/421/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2017 -2036.

Uchwała nr XLIV/422/2017 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Swarzędza na lata 2017-2023.

Uchwała nr XLIV/423/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu lokalu położonego w Swarzędzu przy ul. Wrzesińskiej 2.

Uchwała nr XLIV/424/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Gortatowie oddanej w trwały zarząd Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu.

Uchwała nr XLIV/425/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu lokalu położonego w Swarzędzu na os. Kościuszkowców.

Uchwała nr XLIV/426/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Swarzędzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Stanisława Staszica w Swarzędzu ( Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz.8264 z dn.11grudnia 2017r.).

Uchwała nr XLIV/427/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Brzechwy w Swarzędzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 4 im. Jana Brzechwy w Swarzędzu( Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz.8265 z dn.11grudnia 2017r.).

Uchwała nr XLIV/428/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 5 im. prof. Adama Wodziczki w Swarzędzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 5 im. prof. Adama Wodziczki w Swarzędzu ( Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz.8266 z dn.11grudnia 2017r.).

Uchwała nr XLIV/429/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Zalasewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 w Zalasewie (Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz.8267 z dn.11grudnia 2017r.).

Uchwała nr XLIV/430/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Kobylnicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Kobylnicy ( Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz.8268 z dn.11grudnia 2017r.).

Uchwała nr XLIV/431/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Wierzonce w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Wierzonce ( Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz.8269 z dn.11grudnia 2017r.).

Uchwała nr XLIV/432/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Paczkowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. św. Jana Pawła II w Paczkowie ( Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz.8270 z dn.11grudnia 2017r.).

Uchwała nr XLIV/433/2017 w sprawie uchylenia uchwały nr XXXVIII/372/2017 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu, prawa własności działki zabudowanej, położonej w Zalasewie oznaczonej numerem 242/1.

Uchwała nr XLIV/434/2017 w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Swarzędz – Cybińska ( Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz. 8346 z dn.11.12.2017r.)

Uchwała nr XLIV/435/2017 w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Swarzędz – Działkowa ( Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz. 8347 z dn.11.12.2017r.).

Uchwała nr XLIV/436/2017 w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Swarzędz – Gołębia ( Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz. 8348 z dn.11.12.2017r.).

Uchwała nr XLIV/437/2017 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Garby – Malownicza ( Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz.8309 z dn.11grudnia 2017r.).

Uchwała nr XLIV/438/2017 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gortatowo – Cyprysowa (Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz.8310 z dn.11grudnia 2017r.).

Uchwała nr XLIV/439/2017 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zalasewo – Zaleśna ( Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz.8311 z dn.11grudnia 2017r.).

Stanowisko Nr 3/2017 w spawie likwidacji Oddziału Urzędu Skarbowego w Swarzędzu

Sesja nr XLIII z dnia 24 października 2017r.

Uchwała nr XLIII/403/2017 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Swarzędz.

Uchwała nr XLIII/404/2017 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Swarzędz.

Uchwała nr XLIII/405/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2017.

Uchwała nr XLIII/406/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2017 – 2036.

Uchwała nr XLIII/407/2017 w sprawie uchylenia uchwały nr XIV/77/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 października 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów  - Dz. Urz. Woj. Wlkp poz.6778 z dn.31.10.2017r.

Uchwała nr XLIII/408/2017 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Swarzędz w roku 2018 - Dz. Urz. Woj. Wlkp poz.6779 z dn.31.10.2017r.

Uchwała nr XLIII/409/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Swarzędza na lata 2017 – 2027.

Uchwała nr XLIII/410/2017 w sprawie w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Swarzędz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

Uchwała nr XLIII/411/2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntu położonego w Swarzędzu, w skład którego wchodzą działki oznaczone numerami geodezyjnymi 30, 31, 50 i 51.

Uchwała nr XLIII/412/2017 w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Swarzędz – ul. Augusta Cieszkowskiego - Dz. Urz. Woj. Wlkp poz.6780 z dn.31.10.2017r.

Uchwała nr XLIII/413/2017 w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Swarzędz i w miejscowości Jasin – ul. Cmentarna -  Dz. Urz. Woj. Wlkp poz.6781 z dn.31.10.2017r.

Uchwała nr XLIII/414/2017 w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Swarzędz i w miejscowości Jasin – ul. Rabowicka - Dz. Urz. Woj. Wlkp poz.6831 z dn.31.10.2017r.

Uchwała nr XLIII/415/2017 w sprawie wystąpienia do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały utworzenia Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka w zakresie zmiany granic otuliny Parku.

Uchwała nr XLIII/416/2017 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Swarzędzu w rejonie ulic Słowackiego – Cybińska -  Dz. Urz. Woj. Wlkp poz.6847 z dn.31.10.2017r.

Uchwała nr XLIII/417/2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz, obejmującego wieś Łowęcin, część obrębu Jasin i część wschodnią obrębu Gortatowo oraz część Paczkowa – część północna – część D ( DZ.Urz.Woj.Wlkp. poz. 7132 z dn.6 listopada 2017r.).

Uchwała nr XLIII/418/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Przedszkola nr 4 w Swarzędzu.

Sesja nr XLII z dnia 26 września 2017r.

Uchwała nr XLII/388/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2017.

Uchwała nr XLII/389/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2017 – 2036.

Uchwała nr XLII/390/2017 w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/368/2017 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w 2017 r. na zakup sprzętu służącego ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń dla środowiska na terenie Gminy Swarzędz.

Uchwała nr XLII/391/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/245/2012 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie: aktu o utworzeniu oraz nadaniu statutu instytucji kultury pod nazwą Biblioteka Publiczna w Swarzędzu -  Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz.6137 z dn.2.102.107r.

Uchwała nr XLII/392/2017 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Swarzędz.

Uchwała nr XLI/393/2017 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Swarzędz a Miastem Poznań w zakresie usług edukacyjnych.

Uchwała nr XLII/394/2017 w sprawie przejęcia wykonania zadania w zakresie przebudowy i utrzymania drogi serwisowej odc. Swarzędz – Paczkowo oraz budowy i utrzymania zbiornika retencyjnego po południowej stronie drogi krajowej nr 92 w gminie Swarzędz wraz z wyrażeniem zgody na zawarcie porozumienia.

Uchwała nr XLII/395/2017 w sprawie zmiany uchwały nr IV/15/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień w dziedzinie kultury fizycznej.

Uchwała nr XLII/396/2017 w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Swarzędz – ul. gen. Józefa Bema.

Uchwała nr XLII/397/2017 w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Swarzędz – ul. Józefa Chełmońskiego.

Uchwała nr XLII/398/2017 w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Swarzędz i w miejscowości Zalasewo – ul. Armii Poznań.

Uchwała nr XLII/399/2017 w sprawie nadania nazwy osiedlu w miejscowości Zalasewo – os. Tarasowe.

Uchwała nr XLII/400/2017 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gortatowo – ul. Jasna.

Uchwała nr XLII/401/2017 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gruszczyn – ul. Na Stoku.

Uchwała nr XLII/402/2017 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kruszewnia – ul. Hetmańska.

Sesja nr XLI z dnia 29 sierpnia 2017r.

Uchwała nr XLI/379/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2017.

Uchwała nr XLI/380/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2017 – 2036.

Uchwała nr XLI/381/2017 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Swarzędz lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu do tego uprawnionego - Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz.5652 z dn.01.09.2017r.

Uchwała nr XLI/382/2017 w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/526/2002 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 maja 2002 roku w sprawie aktu o utworzeniu oraz nadaniu statutu instytucji kultury pod nazwą Ośrodek Kultury w Swarzędzu - Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz. 5653 z dn.01.09.2017r.

Uchwała nr XLI/383/2017 w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z bowlingu w Swarzędzkim Centrum Sportu i Rekreacji - Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz. 5654 z dn. 01.09.2017r.

Uchwała nr XLI/384/2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr LX/540/2014 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu korzystania ze skateparku w Swarzędzu-  Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz. 5655 z dn.01.09 2017r.

Uchwała nr XLI/385/2017 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych ( ulica Katarzyńska w Gruszczynie) - Dz.Urz. Woj. Wlkp. poz.5656 z dnia 01.09.2017r..

Uchwała nr XLI/386/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Tereny rekreacyjne – plaża miejska i okolice ulicy Kosynierów w Swarzędzu”.

Uchwała nr XLI/387/2017 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Dyrektora Przedszkola Nr 4 w Swarzędzu.

Sesja nr XL z dnia 1 sierpnia 2017r.

Uchwała nr XL/376/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2017.

Uchwała nr XL/377/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2017 - 2036.

Uchwała nr XL/378/2017 w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego pn.: Wykonanie dokumentacji technicznej oraz budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Kórnickiej z Graniczną i Staniewskiego w Swarzędzu.

Sesja nr XXXIX z dnia 11 lipca 2017r. - brak uchwał.

Sesja nr XXXVIII z dnia 27 czerwca 2017r.

Uchwała nr XXXVIII/366/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2017.

Uchwała nr XXXVIII/367/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2017 – 2036.

Uchwała nr XXXVIII/368/2017 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w 2017 r. na zakup sprzętu służącego ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń dla środowiska na terenie Gminy Swarzędz.

Uchwała nr XXXVIII/369/2017 w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom obecnych klas szóstych oraz obecnych klas trzecich szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Swarzędz w kolejnym roku szkolnym 2017/2018 ( DZ.Urz.Woj.Wlkp. poz. 4679 z dn.30.06.2017r.).

Uchwała nr XXXVIII/370/2017 w sprawie wniesienia prawa własności nieruchomości w formie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki pod firmą „Swarzędzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.

Uchwała nr XXXVIII/371/2017 w sprawie ustanowienia prawa użytkowania na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Swarzędz.

Uchwała nr XXXVIII/372/2017 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu, prawa własności działki zabudowanej, położonej w Zalasewie oznaczonej numerem 242/1.

Uchwała nr XXXVIII/373/2017 w sprawie nadania nazwy alei w mieście Swarzędz ( imienia Henryka Błachnio) ( Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz. 4715 z dn.3.07.2017r.).

Uchwała nr XXXVIII/374/2017 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Janikowo ( ulica Iglasta) (Dz.Urz.Woj.Wlkp.poz.4716 z dn.3.07.2017r.).

Uchwała nr XXXVIII/375/2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/182/2016 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta i Gminy Swarzędz" zmienionej Uchwałą Nr XXIV/242/2016 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 21 czerwca 2016r.

Sesja nr XXXVII z dnia 23 maja 2017r.

Uchwała nr XXXVII/358/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2017.

Uchwała nr XXXVII/359/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2017 – 2036.

Uchwała nr XXXVII/360/2017 w sprawie emisji obligacji Gminy Swarzędz oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Uchwała nr XXXVII/361/2017 w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego prowadzenia zadania publicznego i udzielenia pomocy rzeczowej w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nar 2439P.

Uchwała nr XXXVII/362/2017 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych ( Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz. 4172 z dnia 1.06.2017r.).

Uchwała nr XXXVII/363/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.

Uchwała nr XXXVII/364/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2016 rok.

Uchwała nr XXXVII/365/2017 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

Stanowisko nr 2/2017 Rady Miejskiej w Swarzędzu w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę dotyczącą przewlekłego rozpatrywania przez Radę Miejską w Swarzędzu skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.

Sesja nr XXXVI z dnia 25 kwietnia 2017r.

Uchwała nr XXXVI/347/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2017.

Uchwała nr XXXVI/348/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2017 – 2036.

Uchwała nr XXXVI/349/2017 w sprawie przyjęcia do realizacji od Powiatu Poznańskiego zadań związanych z obsługą weekendowej linii autobusowej łączącej Swarzędz z gminami Powiatu Poznańskiego położonymi wokół Puszczy Zielonka, umożliwiającej przejazd większych grup rowerzystów i turystów.

Uchwała nr XXXVI/350/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi najemcami kolejnych umów najmu części budynku położonego w Swarzędzu na os. Kościuszkowców 4.

Uchwała nr XXXVI/351/2017 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gortatowo ( Dz. Urz.Woj.Wlkp. poz.3703 z dn.8.05.2017r.).

Uchwała nr XXXVI/352/2017 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gruszczyn (Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz. 3723 z dn.8.05.2017r.).

Uchwała nr XXXVI/353/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Tereny w rejonie ulic Paderewskiego i Poznańskiej oraz torów kolejowych w Swarzędzu”.

Uchwała nr XXXVI/354/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Tereny rekreacyjne nad Jeziorem Swarzędzkim - plaża miejska”. - traci moc Uchwałą nr XLI/386/2017 z dn.29.08.2017r.

Uchwała nr XXXVI/355/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wierzenica - teren cmentarza i okolice”.

Uchwała nr XXXVI/356/2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ul. Malwowej, pomiędzy ulicami Zygmunta Grudzińskiego i Szafirową w Jasiniu (pow. ca 13 ha) ( Dz.Yrz.Woj.Wlkp. poz.3759 z dn.9 maja 2017r.).

Uchwała nr XXXVI/357/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.

Sesja nr XXXV z dnia 28 marca 2017r.

Uchwała nr XXXV/332/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2017.

Uchwała nr XXXV/333/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2017 – 2036.

Uchwała nr XXXV/334/2017 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej z terenu Gminy Swarzędz, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Swarzędz (Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz.2779 z dn.04.04.2017r.).

Uchwała nr XXXV/335/2017 w sprawie zmiany uchwały nr XI/99/2015 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Poznańskiego zadań związanych z zarządzaniem publicznymi drogami powiatowymi zlokalizowanymi w granicach administracyjnych miasta Swarzędza.

Uchwała nr XXXV/336/2017w sprawie przejęcia wykonania zadania z zakresie przebudowy i utrzymania drogi serwisowej – odcinka Swarzędz – Paczkowo, położonej po północnej stronie drogi krajowej nr 92 w gminie Swarzędz i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia.

Uchwała nr XXXV/337/2017 w sprawie wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy powiatowej drodze publicznej w Jasinie – ul. Rabowicka.

Uchwała nr XXXV/338/2017 w sprawie nadania nazwy osiedlu w miejscowości Zalasewo - os. Ułańskie ( Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz.2780 z dn.04.04.2017r.).

Uchwała nr XXXV/339/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obrębu Gruszczyn, Kobylnica, Uzarzewo i Uzarzewo Katarzynki.

Uchwała nr XXXV/340/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obręb Kruszewnia i część obrębów Garby i Zalasewo.

Uchwała nr XXXV/341/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część Sarbinowa, Puszczykowo Zaborze i Sokolniki Gwiazdowskie.

Uchwała nr XXXV/342/2017 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego centralną część obrębu Garby i część obrębu Zalasewo (pow. ca 292 ha) – część III ( Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz.2781 z dn. 04.04.2017r.).

Uchwała nr XXXV/343/2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części Bogucina i Janikowa ( Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz.2876 z dn.05.04.2017r.) .

Uchwała nr XXXV/344/2017 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Rzepakowej i tzw. osiedla Europejskiego w Zalasewie ( Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz. 2877 z dn.05.04.2017r.).

Uchwała nr XXXV/345/2017 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.

Uchwała nr XXXV/346/2017w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.

Sesja nr XXXIV z dnia 17 marca 2017r. - uroczysta sesja z okazji święta patrona, św. Józefa - brak uchwał.

Sesja nr XXXIII z dnia 28 lutego 2017r.

Uchwała nr XXXIII/315/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2017.

Uchwała nr XXXIII/316/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2017 – 2036.

Uchwała nr XXXIII/317/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu.

Uchwała nr XXXIII/318/ 2017 w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Uchwała nr XXXIII/319/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej "Rejon ulicy Swarzędzkiej w Janikowie".

Uchwała nr XXXIII/320/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulic: Leśnej, Swarzędzkiej i Ogrodniczej w  Janikowie”.

Uchwała nr XXXIII/321/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2017 roku dla Województwa Wielkopolskiego na zadanie z zakresu kultury.

Uchwała nr XXXIII/322/2017 w sprawie w sprawie określenia stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów na terenie Gminy Swarzędz ( Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz. 1803 z dn. 3.03.2017r.) z mocy prawa przestała obowiązywać z dniem 17 czerwca 2017r.

Uchwała nr XXXIII/323/2017 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Swarzędz w 2017 roku ( Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz. 1809 z dn. 3.03.2017r.).

Uchwała nr XXXIII/324/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulic : Mokra, Planetarna, Transportowa, Józefa Rivoliego w Zalasewie”.

Uchwała nr XXXIII/325/2017 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kruszewnia – ul. Husarska ( Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz. 1804 z dn. 3.03.2017r.).

Uchwała nr XXXIII/326/2017 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rabowice – ul. Żelazna ( Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz. 1805 z dn. 3.03.2017r.).

Uchwała nr XXXIII/327/2017 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zalasewo – ul. Serdeczna ( Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz. 1806 z dn. 3.03.2017r.).

Uchwała nr XXXIII/328/2017 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zalasewo – ul. Wesoła ( Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz. 1807 z dn. 3.03.2017r.).

Uchwała nr XXXIII/329/2017 w sprawie nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Miasta i Gminy Swarzędz”.

Uchwała nr XXXIII/330/2017 w sprawie nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Miasta i Gminy Swarzędz”.

Uchwała nr XXXIII/331/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego (Dz.urz.Woj.Wlkp. poz.1808 z dn.3.03.2017r.).

 Stanowisko nr 1/ 2017 w sprawie projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej w zakresie pyłu PM10, PM2,5 oraz B(a)P”.


Sesja nr XXXII z dnia 24 stycznia 2017r.

Uchwała nr XXXII/305/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2017.

Uchwała nr XXXII/306/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2016 – 2036.

Uchwała nr XXXII/307/2017 w sprawie ustalenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne na terenie Gminy Swarzędz (Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz. 805 z dn.27.01.2017r.) nieważność paragrafu 1 w zakresie wyrazów :" w zakresie świadczeń wykraczających poza podstawę programową określoną w odrębnych przepisach", pargrafu 2 ust.1 w zakresie wyrazóq: "w zakresie nauczania i wychowania obejmującego podstawe  programową wychowania przedszkolnego określoną odrębnymi przepisami" i ust.2 oraz pargraf 3 w zakresie wyrazu " rozpoczętą"- Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego nr KN-I.4131.1.125.2017.2 z dnia 23.02.2017r. - traci moc Uchwałą nr XLVI/451/2018 z dn. 23 stycznia 2018r.

Uchwała nr XXXII/308/ 2017 w sprawie ustalenia cen za przyjęcie odpadów podlegających składowaniu lub odzyskowi na Składowisku Odpadów Komunalnych w Rabowicach (Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz. 817 z dn.27.01.2017r.).

Uchwała nr XXXII/309/2017 w sprawie wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy powiatowej drodze publicznej w Jasinie – ul. Rabowicka (Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz. 806 z dn.27.01.2017r.) - nieważność uchwały Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego nr KN-I.4131.1130.2017.2 z dnia 23.02.2017r.

Uchwała nr XXXII/310/2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Gminy Swarzędz.

Uchwała nr XXXII/311/2017 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „DOLINA MICHAŁÓWKI” w Garbach (Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz. 807 z dn.27.01.2017r.).

Uchwała nr XXXII/312/2017 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.

Uchwała nr XXXII/313/2017 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.

Uchwała nr XXXII/314/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Rejestr Posiedzeń Rady Miejskiej 2016

Sesja nr XXXI z dnia 20 grudnia 2016r.

Uchwała nr XXXI/297/2016 w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków zamieszczonych w budżecie miasta i gminy Swarzędz na rok 2016, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2016.

Uchwała nr XXXI/298/2016 w sprawie w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2016. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2016 – 2036.

Uchwała nr XXXI/299/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2016 – 2036.

Uchwała nr XXXI/300/ 2016 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Swarzędz na 2017 rok. ( Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz.268 z dn.5.01.2017r.)

Uchwała nr XXXI/301/2016 w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 – 2020.

Uchwała nr XXXI/302/2016 w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Swarzędz na lata 2017 – 2019.

Uchwała nr XXXI/303/2016 w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017.

Uchwała nr XXXI/304/2016 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rabowice ( DZ.Urz.Woj.Wlkp. poz.8313 z dn. 28.12.2016r.) - uchylona uchwałą nr XLVI/463/2018 z dn. 23.01.2018r.

Sesja nr XXX z dnia 29 listopada 2016r.

Uchwała  nr XXX/278/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2016.

Uchwała nr XXX/279/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2016 – 2036.

Uchwała nr XXX/280/2016 w sprawie sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz. 7587 z dn.5.12.2016r.).

Uchwała nr XXX/281/ 2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz. 7588 z dn.5.12.2016r).

Uchwała nr XXX/282/2016 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Swarzędz w roku 2017 (Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz. 7589 z dn.5.12.2016r.).

Uchwała nr XXX/283/2016 w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego (DZ.Urz.Woj.Wlkp. poz. 7590 z dn.5.12.2016r.).

Uchwała nr XXX/284/2016 w sprawie Rocznego Programu współpracy Gminy Swarzędz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

Uchwała nr XXX/285/2016 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień w dziedzinie kultury fizycznej (Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz.7601 z dn.5 .12.2016r.).

Uchwała nr XXX/286/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/398/2006 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe środkami swarzędzkiej komunikacji autobusowej, opłat dodatkowych, określenia uprawnień do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami transportu zbiorowego, a także podziału linii na strefy (Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz.7602  dn.5.12.2016r.).

Uchwała nr XXX/287/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym ze Swarzędzkim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o. o.

Uchwała nr XXX/288/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy z dotychczasowym najemcą nieruchomości.

Uchwała nr XXX/289/2016 w sprawie wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Swarzędzu przy ul. Cmentarnej.

Uchwała nr XXX/290/2016 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Swarzędz (Dz.urz.Woj.Wlkp. poz.290 z dn. 5. 12. 2016r.).

Uchwała nr XXX/291/2016 w sprawie trybu udziela nia i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych na terenie Gminy Swarzędz przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego organy oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji /Dz.urz.Woj.Wlkp. poz. 7617 z dn.6.12.2016r./ - nieważność uchwały stwierdzona Uchwałą Nr 24/1345/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14.12.2016r.

Uchwała nr XXX/292/2016 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych (Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz. 7834 z dn. 9.12.2016r.).

Uchwała nr XXX/293/2016 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ul. Malwowej, pomiędzy ulicami Zygmunta Grudzińskiego i Szafirową w Jasiniu ( pow. ca 13 ha ). (DZ.Urz.Woj.Wlkp. poz. 7848 z dn.12.12.2016r.) - Nieważność uchwały - rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wlkp. KN-I.4131.1.6.2017.2 z dnia 2017.01.04.

Uchwała nr XXX/294/2016 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz, obejmującego wieś Łowęcin, część północną obrębu Jasin i część wschodnią obrębu Gortatowo oraz część Paczkowa – CZĘŚĆ POŁUDNIOWA C. (DZ.Urz.Woj.Wlkp. poz. 7849 z dn.12.12.2016r.).

Uchwała nr XXX/295/2016 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz, obejmującego wieś Łowęcin, część obrębu Jasin i część wschodnią obrębu Gortatowo oraz część Paczkowa – część północna – część D. (DZ.Urz.Woj.Wlkp. poz. 7850 z dn.12.12.2016r.) Nieważność uchwały - rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wlkp. KN-I.4131.1.5.2017.2 z dnia 2017.01.04.

Uchwała nr XXX/296/2016 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.

Sesja nr XXIX z dnia 25 października 2016r.

Uchwała nr XXIX/270/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2016.

Uchwała nr XXIX/271/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2016 – 2036.

Uchwała nr XXIX/272/2016 w sprawie zmiany uchwały nr III/15/2014 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz Pana Mariana Szkudlarka.

Uchwała nr XXIX/273/2016 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Swarzędz ( Dz.Urz.Woj.Wlkp.poz.6308 z dn.28 października 2016r.)

Uchwała nr XXIX/274/2016 w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Swarzędz, w miejscowości Gortatowo i w miejscowości Jasin – ul. Przełajowa  ( Dz.Urz.Woj.Wlkp.poz.6309 z dn.28 października 2016r.)

Uchwała nr XXIX/275/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Tereny pomiędzy ul. Poznańską, a torami kolejowymi w Jasinie.

Uchwała nr XXIX/276/2016 w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Poznań.

Uchwała nr XXIX/277/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  ( Dz.Urz.Woj.Wlkp.poz.6310 z dn.28 października 2016r.) traci moc uchwałą nr XXX/281/2016 z dn.29.11.2016r..

Sesja nr XXVIII z dnia 11 października 2016r.

Uchwała nr XXVIII/268/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2016.

Uchwała nr XXVIII/269/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2016 - 2036.

Sesja nr XXVII z dnia 27 września 2016r.

Uchwała nr XXVII/257/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2016.

Uchwała nr XXVII/258/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2016 – 2036.

Uchwała nr XXVII/259/2016 w sprawie w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w 2016 r. na wsparcie techniczne OSP w Swarzędzu poprzez zakup samochodu specjalnego wraz z wyposażeniem.

Uchwała nr XXVII/260/2016 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w 2016 r. na wsparcie techniczne OSP w Kobylnicy poprzez zakup samochodu specjalnego.

Uchwała nr XXVII/261/2016 w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Swarzędz na lata 2016-2022.

Uchwała nr XXVII/262/2016 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych ( Dz.Urz.Woj.Wlkp.poz.5762 z dn. 3.10.2016r.).

Uchwała nr XXVII/263/2016 w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Swarzędz (Dz.Urz.Woj.Wlkp.poz. 5763 z dn.3.10.2016r.).

Uchwałq nr XXVII/264/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulic: Poznańskiej i Dworcowej oraz torów kolejowych w Swarzędzu” - traci moc uchwałą nr XXXVI/353/2017 z dnia 25 kwietnia 2017r..

Uchwała nr XXVII/265/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulic: Bliskiej i Leśnej Polanki w Rabowicach”.

Uchwała nr XXVII/266/2016 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.

Uchwała nr XXVII/267/2016 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.

Sesja nr XXVI z dnia 30 sierpnia 2016r.

Uchwała nr XXVI/250/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2016.

Uchwała nr XXVI/251/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2016 – 2036.

Uchwała nr XXVI/252/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu - traci moc uchwałą nr XXXIII/317/2017 z dnia 28 lutego 2017r.

Uchwała nr XXVI/253/2016 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon Jeziora Swarzędzkiego oraz ulic : Strzeleckiej i Działkowej w Swarzędzu”.

Uchwała nr XXVI/254/2016 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ Rejon ulic : Poznańskiej, Kórnickiej, Wrzesińskiej i Polnej w Swarzędzu”.

Uchwała nr XXVI/255/2016 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz, obejmującego wieś Łowęcin, część północną obrębu Jasin i część wschodnią obrębu Gortatowo oraz część Paczkowa – CZĘŚĆ POŁUDNIOWA A ( Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz.5484 z dn.14.09.2016r.)   Nieważność paragrafu 4 ust.2 pkt 4 i paragrafu 15 - Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego nr KN - I. 4131.1.342.2016.2  z dnia 03.10.2016r.

Uchwała nr XXVI/256/2016 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Rzepakowej i tzw. osiedla Europejskiego w Zalasewie (Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz. 5359 z dn.6.09.2016r.). Nieważność uchwały - Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego nr KN. - I.4131.1.336.2016.2 z dnia 03.10.2016r.

Sesja nr XXV z dnia 9 sierpnia 2016r.

Uchwała nr XXV/248/2016 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.

Uchwała nr XXV/249/2016 w sprawie zgody na nabycie nieruchomości w drodze umowy zamiany.

 

Sesja nr XXIV z dnia 21 czerwca 2016r.

Uchwała nr XXIV/237/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2016.

Uchwała nr XXIV/238/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2016 -2036.

Uchwała nr XXIV/239/2016 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Swarzędz  (rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego nr KN-I.4131.1.238.2016.2 z dnia 18.07.2016r. – nieważność § 6 ust.5 i ust.7, § 9 oraz § 10 ust.5 i ust.6 ). Dz.Urz.Woj.Wlkp.Poz.4048 z dn.27.06.2016r.). traci moc uchwałą nr XXIX/273/2016 z dn.25.10.2016r.

Uchwała nr XXIV/240/2016 w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/27/99 z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie zakazu handlu okrężnego na ulicach Miasta Swarzędza.

(Dz.Urz.Woj.Wlkp.Poz.4041 z dn.27.06.2016r.).

Uchwała nr XXIV/241/2016 w sprawie uchylenia uchwały nr XLIX/376/98 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 18 czerwca 1998 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Straży Miejskiej w Swarzędzu.

Uchwała nr XXIV/242/2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/182/2016 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta i Gminy Swarzędz".

Uchwała nr XXIV/243/2016 w sprawie zatwierdzenia projektu konkursowego pn.”KAMELEON – zmieniam się” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uchwała nr XXIV/244/2016 w sprawie zmiany uchwały nr LXIII/384/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 24 sierpnia 2010 roku w sprawie przyjęcia polityki mieszkaniowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2010 -2020.

Uchwała nr XXIV/245/2016 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.

Uchwała nr XXIV/246/2016 w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Uchwała nr XXIV/247/2016fileadmin/BIP/Prawo/Uchwaly/2016/247_2016.pdf w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone w rejonie ulic Armii Poznań, Józefa Rivoliego w Swarzędzu oraz Siewnej w Zalasewie (pow. ca.7,5 ha).

(Dz.Urz.Woj.Wlkp.Poz.4049 z dn.27.06.2016r.).

Sesja nr XXIII z dnia 17 maja 2016r.

Uchwała nr XXIII/219/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2016.

Uchwała nr XXIII/220/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2016 -2036.

Uchwała nr XXIII/221/2016 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony lokalu położonego w Paczkowie przy ul. Szkolnej 14 w trybie bezprzetargowym.

Uchwała nr XXIII/222/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu położonego w Swarzędzu przy ul. Kosynierów 1.

Uchwała nr XXIII/223/2016 w sprawie przyjęcia do realizacji od Powiatu Poznańskiego zadań związanych z obsługą weekendowej linii autobusowej Swarzędz- Biedrusko, umożliwiającej przejazd większych grup rowerzystów i turystów.

Uchwała nr XXIII/224/2016 w sprawie ustalenia regulaminów korzystania z kompleksów sportowych położonych na terenie gminy Swarzędz (Dz.Urz.Woj.Wlkp.Poz.3438 z dn.24.05.2016r.).

Uchwała nr XXIII/225/2016 w sprawie określenia górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych (Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz. 3439 z dn. 24.05.2016r.).

Uchwała nr XXIII/226/2016 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz. 3440 z dn.24.05.2016r.).

Uchwała nr XXIII/227/2016 w sprawie zasad używania herbu, flagi, pieczęci i hejnału Gminy Swarzędz (Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz. 3441 z dn.24.05.2016r.)

Uchwała nr XXIII/228/2016 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.

Uchwała nr XXIII/229/2016 w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika gminnej jednostki.

Uchwała nr XXIII/230/2016 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.

Uchwała nr XXIII/231/2016 w sprawie zmiany uchwały nr XVI/127/2011 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 września 2011 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Swarzędz (Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz. 3442 z dnia 24.05.2016r.)

Uchwała nr XXIII/232/2016fileadmin/BIP/Prawo/Uchwaly/2016/232.2016.pdf w sprawie wstępnej lokalizacji przystanku komunikacyjnego przy gminnej drodze publicznej w Wierzonce - ul. Barcińska.

Uchwała nr XXIII/233/2016fileadmin/BIP/Prawo/Uchwaly/2016/233_2016.pdf w sprawie udzielenia w 2016 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Uchwała nr XXIII/234/2016fileadmin/BIP/Prawo/Uchwaly/2016/234_2016.pdf w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Swarzędzu przy u. Kosynierów 1.

Uchwała nr XXIII/235/2016fileadmin/BIP/Prawo/Uchwaly/2016/235_2016.pdf w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2015 rok.

Uchwała nr XXIII/236/2016 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2015 rok.

Sesja nr XXII z dnia 30 kwietnia 2016r. -Uroczysta sesja z okazji 25 -lecia współpracy Miasta Swarzędz z Miastem Ronnenberg.

Brak uchwał.

Sesja nr XXI z dnia 5 kwietnia 2016r.

Uchwała nr XXI/209/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2016.

Uchwała nr XXI/210/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2016 -2036.

Uchwała nr XXI/211/2016 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Swarzędzu w rejonie ulic Rolnej, Krawieckiej i Kórnickiej.

Uchwała nr XXI/212/2016 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Gminy Swarzędz.

Uchwała nr XXI/213/2016 w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Swarzędz i w miejscowości Jasin (ul. Warsztatowa)- Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz. 2803 z dn.13.04.2016r..

Uchwała nr XXI/214/2016 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych - Dz.Urz.Woj.Wlkp.poz. 2804 z dn.13.04.2016r..

Uchwała nr XXI/215/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Teren cmentarza w Wierzenicy” - traci moc uchwałą nr XXI/215/2016 z dnia 25 kwietnia 2017r.

Uchwała nr XXI/216/2016 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.

Uchwała nr XXI/217/2016 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.

Uchwała nr XXI/218/2016 w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz uprawnień w zakresie ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Jasinie i urządzeń cmentarnych położonych na jego terenie. - punkt wprowadzony do porządku obrad.

Stanowisko nr 4/2016 w sprawie oceny współpracy Gminy Swarzędz
z Komisariatem Policji w Swarzędz.

Sesja nr XX z dnia 19 marca 2016r. - uroczysta sesja z okazji święta patrona miasta - Św. Józefa.

Brak uchwał.

Sesja nr XIX z dnia 23 lutego 2016r.

Uchwała nr XIX/195/2016 w sprawie nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Miasta i Gminy Swarzędz”” - Państwu Ewie Jarosławie i Włodzimierzowi Buczyńskim.

Uchwała nr XIX/196/2016 w sprawie nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Miasta i Gminy Swarzędz”” - spółce „PIÓREX” S.A.

Uchwała nr XIX/197/2016 w sprawie nadania wyróżnienia „Honorowe Obywatelstwo Miasta i Gminy Swarzędza” Panu Paulowi Krause.

Uchwała nr XIX/198/2016 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.

Uchwała nr XIX/199/2016 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Swarzędz w 2016 roku (Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz.1619 z dn.26.02.2016r.).

- http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=1619

Uchwała nr XIX/200/2016 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Gminy Swarzędz.

Uchwała nr XIX/201/2016 w sprawie nadania nazwy dla ronda w mieście Swarzędz – Józefa Kunerta ( Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz.1620 z dn.26.02.2016r.).

- http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=1620

Uchwała nr XIX/202/2016 w sprawie nadania nazwy dla ronda w mieście Swarzędz– Żołnierzy Niezłomnych (Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz.1621 z dn.26.02.2016r.). 

 - http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=1621

Uchwała nr XIX/203/2016 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Swarzędz – Antoniego Tabaki (Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz.1622 z dn.26.02.2016r.).

- http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=1622

Uchwała nr XIX/204/2016 w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Swarzędz i w miejscowości Jasin – Skryta (Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz.1623 z dn.26.02.2016r.).

- http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=1623

Uchwała nr XIX/205/2016 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Garby – Daktylowa (Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz.1624 z dn.26.02.2016r.).

- http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=1624

Uchwała nr XIX/206/2016 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Garby – Krajobrazowa (Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz.1625 z dn.26.02.2016r.).

- http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=1625

Uchwała nr XIX/207/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulicy Kasztanowej w Uzarzewie”.

Uchwała nr XIX/208/2016 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone w rejonie ulic Morelowej, Stawnej i Poznańskiej w Swarzędzu (Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz.1982 z dn.8.03.2016r.).

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=1982

Sesja nr XVIII z dnia 26.01.2016 r.

Uchwała nr XVIII/182/2016 w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta i Gminy Swarzędz".

Uchwała nr XVIII/183/2016 w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Uchwała nr XVIII/184/2016 w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016.

Uchwała nr XVIII/185/2016 w sprawie połączenia jednostek organizacyjnych pomocy społecznej działających na terenie Gminy Swarzędz.

Uchwała nr XVIII/186/2016 w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina Swarzędz, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły ( Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz.949 z dn.1.02.2016r.)-  traci moc uchwałą nr XLVI/435/2018 z dnia 23.01.2018r.

Uchwała nr XVIII/187/2016 w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Swarzędz, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego ( Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz.950 z dn.1.02.2016r.) - traci moc  uchwałą nr XLVI/452/2018 z dn. 23.01.2018r.

Uchwała nr XVIII/188/2016 w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz uprawnień w zakresie ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Jasinie i urządzeń cmentarnych położonych na jego terenie ( Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz.981 z dn.1.02.2016r.)- nieważność uchwały Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Wlkp. Nr KN.I-4131.1.40.2016 z dn.25.02.2016r..

Uchwała nr XVIII/189/2016 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XLVIII/289/2009 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 października 2009 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz. 990 z dnia 1.02.2016r.).

Uchwała nr XVIII/190/2016 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr LIV/398/2006 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe środkami swarzędzkiej komunikacji autobusowej, opłat dodatkowych, określenia uprawnień do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami transportu zbiorowego, a także podziału linii na strefy (Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz.991 z dn.1.02.2016r.).

Uchwała nr XVIII/191/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2016 roku dla Województwa Wielkopolskiego na zadanie z zakresu kultury.

Uchwała nr XVIII/192/2016 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.

Uchwała nr XVIII/193/2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/11/2014 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składów osobowych Komisji Rewizyjnej i stałych Komisji Rady Miejskiej w Swarzędzu.

Uchwała nr XVIII/194/2016 w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz przedszkoli publicznych prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Swarzędz przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania ( Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz.982 z dn.1.02.2016r.)

Rejestr Posiedzeń Rady Miejskiej 2015

Sesja nr V z dnia 27.01.2015r.

Uchwała nr V/34/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2014-2036.

Uchwała nr V/35/ 2015 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Swarzędz na 2015 rok (Dz.Urz.Woj.Wlkp.Poz.666 z dnia 9.02.2015r.).

Uchwała nr V/36/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr LII/312/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Swarzędz lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego (Dz.Urz.Woj.Wlkp.Nr78, poz.1556 ze zmianami) ( Dz.urz.Woj.Wlkp. poz.1042
z dn.25.02.2015r.)
.

Uchwała nr V/37/2015 w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu.

Uchwała nr V/38/2015 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Swarzędz w 2015 roku (Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz. 1047 z dn.25.02.2015r.).

Uchwała nr V/39/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego centralną część obrębu Garby i część obrębu Zalasewo - część III (pow. zmiany 6,62ha) - traci moc w związku z obowiązująca uchwała nr X/95/2015.

Uchwała nr V/40/2015 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.

Uchwała nr V/41/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta
i Gminy Swarzędz .

Uchwała nr  V/42/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta
i Gminy Swarzędz.

Uchwała nr V/43/2015 w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów
w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Swarzędz (Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz. 1048 z dn. 25.02.2015r.) -  traci moc uchwałą nr XVIII/187/2016 z dn. 26.01.2016r.

Sesja nr VI z dnia 24.02.2015r.

Uchwała nr VI/44/2015 w sprawie  udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na zadanie z zakresu kultury.

Uchwała nr VI/45/2015  w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015.

Uchwała nr VI/46/2015  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2015 -2036.

Uchwała nr  VI/47/2015 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej na okres oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. 

Uchwała nr VI/48/2015 wydzierżawienia nieruchomości wchodzących w skład zasobu Gminy Swarzędz.

Uchwała nr VI/49/2015 w sprawie nadania nazwy ulicom w miejscowości Bogucin – Jabłonowa, Gruszowa,  Jagodowa ( Dz.Urz.Woj.Wlkp.poz. 1525
z dn.13.03.2015r.).


Uchwała nr VI/50/2015 w sprawie nadania nazwy ulicom w miejscowości Gortatowo i Jasin – Kosiarzy, Bartników, Żniwna ( Dz.Urz.Woj.Wlkp.poz. 1526 z dn.13.03.2015r.).


Uchwala nr VI/51/2015 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gortatowo – Sezamowa ( Dz.Urz.Woj.Wlkp.poz. 1527 z dn.13.03.2015r.).


Uchwała nr VI/52/2015 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gruszczyn – Kraina ( Dz.Urz.Woj.Wlkp.poz. 1528 z dn.13.03.2015r.).


Uchwała nr VI/53/2015 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zalasewo – Osiedle Ułańskie (Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz.2018 z dn. 31. 03. 2015r.). - uchylona uchwała nr XXXV/338/2017 z dnia 28 marca 2017r.

Uchwała nr  VI/54/2015 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zalasewo – Siewna ( Dz.Urz.Woj.Wlkp.poz. 1529 z dn.13.03.2015r.).


Uchwała nr VI/55/2015 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zalasewo – Zagajnikowa ( Dz.Urz.Woj.Wlkp.poz. 1539 z dn.16.03.2015r.).


Uchwała nr VI/56/2015 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zalasewo ( Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz.1179 z dn.3.03.2015r.).

Uchwała nr VI/57/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/195/2008 Rady Miejskiej w Swarzędzu  z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia Regulaminów korzystania z Lodowiska w Swarzędzu ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 1530 z dn.13.03.2015r.).


Uchwała nr VI/58/2015  w sprawie założenia Szkoły Podstawowej w Zalasewie.

Uchwała nr VI/59/2015 w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Swarzędz publicznych przedszkoli, szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi i gimnazjów oraz określenia granic ich obwodów ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 1531 z dn.13.03.2015r.) - uchwała nr XXXIII/331/2017 uchyla się paragraf 2, paragraf 3, paragraf4, paragraf 5.

Uchwała nr VI/60/2015 w sprawie nadania wyróżnienia " Honorowe Obywatelstwo Miasta i Gminy Swarzędz" - Aleksander Doba.

Uchwała nr VI/61/2015 w sprawie nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Miasta
i Gminy Swarzędz” - Wanda Wasik.

Uchwała nr VI/62/2015 w sprawie nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Miasta
i Gminy Swarzędz” - SPDST im. L. Grajka.

Uchwała nr VI/63/2015 w sprawie zasad udzielania dotacji spółkom wodnym ze środków budżetu Gminy Swarzędz na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz realizację inwestycji na terenie Gminy Swarzędz, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania (Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz.1180 z dn.03.03.2015r.).

Uchylenie w części VI/63/2015

Uchwała nr  VI/64/2015 w sprawie  w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/289/2009 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 października 2009r.
w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz.1181 z dn.03.03.2015r.).

Uchwała nr VI/65/2015  w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta
i Gminy Swarzędz.      

Sesja nr VII z dnia 19.03.2015r.

- uroczysta sesja z okazji święta patrona miasta - Św. Józefa - brak uchwał.

Sesja nr VIII z dnia 31.03.2015r.

Uchwała nr VIII/66/2015 w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania w zakresie likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Poznańskiego na rok 2015.

Uchylenie uchwały w części VIII/66/2015

Uchwała nr VIII/67/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015.

Uchwała nr VIII/68/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2015 -2036.

Uchwała nr VIII/69/2015 w sprawie w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Swarzędz  ( Dz.U.Woj.Wlkp. poz.2813 z dn.27.04.2015r.)

- http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=2813

Uchwała nr VIII/70/2015 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu położonego w Swarzędzu przy ul. Sienkiewicza.

Uchwała nr VIII/71/2015 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy budynku położonego w Swarzędzu przy ul. Św. Marcina 1 wraz z terenem przyległym.

Uchwała nr VIII/72/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu położonego w Gruszczynie przy ul. Katarzyńskiej.

Uchwała nr VIII/73/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu położonego w Uzarzewie przy ul. Akacjowej.

Uchwała nr VIII/74/2015 w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2017.

Uchwała nr VIII/75/2015 w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr III/11/2014 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie powołania składów osobowych Komisji Rewizyjnej i stałych Komisji Rady Miejskiej
w Swarzędzu.

Uchwała nr VIII/76/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta
i Gminy Swarzędz.

Sesja nr IX z dnia 28.04.2015r.

Uchwała nr IX/77/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu.

Uchylenie uchwały w części IX/77/2015

Uchwała nr IX/78/2015 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w 2015r. na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Katarzyńskiej w Gruszczynie, gmina Swarzędz.

Uchwała nr IX/79/2015 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w 2015r. na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gruszczyn w ulicach : Krańcowej, Świt i Brzask w Gruszczynie, gmina Swarzędz.

Uchwała nr IX/80/2015 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w 2015r. na budowę rurociągu tłocznego w miejscowościach Gortatowo i Jasin.

Uchwała nr IX/81/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015.

Uchwała nr IX/82/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2015 -2036.

Uchwała nr IX/83/2015 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso dla inkasentów z tytułu poboru podatków stanowiących dochody gminy Swarzędz (Dz.Urz.Woj.Wlkp.poz.3003 z dn.4.05.2015r.)

Uchwała nr IX/84/2015 w sprawie warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.Urz.Woj.Wlkp.poz.3004
z dn.04.05.2015r.)

Uchwała nr IX/85/2015 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Gminy Swarzędz.

Uchwała nr IX/86/2015 w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/210/2012 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości.

Uchwała nr IX/87/2015 w sprawie nadania nazwy dla ronda w mieście Swarzędz – rondo Floriana Fiedlera  (Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz. 3005 z dn. 04. 05. 2015r.).

 Uchwała nr IX/88/2015 w sprawie nadania nazwy dla ronda w mieście Swarzędz – rondo św. Floriana (Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz. 3006 z dn. 04. 05. 2015r.).

Sesja nr X z dnia 26.05.2015r.

Uchwała nr X/89/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2014 rok.

Uchwała nr X/90/2015 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.

Uchwała nr X/91/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015.

Uchwała nr X/92/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2015 - 2036.

Uchwała nr X/93/2015 w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”.

Uchwała nr X/94/2015 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości wchodzącej
w skład zasobu Gminy Swarzędz.

Uchwała nr X/95/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego centralna część obrębu Garby i część obrębu Zalasewo ( pow. ca.292 ha) - część III.

Uchwała nr X/96/2015 w sprawie zmiany uchwały XLIII/371/2013 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania „Trakt Piastów” zmienionej uchwałą nr III/24/2014 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 16 grudnia 2014r.

Sesja nr XI z dnia 23.06.2015r.

Uchwała nr XI/97/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015.

Uchwała nr XI/98/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2015 - 2036.

Uchwała nr XI/99/2015  w sprawie przyjęcia od Powiatu Poznańskiego zadań związanych z zarządzaniem publicznymi drogami powiatowymi zlokalizowanymi w granicach administracyjnych miasta Swarzędza.

Uchwała nr XI/100/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/398/2006 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 marca 2006r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe środkami swarzędzkiej komunikacji autobusowej, opłat dodatkowych, określenia uprawnień do korzystania
z bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami transportu zbiorowego, a także podziału linii na strefy  (Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz. 4072 z dnia 30.06.2015r.).

Uchwała nr XI/101/2015 w sprawie określenia przepisów porządkowych w transporcie zbiorowym na terenie Gminy Swarzędz (Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz. 4073 z dnia 30.06.2015r.).

Uchwała nr XI/102/2015 w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2015 - 2019 z perspektywą na lata 2020 – 2024.

Uchwała nr XI/103/2015 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zalasewo - ulica Piesza  (Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz. 4074 z dnia 30.06.2015r.).

Uchwała nr XI/104/2015 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zalasewo - ulica Piknikowa ( Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz. 4075 z dn. 30. 06. 2015r.).

Uchwała nr XI/105/2015 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zalasewo - ulica Spacerowa  (Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz. 4076 z dnia 30. 06. 2015r.).

Uchwała nr XI/106/2015 w sprawie w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Swarzędz ( Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz. 4077 z dn.30.06.2015r.).

Uchwała nr XI/107/2015 w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej  w Swarzędzu do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym ( Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz. 4078 z dn.30.06.2015r.).

Uchwała nr XI/108/2015 w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin ( Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz. 4079 z dn. 30. 06. 2015r.)

Uchwała nr XI/109/2015 w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.

Uchwała nr XI/110/2015 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Gminy Swarzędz.

Uchwała nr XI/111/2015 w sprawie udzielenia w 2015 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Sesja nr XII z dnia 07.07.2015r.

Uchwała nr XII/112/2015 w sprawie zasięgnięcia od Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu informacji o kandydatach na ławników.

Uchwała nr XII/113/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/324/2012 z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie podziału gminy Swarzędz na stałe obwody do głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych ( Dz.Urz. Wojew. Wielkop. poz.4377 z dnia 08.07.2015r.)

Sesja nr XIII z dnia 25.08.2015r.

Uchwała nr XIII/114/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta
i Gminy Swarzędz na rok 2015.

Uchwała nr XIII/115/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2015 - 2036.

Uchwała nr XIII/116/2015 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych ( Dz.Urz. Woj.Wlkp. poz. 5012 z dn.31.08.2015r.).

Uchwała nr XIII/117/2015 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gruszczyn (ul. Karmelowa) ( Dz.Urz. Woj.Wlkp. poz. 5013 z dn. 31. 08. 2015r.).

Uchwała nr XIII/118/2015 w sprawie uchwalenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone
w Swarzędzu w rejonie ulic Augusta Cieszkowskiego, Zygmunta Grudzińskiego, Zamkowej, Św. Marcina oraz Strzeleckiej w tym osiedli : Kościuszkowców, Czwartaków, Dąbrowszczaków i Zygmunta III Wazy, w zakresie działki nr ewid. 58/6 w Swarzędzu (łączna pow. zmiany ca.2,84ha) ( Dz.Urz. Woj.Wlkp. poz. 5014 z dn.31.08.2015r.).

Uchwała nr XIII/119/2015 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały
w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Swarzędz ( Dz.Urz. Woj.Wlkp. poz. 5015 z dn.31.08.2015r.).

Uchwała nr XIII/120/2015 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały
w sprawie : zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień w dziedzinie kultury fizycznej ( Dz. Urz. Woj.Wlkp. poz. 5016 z dn.31.08.2015r.).

 

Uchwala nr XIII/121/2015 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym.

Uchwała nr XIII/122/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta
i Gminy Swarzędz.

Uchwała nr XIII/123/2015 w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/372/2013 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 maja 2013r. w sprawie ustalenia cen za przyjęcie odpadów podlegających składowaniu, odzyskowi lub zbieraniu na Składowisko Odpadów Komunalnych w Rabowicach.

Uchwała nr XIII/124/2015 w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej - odcinka drogi publicznej ( była dr krajow. nr 5) ( Dz.Urz. Woj.Wlkp. poz. 5017
z dn.31.08.2015r.).

Uchwała nr XIII/125/2015 w sprawie aktu założycielskiego Szkoły Podstawowej ne 5 im. Adama Wodziczki w Swarzędzu.

Sesja nr XIV z dnia 29.09.2015r.

Uchwała nr XIV/126/2015 w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego
w Poznaniu i Sądu Rejonowego w Poznaniu.

Uchwała nr XIV/127/2015 w sprawie emisji obligacji Gminy Swarzędz oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Uchwała nr XIV/128/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015.

Uchwała nr XIV/129/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2015 – 2036.

Uchwała nr XIV/130/2015 w sprawie zmiany Uchwały nr XXIV/211/2012 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej.

Uchwała nr XIV/131/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/398/2006 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe środkami swarzędzkiej komunikacji autobusowej, opłat dodatkowych, określenia uprawnień do korzystania
z bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami transportu zbiorowego, a także podziału linii na strefy ( Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz. 5611 z dn. 2.10.2015r.).

Uchwała nr XIV/132/2015 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności drogowej ( drogi koniecznej ) na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Swarzędz, położonej w obrębie Uzarzewo, oznaczonej numerem działki 20/5 o pow. 0,1293 ha, zapisanej w księdze wieczystej numer PO2P/00105911/6.

Uchwała nr XIV/133/2015 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Gminy Swarzędz.

Uchwała nr XIV/134/2015 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Garby – ul. Miłosna ( Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz. 5612 z dn. 2.10.2015r.). 

Uchwała nr XIV/135/2015 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Garby – ul. Platoniczna ( Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz. 5613 z dn. 2.10.2015r.). 

Uchwała nr XIV/136/2015 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Garby – ul. Romantyczna ( Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz. 5614 z dn. 2.10.2015r.). 

Uchwała nr XIV/137/2015 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Garby – ul. Subtelna ( Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz. 5615 z dn. 2.10.2015r.).

Uchwała nr XIV/138/2015 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowościach: Wierzenica i Janikowo – ks. Wincentego Studniarskiego ( Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz. 5616 z dn. 2.10.2015r.).

Uchwała nr XIV/139/2015 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zalasewo – Astronomiczna ( Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz. 5617 z dn. 2.10.2015r.).

Uchwała nr XIV/140/2015 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego w celu nabycia przez Gminę Swarzędz mienia Skarbu Państwa.

Uchwała nr XIV/141/2015 w sprawie zmiany uchwały  nr XIII/116/2015 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych ( Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz. 5618 z dn. 2.10.2015r.).

Sesja nr XV z dnia 27.10.2015r.

Uchwała nr XV/142/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015.

Uchwała nr XV/143/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2015 - 2036.

Uchwała nr XV/144/2015 w sprawie udzielenia w udzielenia w 2015 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Uchwała nr XV/145/2015 w sprawie rocznego Programu współpracy Gminy Swarzędz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016.

Uchwała nr XV/146/2015 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych ( ulica Glebowa w Zalasewie). ( Dz.Urz. Woj.Wlkp. poz. 6179 z dn. 02.11.2015r.).

Uchwała nr XV/147/2015 w sprawie nadania nazwy ulicom w miejscowości Gortatowo i Łowęcin – ul. Swojska. ( Dz.Urz. Woj.Wlkp. poz. 6180 z dn. 02. 11. 2015r.).

Uchwała nr XV/148/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „DOLINA MICHAŁÓWKI” w Garbach.

Uchwała nr XV/149/2015 w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych w alei pomnikowej drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2407P, ul. Gminna w miejscowości Wierzonka.

Stanowisko nr 1/2015 w sprawie zmiany położenia bramownic systemu poboru opłat Viatoll zlokalizowanych wzdłuż drogi krajowej nr 92 na terenie Gminy Swarzędz.

Sesja nr XVI z dnia 24.11.2015r.

Uchwała nr XVI/150/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015.

Uchwała nr XVI/151/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2015 - 2036.

Uchwała nr XVI/152/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości /Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz. 7370 z dn.30.11.2015r./ traci moc uchwałą nr XXX/280/2016 z dn.29.11.2016r.

Uchwała nr XVI/153/2015 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Swarzędz w roku 2016 /Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz. 7371 z dn.30.11.2015r./. 

Uchwała nr XVI/154/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  /Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz. 7372 z dn.30.11.2015r./.  traci moc uchwałą nr XXIX/277/2016 z dn.25.10.2016r.

 Uchwała nr XVI/155/2015 w sprawie opłaty targowej  /Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz. 7373 z dn.30.11.2015r./.  

Uchwała nr XVI/156/2015 w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego /Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz. 737 z dn.30.11.2015r./ traci moc Uchwała nr XXX/283/2016 z dn. 29.11.2016r. 

Uchwała nr XVI/157/2015 w sprawie przyjęcia przez Gminę Swarzędz zadań
w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.

Uchwała nr XVI/158/2015 w sprawie: wyodrębnienia działającego w ramach struktur Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu Miejsko - Gminnego Ośrodka Wsparcia - Domu Dziennego Pobytu, przekształcenia go i utworzenia Dziennego Domu "Senior - WIGOR" w Swarzędzu.

Uchwała nr XVI/159/2015 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu "Senior - WIGOR" w Swarzędzu (Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz. 7469 z dn.2.12.2015r.)

Uchwała nr XVI/160/2015 w sprawie zmiany uchwały nr IV/15/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych, nagród
i wyróżnień w dziedzinie kultury fizycznej (DZ.Urz.Woj.Wlkp. poz. 7470 z dn. 2. 12.2015r./.

Uchwała nr XVI/161/2015 w sprawie: zmiany uchwały nr XV/145/2015 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 października 2015 r. w sprawie: rocznego Programu współpracy Gminy Swarzędz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016.

Uchwała nr XVI/162/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu lokalu położonego
w Swarzędzu przy ul. Św. Marcina.

Uchwała nr XVI/163/2015 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych ( DZ.Urz.Woj.Wlkp. poz. 7471 z dn.2.12.2015r.).

Uchwała nr XVI/164/2015 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Swarzędz.

Uchwała nr XVI/165/2015 w sprawie nadania nazwy skwerowi na terenie miasta Swarzędz (Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz.7471 z dn.2.12.2015r.).

Uchwała nr XVI/166/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/398/2006 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe środkami swarzędzkiej komunikacji autobusowej, opłat dodatkowych, określenia uprawnień do korzystania
z bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami transportu zbiorowego, a także podziału linii na strefy (Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz. 7661 z dn.3.12.2015r.).

Uchwała nr XVI/167/2015 w sprawie zmiany uchwały nr XI/99/2015 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Poznańskiego zadań związanych z zarządzaniem publicznymi drogami powiatowymi zlokalizowanymi w granicach administracyjnych miasta Swarzędza.

Uchwała nr XVI/168/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
z dotychczasowymi dzierżawcami i najemcami kolejnych umów dzierżawy
i najmu na części nieruchomości położonych w Swarzędzu i Jasinie na terenie cmentarza komunalnego.

Uchwała nr XVI/169/2015 w sprawie zmiany uchwały nr LX/365/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu dodatków do wynagrodzeń dla nauczycieli szkół, placówek i jednostek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Swarzędz / Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz. 7473 z dn. 2.12.2015r./.

Uchwała nr XVI/170/2015 w sprawie zasad udzielania i wymiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Swarzędz /Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz. 7474 z dn. 2.12.2015r./.  

 • http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=7474

  Sesja nr XVII z dnia 22.12.2015r.

  Uchwała nr XVII/171/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015.

  Uchwała nr XVII/172/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2015 - 2036.

  Uchwała nr XVII/173/2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2016 - 2036.

  Uchwała nr XVII/174/2015 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta
  i Gminy Swarzędz na 2016 rok
  ( Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz. 8942 z dn.29.12.2015r.) .

  Uchwała nr XVII/175/2015 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody ( Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz. 8907 z dn.29.12.2015r.).

  Uchwała nr XVII/176/2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli
  i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz przedszkoli publicznych prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Swarzędz przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
  ( Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz. 8908 z dn.29.12.2015r.).

  Uchwała nr XVII/177/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy i najmu części nieruchomości położonych w Swarzędzu na terenie kompleksu sportowego Swarzędzkiego Centrum Sportu
  i Rekreacji.

  Uchwała nr XVII/178/2015 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Gminy Swarzędz.

  Uchwała nr XVII/179/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Swarzędzu w rejonie ulic Słowackiego – Cybińska.

  Uchwała nr XVII/180/2015 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.

  Uchwała nr XVII/181/2015 w sprawie uchwalenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone w Swarzędzu w rejonie ulic Augusta Cieszkowskiego, Zygmunta Grudzińskiego, Zamkowej, Św. Marcina oraz Strzeleckiej w tym osiedli: Kościuszkowców, Czwartaków, Dąbrowszczaków i Zygmunta III Wazy, w zakresie działki nr ewid. 58/6 w Swarzędzu (łączna pow. zmiany ca. 2,84 ha) - punkt wprowadzony do porządku obrad ( Dz. Urz. Woj. Wlkp.  poz. 8909 z dn.29.12.2015r.)

  Stanowisko nr 2/2015 w sprawie wydania negatywnej opinii dotyczącej zakupu lekkiego samochodu specjalnego rozpoznania chemicznego
  z modułem rozpoznania radiacyjnego i biologicznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020 Poddziałanie 4.1.5 Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno - ekologicznego i służb ratowniczych na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii.

  Stanowisko nr 3/2015 w sprawie wydania negatywnej opinii dotyczącej zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020 Poddziałanie 4.1.5 Wspracie systemu ratownictwa chemiczno - ekologicznego i służb ratowniczych na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii.

Rejestr Posiedzeń Rady Miejskiej 2014

 Sesja nr I z dnia 1.12.2014r.

Uchwała nr I/1/2014 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Swarzędzu.

Uchwała nr I/2/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Swarzędzu.

Uchwała nr I/3/2014 w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Swarzędzu.

Uchwała nr I/4/2014 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej
w Swarzędzu.  

Sesja nr II z dnia 4.12.2014r.

Uchwała nr II/5/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego stałej Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Swarzędzu.

Uchwała nr II/6/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego stałej Komisji Budżetowej Rady Miejskiej
w Swarzędzu.

Uchwała nr II/7/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego stałej Komisji Gospodarki Rady Miejskiej w Swarzędzu.

Uchwała nr II/8/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego stałej Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Swarzędzu.

Uchwała nr II/9/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego stałej Komisji Środowiska i Rozwoju Wsi Rady Miejskiej w Swarzędzu.

Uchwała nr II/10/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego stałej Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Swarzędzu.    

Sesja nr III z dnia 16.12.2014r.

Uchwała nr III/11/2014 w sprawie powołania składów osobowych Komisji Rewizyjnej i stałych Komisji Rady Miejskiej w Swarzędzu.

Uchwała nr III/12/2014 w sprawie wskazania wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Swarzędzu do wykonywania czynności związanych z podróżami służbowymi Przewodniczącej Rady Miejskiej w Swarzędzu.

Uchwała nr III/13/2014 w sprawie wskazania radnych Rady Miejskiej
w Swarzędzu na członków Komisji do spraw Stypendiów Sportowych.

Uchwała nr III/14/2014 w sprawie wskazania radnych Rady Miejskiej
w Swarzędzu na członków Komisji do spraw Wyróżnień i Nagród Sportowych.

Uchwała nr III/15/2014 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz Pana Mariana Szkudlarka.

Uchwała nr III/16/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy na terenie Cmentarza Komunalnego.

Uchwała nr III/17/2014 w sprawie uchylenia Uchwały nr LXIII/566/2014 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 października 2014 roku w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Swarzędz w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego Schronisko dla Zwierząt SCHRONISKO z siedziba w Kostrzynie pełniącemu obowiązki Pierwszego Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.

Uchwała nr III/18/2014 w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Swarzędz w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego Schronisko dla Zwierząt SCHRONISKO z siedzibą w Kostrzynie Pierwszemu Zastępcy  Burmistrza Miasta
i Gminy Swarzędz.

Uchwała nr III/19/2014 w sprawie uchylenia Uchwały nr LXIII/568/2014 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 października 2014 roku w sprawie powierzenia reprezentowania  Gminy Swarzędz  w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" z siedzibą w Poznaniu pełniącemu obowiązki Pierwszego Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.

Uchwała nr III/20/2014 w sprawie uchylenia Uchwały nr LXIII/570/2014 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 października 2014roku w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Swarzędz w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA z siedzibą w Murowanej Goślinie pełniącemu obowiązki Pierwszego Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz. 

Uchwała nr III/21/2014 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kruszewnia ( ul. Bałkańska) ( Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz.252 z dn.14.01.2015r.).

Uchwała nr III/22/2014 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.

Uchwała nr III/23/2014 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.

Uchwała nr III/24/2014 w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/371/2013 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 maja 2013roku  w sprawie przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania "Trakt Piastów". 

Uchwała nr  III/25/2014 w sprawie przekazania skargi.  

Sesja nr IV z dnia 30.12.2014r.

Uchwała nr IV/26/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2014.

Uchwala nr IV/27/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2014 -2036.

Uchwala nr IV/28/2014 w sprawie ustalenia niezrealizowanych wydatków zamieszczonych w budżecie miasta i gminy Swarzędz, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego.

Uchwała nr IV/29/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości oddanej w trwały zarząd Zakładowi Gospodarki Komunalnej (dz.nr 132 ark.01 obręb Gortatowo).
Uchwała nr IV/30/2014 w sprawie wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej nr 2449P we Wierzenicy.

Uchwała nr IV/31/2014 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr LIV/398/2006 Rady Miejskiej w Swarzędz z dnia 29 marca 2006r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe środkami swarzędzkiej komunikacji autobusowej, opłat dodatkowych, określenia uprawnień do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami transportu zbiorowego, a także podziału linii na strefy ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz.52 z dnia 5.01.2014r.).                                                              -

Uchwała nr IV/32/2014 w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Uchwala nr IV/33/2014 w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Swarzędz ( Dz.Urz.Woj.Wlkp.Poz.48 z dnia 5.01.2015r.).


Data ostatniej modyfikacji strony: 07-05-2024