Biuletyn Informacji Publicznej Swarzędz.pl

Oficjalna strona Miasta i Gminy Swarzędz

Biuletyn Informacji Publicznej
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony

Rejestr uchwał Rady Miejskiej II kadencja 1994 - 1998

Sesja Nr z dnia

Numer uchwały

Tytuł Uchwały

Opublikowana

Uwagi

   Sesja Nr I 01.07.1994 r.

1

Uchwała w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Swarzędzu.

nie obowiązuje

2

Uchwała w sprawie wybory Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.

nie obowiązuje

3

Uchwała w sprawie liczby członków Zarządu Gminy Swarzędz.

nie obowiązuje

4

Uchwała w sprawie wyboru członków Zarządu.

nie obowiązuje

Sesja Nr II 12.07.1994r.

5

Uchwała w sprawie wyboru delegatów do Sejmiku Samorządowego Województwa Poznańskiego.

nie obowiązuje

6

Uchwała w sprawie powołania stałych Komisji Rady.

nie obowiązuje

7

Uchwała w sprawie zmiany w Statucie Gminy Swarzędz.

nie obowiązuje

8

Uchwała w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady.

nie obowiązuje

9

Uchwała w sprawie wyboru członków Komisji Inwentaryzacyjnej.

nie obowiązuje

Sesja Nr III 16.09.1994r.

10

Uchwała w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.

nie obowiązuje

11

Uchwała w sprawie uzupełnienia składów osobowych stałych komisji.

nie obowiązuje

12

Uchwała w sprawie uzupełnienia składów Komisji Rady o członków spoza Rady.

nie obowiązuje

13

Uchwała w sprawie wyboru przewodniczącego stałej Komisji Rady.

nie obowiązuje

14

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 1994 rok.

nie obowiązuje

15

Uchwała w sprawie podatku rolnego na II półrocze 1994 roku.

nie obowiązuje

16

Uchwała w sprawie upoważnienia Zarządu do zaciągania pożyczek w 1994 r

nie obowiązuje

17

Uchwała w sprawie zmiany nazwy komisji stałej.

nie obowiązuje

18

Uchwała w sprawie zmiany w Statucie Gminy Swarzędz.

nie obowiązuje

Sesja Nr IV 24.10.1994

19

Uchwała w sprawie nazwy zakładów budżetowych.

nie obowiązuje

20

Uchwała w sprawie powołania ławników do Sądów powszechnych oraz Członków Kolegium do spraw wykroczeń.

nie obowiązuje

21

Uchwała nr IV/21/1994 w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia “Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych”.

 obowiązuje

Sesja Nr V 14.11.1994

22

Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Gruszczyn w rejonie ulic Polnej i Krańcowej.

Dz.U.Woj.Wlkp Nr 18 poz 182, 30.11.1994

nie obowiązuje

23

Uchwała w sprawie upoważnienia Zarządu do zaciągania pożyczek w 1994 r

nie obowiązuje

24

Uchwała w sprawie ustalenia limitu przebiegu kilometrów za używanie pojazdu samochodowego dla celów służbowych przez Burmistrza Miasta i Gminy.

nie obowiązuje

25

Uchwała nr V/25/1994 nie obowiązuje w sprawie oddania w wieczyste użytkowanie gruntów położonych w gminie Swarzędz i nieodpłatnego przekazania budynków położonych na nich.

 obowiązuje

26

Uchwała nr V/26/1994 w sprawie oddania w wieczyste użytkowanie gruntu położonego w Swarzędzu i przekazania budynków położonych na niej.

 obowiązuje

27

Uchwała w sprawie uzupełnienia składy komisji Rady o członka spoza Rady.

nie obowiązuje

Sesja Nr VI 12.12.1994

28

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 1994 rok.

nie obowiązuje

29

Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoletniej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska o Poznaniu.

nie obowiązuje

30

Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Swarzędz rejon ul. Kórnickiej i ul. Słonecznej.

Dz.U.Woj.Wlkp Nr 23, poz. 274, 15.12.1994r.

nie obowiązuje

31

Uchwała w sprawie uchwalenia częściowej zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego m. Swarzędz.

Dz.U.Woj.Wlkp Nr 23, poz. 275, 15.12.1994r.

nie obowiązuje

32

Uchwała w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego.

nie obowiązuje

Sesja Nr VII 29.12.1994

33

Uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy Rady na 1995 rok.

nie obowiązuje

34

Uchwała w sprawie zmiany składu osobowego stałych Komisji.

nie obowiązuje

35

Uchwała nr VII/35/1994 w sprawie zwroty p. Władysławie Jęczmionce nieruchomości położonej w Swarzędzu i przejętej na rzecz Skarbu Państwa.

 obowiązuje

36

Uchwała nr VII/36/1994 w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości położonych w Janikowie gm. Swarzędz.

 obowiązuje

37

Uchwała nr VII/37/1994 w sprawie oddania w wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowej położonej w Jasiniu gm. Swarzędzu jej obecnemu użytkownikowi.

 obowiązuje

38

Uchwała nr VII/38/1994 w sprawie oddania w wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowej położonej w Swarzędzu przy ul. Działkowej i Strzeleckiej jej obecnym użytkownikom.

 obowiązuje

39

Uchwała nr VII/39/1994 w sprawie nadania nazwy ulicy w Janikowie gm. Swarzędz - ul. Sporna.

 obowiązuje

40

Uchwała w sprawie tymczasowych zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy.

nie obowiązuje

41

Uchwała w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za najem lokali mieszkalnych.

nie obowiązuje

42

Uchwała w sprawie zwiększenia stawki opłat za pobór wody z wodociągów zbiorczego zaopatrzenia wsi w wodę na terenie Gminy Swarzędz.

nie obowiązuje

43

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 1994 rok.

nie obowiązuje

44

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości diety i ryczałtu za rozjazdy dla Przewodniczącej Rady Miejskiej.

nie obowiązuje

45

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.

nie obowiązuje

46

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych i członków komisji spoza Rady.

nie obowiązuje

47

Uchwała w sprawie odwołania Sekretarza Gminy Swarzędz.

nie obowiązuje

48

Uchwała w sprawie powołania Sekretarza Gminy Swarzędz.

nie obowiązuje

Sesja Nr IX 16.01.1995

49

Uchwała w sprawie podatku od nieruchomości.

nie obowiązuje

50

Uchwała w sprawie podatku od posiadania psów.

nie obowiązuje

51

Uchwała w sprawie obniżenia niektórych stawek podatku od środków transportowych.

nie obowiązuje

52

Uchwała w sprawie opłaty administracyjnej.

nie obowiązuje

53

Uchwała w sprawie opłaty targowej.

nie obowiązuje

Sesja Nr X 20.02.1995

54

Uchwała w sprawie wyboru Z-cy Burmistrza Miasta i Gminy.

nie obowiązuje

55

Uchwała w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

nie obowiązuje

56

Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

nie obowiązuje

57

Uchwała nr X/57/1995 w sprawie oddania w wieczyste użytkowanie gruntu położonego w Swarzędzu przy ul. Piaski.

 obowiązuje

58

Uchwała nr X/58/1995 w sprawie zamiany własności nieruchomości pomiędzy Gminą Swarzędz i panem Janem Plutą.

 obowiązuje

59

Uchwała nr X/59/1995 w sprawie sprzedaży budynku znajdującego się na nieruchomości położonej w Swarzędzu przy ul. Rynek 37 oraz oddania w wieczyste użytkowanie.

 obowiązuje

60

Uchwała w sprawie zmiany statutu sołectwa.

nie obowiązuje

61

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów.

nie obowiązuje

62

Uchwała w sprawie odwołania członka Zarządu Gminy.

nie obowiązuje

63

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Cybińskiej, Cieszkowskiego, oznaczonego numerami geodezyjnymi 124 – 126 w Swarzędzu.

nie obowiązuje

Sesja Nr XI 20.03.1995

64

Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska o Poznaniu.

nie obowiązuje

65

Uchwała w sprawie budżetu Miasta i Gminy na rok 1995.

nie obowiązuje

66

Uchwała w sprawie zmiany składu osobowego stałej Komisji.

nie obowiązuje

Sesja Nr XII 26.04.1995

67

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 1994 rok.

nie obowiązuje

68

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Gminy.

nie obowiązuje

68

Uchwała w sprawie zmiany opłat za korzystanie ze środków swarzędzkiej komunikacji miejskiej.

nie obowiązuje

70

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi cmentarne i pogrzebowe.

nie obowiązuje

71

Uchwała nr XII/71/1995 w sprawie nadania nazwy ulicy w Bogucinie i Janikowie gmina Swarzędz- ul.Pilotów.

 obowiązuje

72

Uchwała nr XII/72/1995 w sprawie oddania w wieczyste użytkowanie nieruchomości położonych w Zalasewie gmina Swarzędz.

 obowiązuje

73

Uchwała w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości gruntowych na okres dłuższy niż 3 lata.

nie obowiązuje

Sesja Nr XIII 22.05.1995

74

Uchwała nr XIII/74/1995 w sprawie użyczenia z prawem użytkowania obiektów sportowych u zbiegu ulic Św. Marcin i Strzeleckiej w Swarzędzu.

 obowiązuje

75

Uchwała w sprawie odwołania wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Swarzędzu.

nie obowiązuje

76

Uchwała w sprawie podpisania umowy z Gminą Järfälla w Szwecji.

nie obowiązuje

77

Uchwała w sprawie ustalenia trybu przekazania lokali użytkowych w najem w użytkowanie.

nie  obowiązuje

Sesja Nr XIV 26.06.1995

78

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 1995 rok.

nie obowiązuje

79

Uchwała w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu do wydawania decyzji administracyjnych dotyczących przyznawania i odmowy przyznawania zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych.

nie obowiązuje

80

Uchwała w sprawie sytuacji samorządu terytorialnego w Polsce.

nie obowiązuje

81

Uchwała nr XIV/81/1995 w sprawie oddania w wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowej położonej w Swarzędzu przy ulicy Kaczorowskiego.

 obowiązuje

82

Uchwała nr XIV/82/1995 w sprawie oddania w wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowych położonych w Swarzędzu między ulicami Kórnicką a Słoneczną.

 obowiązuje

83

Uchwała w sprawie zmiany składu osobowego stałej Komisji.

nie obowiązuje

Sesja Nr XIV 26.06.1995 II cz

84

Uchwała w sprawie Statutu Gminy.

nie obowiązuje

85

Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta i Gminy Swarzędz.

nie obowiązuje

86

Uchwała nr  XIV/86/1995 w sprawie sprzedaży nieruchomości jej wieczystemu użytkownikowi.

 obowiązuje

87

Uchwała nr XIV/87/1995 w sprawie sprzedaży nieruchomości jej wieczystemu użytkownikowi.

 obowiązuje

88

Uchwała w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej.

nie obowiązuje

89

Uchwała w sprawie uzupełnienia składu Komisji.

nie obowiązuje

Sesja Nr XV 18.09.1995

90

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 1995 rok.

nie obowiązuje

91

Uchwała nr XV/91/1995 w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy pomieszczeń świetlicy położonej w Wierzonce.

obowiązuje

92

Uchwała  nr XV/92/1995 w sprawie wyrażenia zgody na zakup gruntu położonego w Swarzędzu.

obowiązuje

93

Uchwała w sprawie uzupełnienia składu Komisji o członka spoza Rady.

nie obowiązuje

Sesja Nr XVI 19.10.1995

94

Uchwała nr XVI/94/1995 w sprawie powołania sołectw Janikowo Górnej i Janikowo Dolne oraz zmiany uchwały o powołaniu sołectw Gminy Swarzędz Nr IX/44/95 z dnia 28 grudnia 1990 r.

 obowiązuje

95

Uchwała w sprawie wniosku o powołanie obwodowych komisji wyborczych na terenie Miasta i Gminy Swarzędz.

nie obowiązuje

96

Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Miejskiej.

nie obowiązuje

97

Uchwała nr XVI/97/1995 w sprawie powołania Ośrodka Pomocy Społecznej.

 obowiązuje

98

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 1995 rok.

nie obowiązuje

99

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz na terenie wsi Janikowo dla części działki określonej numerem geodezyjnym 225/14.

nie obowiązuje

100

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego w Swarzędzu w rejonie ulic: Cieszkowskiego, Słowackiego, Cmentarna, Cybińska.

nie obowiązuje

Sesja Nr XVII 13.11.1995r.

101

Uchwała nr XVII/101/1995 w sprawie utworzenia spółki cywilnej Gminy Swarzędz z Zakładem Pierzarskim “Piórex” w Swarzędzu.

 obowiązuje

102

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 1995 rok.

nie obowiązuje

Sesja Nr XVIII 18.12.1995

103

Uchwała nr XVIII/103/1995 w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości położonej w Janikowie gm. Swarzędz.

 obowiązuje

104

Uchwała nr XVIII/104/1995  w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości położonej w Jasiniu gm. Swarzędz.

 obowiązuje

105

Uchwała nr XVIII/105/1995 w sprawie sprzedaży maski budowlanej położonej w Swarzędzu między ulicami Kościuszki a Gen. Kotrzeby.

 obowiązuje

106

Uchwała nr XVIII/106/1995 w sprawie sprzedaży maski budowlanej położonej w Swarzędzu przy ul. Tysiąclecia.

 obowiązuje

107

Uchwała nr XVIII/107/1995 w sprawie sprzedaży maski budowlanej położonej w Swarzędzu przylegającej do posesji znajdującej sie na Placu Powstańców Wlkp.

 obowiązuje

108

Uchwała nr XVIII/108/1995 w sprawie sprzedaży masek budowlanych położonych w Swarzędzu – Plac Powstańców Wlkp.

obowiązuje

109

Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Komisji Rewizyjnej.

nie obowiązuje

110

Uchwała w sprawie odpłatności za żłobek.

nie obowiązuje

111

Uchwała w sprawie odpłatności za przedszkole na terenie miasta i gminy Swarzędz.

nie obowiązuje

Sesja Nr XIX 28.12.1995

112

Uchwała w sprawie podatku od nieruchomości.

nie obowiązuje

113

Uchwała w sprawie zwolnienia od niektórych stawek podatku od środków transportowych.

nie obowiązuje

114

Uchwała w sprawie podatku od posiadania psów.

nie obowiązuje

115

Uchwała w sprawie opłaty targowej.

nie obowiązuje

116

Uchwała w sprawie opłaty administracyjnej.

nie obowiązuje

117

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 1995 rok.

nie obowiązuje

118

Uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy Rady na rok 1996.

nie obowiązuje

119

Uchwała w sprawie składów osobowych Komisji Rady.

nie obowiązuje

120

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego, działki o numerze geodezyjnym 277/2, 278, 279, 280, 281/2 położone w Gruszczynie.

nie obowiązuje

Sesja Nr XX 08.01.1996

121

Uchwała w sprawie tworzenia obwodów głosowania i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

nie obowiązuje

Sesja Nr XXI 29.01.1996

122

Uchwała w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działki położone w Gruszczynie i Kobylnicy i oznaczone na planszy planu jako 5 KD-K /zmiana przeznaczenia terenu z komunikacji na inne funkcje/.

nie obowiązuje

123

Uchwała w sprawie uchwalenia częściowej zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy.

Dz.U.Woj.Wlkp Nr 2 poz. 29, 15.02.1996r.

nie obowiązuje

124

Uchwała nr XXI/124/1996 w sprawie sprzedaży budynku znajdującego się na nieruchomości położonej w Bogucinie gm. Swarzędz przy ul. Gnieźnieńskiej nr 14, oraz oddania w wieczyste użytkowanie gruntu.

 obowiązuje

125

Uchwała nr XXI/125/1996 w sprawie oddania w wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowej położonej w Swarzędzu przy ul. Działkowej jej obecnemu użytkownikowi.

 obowiązuje

126

Uchwała nr XXI/126/1996 w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz małżonków Piotra i Małgorzaty Rożak i Romana Krasińskiego nieruchomości gruntowych położonych w Janikowie gm. Swarzędz.

 obowiązuje

127

Uchwała nr XXI/127/1996 w sprawie oddania w wieczyste użytkowanie nieruchomości położonej w Swarzędzu na os. Czwartaków i nieodpłatnego przekazania budynku położonego na nim.

 obowiązuje

Sesja Nr XXII 26.02.1996

128

Uchwała nr XXII/128/1996 w sprawie likwidacji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Strzeleckiej w Swarzędzu.

 obowiązuje

129

Uchwała nr XXII/129/1996 w sprawie podjęcia decyzji o utworzeniu Swarzędzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o. o. W Swarzędzu.

 obowiązuje

129a

Uchwała w sprawie stwierdzenia wyboru radnych do Zgromadzenia Wspólników w Swarzędzkim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

nie obowiązuje

130

Uchwała nr XXII/130/1996 w sprawie zmiany Statutu Zakładu Oczyszczania Miasta w Swarzędzu.

 obowiązuje

131

Uchwała w sprawie ochrony środowiska przez odpadami komunalnymi i fekaliami.

nie obowiązuje

132

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/114/95 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 grudnia 1995 roku w sprawie podatku od posiadania psów.

nie obowiązuje

133

Uchwała nr XXII/133/1996 w sprawie nadania odznaczenia Zasłużony dla Miasta i Gminy Swarzędz - prof.dr hab. Ryszard Kostecki.

 obowiązuje

134

Uchwała nr XXII/134/1996 w sprawie nadania odznaczenia Zasłużony dla Miasta i Gminy Swarzędz - Stanisław Witecki.

 obowiązuje

Sesja Nr XXIV 25.03.1996

135

Uchwała w sprawie odpłatności za przedszkola na terenie gminy Swarzędz.

nie obowiązuje

136

Uchwała w sprawie budżetu Miasta i gminy na rok 1996.

nie obowiązuje

137

Uchwała w sprawie odpłatności za żłobek.

nie obowiązuje

138

Uchwała w sprawie Statutu Gminy.

nie obowiązuje

139

Uchwała w sprawie powołania Komisji Konkursowej na dyrektora szkoły podległej Gminie Swarzędz i ustalenia regulaminu pracy tej Komisji.

nie obowiązuje

Sesja Nr XXV 29.04.1996

140

Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 1995 r.

nie obowiązuje

141

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Gminy.

nie obowiązuje

142

Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Miejskiej.

nie obowiązuje

143

Uchwała w sprawie Regulaminu Komisji Rewizyjnej.

nie obowiązuje

144

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych, członków komisji spoza Rady oraz członków Zarządu.

nie obowiązuje

145

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr X/61/95 dotyczącej ustalenia wysokości diet dla sołtysów.

nie obowiązuje

146

Uchwała w sprawie uchwalenia statutu Zespołu Ekonomiczni –Administracyjnego Szkół Miasta i Gminy w Swarzędzu.

nie obowiązuje

147

Uchwała nr XXV/147/1996 w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Ludmiły Płotkowiak, Alicji Cykowiak i Wiesława Zaporowskiego nieruchomości gruntowej położonej w Swarzędzu między ulicami Kórnicką a Słoneczną.

 obowiązuje

148

Uchwała nr XXV/148/1996 w sprawie oddania w wieczyste użytkowanie nieruchomość gruntową położoną w Jasiniu gm. Swarzędzu, przy ulicy Rabowickiej.

 obowiązuje

149

Uchwała nr XXV/149/1996 w sprawie oddania w wieczyste użytkowanie gruntu położonego w Swarzędzu przy ul. Kwaśniewskiego i nieodpłatnego przekazania budynku znajdującego się na nim na rzecz I Liceum Ogólnokształcącego – Fundacji Edukacji Społecznej EKOS w Swarzędzu.

 obowiązuje

150

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XIII/68/91 dot. opłaty za korzystanie za środków swarzędzkiej komunikacji miejskiej.

nie obowiązuje

151

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej oraz trasy E – 8 – obecnie nr “2” wg załącznika graficznego.

nie obowiązuje

152

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego dla działki oznaczonej numerem geodezyjnym 40 oraz studium określającego zasady strefowania i zagospodarowania zespołów mieszkaniowych w kontekście koniecznych do przyjęcia rozwiązań komunikacyjnych jednostki osiedlowej na tle powiązań z istniejącym i projektowanym układem komunikacyjnym dla terenów sąsiednich oznaczonych geodezyjnie jako 54/8, 54/2, 54/3, 54/5, 54/6, 54/7, 53, 38, 50, 48.

nie obowiązuje

Sesja Nr XXVI 24.06.1996

153

Uchwała w sprawie Statutu Gminy.

Dz.U.Woj.Wlkp Nr 22 16.09.1996

nie obowiązuje

154

Uchwała w sprawie zmiany opłat za korzystanie ze środków swarzędzkiej komunikacji miejskiej.

nie obowiązuje

155

Uchwała w sprawie zmiany w Komisji Rewizyjnej.

nie obowiązuje

156

Uchwała w sprawie składu Komisji EKO – Rozwoju i Porządku Publicznego.

nie obowiązuje

157

Uchwała w sprawie pozbawienia członkostwa w Komisjach.

nie obowiązuje

158

Uchwała w sprawie zmiany składu stałej Komisji.

nie obowiązuje

159

Uchwała w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego.

nie obowiązuje

160

Uchwała nr XXVI/160/1996 w sprawie sprzedaży maski budowlanej położonej w Swarzędzu przy ul. Konopnickiej.

 obowiązuje

161

Uchwała nr XXVI/161/1996 w sprawie sprzedaży maski budowlanej położonej w Swarzędzu przy ul. Krętej.

 obowiązuje

162

Uchwała nr XXVI/162/1996 w sprawie oddania w wieczyste użytkowanie nieruchomość gruntową położoną w Swarzędzu przy ul. Kórnickiej i nieodpłatnego przeniesienia prawa własności urządzeń położonych na niej jej obecnemu użytkownikowi.

 obowiązuje

Sesja Nr XXVII 16.09.1996

163

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 1996 rok.

nie obowiązuje

164

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego dla działek położonych w Gruszczynie i oznaczonych numerami geodezyjnymi 258/1, 259/4, 259/5, 259/6, 259/7.

nie obowiązuje

165

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzędza obejmującej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 3129/2 /zmiana przeznaczenia z usług oświaty na inne funkcje/.

nie obowiązuje

166

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego działki o numerze geodezyjnym 27/14, 27/15, 27/16, 27/17, 27/18, 27/19, 27/20 w Wierzonce.

nie obowiązuje

167

Uchwała nr XXVII/167/1996 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Swarzędza - Miła.

 obowiązuje

168

Uchwała nr XXVII/168/1996 w sprawie nadania nazw ulicom w Gruszczynie gm. Swarzędz - Jaworowa i Klonowa.

 obowiązuje

169

Uchwała nr XXVII/169/1996 w sprawie nadania nazw ulicom w Zalasewie gm. Swarzędz Glebowa, Skibowa, Owocowa,Roślinna, Skibowa i Botaniczna .

 obowiązuje

170

Uchwała nr XXVII/170/1996 w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych.

 obowiązuje

171

Uchwała nr XXVII/171/1996 w sprawie sprzedaży nieruchomości jej wieczystemu użytkownikowi.

 obowiązuje

172

Uchwała nr XXVII/172/1996 w sprawie wyrażenia zgody na wykup gruntu położonego w Swarzędzu stanowiącego ulicę Stawną.

 obowiązuje

173

Uchwała nr XXVII/173/1996 w sprawie oddania w wieczyste użytkowanie gruntu położonego w Zalasewie gm. Swarzędz.

 obowiązuje

174

Uchwała nr XXVII/174/1996 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Janikowie gm. Swarzędz, przy ul. Gnieźnieńskiej.

 obowiązuje

175

Uchwała nr XXVII/175/1996 w sprawie wyrażenia zgody na wykup gruntu położonego w Swarzędzu stanowiącego ulicę Tysiąclecia.

 obowiązuje

176

Uchwała nr XXVII/176/1996 w sprawie sprzedaży nieruchomości jej wieczystemu użytkownikowi.

 obowiązuje

177

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr VII/41/94 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29.12.1994r. w sprawie określenia wysokości stawek czynszu regulowanego za najem lokali mieszkalnych oraz zmiany załącznika nr 1 do powyższej uchwały.

nie obowiązuje

178

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/159/96 z dnia 24 czerwca 1996 r., w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego.

nie obowiązuje

179

Uchwała nr XXVII/179/1996 w sprawie barw flagi miasta i gminy Swarzędz.

 obowiązuje

180

Uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania “Programu strategicznego rozwoju Gminy Swarzędz”.

nie obowiązuje

Sesja Nr XXVIII 28.10.1996

181

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 1996 rok.

nie obowiązuje

182

Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Kultury w Swarzędzu.

nie obowiązuje

183

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr X/61/95 z dnia 20.02.2995 roku dotyczącej ustalenia wysokości diet dla sołtysów.

nie obowiązuje

184

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XII/70/95 z dnia 26.04.1995 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi cmentarne i pogrzebowe na cmentarzu komunalnym w Swarzędzu.

nie obowiązuje

185

Uchwała w sprawie zmiany uchwału Nr XXV/142/96 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25 kwietnia 1996 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady.

nie obowiązuje

186

Uchwała nr XXVIII/186/1996 w sprawie użyczenia terenów sportowych przy ul. Św. Marcin 1 Klubowi Sportowemu “Unia” w Swarzędzu.

 obowiązuje

187

Uchwała nr XXVIII/187/1996 w sprawie oddania w użyczenie terenów przy ul. Św. Marcin 1 w Swarzędzu Zespołowi Szkół Zawodowych.

 obowiązuje

188

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego dla działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 263 i 333 położonych w Zalasewie.

nie obowiązuje

189

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzędza obejmującej teren oznaczony na planie jako “usługi zdrowia” - numer geodezyjny działek 108/3, 107/9, 102/7 /zmiana przeznaczenia terenu usług zdrowia na usługi oświaty/ lub inne usługi.

nie obowiązuje

190

Uchwała nr XXVIII/190/1996 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Swarzędzu przy ul. Piaski i nieodpłatnego przekazania budynku znajdującego się na nim.

 obowiązuje

191

Uchwała nr XXVIII/191/1996 w sprawie oddania na użyczenie gruntów położonych w Swarzędzu.

 obowiązuje

192

Uchwała nr XXVIII/192/1996 w sprawie wyrażenia zgody na wykup gruntu położonego w Rabowicach gm. Swarzędz z przeznaczeniem pod składowisko odpadów komunalnych.

 obowiązuje

193

Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Poznańskiej, użytkowanej przez Poznańską Spółdzielnię Mleczarską.

nie obowiązuje

194

Uchwała w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od zwrotu wydatków za usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania.

nie obowiązuje

195

Uchwała w sprawie trybu i szczegółowych zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy.

nie obowiązuje

196

Uchwała w sprawie upoważnienia starszego pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu do wydawania decyzji administracyjnych.

nie obowiązuje

197

Uchwała nr XXVIII/197/1996 w sprawie powołania Miejsko – Gminnego Ośrodka Wsparcia

 obowiązuje

198

Uchwała w sprawie powołania składów osobowych Komisji Rady.

nie obowiązuje

Sesja Nr XXIX 25.11.1996

199

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 1996 rok.

nie obowiązuje

200

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XXIII/128/96 dot. Likwidacji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Strzeleckiej w Swarzędzu.

nie obowiązuje

201

Uchwała nr XXIX/201/1996 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/174/96 dotyczącej sprzedaży nieruchomości położonej w Janikowie gmina Swarzędz, przy ul. Gnieźnieńskiej.

 obowiązuje

202

Uchwała nr XXIX/202/1996 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Swarzędza - Górków.

 obowiązuje

203

Uchwała nr XXIX/203/1996 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Swarzędza - Cicha.

 obowiązuje

204

Uchwała nr XXIX/204/1996 w sprawie nadania nazw ulicy we wsi Wierzonka gm. Swarzędz - Ostatnia.

 obowiązuje

205

Uchwała nr XXIX/205/1996 w sprawie wykupu działek, oznaczonych geodezyjnymi numerami 199/8 i 200 położonych w Zalasewie.

 obowiązuje

206

Uchwała nr XXIX/206/1996 w sprawie oddania w wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowej położonej w Swarzędzu przy ul. Wrzesińskiej.

 obowiązuje

207

Uchwała nr XXIX/207/1996 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego w Gruszczynie.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 30, poz. 371, 30.12.1996r.

 obowiązuje

208

Uchwała w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz kryterium wyboru osób, z którymi umowy najmu będą zawierane w pierwszej kolejności.

nie obowiązuje

209

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek czynszu za wynajmowane lokale socjalne.

nie obowiązuje

210

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/153/96 z dnia 24.06.96r., w sprawie Statutu Gminy – załącznik nr 6 Regulaminu Rady.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 30 poz. 362, 30.12.1996r.

nie obowiązuje

211

Uchwała w sprawie wyboru przewodniczących komisji stałych.

nie obowiązuje

Sesja Nr XXX 30.12.1996

212

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 1996 rok.

nie obowiązuje

213

Uchwała w sprawie podatku od nieruchomości.

nie obowiązuje

214

Uchwała w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

nie obowiązuje

215

Uchwała w sprawie trybu i warunków zwolnienia z podatku rolnego użytkowników rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej.

nie obowiązuje

216

Uchwała w sprawie samodzielności finansowej oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Swarzędz.

nie obowiązuje

217

Uchwała w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.

nie obowiązuje

Sesja Nr XXXI 28.01.1997

218

Uchwała nr XXXI/218/1997 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/193/96 dotyczącej sprzedaży nieruchomości położonej w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej użytkowanej przez Poznańską Spółdzielnie Mleczarską.

 obowiązuje

219

Uchwała  nr XXXI/219/1997 w sprawie wyrażenia zgody na wykup budynków i urządzeń położonych na nieruchomości w Swarzędzu przy ul. Sienkiewicza.

 obowiązuje

220

Uchwała  nr XXXI/220/1997 w sprawie wyrażenia zgody na wykup gruntu położonego w Gruszczynie, gm. Swarzędz stanowiącego ulice.

 obowiązuje

221

Uchwała  nr XXXI/221/1997 w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Kobylnicy przy ul. Swarzędzkiej.

 obowiązuje

222

Uchwała  nr XXXI/222/1997 w sprawie wykupu działek budowlanych położonych w Swarzędzu w rejonie ulic: Promykowej, Księżycowej i Gwiaździstej.

 obowiązuje

223

Uchwała  nr XXXI/223/1997 w sprawie wykupu działki oznaczonej numerem geodezyjnym 195 położonej w Zalasewie gm. Swarzędz.

 obowiązuje

224

Uchwała  nr XXXI/224/1997 w sprawie oddania w wieczyste użytkowanie maski budowlanej położonej w Jasiniu przy ulicy Rabowickiej, gm. Swarzędz.

 obowiązuje

225

Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej Nr X/63/95 z dnia 20 lutego 1995 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Cybińskiej, Cieszkowskiego – oznaczonego numerami geodezyjnymi: 124 – 126 w Swarzędzu.

nie obowiązuje

226

Uchwała  nr XXXI/226/1997  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Cybińskiej, Cieszkowskiego, oznaczonego numerem geodezyjnym 124 – 126 w Swarzędzu.

 obowiązuje

Sesja Nr XXXII 25.02.1997

227

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/100/95 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego w Swarzędzu w rejonie ulic: Cieszkowskiego, Słowackiego, Cmentarna i Cybińska.

nie obowiązuje

228

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/152/96 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29.04.1996 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego dla działki oznaczonej geodezyjnie numerem 40, oraz studium określającego zasady strefowania i zagospodarowania zespołów mieszkaniowych w kontekście koniecznych do przyjęcia rozwiązań komunikacyjnych jednostki osiedlowej na tle powiązań z istniejącym i projektowanym układem komunikacyjnym miasta, oraz innych elementów kształtowania przestrzeni dla terenów sąsiednich oznaczonych geodezyjnie jako 54/8, 54/2, 54/3, 54/5, 54/6, 54/7, 53, 38, 50, 48 w Zalasewie.

nie obowiązuje

229

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Swarzędz obejmującej działki położone w Łowęcinie, Bogucinie, Janikowie, Gruszczynie, Gortatowie oznaczonych na planie jako 2KD-2K, oraz przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzędza obejmującej działki położone w Jasiniu i Swarzędzu oznaczonych na planie jako 2KD-2K i 01KD-K /zmiana przeznaczenia terenu z komunikacji na tereny przeznaczone pod działalność gospodarczą, zabudowę mieszkaniową i uprawy polowe/.

nie obowiązuje

230

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Swarzędz na terenie wsi Sarbinowo – dz. Nr 87, 18, 104/1, 107/1; Kobylnica dz. Nr 429/3; Łowęcin – dz. Nr 20/7; Wierzenica – dz. Nr 34/16.

nie obowiązuje

231

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzędza w rejonie ul. Siewnej w Zalasewie działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 397, 398, 401, 402, 405, 406, 409, 410.

nie obowiązuje

232

Uchwała nr XXXII/232/1997 w sprawie zamiany gruntów położonych w Swarzędzu w rejonie ulic Kórnickiej i Granicznej.

 obowiązuje

233

Uchwała nr XXXII/233/1997 w sprawie sprzedaży nieruchomości jej wieczystemu użytkownikowi.

 obowiązuje

234

Uchwała nr XXXII/234/1997 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Swarzędzu na Placu Handlowym i nieodpłatnego przekazania budynków znajdujących się na nich.

 obowiązuje

Sesja Nr XXXIII 18.03.1997

235

Uchwała w sprawie budżetu Miasta i Gminy na rok 1997.

nie obowiązuje

236

Uchwała nr XXXIII/236/1997 w sprawie sprzedaży maski budowlanej położonej w Swarzędzu przy ulicy Poznańskiej.

 obowiązuje

237

Uchwała nr XXXIII/237/1997 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie gruntu położonego w Swarzędzu na os. Mielżyńskiego.

 obowiązuje

238

Uchwała nr XXXIII/238/1997 w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta Swarzędza - Złota, Bursztynowa, Szmaragdowa, Srebrna, Diamentowa, tadeusza Staniewskiego.

 obowiązuje

239

Uchwała nr XXXIII/239/1997 w sprawie nadania nazw ulicom na terenie wsi Gruszczyn - Wieżowa.

 obowiązuje

Sesja Nr XXXIV 16.04.1997

240

Uchwała w sprawie zmiany granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

nie obowiązuje

Sesja Nr XXXV 29.04.1997

241

Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 1996 r.

nie obowiązuje

242

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Gminy.

nie obowiązuje

243

Uchwała nr XXXIV/243/1997 w sprawie uchylenia uchwały Rady Narodowej Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 22 marca 1990 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa jednorodzinnego “Na Wzgórzu” w Swarzędzu.

 obowiązuje

244

Uchwała nr XXXIV/244/1997 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gm. Swarzędz obejmującej działki położone w Sokolnikach Gwiazdowskich – dz. Nr 27, Gortatowo – dz. Nr 56/1, 125/1 i 153, Janikowie – dz. Nr 29; oraz przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzędza obejmującej działki położone w: Zalasewie – dz. Nr 10 i 11, Swarzędzu – dz. Nr 2152/8 - /zmiana przeznaczenia z upraw polowych na zabudowę mieszkaniową, działalność gospodarczą, zabudowę rekreacyjną oraz z usług na zabudowę mieszkalną i działalność gospodarczą/.

 obowiązuje

245

Uchwała w sprawie zasad korzystania ze środków swarzędzkiej komunikacji autobusowej.

nie obowiązuje

246

Uchwała w sprawie sposobu utworzenia Osiedla jako jednostki pomocniczej.

nie obowiązuje

Sesja Nr XXXVI 17.06.1997

247

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 1997 rok.

nie obowiązuje

248

Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska o Poznaniu w roku 1997.

nie obowiązuje

249

Uchwała w sprawie powołania doraźnej komisji d/s opracowania programu strategicznego rozwoju gm. Swarzędz.

nie obowiązuje

250

Uchwała w sprawie Sfinansowania szkolenia osób mających mających nauczać przedmiotu “Wiedza o życiu seksualnym człowieka”.

nie obowiązuje

251

Uchwała nr XXXVI/251/1997 w sprawie wykupu gruntu położonego w Swarzędzu.

 obowiązuje

252

Uchwała nr XXXVI/252/1997 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Bogucinie gm. Swarzędz.

 obowiązuje

253

Uchwała nr XXXVI/253/1997 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste maski budowlanej położonej w Swarzędzu przy ul. Zamkowej.

 obowiązuje

254

Uchwała nr XXXVI/254/1997 w sprawie oddania w wieczyste użytkowanie nieruchomości położonej w Swarzędzu.

 obowiązuje

255

Uchwała nr XXXVI/255/1997 w sprawie wykupu gruntu położonego w Swarzędzu.

 obowiązuje

256

Uchwała nr XXXVI/256/1997 w sprawie oddania w wieczyste użytkowanie nieruchomości położonej w Jasiniu.

 obowiązuje

257

Uchwała nr XXXVI/257/1997 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Swarzędzu.

 obowiązuje

258

Uchwała nr XXXVI/258/1997 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gm. Swarzędz obejmującej działki położone w Paczkowie przy ul. Polnej i oznaczonych numerami geodezyjnymi jako 266; w Rabowicach przy ul. Dębowej; dz. nr 50/17 /zmiana przeznaczenia z upraw polowych na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną/.

 obowiązuje

259

Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Swarzędzu w rejonie ulic:Słowackiego – Cybińska.

Dz.U.Woj.Poz. Nr 27, poz. 426, 27.10.1998r.

 

Sesja Nr XXXVII 08.07.1997

260

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 1997 rok.

nie obowiązuje

261

Uchwała nr XXXVII/261/1997 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste masek budowlanych położonych w Swarzędzu.

 obowiązuje

262

Uchwała nr XXXVII/262/1997 w sprawie sprzedaży maski budowlanej położonej w Swarzędzu przy ul. Prusa.

 obowiązuje

263

Uchwała nr XXXVII/263/1997 w sprawie sprzedaży masek budowlanych położonych w Jasiniu gm. Swarzędz.

 obowiązuje

264

Uchwała nr XXXVII/264/1997 w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Jacka Heby nieruchomość gruntową położoną w Swarzędzu na Placu Handlowym.

 obowiązuje

265

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/218/97 dotyczącej sprzedaży nieruchomości położonej w Swarzędzu przy ulicy Poznańskiej, użytkowanej przez Poznańską Spółdzielnię Mleczarską.

nie obowiązuje

266

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzędza obejmującej działki położone w Swarzędzu, ul. Sienkiewicza – dz. Nr 2228/3 praz ul. Dąbrowskiego – dz. Nr 1187 /zmiana przeznaczenia z komunikacji na usługi oraz zieleni parkowej na budownictwo mieszkaniowe/.

nie obowiązuje

267

Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzędza obejmującej działkę oznaczoną nr geod. 3129/17 położona w Swarzędzu przy ul. Granicznej.

Dz.U.Woj.Poz. Nr 22, poz. 185, 30.10.1997r.

nie obowiązuje

268

Uchwała w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Zarządzie.

nie obowiązuje

269

Uchwała w sprawie złożenia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Poznańskiego Nr ON.IV.0914/21/97/6 z dnia 10 czerwca 1997 roku.

nie obowiązuje

270

Uchwała w sprawie ustalenia granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

nie obowiązuje

271

Uchwała w sprawie powołania doraźnej komisji d/s przygotowania przyjęcia służby zdrowia jako zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.

nie obowiązuje

272

Uchwała w sprawie powołania komisji doraźnej d/s sprawdzenia wniosku mieszkańców o przeprowadzenie referendum.

nie obowiązuje

Sesja Nr XXXVIII 18.08.1997

273

Uchwała w sprawie odrzucenia wniosku mieszkańców o przeprowadzenie referendum.

nie obowiązuje

274

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 1997 rok.

nie obowiązuje

275

Uchwała w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.

nie obowiązuje

276

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr VII/41/94 dotyczącej określenia wysokości stawek czynszu regulowanego za najem lokali mieszkalnych.

nie obowiązuje

277

Uchwała w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za 1 m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych z zasobach mieszkaniowych Swarzędzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

nie obowiązuje

278

Uchwała nr XXXIX/278/1997 w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Swarzedzu przy ul. Wiankowej, z przeznaczeniem na usługi chirurgiczne.

 obowiązuje

279

Uchwała nr XXXIX/279/1997 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Zalasewie przy ul. Średzkiej, gm. Swarzędz.

 obowiązuje

280

Uchwała nr XXXIX/280/1997  w sprawie uwzględnienia protestu właściciela działek położonych w Jasiniu i oznaczonych nr geod 253 i 254, dotyczącego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Swarzędz – Janin /tereny aktywizacji gospodarczej w rejonie drogi międzynarodowej oraz terenów kolejowych.

 obowiązuje

281

Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXII/170/93 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 8 lutego 1993 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Swarzędz – ulica Wiśniowa.

nie obowiązuje

282

Uchwała w sprawie uwzględnienia protestu mieszkańców ulicy: Cieszkowskiego dotyczącego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego i działalności gospodarczej w Swarzędzu w rejonie ul. Cieszkowskiego, Słowackiego, Cybińska i Cmentarna.

nie obowiązuje

283

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego drogi %KD_K obejmującego wsie Kobylnica, Wierzenica, Mechowo i Janikowo w związku z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 29.01.1996 r. Nr XXI/122/96,

nie obowiązuje

284

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu ogólnego gm. Swarzędz obejmującej działki położone w Gruszczynie i oznaczone nr geod 12, 13/3, 13/4, 13/5 /zmiana przeznaczenia z komunikacji na tereny z prawem zabudowy/.

nie obowiązuje

285

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gruszczynie rejon ulicy Spadochronowej obejmującej działki oznaczone nr geod 425, 285/2, 485/1, 435, 455, 412/1, 412/2 / zmiana przeznaczenia z zieleni publicznej na tereny z prawem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej/, oraz działka nr 443 / zmiana przeznaczenia z usług handlu na tereny usług handlu z zabudową mieszkaniową jednorodzinną/.

nie obowiązuje

286

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działki położonej w Garbach przy ul. Tuleckiej i oznaczonej numerem geodezyjnym 55 /zmiana przeznaczenia z upraw polowych na zabudowę mieszkaniową/, oraz działki położonej w Sarbinowie przy ul. Długiej – dz. Nr 83/4 /zmiana przeznaczenia z upraw polowych na zabudową mieszkaniową/.

nie obowiązuje

Sesja Nr XL 28.10.1997

287

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 1997 rok.

nie obowiązuje

288

Uchwała nr XL/288/1997 w sprawie przekazania gruntu położonego w Swarzędzu przy ul. Wrzesińskiej 56/57 jako aportu wniesionego na rzecz Swarzędzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. Swarzędz, ul. Strzelecka 2.

 obowiązuje

289

Numer 289 omyłkowo pominięto.

290

Uchwała w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Swarzędzu rejon ulic: Cieszkowskiego, Słowackiego, Cmentarna i Cybińska.

nie obowiązuje

291

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działkę położoną w Wierzonce przy drodze do Barcinka i oznaczonych nr geod27/24 – zmiana przeznaczenia z “ogródków działkowych” na “tereny zabudowy mieszkaniowej”.

nie obowiązuje

292

Uchwała nr XL/292/1997 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Gruszczyn - Cisowa, Grabowa, Jałowcowa, Modrzewiowa, Morwowa, Leszczynowa, Platanowa, Wiązowa, Wierzbowa.

 obowiązuje

293

Uchwała w sprawie zmiany składu osobowego stałej Komisji Rady.

nie obowiązuje

294

Uchwała w sprawie zmiany składu Komisji Rewizyjnej.

nie obowiązuje

295

Uchwała w sprawie zmiany lokalizacji siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej praz upoważnienia Zarządu Gminy do zatwierdzenia umowy najmu pomieszczeń na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.

nie obowiązuje

Sesja Nr XLI 25.11.1997

296

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 1997 rok.

nie obowiązuje

297

Uchwała w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 1998.

nie obowiązuje

298

Uchwała nr XLI/298/1997 w sprawie wykupu działek oznaczonych nr geod 933/1 i 933/2 położone w Swarzędzu przy ul. Z. Grudzińskiego.

 obowiązuje

299

Uchwała nr XLI/299/1997 w sprawie sprzedaży nieruchomości jej wieczystemu użytkownikowi.

 obowiązuje

300

Uchwała nr XLI/300/1997 w sprawie wykupu gruntu położonego w Jasiniu gmina Swarzędz.

 obowiązuje

301

Uchwała nr XLI/301/1997 w sprawie oddania w wieczyste użytkowanie maski budowlanej położonej w Swarzędzu przy ul. Działkowej.

 obowiązuje

Sesja Nr XLII 23.12.1997

302

Uchwała w sprawie upoważnienia Zarządu Gminu do porozumienia z Wojewodą Poznańskim dotyczącego przyjęcia zadania związanego z adaptacją pomieszczeń Przychodni Rejonowej w Swarzędzu dla potrzeb praktyki lekarza Rodzinnego.

nie obowiązuje

Sesja Nr XLIII 30.12.1997

303

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 1997 rok.

nie obowiązuje

304

Uchwała w sprawie podatku od środków transportowych.

nie obowiązuje

305

Uchwała w sprawie opłaty targowej.

nie obowiązuje

306

Uchwała w sprawie podatku od posiadania psów.

nie obowiązuje

307

Uchwała nr XLIII/307/1997 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonej w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej.

 obowiązuje

308

Uchwała nr XLIII/308/1997 w sprawie przekazania gruntu położonego w Swarzędzu przy ul. Granicznej jako aportu wniesionego na rzecz Swarzędzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. Swarzędz, ul. Strzelecka 2.

 obowiązuje

309

Uchwała nr XLIII/309/1997 w sprawie wykupu działki położonej w Swarzędzu przy ul. Z. Grudzińskiego.

 obowiązuje

310

Uchwała nr XLIII/310/1997 w sprawie wykupu gruntu położonego w Swarzędzu.

 obowiązuje

311

Uchwała nr XLIII/311/1997 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Swarzędzu przy ul. Grunwaldzkiej.

 obowiązuje

312

Uchwała w sprawie powołania doraźnej komisji d/s ochrony zdrowia na terenie Gminy Swarzędz.

nie obowiązuje

Sesja Nr XLIV 27.01.1998

313

Uchwała nr XLIV/313/1998  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w Swarzędzu Jasiniu w rejonie drogi krajowej nr 2 oraz terenów torów kolejowych Poznań – Warszawa.

Dz.U.Woj.Poz. Nr 4, poz. 47, 13.03.1998r.

 obowiązuje

314

Uchwała nr XLIV/314/1998 w sprawie udzielenia poręczenia kredytu na budowę mieszkań na wynajem dla Swarzędzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

 obowiązuje

315

Uchwała w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawionych gruntów.

nie obowiązuje

316

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi cmentarne i pogrzebowe na cmentarzu komunalnym w Swarzędzu.

nie obowiązuje

317

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działkę położoną w Gortatowie przy ul. Darniowej i oznaczoną nr geod 93/11 /zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej/.

nie obowiązuje

318

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej część działki oznaczonej nr geod 190 położonej w Gortatowie /zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej/.

nie obowiązuje

319

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Gruszczyn, ul. Polna, Krańcowa obejmującej działki ozn. Nr geod 233/38, 233/39 / zmiana przeznaczenia z zabudowy mieszkaniowej bliźniaczej na zabudowę mieszkaniową wolno stojącą/.

nie obowiązuje

Sesja Nr XLV 24.02.1998

320

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działki położone w Paczkowie, przy ul. Budowlanej i oznaczone nr geod 165//; 165/2; 164; 163; 162; 160; 159; 158; o powierzchni ca 20.000 m² /zmiana przeznaczenia części działek z upraw ogrodniczych oraz usług oświaty na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej/.

nie obowiązuje

321

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gruszczyn ul. Polna - Krańcowa obejmującej działkę położoną przy ul. Cisowej i oznaczonej numerem geodezyjnym 273/4 o powierzchni 681 m² /zmiana przeznaczenia z zabudowy mieszkaniowej wolno stojącej na zabudowę mieszkaniową bliźniaczą/.

nie obowiązuje

322

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działki położone w Kruszewni przy ul. Średzkiej i oznaczone nr geod od 1/3 do 1/67, od 45/1 do 45/6 oraz 46/2; 46/3; 46/4; 46/5; 46/7; 46/9; b46/10; 46/11; 46/12 o łącznej powierzchni 31.400 m² /zmiana przeznaczenia z zabudowy mieszkaniowej wolno stojącej na zabudowę mieszkaniową bliźniacza, szeregową/.

nie obowiązuje

323

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działkę położoną w Gruszczynie i oznaczoną nr geod 13/8 /zmiana przeznaczenia z oczyszczalni ścieków na przepompownię ścieków oraz zmiana strefy ochronnej/.

nie obowiązuje

324

Uchwała nr XLV/324/1998 w sprawie sprzedaży maski budowlanej położonej w Gruszczynie gm. Swarzędz przy ul. Krańcowej.

 obowiązuje

325

Uchwała w sprawie ustalenia “Regulaminu utrzymania czystości, porządku i gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta i gminy Swarzędz”.

nie obowiązuje

326

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/245/97 Rady Miejskiej z dnia 29 kwietnia 1997 roku w sprawie korzystania ze środków swarzędzkiej komunikacji autobusowej.

nie obowiązuje

327

Uchwała w sprawie likwidacji szkoły filialnej w Uzarzewie.

nie obowiązuje

328

Uchwała w sprawie zakupu samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Swarzędzu.

nie obowiązuje

329

Uchwała nr XLV/329/1998 w sprawie nadania odznaczenia Zasłużony dla Miasta i Gminy Swarzędz - Anna Makarewicz.

 obowiązuje

330

Uchwała nr XLV/330/1998 w sprawie nadania odznaczenia Zasłużony dla Miasta i Gminy Swarzędz - Orkiestra Dęta Ochotniczych Straży Pożarnych przy Swarzędzkich Fabrykach Mebli S.A.

 obowiązuje

331

Uchwała nr XLV/331/1998  w sprawie nadania odznaczenia Zasłużony dla Miasta i Gminy Swarzędz - Barbara Kucharska.

 obowiązuje

332

Uchwała w sprawie uzupełnienia składu doraźnej komisji ds. Zdrowia na terenie gminy Swarzędz.

nie obowiązuje

Sesja Nr XLVI 10.03.1998

333

Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu na zakup autobusu.

nie obowiązuje

334

Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w roku 1998.

nie obowiązuje

335

Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoletniego, preferencyjnego w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - na budowę wysypiska śmieci w Rabowicach.

nie obowiązuje

336

Uchwała w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu gminy na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej.

nie obowiązuje

337

Uchwała w sprawie budżetu Miasta i Gminy na rok 1998.

nie obowiązuje

338

Uchwała w sprawie środków finansowych Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.

nie obowiązuje

Sesja Nr XLVII 28.04.1998

339

Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 1997 rok.

nie obowiązuje

340

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Gminy.

nie obowiązuje

341

Uchwała w sprawie powołania komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na dyrektora Szkoły podstawowej nr 5 w Swarzędzu.

nie obowiązuje

342

Uchwała w sprawie ustanowienia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz.

nie obowiązuje

343

Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII/129a/96 z dnia 26 lutego 1996 roku w sprawie twierdzenia wyboru radnych do Zgromadzenia Wspólników w Swarzędzkim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

nie obowiązuje

344

Uchwała nr XLVII/344/1998 w sprawie zmiany nazwy ulic - Józefa Wybickiego, Piotr Wawrzyniaka, Napoleońska, Jan Rutkowskiego.

 obowiązuje

345

Uchwała nr XLVII/345/1998 w sprawie wykupu gruntu położonego w Kobylnicy gm. Swarzędz.

 obowiązuje

346

Uchwała nr XLVII/346/1998 w sprawie wykupu gruntu położonego w Zalasewie gm. Swarzędz.

 obowiązuje

347

Uchwała w sprawie ustalenia “Regulaminu dostarczania wody i odbioru ścieków przez Gminę Swarzędz”.

Rozstrzygnięcie Nadzorcze

nie obowiązuje

348

Uchwała nr XLVII/348/1998 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wierzonka, rejon ul. Barcińskiej, gm. Swarzędz.

Dz.U.Woj.Poz. Nr 12, poz. 119, 17.06.1998r.

 obowiązuje

349

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gm. Swarzędz obejmującej działkę położoną w Gruszczynie przy ul. Mechowskiej i oznaczoną nr geod 49/4 o powierzchni 1.39 ha /zmiana przeznaczenia z terenów bez prawa zabudowy na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej/.

nie obowiązuje

350

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gm. Swarzędz obejmującej część działki położonej w Garbach przy ul. Łozinowej i oznaczoną nr geod 107, o powierzchni 3000m² /zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem działalności gospodarczej nieuciążliwej/.

nie obowiązuje

351

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gm. Swarzędz obejmującej działkę położoną w Sokolnikach Gwiazdowskich przy ul. Sokolnickiej i oznaczoną nr geod 50 o powierzchni 2000m² /zmiana przeznaczenia z upraw polowych na zabudowę mieszkaniową z dopuszczeniem działalności gospodarczej/.

nie obowiązuje

352

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gm. Swarzędz obejmującej działkę położoną w Wierzenicy określoną nr geod 37/2 z obecnego przeznaczenia “pod zalesienie i tereny letniskowe” na “ tereny upraw rolniczych”.

nie obowiązuje

353

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gm. Swarzędz obejmującej część dz. Nr 6/3 i 13/1 w Wierzonce /zmiana przeznaczenia z terenów rekreacyjno – sportowych na uprawy polowe i z upraw na tereny rekreacyjno – sportowe/.

nie obowiązuje

354

Uchwała nr XLVII/354/1998 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowo – handlowej w Swarzędzu ul. Sienkiewicza, działka nr geod 2228/3.

Dz.U.Woj.Poz. Nr 22, poz. 275, 27.08.1998r.

 obowiązuje

355

Uchwała nr XLVII/355/1998 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego pod siedlisko - zabudowa mieszkaniowa i gospodarcza w Wierzenicy gm. Swarzędzu, działka nr geod 34/16.

Dz.U.Woj.Poz. Nr 22, poz. 276, 27.08.1998r.

 obowiązuje

356

Uchwała nr XLVII/356/1998 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Zalasewie, rejon ulicy Wiśniowej.

Dz.U.Woj.Poz. Nr 22, po.277, 27.08.1998r.

 obowiązuje

357

Uchwała nr XLVII/357/1998 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w Łowęcinie, gm. Swarzędz, działki o nr geod 20/7, 20/8, 20/9.

Dz.U.Woj.Poz. Nr 22, poz.278, 27.08.1998r.

 obowiązuje

358

Uchwała nr XLVII/358/1998 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego w Paczkowie gm. Swarzędz, dziłaka o nr geod 266.

Dz.U.Woj.Poz. Nr 22, poz. 279, 27.08.1998r.

 obowiązuje

359

Uchwała nr XLVII/359/1998 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i usługowej w Sarbinowie gm. Swarzędz działka o nr geod. 18.

Dz.U.Woj.Poz. Nr 23, poz. 284, 07.09.1998r.

 obowiązuje

360

Uchwała nr XLVII/360/1998 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej - jednorodzinnej wraz z działalnością usługowo – gospodarczą w Swarzędzu, rejon ul. Staszica działki o nr geod 2152/9, 2152/10.

Dz.U.Woj.Poz. Nr 23, poz. 285, 07.09.1998r.

 obowiązuje

Uchwałą nr XLIX/450/2013 z dnia 26.11.2013 tracą moc ustalenia dla działek 2152/9 i 2152/10 w Swarzędzu .

361

Uchwała nr XLVII/361/1998  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego wraz z usługami rzemieślniczymi w Gortatowie gm. Swarzędz, działka o nr geod 153.

Dz.U.Woj.Poz. Nr 23, poz. 286, 07.09.1998r.

 obowiązuje

362

Uchwała nr XLVII/362/1998 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej - jednorodzinnej i usług rzemieślniczych w Gortatowie gm. Swarzędzu, działka o nr geod 125/1.

Dz.U.Woj.Poz. Nr 23, poz. 287, 07.09.1998r.

 obowiązuje

363

Uchwała nr XLVII/363/1998 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w Sokolnikach Gwiazdowskich, gm. Swarzędz, działki o nr geod 27.

Dz.U.Woj.Poz. Nr 23, poz. 288, 07.09.1998r.

 obowiązuje

Sesja Nr XLVIII 02.06.1998

364

Uchwała nr XLVIII/364/1998 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości gruntowych położonych w Swarzędzu stanowiących część ulicy Tysiąclecia i części ulicy Przybylskiego.

 obowiązuje

365

Uchwała nr XLVIII/365/1998 w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu nieruchomości gruntowych położonych w Swarzędzu przy ulicy Granicznej.

 obowiązuje

366

Uchwała nr XLVIII/366/1998 w sprawie zamiany gruntów położonych we wsi Gruszczyn gm. Swarzędzu.

 obowiązuje

367

Uchwała nr XLVIII/367/1998 w sprawie sprzedaży gruntów położonych w Jasiniu przy ul. Rabowickiej.

 obowiązuje

368

Uchwała nr XLVIII/368/1998 w sprawie oddania w wieczyste użytkowanie gruntu położonego w Swarzędzu przy ul. Św. Marcina 3.

 obowiązuje

369

Uchwała nr XLVIII/369/1998  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Rabowicach gm. Swarzędz, działki o nr geod 50/14, 50/15, 50/16 i 50/17.

Dz.U.Woj.Poz. Nr 23, poz. 289, 07.09.1998r.

 obowiązuje

370

Uchwała nr XLVIII/370/1998 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Sarbinowie, działka o nr geod 83/4.

Dz.U.Woj.Poz. Nr 23 ,poz. 290, 07.09.1998r.

 obowiązuje

371

Uchwała nr XLVIII/371/1998 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego wsi Bogucin rejon ul. Wrzosowej obejmującej działki położone w rejonie ulic Wiśniowa – Kolejowa o oznaczonych nr geod 234/8 do 234/22 i 201/3 do201/5 o powierzchni całkowitej ca 3 ha /zmiana przeznaczenia z zabudowy usługowo – warsztatowej na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej/.

 obowiązuje

Sesja Nr XLIX 18.06.1998

372

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 1998 rok.

nie obowiązuje

373

Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w roku 1998.

nie obowiązuje

374

Uchwała w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

nie obowiązuje

375

Uchwała w sprawie zmiany Statutu Gminy.

Dz.U.Woj.Poz. Nr 29, poz. 433, 18.11.1998r.

nie obowiązuje

376

Uchwała nr XLIX/376/1998  w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Straży miejskiej w Swarzędzu.

uchylona uchwałą nr XXIV/241/2016 z dn.21.06.2016r.

377

Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

nie obowiązuje

378

Uchwała w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz określenia zasad wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

nie obowiązuje

379

Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej.

nie obowiązuje

380

Uchwała nr XLIX/380/1998  w sprawie zakazu spożywania alkoholu w niektórych miejscach publicznych.

 obowiązuje

381

Uchwała nr XLIX/381/1998  w sprawie oddania w wieczyste użytkowanie maski budowlanej położonej w Swarzędzu przy ul. Pogodnej.

 obowiązuje

382

Uchwała nr XLIX/382/1998  w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Swarzędzu przy ul. Zamkowej 11 oraz nieodpłatnego przekazania garaży.

 obowiązuje

383

Uchwała nr XLIX/383/1998  w sprawie sprzedaży gruntu położonego w Swarzędzu os. Czwartaków.

 obowiązuje

384

Uchwała nr XLIX/384/1998   w sprawie sprzedaży masek budowlanych położonych w Swarzędzu os. Czwartaków.

 obowiązuje

385

Uchwała nr XLIX/385/1998  w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Swarzędza - Cechowa.

 obowiązuje

386

Uchwała nr XLIX/386/1998  w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Swarzędza- Platynowa.

 obowiązuje

387

Uchwała nr XLIX/387/1998  w sprawie nadania nazw ulicom na terenie wsi Gruszczyn gmina Swarzędz - mirtowa, Miętowa, Rumiankowa, Szałwiowa.

 obowiązuje

388

Uchwała nr XLIX/388/1998  w sprawie oddania w wieczyste użytkowanie gruntu i sprzedaży budynku położonego w Swarzędzu przy ul. Sienkiewicza.

 obowiązuje

389

Uchwała nr XLIX/389/1998  w sprawie zamiany gruntów położonych we wsi Gruszczyn gm. Swarzędz.

 obowiązuje

390

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gm. Swarzędz obejmującej działkę o nr geod 40/2, oraz część działki 41/1 w Kruszewni o łącznej powierzchni ca 3 ha /zmiana przeznaczenia z upraw polowych, łąk i pastwisk na tereny zabudowy mieszkaniowej z zabudową rzemieślniczą/.

nie obowiązuje

391

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego położonych w Swarzędzu w rejonie ulicy Morelowej – Działkowej – działka oznaczona nr geod 1487 o powierzchni 6 ha 56a.

nie obowiązuje

392

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego w Zalasewie przy ul. Średzkiej o pow. 9 ha – działki oznaczone nr geod 194/1, 194/2, 194/3.

nie obowiązuje

393

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gm. Swarzędz obejmującej część działki położonej w Janikowie przy ul. Asfaltowej i oznaczonej nr geod 85 /zmiana przeznaczenia części działki z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej z możliwością budowy ośrodka sportowo – rekreacyjnego – pow. ca 500 m².

nie obowiązuje

394

Uchwała nr XLIX/394/1998  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gm. Swarzędz obejmującej część działki położone w Łowęcinie przy ul. Szkolnej i oznaczone nr geod 20/10; 20/9; 20/8; 20/7; 20/11 o łącznej powierzchni 5212 m² /zmiana przeznaczenia terenów działalności gospodarczej na tereny działalności gospodarczej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej/.

 obowiązuje

395

Uchwała nr XLIX/395/1998  w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz w zakresie likwidacji projektowanego przebiegu drogi oznaczonej w planie gminy symbolem 5KD-K, stanowiącej obejście wsi Gruszczyn, Kobylnica, Uzarzewo jako element układu komunikacyjnego w gminie Swarzędz.

Dz.U.Woj.Poz. Nr 33, poz. 476, 22.12.1998 r.

   obowiązuje

396

Uchwała nr XLIX/396/1998   w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej - jednorodzinnej w Gruszczynie gm. Swarzędz, działki o nr geod 233/38, 233/39.

 obowiązuje

397

Uchwała w sprawie powołania komisji przeprowadzającej konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej w Paczkowie.

nie obowiązuje

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Hanna Mełeń
Aldona Rębacz

Magdalena Myśków

Data wytworzenia

Data umieszczenia

29.10.2010 r.

02.11.2010 r.


Data ostatniej modyfikacji strony: 08-12-2016