Biuletyn Informacji Publicznej Swarzędz.pl

Oficjalna strona Miasta i Gminy Swarzędz

Biuletyn Informacji Publicznej
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony

Rejestr uchwał Rady Miejskiej III kadencja 1998 - 2002

Sesja Nr z dnia

Numer uchwały

Tytuł Uchwały

Opublikowana

Uwagi

Sesja Nr I 02.11.1998r.

1

Uchwała w sprawie : ustalenia zasad głosowania w głosowaniu tajnym na sesji Rady Miejskiej w Swarzędzu w dniu 2.11.1998r.

nie obowiązuje

2

Uchwała w sprawie : wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Swarzędzu.

nie obowiązuje

3

Uchwała w sprawie : wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Swarzędzu.

nie obowiązuje

4

Uchwała w sprawie : wyboru Burmistrza Miasta i Gminy w Swarzędzu.

nie obowiązuje

5

Uchwała w sprawie : wyboru zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.

nie obowiązuje

6

Uchwała w sprawie : wyboru członków Zarządu Gminy Swarzędz.

nie obowiązuje

7

Uchwała w sprawie : powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Swarzędzu.

nie obowiązuje

8

Uchwała w sprawie : powołania Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Swarzędzu.

nie obowiązuje

Sesja Nr II 24.11.1998r.

9

Uchwała w sprawie : składów osobowych stałych komisji Rady.

nie obowiązuje

Sesja Nr III 08.12.1998r.

10

Uchwała w sprawie : zmiany uchwały budżetowej na 1998 rok.

nie obowiązuje

Sesja Nr IV 29.12.1998r.

11

Uchwała w sprawie : zmiany uchwały budżetowej na 1998 rok.

nie obowiązuje

12

Uchwała w sprawie : stawek podatki od nieruchomości na 1999 rok.

nie obowiązuje

13

Uchwała w sprawie : stawek podatku od środków transportowych na rok 1999.

nie obowiązuje

14

Uchwała w sprawie : powołania komisji inwentaryzacyjnej w celu nabycia z mocy prawa przez Gminę Swarzędz mienia Skarbu Państwa.

nie obowiązuje

15

Uchwała w sprawie : zatwierdzenia wykazu zadań inwestycyjnych na rok 1999.

nie obowiązuje

16

Uchwała w sprawie :zmiany uchwały Nr VII/41/94 z dnia 29 grudnia 1994 roku w sprawie : określenia wysokości stawek czynszu regulowanego za najem lokali mieszkalnych.

nie obowiązuje

Sesja Nr V 26.01.1999r.

17

Uchwała w sprawie : zmiany Statutu Gminy Swarzędz.

nie obowiązuje

18

Uchwała w sprawie : zmiany uchwały nr XXXVI /249/ 97 w sprawie : powołania doraźnej komisji ds. Opracowania programu strategicznego rozwoju Gminy Swarzędz.

nie obowiązuje

19

Uchwała w sprawie : zmiany Statutu Gminy Swarzędz.

Dz. Urz. Nr 13 poz.219 z dn. 29.03.1999r.

nie obowiązuje

20

Uchwała w sprawie : powołania doraźnej komisji kultury i sportu.

nie obowiązuje

21

Uchwała w sprawie : ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawionych gruntów.

nie obowiązuje, traci moc uchwałą nr XIX/173/2011 z dn.29.11.2011r.

22

Uchwała w sprawie : zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu.

nie obowiązuje

23

Uchwała w sprawie : upoważnienia Zarządu Gminy do lokowania wolnych środków finansowych w innych bankach aniżeli w banku prowadzącym rachunek podstawowy gminy Swarzędz.

nie obowiązuje

24

Uchwała nr V/24/1999 w sprawie :  nadania nazwy ulicy na terenie wsi Kobylnica - Słonecznikowa.

 obowiązuje

25

Uchwała w sprawie : uzupełnienia składów stałych Komisji Rady o członków spoza Rady.

nie obowiązuje

Sesja Nr VI 23.02.1999r.

26

Uchwała w sprawie : powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz określania zasad wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

nie obowiązuje

27

Uchwała nr VI/27/1999 w sprawie : zakazu handlu okrężnego na ulicach miasta Swarzędza.

uchylona uchwałą nr XXIV/240/2016 z dn.21.06.2016r.

28

Uchwała nr VI/28/1999 w sprawie : nadania nazwy ulicom na terenie wsi Zalasewo - ul. Orzechowa.

 obowiązuje

29

Uchwała nr VI/29/1999 w sprawie : nadania nazwy ulicom na terenie miasta Swarzędza - ul. Kowalska, Ślusarska, Bednarska, Murarska, Ciesielska, Sukiennicza, Kuśnierska, Półciennicza, Garbarska..

 obowiązuje

30

Uchwała nr VI/30/1999 w sprawie : nadania nazwy ulicom na terenie wsi Zalasewo Truskawkowa, Borówkowa, Jeżynowa.

 obowiązuje

31

Uchwała w sprawie : wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych, członków komisji spoza Rady, członków Zarządu oraz sołtysów.

nie obowiązuje

32

Uchwała w sprawie : zmiany w Statucie Gminy.

Dz.Urz.Nr 13 poz.220 z dn. 29.03.1999r.

nie obowiązuje

33

Uchwała nr VI/33/1999 w sprawie : sprzedaży nieruchomości zbudowanej położonej w Swarzędzu przy ul. Cieszkowskiego.

 obowiązuje

34

Uchwała w sprawie : sprzedaży lokali mieszkalnych.

Rozst.Nadz. z dn. 2.04.1999r. NK-1-0914/62/99

nie obowiązuje

35

Uchwała nr VI/35/1999 w sprawie : nieodpłatnego przekazania węzłów cieplnych i przyłączy znajdujących się w obiektach stanowiących własność Gminy Swarzędz.

 obowiązuje

Sesja Nr VII 09.03.1999r.

36

Uchwała w sprawie : założenia Gimnazjum nr II im. Królowej Jadwigi w Swarzędzu.

Dz.Urz. Nr 26 poz. 554 z dn. 14.05.1999r.

nie obowiązuje

37

Uchwała w sprawie : likwidacji Szkoły Podstawowej nr 3 w Swarzędzu.

Dz.Urz. Nr 67 poz.1348, z dn.27.08.1999r.

nie obowiązuje

38

Uchwała nr VII/38/1999 w sprawie : przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Swarzędzu.

Dz.Urz.Nr 26 poz.555 z dn. 14.05.1999 r.

 obowiązuje

39

Uchwała nr VII/39/1999 w sprawie : przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 4 w Swarzędzu.

Dz.Urz.Nr 26 poz.556 z dn. 14.05.1999 r.

 obowiązuje

40

Uchwała nr VII/40/1999 w sprawie : przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 5 w Swarzędzu.

Dz.Urz.Nr 26 poz.557 z dn. 14.05.1999 r.

 obowiązuje

41

Uchwała nr VII/41/1999 w sprawie : przekształcenia Szkoły Podstawowej w Kobylnicy.

Dz.Urz.Nr 26 poz.558 z dn. 14.05.1999 r.

 obowiązuje

42

Uchwała nr VII/42/1999 w sprawie : przekształcenia Szkoły Podstawowej w Paczkowie.

Dz.Urz.Nr 26 poz.559 z dn. 14.05.1999 r.

 obowiązuje

43

Uchwała nr VII/43/1999 w sprawie : przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wierzonce.

Dz.Urz.Nr 26 poz.560 z dn. 14.05.1999 r.

 obowiązuje

44

Uchwała w sprawie : założenia Gimnazjum nr I w Swarzędzu.

Dz.Urz.Nr 26 poz.561 z dn. 14.05.1999 r.

 obowiązuje

45

Uchwała w sprawie : likwidacji Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Swarzędzu.

Dz.Urz.Nr 26 poz.562 z dn. 14.05.1999 r.

nie obowiązuje

46

Uchwała w sprawie : założenia Gimnazjum nr III w Swarzędzu.

Dz.Urz.Nr 26 poz.563 z dn. 14.05.1999 r.

nie obowiązuje

47

Uchwała w sprawie : uzupełnienia składu komisji doraźnej ds. Opracowania programu strategicznego rozwoju Gminy Swarzędz.

nie obowiązuje

Sesja Nr VIII 30.03.1999 r.

48

Uchwała w sprawie : uchwalenia budżetu gminy na rok 1999.

nie obowiązuje

49

Uchwała w sprawie : zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz we wsi Gortatowo- działka nr 190.

Dz. Urz. Nr 53, poz. 1122 z dn. 28.07.1999 r.

nie obowiązuje

50

Uchwała w sprawie : opłat za pobór wody z wodociągów zbiorczego zaopatrzenia wsi w wodę oraz wprowadzanie ścieków do urządzeń, których właścicielem jest Gmina Swarzędz.

nie obowiązuje

Sesja Nr IX 27.04.1999r.

51

Uchwała w sprawie : przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 1998rok i udzielenia absolutorium.

nie obowiązuje

52

Uchwała w sprawie : zmiany uchwały budżetowej na 1999 rok.

nie obowiązuje

53

Uchwała w sprawie : ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz Pana Jacka Szymczaka.

nie obowiązuje

54

Uchwała w sprawie : ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla potrzeb sporządzenia miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionymi w jednostkach organizacyjnych Gminy w zakresie oświaty.

nie obowiązuje

55

Uchwała w sprawie : ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla potrzeb sporządzenia miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników w Ośrodku Pomocy Społecznej w Swarzędzu.

nie obowiązuje

56

Uchwała w sprawie : ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla potrzeb sporządzenia miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Zakładzie Oczyszczania Miasta w Swarzędzu.

nie obowiązuje

57

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego z działalnością gospodarczą obejmującego działkę położoną w Jasiniu przy ul. Rabowickiej i oznaczoną numerem geodezyjnym 286 o powierzchni 3,90 ha.

nie obowiązuje

58

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego w Gruszczynie przy ul. Okrężnej o pow. 8,90 ha – działki oznaczone numerami geodezyjnymi 86 87, 88, 89, 90, 91.

nie obowiązuje

59

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzędza obejmującej działkę położoną w Jasiniu przy ul. Rabowickiej oznaczoną numerem geodezyjnym 289 o pow. ca 3000m² / zmiana z upraw polowych stanowiących rezerwę pod działalność gospodarczą na tereny działalności gospodarczej / - załącznik nr 1.

nie obowiązuje

60

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz obejmującej działkę położoną w Łowęcinie przy ul. Poprzecznej o pow. 1, 2930 ha – zmiana przeznaczenia z „ terenów upraw rolniczych”- bez prawa jakiejkolwiek zabudowy na „ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”.

nie obowiązuje

61

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędza obejmującej działki położone w Gruszczynie w rejonie ulic Krańcowa – Katarzyńska i oznaczonych numerami geodezyjnymi 273/1, 273/8, 274/2, 275/3, 275/4, 277/19, 278/21, 279/16, 280, 281/20, / pow. 14,2331 ha/ zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej.

nie obowiązuje

62

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz obejmującej działkę położoną w Łowęcinie przy ul. Szkolnej i oznaczoną numerem geodezyjnym 26/2 ( zmiana przeznaczenia z upraw polowych na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – pow. 4500 m²) -załącznik nr 1.

nie obowiązuje

63

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz obejmującej część działki położonej w Gruszczynie przy ul. Mechowskiej i oznaczonej numerem geodezyjnym 49/1 ( zmiana przeznaczenia z zieleni izolacyjnej na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – pow.zmiany 1300 m²) -załącznik nr 1.

nie obowiązuje

64

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy obejmującej działkę określoną numerem geodezyjnym 200/1 w Gortatowie przy ul. Chlebowej o pow. 1,9011ha - zmiana przeznaczenia z” terenów przeznaczonych pod zalesienie „ na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z działalnością warsztatową”.

nie obowiązuje

65

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz obejmującej działkę położoną w Sarbinowie przy ul. Borówkowej i oznaczoną numerem geodezyjnym 88 o pow.ca 5000 m² ( zmiana z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej) -załącznik nr 1.

nie obowiązuje

66

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz obejmującej część działki położonej w Łowęcinie przy ul. Sarbinowskiej – pow. Zmiany 2,3200 ha - zmiana przeznaczenia „ z upraw polowych” na „tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”(3200 m²) -”aktywizację gospodarczą” (obszar działki obejmującej 2ha) o numerze geodezyjnym 149.

nie obowiązuje

67

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz obejmującej część działki położoną w Janikowie w rejonie ul. Gnieźnieńskiej o oznaczonej numerem geodezyjnym 225/19 o pow. ca 1.2600ha ( zmiana przeznaczenia z łąk i pastwisk na tereny aktywizacji gospodarczej) -załącznik nr 1.

nie obowiązuje

68

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzędza obejmującej działkę położoną w Jasiniu przy ul. Rabowickiej i oznaczoną numerem geodezyjnym 287 ( część działki o powierzchni 4.2000ha ) - załącznik nr 1 (zmiana przeznaczenia z upraw polowych stanowiących rezerwę pod działalność gospodarczą).

nie obowiązuje

69

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz obejmującej działki położone w Gortatowie przy ul. Fabrycznej i oznaczone numerami geodezyjnymi 42/4, 41/4, 40/3, 41/3, 42/3, 40/4 oraz część działek 45 i 40/1 o łącznej powierzchni 4,86 ha ( zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej) -załącznik nr 1.

nie obowiązuje

70

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz obejmującej część działki położonej Janikowie przy ul. Leśnej i oznaczonej numerem geodezyjnym 6/2 ( zmiana z terenów przeznaczonych pod zalesienie na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – powierzchnia zmiany 4.500 m²) -załącznik nr 1.

nie obowiązuje

71

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzędza obejmującej działki położone w Swarzędzu w rejonie ulicy Strzeleckiej i oznaczone numerami geodezyjnymi 10/2, 11 – pow. Zmiany 4.6576 ha ( zmiana przeznaczenia z upraw ogrodniczych z prawem zabudowy na zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny rekreacyjne) -załącznik nr 1.

nie obowiązuje

72

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego Gminy Swarzędz obejmującej działkę określoną nr geodezyjnym 78 w Łowęcinie o pow. 1.8000ha - zmiana przeznaczenia z upraw polowych na „tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”.

nie obowiązuje

73

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz obejmującej część działki w Garbach i oznaczonej numerem geodezyjnym 107/1 ( zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – po. Zmiany 0.1800 ha-załącznik nr 1.

nie obowiązuje

74

Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Gruszczyn – ulica Spadochronowa.

Dz.Urz.nr 37 poz. 731 z dn.12.06.1999 r.

nie obowiązuje

75

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzędza obejmującej działkę położoną w Swarzędzu przy ul. Granicznej i oznaczoną numerem geodezyjnym 3785/3 o pow. ca 2.347 m² ( zmiana z terenów usług na tereny mieszkalno-usługowe) -załącznik nr 1.

nie obowiązuje

76

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz obejmującej działki położone w Bogucinie przy ul. Gnieźnieńskiej i oznaczone nr geodezyjnymi 230/51, 230/53, ( zmiana z terenów pod zalesienie na tereny aktywizacji gospodarczej łączna powierzchnia 1. 4275 ha) -załącznik nr 1, 2 , 3.

nie obowiązuje

77

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gruszczyn ul. Polna- Krańcowa obejmującej część działki położonej w Gruszczynie i oznaczonej nr geodezyjnym 241/5, ( zmiana przeznaczenia części działki z terenów przeznaczonych pod trafostację na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej) pow.200m² -załącznik nr 1.

nie obowiązuje

78

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz obejmującej działki położone w Kobylnicy w rejonie ul. Wiatrakowejkiej i oznaczone nr geodezyjnymi 356, 357, 358, 359, 360, 361, 363, 364, 362, 365, 366, 429/2, 429/4 o łącznej pow. 12,40 ha , ( zmiana przeznaczenia z upraw ogrodniczych i upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej) -załącznik nr 1.

nie obowiązuje

79

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Swarzędz ul. Kórnicka II obejmującej działki położone w Zalasewie i oznaczone nr geodezyjnymi 483 i 484 ( zmiana przeznaczenia z zieleni publicznej na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – pow. zmiany 0. 2823 ha) -załącznik nr 1.

nie obowiązuje

80

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzędza obejmującej część działek położonych w Swarzędzu w rejonie ul. Granicznej i oznaczonych nr geodezyjnymi 3736 oraz 3788, o łącznej pow. ca 2,20 ha, ( zmiana przeznaczenia z zieleni publicznej na tereny zabudowy mieszkaniowej ) -załącznik nr 1.

nie obowiązuje

81

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działki położone w Sokolnikach Gwiazdowskich przy ul. Sokolnickiej i oznaczone nr geodezyjnymi 48/2,( pow. 0,8400 ha) oraz 16/1 (pow. 0,3337ha) załącznik 1 i 2 zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z aktywizacją gospodarczą.

nie obowiązuje

82

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzędza obejmującej część działki położonej w Swarzędzu i oznaczonej nr geodezyjnym 9/57 ( zmiana przeznaczenia z zieleni publicznej na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej pow. zmiany 0,5000 ha)-załącznik nr 1.

nie obowiązuje

83

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Swarzędz ul. Armii Poznań obejmującej część działki położonej w Swarzędzu w rejonie ul. Armii Poznań i oznaczonej nr geodezyjnym 3144/16, pow. zmiany 1000m² , ( zmiana przeznaczenia z zieleni publicznej na tereny usług – usługi intensywnej zieleni z wycofaną linią zabudowy ) -załącznik nr 1.

nie obowiązuje

84

Uchwała nr IX/84/1999 w sprawie : nadania nazwy ulicom na terenie wsi Kruszewnia - Osiedle Izabelin.

 obowiązuje

85

Uchwała nr IX/85/1999 w sprawie : nadania nazwy ulicy na terenie wsi Paczkowo - ul. Zimowa.

 obowiązuje

86

Uchwała nr IX/86/1999 w sprawie : nadania nazwy ulicy na terenie wsi Paczkowo - ul. Fasolowa, Groszkowa, Ogórkowa.

 obowiązuje

Sesja Nr X z dn. 25.05.1999 r.

87

Uchwała nr X/87/1999 w sprawie : zmiany Uchwał Nr VI/33/99 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 23 lutego 1999 roku dotyczącej sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Swarzędzu przy ul. Cieszkowskiego .

 obowiązuje

88

Uchwała w sprawie :powołania komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Swarzędzu.

nie obowiązuje

89

Uchwała nr X/89/1999 w sprawie : zmiany Uchwały Nr XLIX/389/98 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 18 czerwca 1998 roku dotyczącej zmiany gruntów położonych we wsi Gruszczyn gm. Swarzędz.

 obowiązuje

90

Uchwała nr X/90/1999  w sprawie : nieodpłatnego przekazania na rzecz Energetyki Poznańskiej S.A. terenu położonego w Swarzędzu na os. Mielżyńskiego.

 obowiązuje

91

Uchwała w sprawie : ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi cmentarne i pogrzebowe na cmentarzu komunalnym w Swarzędzu.

nie obowiązuje

92

Uchwała w sprawie : zatwierdzenia ceny za składowanie 1 tony odpadów komunalnych, gruzu i ziemi na wysypisku miejskim w Swarzędzu..

nie obowiązuje

Sesja Nr X I 06.07.1999 r.

93

Uchwała w sprawie : zmiany uchwały budżetowej na 1999 rok.

nie obowiązuje

94

Uchwała w sprawie : zakresu i form opracowania informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze.

nie obowiązuje

95

Uchwała w sprawie : zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w 1999 roku.

nie obowiązuje

96

Uchwała w sprawie : zaciągnięcia kredytu na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 5 w Swarzędzu – budowę sali gimnastycznej i łącznika.

nie obowiązuje

97

Uchwała nr XI/97/1999 w sprawie : zmiany Uchwały nr XLIX/382/98 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 18.06.1998 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Swarzędzu przy ul. Zamkowej 11 oraz nieodpłatnego przekazania garaży.

 obowiązuje

98

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz obejmującej działkę położoną w Bogucinie i oznaczoną nr geodezyjnym 246/2 – teren objęty zmianą 0,1934ha ( zmiana przeznaczenia z zalesienia na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

nie obowiązuje

99

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz obejmującej część działki położonej w Bogucinie przy ul. Gnieźnieńskiej i oznaczonej nr geodezyjnym 6/7 – teren objęty zmianą ca 0.1200 ha ( zmiana przeznaczenia z zalesienia na tereny aktywizacji gospodarczej).

nie obowiązuje

100

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz obejmującej część działki położonej w Gortatowie przy ul. Swarzędzkiej i oznaczonej nr geodezyjnymi 143/17,- teren objęty zmianą ca 2.00 ha ( zamiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny aktywizacji gospodarczej).

nie obowiązuje

101

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz obejmującej działkę położoną w Gortatowie przy ul. Cichej i oznaczonej nr geodezyjnym 106/8- teren objęty zmianą ca 0. 0850 ha ( zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej).

nie obowiązuje

102

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz obejmującej działkę położoną w Gortatowie przy ul. Chlebowej i oznaczoną nr geodezyjnym 199- teren objęty zmianą 1, 6700 ha ( zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej).

nie obowiązuje

103

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz obejmującej część działki położonej w Gruszczynie przy ul. Swarzędzkiej i oznaczonej nr geodezyjnym 175/2 – teren objęty zmianą ca 0. 3000ha ( zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny aktywizacji gospodarczej).

nie obowiązuje

104

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz obejmującej część działek położonych w Sarbinowie przy ul.Długiej i oznaczonych nr geodezyjnymi 80/1, 82, 81/1, 81/2, teren objęty zmianą 1.5000ha, ( zmiana przeznaczenia z terenów upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z aktywizacją gospodarczą).

nie obowiązuje

105

Uchwała nr XI/105/1999 w sprawie : uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Zalasewo w rejonie ul. Średzkiej, obejmującej obszar działek nr ewid. 194/1, 194/2, 194/3.

Dz. Urz. Nr 54, poz. 1158 z dn. 3.08.1999 r.

 obowiązuje

106

Uchwała  nr XI/106/1999 w sprawie : zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzędza dla terenu wsi Zalasewo – działka nr ewid. 11.

Dz.Urz. Nr 54 poz.1159 z dn. 3.08.1999r.

 nie obowiązuje traci moc Uchwałą nr XLIII/380/2013 z dn.28.05.2013r.

107

Uchwała  nr XI/107/1999 w sprawie : likwidacji Szkoły Filialnej w Łowęcinie.

 obowiązuje

108

Uchwała w sprawie : nadania statutu I Gimnazjum w Swarzędzu.

nie obowiązuje

109

Uchwała  nr XI/109/1999 w sprawie : nadania statutu II Gimnazjum w Swarzędzu.

 obowiązuje

110

Uchwała  nr XI/110/1999 w sprawie : nadania statutu III Gimnazjum w Swarzędzu.

 obowiązuje

111

Uchwała w sprawie : odpłatności za przedszkola na terenie Gminy Swarzędz.

nie obowiązuje

112

Uchwała  nr XI/112/1999 w sprawie : nadania nazwy ulicom na terenie wsi Bogucin - ul. Jabłoniowa, Gruszowa, Jagodowa.

uchylona uchwała nr VI/49/2015

113

Uchwała  nr XI/113/1999 w sprawie: nadania nazwy ulicom na terenie wsi Kobylnica - Polowa, Dolinowa, Północna, Nizinna.

  obowiązuje

114

Uchwała  nr XI/114/1999 w sprawie : nadania nazwy ulicom na terenie wsi Rabowice - ul. Olszynowa, Świerkowa .

 obowiązuje

115

Uchwała  nr XI/115/1999 w sprawie : ustalenia opłaty za wystawienie świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt.

 obowiązuje

116

Uchwała w sprawie : odwołania członków spoza Rady.

nie obowiązuje

117

Uchwała w sprawie : odwołania członków spoza Rady.

nie obowiązuje

118

Uchwała w sprawie : rezygnacji z członkostwa w Komisjach Rady.

nie obowiązuje

119

Uchwała w sprawie : powołania Komisji ds. Kultury i Sportu.

nie obowiązuje

120

Uchwała w sprawie : uzupełnienia składu Komisji Gospodarczej o członka spoza Rady.

nie obowiązuje

Sesja Nr XII 7.09.1999r.

121

Uchwała w sprawie : zmiany uchwały budżetowej na 1999 rok + wykonanie budżetu za I półrocze 1999 r.

nie obowiązuje

122

Uchwała w sprawie : wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.

nie obowiązuje

123

Uchwała  nr XII/123/1999 w sprawie : zmiany uchwały br X/87/99 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25.05.1999 r. dotyczącej sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Swarzędzu przy ul. Cieszkowskiego.

 obowiązuje

124

Uchwała  nr XII/124/1999 w sprawie : zamiany gruntów położonych w Kobylnicy gm. Swarzędz.

 obowiązuje

125

Uchwała  nr XII/125/1999 w sprawie: wyrażenia zgody na wykup gruntu położonego w Rabowicach gm. Swarzędz.

 obowiązuje

126

Uchwała w sprawie : uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz we wsi Kruszewnia.

nie obowiązuje

127

Uchwała w sprawie :przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Swarzędza obejmującej działkę położoną w Swarzędzu przy ul. Skrytej i oznaczonej numerem geodezyjnym 226 ( teren objęty zmianą 0.2000 ha) zmiana przeznaczenia z zieleni izolacyjnej na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej).

nie obowiązuje

128

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Swarzędza obejmującej działki położone w Swarzędzu w rejonie ulicy Strzeleckiej i oznaczone numerami geodezyjnymi 10/2; 11- pow. Zmiany 4.6756ha (zmiana przeznaczenia z upraw ogrodniczych z prawem zabudowy na tereny zabudowy mieszkaniowej oraz tereny rekreacyjne).

nie obowiązuje

129

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Swarzędz obejmującej działkę położoną w Kobylnicy przy ul. Polnej i oznaczoną numerem geodezyjnym 257/2- tern objęty zmianą 1.1700ha (zmiana przeznaczenia z usług oświaty na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej).

nie obowiązuje

130

Uchwała w sprawie : powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych oraz członków kolegium do spraw wykroczeń.

nie obowiązuje

Sesja nr XIII 28.09.1999r.

131

Uchwała  nr XIII/131/1999 w sprawie : zmiany uchwały nr XLIX/382/98 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 18.06.1998r. W sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Swarzędzu przy ul. Zamkowej 11 oraz nieodpłatnego przekazania garaży.

 obowiązuje

132

Uchwała w sprawie : stanowiska Rady w sprawie robót dodatkowych na składowisku odpadów komunalnych w Rabowicach.

nie obowiązuje

133

Uchwała w sprawie : wyboru banku do obsługi budżetu gminy Swarzędz.

nie obowiązuje

134

Uchwała w sprawie : sprzedaży maski budowlanej położonej w Jasiniu gmina Swarzędz.

Rozstrz. Nadz. 5.10.1999r.

nie obowiązuje

135

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędza obejmującej działkę położoną w Bogucinie w rejonie ulic Łąkowa- Sosnowa i oznaczoną numerem geodezyjnym 200/7 teren objęty zmianą 1,05 ha / zmiana przeznaczenia z terenów leśnych na tereny zabudowy mieszkaniowe jednorodzinnej/.

nie obowiązuje

136

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej część działek położonych w Gortatowie przy ulicy Fabrycznej i oznaczonych numerami geodezyjnymi 36 / pow.zmiany 0.90ha/ i 90 / pow. zmiany 0,90ha/ zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

nie obowiązuje

137

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzędza obejmującej działki położone w Jasiniu przy ulicy Rabowickiej i oznaczonych numerami geodezyjnymi 290 i 291/1- teren objęty zmianą o powierzchni 0. 8600 ha (zmiana przeznaczenia z upraw polowych stanowiących rezerwę dla działalności gospodarczej na tereny aktywizacji gospodarczej).

nie obowiązuje

138

Uchwała w sprawie : zmiany uchwały nr XXXV/245/97 z dnia 29 kwietnia 1997 roku w sprawie korzystania ze środków swarzędzkiej komunikacji autobusowej.

nie obowiązuje

Sesja Nr XIV 3.11.1999r.

139

Uchwała w sprawie : zmiany uchwały budżetowej na 1999 rok.

nie obowiązuje

140

Uchwała w sprawie : szczegółowych zasad udzielania dotacji publicznym szkołom prowadzonym przez inną niż jednostka samorządu terytorialnego osobę prawną albo przez osobę fizyczną oraz niepublicznym : szkołom podstawowym, gimnazjom, przedszkolom.

nie obowiązuje

traci moc Uchwałą nr XXXVIII/345/2013 z dn.26.02.2013r.

141

Uchwała w sprawie : określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku.

nie obowiązuje

142

Uchwała  nr XIV/142/1999 w sprawie : sprzedaży masek budowlanych położonych w Jasiniu przy ulicy Wrzesińskiej gm. Swarzędz.

 obowiązuje

143

Uchwała nr XIV/143/1999 w sprawie : sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Jasiniu przy ul. Wrzesińskiej.

 obowiązuje

144

Uchwała w sprawie : likwidacji Ośrodka Kultury w Swarzędzu działającego w formie zakładu budżetowego.

nie obowiązuje

145

Uchwała nr XIV/145/1999 w sprawie : utworzenia Ośrodka Kultury w Swarzędzu działającego w formie jednostki budżetowej.

 obowiązuje

146

Uchwała w sprawie : likwidacji Przedszkola w Kobylnicy działającego w formie zakładu budżetowego.

nie obowiązuje

147

Uchwała nr XIV/147/1999 w sprawie : utworzenia Przedszkola w Kobylnicy działającego w formie jednostki budżetowej.

 obowiązuje

148

Uchwała w sprawie : likwidacji Przedszkola Nr 3 w działającego w formie zakładu budżetowego.

nie obowiązuje

149

Uchwała nr XIV/149/1999 w sprawie : utworzenia Przedszkola Nr 3 działającego w formie jednostki budżetowej.

 obowiązuje

150

Uchwała w sprawie : likwidacji Żłobka MACIUŚ w Swarzędzu działającego w formie zakładu budżetowego.

nie obowiązuje

151

Uchwała w sprawie : utworzenia Żłobka działającego w formie jednostki budżetowej.

nie obowiązuje

152

Uchwała w sprawie : likwidacji Przedszkola Nr 1 działającego w formie zakładu budżetowego.

nie obowiązuje

153

Uchwała nr XIV/153/1999 w sprawie : utworzenia Przedszkola Nr 1 działającego w formie jednostki budżetowej.

 obowiązuje

154

Uchwała w sprawie : likwidacji Przedszkola Nr 2 działającego w formie zakładu budżetowego.

nie obowiązuje

155

Uchwała nr XIV/155/1999 w sprawie : utworzenia Przedszkola Nr 2 działającego w formie jednostki budżetowej.

 obowiązuje

156

Uchwała w sprawie : likwidacji Przedszkola Nr 5 działającego w formie zakładu budżetowego.

nie obowiązuje

157

Uchwała nr XIV/157/1999 w sprawie : utworzenia Przedszkola Nr 5 działającego w formie jednostki budżetowej.

 obowiązuje

158

Uchwała w sprawie : utworzenia środków specjalnych przy przedszkolach.

nie obowiązuje

159

Uchwała w sprawie : utworzenia środka specjalnego przy Żłobku w Swarzędzu.

nie obowiązuje

160

Uchwała w sprawie : powołania komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Swarzędzu.

nie obowiązuje

161

Uchwała w sprawie : powołania ławników do Sądu rejonowego i Sądu Okręgowego w Poznaniu oraz członków Kolegium do spraw wykroczeń w Poznaniu.

nie obowiązuje

162

Uchwała w sprawie : powołania komisji dyscyplinarnych orzekających za naruszenie obowiązków przez mianowanych pracowników samorządowych.

nie obowiązuje

163

Uchwała nr XIV/163/1999 w sprawie : nadania nazwy ulicom na terenie wsi Zalasewo - Angielska, Austriacka, Belgijska, Chorwacka, Czeska, Duńska, Fińska, Francuska, Grecka, Hiszpańska, Holenderska, Irlandzka, Litewska, Łotewska, Niemiecka, Norweska, Plac Europejski, Polska, Portugalska, Rosyjska, Słowacka, Szwajcarska, Szwedzka, Ukraińska, Węgierska, Włoska.

 obowiązuje

164

Uchwała nr XIV/164/1999 w sprawie : nadania nazwy ulicom na terenie wsi Jasin - Bolesława, Jadwigi, Kazimierza, Leszka, Mieszka, Piasta, Władysława, Ziemowita.

 obowiązuje

165

Uchwała nr XIV/165/1999 w sprawie : nadania nazwy ulicom na terenie wsi Zalasewo - Cedrowa, Cytrynowa, Figowa, Hebanowa, Kokosowa, Mahoniowa, Palisandrowa.

 obowiązuje

Sesja Nr XV 30.11.1999r.

166

Uchwała w sprawie : zmiany uchwały budżetowej na 1999 rok.

nie obowiązuje

167

Uchwała w sprawie : zmiany Statutu Gminy.

Dz.Urz.Woj.Wlkp. Nr 22 poz. 237 z dn. 6.04.2000 r.

nie obowiązuje

168

Uchwała w sprawie : uzupełnienia składu Komisji Rady o członków spoza Rady.

nie obowiązuje

169

Uchwała nr XV/169/1999 w sprawie : wyrażenia zgody na wykup nieruchomości zabudowanej położonej w Swarzędzu przy ul. Warszawskiej 10.

 obowiązuje

Sesja Nr XVI 28.12.1999 r.

170

Uchwała w sprawie : zmiany uchwały budżetowej na 1999 rok.

nie obowiązuje

171

Uchwała w sprawie : ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków zamieszczonych w budżecie miasta i gminy Swarzędz na rok 1999, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

nie obowiązuje

172

Uchwała w sprawie : uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Swarzędz na 2000 rok.

nie obowiązuje

173

Uchwała w sprawie : stawek podatku od nieruchomości na rok 2000.

nie obowiązuje

174

Uchwała w sprawie : stawek podatku od środków transportowych na 2000 rok.

nie obowiązuje

175

Uchwała w sprawie : utworzenia środka specjalnego.

nie obowiązuje

Sesja Nr XVII 15.02.2000 r.

176

Uchwała w sprawie : wyrażenia poparcia dla realizacji „Programu Zrównoważonego Rozwoju Regionu Puszczy Zielonka”.

nie obowiązuje

177

Uchwała w sprawie : przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rozst. Nadz. z dn. 23.03.2000r. NK-1-0911-25/2000

nie obowiązuje

178

Uchwała w sprawie : zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr VII/41/94 z dnia 29.12.94r. W sprawie : wysokości stawek czynszu regulowanego za najem lokali mieszkalnych.

nie obowiązuje

179

Uchwała w sprawie : opłat za pobór wody z wodociągów zbiorczego zaopatrzenia wsi w wodę oraz wprowadzanie ścieków do urządzeń, których właścicielem jest Gmina Swarzędz.

nie obowiązuje

180

Uchwała nr XVII/180/2000 w sprawie : sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Jasiniu przy ul. Rabowickiej.

 obowiązuje

181

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Swarzędza obejmującej część działki położonej w Swarzędzu przy ulicy Strzeleckiej i oznaczonej numerem geodezyjnym 21/3;teren objęty zmianą o powierzchni 0 .1000 ha (zmiana przeznaczenia z łąk i pastwisk na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.)

nie obowiązuje

182

Uchwała nr XVII/182/2000 sprawie : zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego wsi Bogucin, rejon ulicy Wrzosowej obejmującej działki położone w rejonie ulicy Wrzosowej obejmującej działki położone w rejonie ulic Wiśniowa - Kolejowa i oznaczone numerami geodezyjnymi 234/8 do 234/22 i 201/3 do 201/5.

Dz.Urz. Woj. Wlkp. Nr 36,poz.418 z dn. 29.05.2000 r.

 obowiązuje

183

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej część działki położonej w Gortatowie przy ulicy Chlebowej i oznaczonej numerem geodezyjnym 194/2 / pow. zmiany ca 1.00ha/oraz działkę 194/1 - pow. Zmiany ca 0,30ha/ zmiana przeznaczenia z upraw polowych, zalesienia, łąk i pastwisk na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

nie obowiązuje

184

Uchwała nr XVII/184/2000 w sprawie : zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz dla terenu wsi Gortatowo – działki 93/12, 93/13 i 93/14.

Dz. Urz. Woj. Wlkp.Nr 39, poz. 450 z dn. 5.06.2000 r.

 obowiązuje

185

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działki położone w Rabowicach przy ulicy Świerkowej i oznaczone numerami geodezyjnymi 67/5 pow. zmiany 1.3159 ha i 67/4 / pow. zmiany 0,9566 ha oraz działkę 67/6 pow. zmiany 1,6754 ha - zmiana przeznaczenia z zalesienia oraz terenów wysypisk śmieci i zakładów utylizacji na tereny aktywizacji gospodarczej.

nie obowiązuje

186

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działki położone w Uzarzewie przy ulicy Kasztanowej i oznaczone numerami geodezyjnymi 40/1 / pow. zmiany ca 0.31ha/ oraz działkę 40/2 - pow. zmiany ca 3,40ha - zmiana przeznaczenia z usług oświaty, sportu oraz zieleni parkowej na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

nie obowiązuje

Sesja Nr XVIII 21.03.2000 r.

187

Uchwała w sprawie : zmiany uchwały budżetowej na 2000r.

nie obowiązuje

188

Uchwała w sprawie : zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w 2000 roku.

nie obowiązuje

189

Uchwała w sprawie : zmiany uchwały Nr IX/55/99 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27.04.1999r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla potrzeb sporządzenia miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Swarzędzu.

nie obowiązuje

190

Uchwała w sprawie : zmiany uchwały Nr IX/54/99 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27.04.1999r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla potrzeb sporządzania miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w w jednostkach organizacyjnych gminy w zakresie oświaty.

nie obowiązuje

191

Uchwała w sprawie : zmiany uchwały Nr IX/56/99 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27.04.1999r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla potrzeb sporządzania miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Zakładzie Oczyszczania Miasta w Swarzędzu.

nie obowiązuje

192

Uchwała w sprawie : ustalenia cen za wywóz nieczystości płynnych przez Zakład Oczyszczania Miasta, 62-020 Swarzędz, ul. Strzelecka 2.

nie obowiązuje

193

Uchwała nr XVIII/193/2000 w sprawie : wykupu gruntu położonego w Swarzędzu.

 obowiązuje

194

Uchwała nr XVIII/194/2000  w sprawie : wyrażenia zgody na wykup nieruchomości gruntowej położonej w Kobylnicy gm. Swarzędz.

 obowiązuje

195

Uchwała nr XVIII/195/2000 w sprawie : sprzedaży maski budowlanej położonej w Jasiniu przy ul. Wrzesińskiej , gm. Swarzędz.

 obowiązuje

196

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działkę położoną w Garbach przy ulicy Łozinowej i oznaczoną numerem geodezyjnym 144; powierzchnia zmiany ca 4 .07 ha (zmiana przeznaczenia z upraw polowych, zalesienia na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.)

nie obowiązuje

197

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej część działek położonych w Rabowicach przy ulicy Dębowej i oznaczonych numerami geodezyjnymi 49 i 46 pow. zmiany ca 2.00 ha (zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.)

nie obowiązuje

198

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej część działki położonej w Bogucinie w rejonie ulicy Wiśniowej i oznaczonej numerem geodezyjnym 234/25 - teren objęty zmianą ca 0 .6000 ha (zmiana przeznaczenia z terenów zieleni na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.)

nie obowiązuje

199

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działkę położoną w Kruszewni i oznaczoną numerem geodezyjnym 208 pow. zmiany ca 0 .4807 ha (zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.)

nie obowiązuje

200

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działkę położoną w Łowęcinie przy ulicy Łowieckiej i oznaczonej numerem geodezyjnym 48; pow. Zmiany ca 0 .4273 ha (zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.)

nie obowiązuje

201

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działkę położoną w Łowęcinie przy ulicy Sarbinowskiej i oznaczoną numerem geodezyjnym 153/3; pow. Zmiany 0, 1003 ha (zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.)

nie obowiązuje

202

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzędza obejmującego działkę położoną w Jasiniu przy ul. Poznańskiej i oznaczoną numerem geodezyjnym 175/6 – teren objęty zmiana o powierzchni 0,9017/ zmiana przeznaczenia z zieleni ochronnej na tereny aktywizacji gospodarczej/.

nie obowiązuje

203

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działkę położoną w Gortatowie przy ul. Fabrycznej i oznaczoną numerem geodezyjnym 91/1 powierzchnia zmiany 0,16 oraz część działki 91/2 /pow. Zmiany 0,25 ha/- zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej/.

nie obowiązuje

204

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działki położone w Garbach przy ul. Tuleckiej i oznaczone numerami geodezyjnymi 34,37,38 powierzchnia zmiany ca 1,50 ha/ zmiana przeznaczenia z upraw ogrodniczych, na tereny aktywizacji gospodarczej/.

nie obowiązuje

Sesja XIX 19.04.200r.

205

Uchwała nr XIX/205/2000 w sprawie : zamiany gruntów położonych w Swarzędzu

 obowiązuje

206

Uchwała nr XIX/206/2000 w sprawie : nieodpłatnego przekazania terenów Powiatowi Poznańskiemu pod zabudowę Zespołu Szkól Zawodowych w Swarzędzu

 obowiązuje

Sesja XX  z dn. 28.04.2000 r.

207

Uchwała w sprawie : rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 1999rok i udzielenia absolutorium Zarządowi Gminy.

nie obowiązuje

Sesja XXI  z dn.10.05.2000r.

208

Uchwała w sprawie : ramowego Statutu Sołectwa.

nie obowiązuje

209

Uchwała nr XXI/209/2000 w sprawie : porozumienia między gminami Kleszczewo, Kostrzyn Wlkp. i Swarzędz dotyczącego wspólnego korzystania ze składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Rabowice.

Kleszczewo Nr XX/119/2000 z 28.06.2000r. Kostrzyn Nr XX/163/2000 21.06.2000r.

 obowiązuje

210

Uchwała w sprawie : przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

nie obowiązuje

211

Uchwała w sprawie : zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr X/91/99 z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi cmentarne i pogrzebowe na cmentarzu komunalnym w Swarzędzu.

nie obowiązuje

212

Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzędza w rejonie Os . Kościuszkowców.

Dz. Urz. Woj .Wlkp Nr 41, poz. 480 z dnia 12.06.2000 r.

nie obowiązuje

213

Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzędza w rejonie ul. Granicznej.

Dz. Urz. Woj.Wlkp.Nr 41, poz. 481 z dn. 12.06.2000 r.

 nie obowiązuje - traci moc uchwałą nr XLIX/450/2013 z dnia 26.11.2013 r.

214

Uchwała nr XXI/214/2000 w sprawie : ustalenia wstawki czynszu regulowanego za 1 m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w zasobach mieszkaniowych Swarzędzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego przy ul. Granicznej w Swarzędzu.

 obowiązuje

Sesja XXII 23.05.2000r.

215

Uchwała nr XXI/215/2000 w sprawie : przyjęcia statutu Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”.

 obowiązuje

216

Uchwała nr XXI/216/2000 w sprawie : utworzenia Związku Międzygminnego”Puszcza Zielonka „.

 obowiązuje

217

Uchwała  nr XXI/217/2000 w sprawie : utworzenia Przedszkola Nr 4 w Swarzędzu

 obowiązuje

218

Uchwała w sprawie : powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 1 w Swarzędzu.

nie obowiązuje

219

Uchwała w sprawie : powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 2 w Swarzędzu.

nie obowiązuje

220

Uchwała w sprawie : powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 3 w Swarzędzu.

nie obowiązuje

221

Uchwała w sprawie : powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 4 w Swarzędzu.

nie obowiązuje

222

Uchwała w sprawie : powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola w Kobylnicy.

nie obowiązuje

223

Uchwała w sprawie : powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 5 w Swarzędzu.

nie obowiązuje

224

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzędza obejmującej części działek położonych w Zalasewie rejon ulicy Kórnickiej i Równej i oznaczonych numerami geodezyjnymi 224/3 i 221/10 – teren objęty zmianą o powierzchni 1,20 ha (zmiana przeznaczenia z upraw polowych i zieleni ochronnej na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem działalności gospodarczej nieuciążliwej/.

nie obowiązuje

225

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej części działek położonych w Janikowie przy ulicy Gnieźnieńskiej i oznaczonych numerami geodezyjnymi 215/2, 216/2, 217/2 teren objęty zmiana 0,05 ha (zmiana przeznaczenia z upraw polowych i zieleni na tereny aktywizacji gospodarczej/.

nie obowiązuje

226

Uchwała  nr XXII/226/2000  w sprawie : sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Gruszczynie przy ul. Mirtowej.

 obowiązuje

227

Uchwała  nr XXII/227/2000  w sprawie : sprzedaży maski budowlanej położonej w Swarzędzu przy ul. Spokojnej.

 obowiązuje

228

Uchwała  nr XXII/228/2000 w sprawie : nieodpłatnego przejęcia od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami położonego w miejscowości Wierzenica ul. Wierzenicka 18/1 na rzecz Gminy Swarzędz.

 obowiązuje

Sesja XXIII 20.06.2000r.

229

Uchwała w sprawie : zmiany uchwały budżetowej na 2000 rok.

nie obowiązuje

230

Uchwała w sprawie : powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Swarzędzu.

nie obowiązuje

231

Uchwała w sprawie : powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora III Gimnazjum w Swarzędzu.

nie obowiązuje

232

Uchwała   nr XXIII/232/2000 w sprawie : nadania imienia III Gimnazjum w Swarzędzu.

 obowiązuje

233

Uchwała w sprawie : reprezentacji Rady Miejskiej w Swarzędzu w sprawach pracowniczych.

nie obowiązuje

234

Uchwała  nr XXIII/234/2000 w sprawie : zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki o nr ewidencyjnych 273/1, 273/8, 274/2, 275/3, 275/4, 277/19, 278/21, 279/16, 280/14, 281/20, położone w Gruszczynie w rejonie ulic Krańcowej i Katarzyńskiej.

Dz.Urzęd. Woj. Wlkp. Nr 49, poz. 585 z dn. 12.07.2000r.

 obowiązuje

Sesja XXIV 30.08.2000r.

235

Uchwała w sprawie : zmiany uchwały budżetowej na 2000r.

nie obowiązuje

236

Uchwała w sprawie : regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Swarzędz

nie obowiązuje

237

Uchwała  nr XXIV/237/2000 w sprawie : nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy drogi położonej w Swarzędzu.

 obowiązuje

238

Uchwała  nr XXIV/238/2000 w sprawie : sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Garbach przy ul. Akacjowej gm. Swarzędz.

 obowiązuje

239

Uchwała nr XXIV/239/2000 w sprawie : sprzedaży nieruchomości jej wieczystemu użytkownikowi.

 obowiązuje

240

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzędza obejmującej działkę położoną w Swarzędzu rejon ulicy Granicznej – Armii Poznań i oznaczoną numerem geodezyjnym 3737/5 /pow. Zmiany 0,7454/ oraz część działki 3736/5 /pow. Zmiany 0,9118 ha/ – zmiana przeznaczenia z usług zdrowia i zieleni publicznej na tereny usług oświaty/.

nie obowiązuje

241

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej część działki położonej w Garbach przy ulicy Tuleckiej i oznaczonej numerem geodezyjnym 83, pow. Zmiany ca 0,80 ha (zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny działalności gospodarczej./

nie obowiązuje

242

Uchwała nr nr XXIV/242/2000 w sprawie : zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz we wsi Gortatowo – działka nr ewidencyjny 199.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 83 poz. 1092 z dn. 30.12.2000r.

 obowiązuje

243

Uchwała nr XXIV/243/2000  w sprawie : zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz obejmującej część działki o pow. 4500 m² we wsi Janikowo w rejonie ul. Leśnej o nr ewidencyjnym 6/2.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 83 poz. 1093 z dn. 30.12.2000r.

 obowiązuje

244

Uchwała nr XXIV/244/2000 w sprawie : zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzędza obejmującej działkę położoną w Swarzędzu przy ul. Skrytej i oznaczona numerem geodezyjnym 226.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 9 poz. 361  z dn. 8.02.2001r.

 obowiązuje

245

Uchwała nr XXIV/245/2000 w sprawie : miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego dla działki nr 257/2 przy ul. Polnej we wsi Gruszczyn gmina Swarzędz.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 83 poz. 1094 z dn. 30.12.2000r.

 obowiązuje

246

Uchwała nr XXIV/246/2000 w sprawie : miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w Janikowie, przy ul. Gnieźnieńskiej- część działki nr 225/19.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 83 poz. 1095 z dn. 30.12.2000r.

 obowiązuje

247

Uchwała nr XXIV/247/2000 w sprawie : zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzędza w rejonie ulicy Granicznej , dz. Nr ewid. 3785/3.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 65 poz. 877 z dn. 30.09.2000r.

 obowiązuje

Uchwała nr XLIX/450/2013 z dnia 26.11.2013 tracą moc ustalenia dla działki 3785/3 w Swarzędzu

248

Uchwała nr XXIV/248/2000 w sprawie : zmiany uchwały nr XXIII/232/2000 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 20.06.2000r. W sprawie nadania imienia III Gimnazjum w Swarzędzu.

 obowiązuje

249

Uchwała nr XXIV/249/2000 w sprawie : nadania statutu Przedszkola nr 4 w Swarzędzu

 obowiązuje

Sesja XXV  z dn. 27.09.2000r

250

Uchwała w sprawie : zmiany uchwały budżetowej na 2000r.

nie obowiązuje

251

Uchwała w sprawie : procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

nie obowiązuje

252

Uchwała w sprawie : ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz Pana jacka Szymczaka.

nie obowiązuje

253

Uchwała nr XXV/253/2000 w sprawie : zmiany uchwały nr XXII/216/2000 z dnia 23 maja 2000 roku w sprawie przyjęcia statutu Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”.

 obowiązuje

254

Uchwała  nr XXV/254/2000  w sprawie ; przyjęcia „ Programu zrównoważonego rozwoju oraz ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Swarzędz.”

 obowiązuje

255

Uchwała nr XXV/255/2000 w sprawie : przyjęcia i udzielenia pomocy rodzinie polskiej z Kazachstanu przez Gminę Swarzędz.

 obowiązuje

256

Uchwała w sprawie: zmiany uchwały Nr VI/26/99 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 23 lutego 1999 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz określenia zasad wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

nie obowiązuje

257

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej część działek położonych w Garbach przy ul. Podleśnej i oznaczonych numerami geodezyjnymi 73/1 i 73/3 – teren objęty zmianą 0,5000ha / zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej/.

nie obowiązuje

258

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działki położone w Gortatowie przy ul. Dożynkowej i oznaczone numerami geodezyjnymi 181/1 i181/2 – teren objęty zmianą ca 0,28ha / zmiana przeznaczenia z upraw polowych, łąk i pastwisk oraz zalesienia na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej/.

nie obowiązuje

259

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej część działki położonej w Gortatowie przy ul. Fabrycznej i oznaczonej numerem geodezyjnym 38/2 – teren objęty zmianą ca 1,60ha / zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - pas działki o głębokości 50 m/.

nie obowiązuje

260

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działkę położoną w Gruszczynie przy ul. Krańcowej i oznaczoną numerem geodezyjnym 250 – teren objęty zmianą 0,9500ha / zmiana przeznaczenia z zieleni izolacyjnej i upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej/.

nie obowiązuje

261

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej część działki położonej w Gruszczynie przy ul. Swarzędzkiej i oznaczonej numerem geodezyjnym 313/5 – teren objęty zmianą ca 0,4000ha / zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - pas działki o głębokości 50m/.

nie obowiązuje

262

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej część działek położonej w Janikowie przy ul. Asfaltowej i oznaczonej numerem geodezyjnym 78/1 – teren objęty zmianą o powierzchni zmiany ca 0,0800ha / zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej/.

nie obowiązuje

263

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działkę położoną w Janikowie przy ul. Odrzutowej i oznaczoną numerem geodezyjnym 234/1– teren objęty zmianą o powierzchni zmiany ca 0,25ha / zmiana przeznaczenia z łąk i pastwisk na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej/.

nie obowiązuje

264

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzędza obejmującej działki położone w Jasiniu przy ul. Cmentarnej i oznaczone numerami geodezyjnymi 18/1 i 18/2 – teren objęty zmianą o łącznej powierzchni zmiany 0,4300ha / zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej/.

nie obowiązuje

265

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzędza obejmującej działkę położoną w Jasiniu przy ul. Grudzińskiego i oznaczoną numerem geodezyjnym 29/3 – teren objęty zmianą o powierzchni 0,9500ha / zmiana przeznaczenia z upraw polowych stanowiących rezerwę dla działalności gospodarczej na tereny aktywizacji gospodarczej/.

nie obowiązuje

266

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzędza obejmującej działki położone w Jasiniu przy ul. Poznańskiej i oznaczone numerami geodezyjnymi 319 i 321 – teren objęty zmianą o łącznej powierzchni zmiany ca 5,20ha / zmiana przeznaczenia z komunikacji i zalesienia na tereny aktywizacji gospodarczej./

nie obowiązuje

267

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzędza obejmującej część działek położonych w Jasiniu przy ul. Rabowickiej i oznaczonych numerami geodezyjnymi 304/1 i 304/2 – teren objęty zmianą o łącznej powierzchni zmiany ca 3,25ha – pas na głębokość 50 m od drogi / zmiana przeznaczenia z łąk i pastwisk na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej/.

nie obowiązuje

268

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzędza obejmującej działki położone w Jasiniu przy ul. Rabowickiej i oznaczone numerami geodezyjnymi 301/3 / pow. 0,3842ha/, 303/18 /pow. 2,1647ha/, 283/1 /pow. 0,10 ha, część działki 303/19 /pow.1.632ha/ – teren objęty zmianą o łącznej powierzchni ca 4,1809 ha / zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny komunikacji/.

nie obowiązuje

269

Uchwała w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzędza obejmującej działki położne w Jasiniu przy ul.Rabowickiej i oznaczone numerami geodezyjnymi 298/pow. 7.52ha/,299/1/pow. 20.76ha/, 299/2/pow. 0.81/ części działki 303/19 /pow. 2.40ha/ teren objęty zmianą o łącznej powierzchni zmiany ca 31,49 ha/ zmiana przeznaczenia z upraw polowych i upraw polowych stanowiących rezerwę dla działalności gospodarczej na tereny aktywizacji gospodarczej/.

nie obowiązuje

270

Uchwała w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej części działki położonej w Łowęcinie przy ul. Owocowej i oznaczonej numerami geodezyjnymi 77/6 – teren objęty zmianą o powierzchni ca 0.5000ha / zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej/.

nie obowiązuje

271

Uchwała w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działki położone w Łowęcinie przy ul.Owocowej i znaczone numerami geodezyjnymi 85/1 i 85/2 – teren objęty zmianą o łącznej powierzchni zmiany ca 0,98 ha/ zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny aktywizacji gospodarczej/.

nie obowiązuje

272

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej części działki położone w Łowęcinie przy ul. Sarbinowskiej i oznaczone numerem geodezyjnym 153/5 pow. Zmiany ca 0,2000ha/ zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej/.

nie obowiązuje

273

Uchwała w sprawie:przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działkę położoną w Paczkowie ul. Nad Koplą i oznaczoną numerem geodezyjnym 389 – teren objęty zmianą ca 0,7500 ha / zmiana przeznaczenia z upraw ogrodniczych z prawem zabudowy i upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej/.

nie obowiązuje

274

Uchwała w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działkę położoną w Paczkowie przy ul. Średzkiej i oznaczonej numeram geodezyjnym 367 – teren objęty zmianą ca 2,25 ha / zmiana przeznaczenia z upraw ogrodniczych z prawem zabudowy na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej/.

nie obowiązuje

275

Uchwała w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działki położone w Rabowicach przy ul. Bliskiej i oznaczone numerami geodezyjnymi 31/16 i 31/17 - teren objęty zmianą ca 0,20ha / zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej/.

nie obowiązuje

276

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej części działki położonej w Rabowicach przy ul. Bukowej i oznaczonej numerem geodezyjnym 35/4 – teren objęty zmianą ca 0,20ha / zmiana przeznaczenia z łąk i pastwisk na tereny aktywizacji gospodarczej/.

nie obowiązuje

277

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Swarzędz ul. Kórnicka 111 obejmującej części działki położonej w Zalasewie przy ul. Owocowej i oznaczonej numerem geodezyjnym 264 – teren objęty zmianą o powierzchni 0,0800ha zmiana przeznaczenia z zieleni na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej/.

nie obowiązuje

278

Uchwała nr XXV/278/2000 w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Zalasewie – rejon ul.Wiśniowej – działka oznaczona numerem geodezyjnym 55/9 – powierzchnia opracowania 2,65ha.

 obowiązuje

Sesja XXVI 25.10.2000r.

279

Uchwała w sprawie : zmiany uchwały budżetowej na 2000 rok.

nie obowiązuje

280

Uchwała nr XXVI/280/2000 w sprawie : przystąpienia Gminy Swarzędz do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.

 obowiązuje

281

Uchwała w sprawie : sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Swarzędzu na Os.Czwartaków.

nie obowiązuje

282

Uchwała w sprawie : sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Swarzędzu przy ul.Strzeleckiej 2.

nie obowiązuje

283

Uchwała w sprawie : sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Jasiniu gm. Swarzędz przy ul. Rabowickiej.

nie obowiązuje

284

Uchwała w sprawie : nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy drogi położonej w Kobylnicy gm Swarzędz.

nie obowiązuje

285

Uchwała w sprawie : sprzedaży nieruchomości jej wieczystemu użytkownikowi.

nie obowiązuje

286

Uchwała nr XXVI/286/2000 w sprawie : zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działkę położoną w Łowęcinie przy ul. Owocowej i oznaczoną numerem geodezyjnym 78.

Dz. Urz. Nr 89 poz.4150 15.12.2000r.

 obowiązuje

287

Uchwała w sprawie : zmiany uchwały Rady Miejsckiej nr VI/31/99 z dnia 23.02.1999r. w sprawie wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych, członków komisji spoza Rady, członków Zarządu oraz sołtysów.

nie obowiązuje

288

Uchwała w sprawie : zmiany uchwały nr XXXV/245/97 z dnia 29 kwietnia 1997 roku w sprawie korzystania ze środków swarzędzkiej komunikacji autobusowej.

nie obowiązuje

Sesja XXVII 6.12.2000r.

289

Uchwała w sprawie : stawek podatku od nieruchomości na rok 2001.

nie obowiązuje

290

Uchwała w sprawie : podatku od środków transportowych na 2001 rok.

nie obowiązuje

291

Uchwała w sprawie : ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso dla inkasentów z tytułu poboru stanowiących dochody gminy.

nie obowiązuje

292

Uchwała w sprawie : likwidacji Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół Miasta i Gminy Swarzędz.

nie obowiązuje

293

Uchwała w sprawie : zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz.

nie obowiązuje

294

Uchwała w sprawie : zmiany nazwy gminnej jednostki organizacyjnej Zakład Oczyszczania Miasta w Swarzędzu.

nie obowiązuje

295

Uchwała w sprawie : zmiany Satutu Gminy.

Dz.Urz. Nr 50 poz. 865 z dn. 10.05.01r.

nie obowiązuje

296

Uchwała nr XXVII/296/2000 w sprawie : wykupu gruntu położonego w Swarzędzu.

 obowiązuje

297

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzędza obejmującej części działki położonej w Swarzędzu przy ul. Cieszkowskiego i oznaczonej numerem geodezyjnym 107/175 – teren objęty zmianą o powierzchni 1,5660-ha/ zmiana przeznaczenia z zieleni publicznej na tereny działalności gospodarczej/.

nie obowiązuje

298

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzędza obejmującej części działki położonej w Zalasewie przy ul. Średzkiej i oznaczonej numerem geodezyjnym 180/4 – teren objęty zmianą o powierzchni ca 0,19 ha / zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny działalności gospodarczej/.

nie obowiązuje

299

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzędza obejmującej części działki położonej w Swarzędzu przy ul. Skrytej i oznaczonej numerem geodezyjnym 634 – teren objęty zmianą o powierzchni ca 0,030 ha / zmiana przeznaczenia z zieleni na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej/.

nie obowiązuje

300

Uchwałą w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzędza obejmującej działkę położoną w Jasiniu przy ul. Poznańskiej i oznaczoną numerem geodezyjnym 323/2 – teren objęty zmianą o powierzchni zmiany ca 3,41ha / zmiana przeznaczenia z komunikacji i zalesienia na tereny aktywizacji gospodarczej/.

nie obowiązuje

301

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działkę położoną w Gruszczynie przy ul. Swarzędzkiej i oznaczoną numerem geodezyjnym 230/4 - teren objęty zmianą 0,48 ha / zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej/.

nie obowiązuje

302

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działkę położoną w Rabowicach przy ul. Świerkowej i oznaczoną numerem geodezyjnym 67/11/ pow. zmiany 1.5696ha/ - zmiana przeznaczenia z terenów zarezerwowanych pod zalesienie na tereny aktywizacji gospodarczej/.

nie obowiązuje

303

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działkę położoną w Janikowie przy ul. Spadzistej i oznaczoną numerek geodezyjnym 183/25 – teren objęty zmianą 0,1568 ha / zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej/.

nie obowiązuje

304

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej części działkę położoną w Paczkowie w rejonie ul. Średzkiej i oznaczonej numerem geodezyjnym 252/3 – teren objęty zmianą 4,00 ha / zmiana przeznaczenia z praw polowych na terenie aktywizacji gospodarczej/pow. zmiany 1,20ha/ i z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej/pow.zmiany 2,80ha/./.

nie obowiązuje

305

Uchwała w sprawie:przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działki położonej w Janikowie w rejonie ulicy Gnieźnieńskiej i oznaczoną numerem geodezyjnym 213/2 – teren objęty zmianą 0,40ha / zmiana przeznaczenia z upraw zieleni i komunikacji na tereny aktywizacji gospodarczej/.

nie obowiązuje

306

Uchwała w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działki położone w Janikowie w rejonie ulicy Swarzędzkiej i oznaczone numerami geodezyjnymi 8/4 pow. 5,2914 ha/, 10/10/pow. 71181 ha/, 10/11 pow. 7,1057/ teren o łącznej powierzchni zmiany 24,6951 ha / zmiany przeznaczenia upraw polowych na tereny aktywizacji gospodarczej/.

nie obowiązuje

307

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzędza obejmującej działki położone w Jasiniu w rejonie ul.Rabowickiej i oznaczone numerami geodezyjnymi 292, 293, 294, 295, 296, 297 – teren objęty zmianą o łącznej powierzchni 3,21 ha / zmiana przeznaczenia na tereny aktywizacji gospodarczej/.

nie obowiązuje

308

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej części działek położonych w Łowęcinie w rejonie ul. Łowęcińska – Szkolna i oznaczonych numerami geodezyjnymi 68/2/pow. zminay ca 0,75ha/,69/2/pow. zmiany 2,00ha/, 5/6 pow. zmiany 0,75ha, 5/9/pow. zmiany 0,50ha/, 55/5  /pw.zmiany0,50ha/,zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej/.

nie obowiązuje

309

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działkę położoną w Łowęcinie przy ul. Rolniczej i oznaczoną numeram geodezyjnym 191 – teren objęty zmianą o powierzchni zmiany 0,55ha/zmiana z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej/.

nie obowiązuje

310

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Swarzędz – Jasin ul. Łowęcińska obejmującej działkę położoną w Jasiniu przy ul. Łowęcińskiej i oznaczoną numerem geodezyjnym 363/2 - teren objęty zmianą o powierzchni 2,74ha/zmiana przeznaczenia z zabudowy mieszkaniowej wolno stojącej z działalnością gospodarczą na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w zabudowie bliźniaczej i szeregowej/.

nie obowiązuje

311

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działki położone w Paczkowie przy ul. Altanowej i oznaczone numerami geodezyjnymi 110, 111, 113, 114 - teren objęty zmianą o powierzchni 1,3773ha/zmiana przeznaczenia z upraw ogrodniczych z prawem zabudowy i upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej/.

nie obowiązuje

312

Uchwała w sprawie : uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego dla działki nr 144 przy ul. Łozinowej we wsi Garby gmina Swarzędz pow.zmiany 1,75ha.

Dz. Urz. Nr 11 poz.154 z dn. 15.02.2001r. Woj.Wlkp.

nie obowiązuje

313

Uchwała nr XXVII/313/2000 w sprawie : zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującego części działek położonych w Gortatowie przy ul. Fabrycznej i oznaczonych numerami geodezyjnymi 36/pow. zmiany 0.90ha/ i 90/pow. Zmiany 0,90ha/ - zmiana przeznaczenia z upraw polowych na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej/.

Dz. Urz. Nr 89 poz.4166 z dn. 15.12.2000r. Woj. Wlkp.

 obowiązuje

314

Uchwała nr XXVII/314/2000 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzędza obejmującej działkę położoną w Jasiniu przy ul. Rabowickiej i oznaczonej numerem geodezyjnym 287.

Dz.Urz.Woj.Wlkp.nr 4,poz.37 z dn.22.01.2001r.

 obowiązuje

315

Uchwała nr XXVII/315/2000 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Łowęcin dla działki o nr ewidencyjnym 175/1 /przedmiotem zmiany planu jest przeznaczenie terenów ośrodków rolniczych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – pow. 1 2930 ha./

Dz.Urz.Woj.Wlkp. nr 4,poz. 38 z dn. 22.01.2001r.

obowiązuje

316

Uchwała nr XXVII/316/2000 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzędza obejmującej część działek położonych w Zalasewie rejon ul. Kórnickiej – Równej i oznaczonych numerami geodezyjnymi 224/3, 221/10 – teren objęty zmianą o powierzchni 1,20 ha.

Dz.Urz.Woj.Wlkp. nr 4, poz.39 z dn.22.01.2001r.

obowiązuje

317

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2000.

nie obowiązuje

Sesja XXVIII 28.12.2000 r.

318

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2000.

nie obowiązuje

319

Uchwala w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków zamieszczonych w budżecie miasta i gminy Swarzędz na rok 2000, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

nie obowiązuje

320

Uchwala w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na rok 2001.

nie obowiązuje

Sesja XXIX z dn.17.01.2001r.

321

Uchwała w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej od wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz zmian tego wpisy

nie obowiązuje

322

Uchwała w sprawie sprzedaży maski budowlanej położonej w Swarzędzu przy ul. Strusia.

nie obowiązuje

323

Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej nr XLIX/391/98 z dnia 18 czerwca 1998 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego położonych w Swarzędzu w rejonie ulicy Morelowej – Działkowej – działka oznaczona numerem geodezyjnym 1487 o powierzchni 6 ha 56a.

nie obowiązuje

324

Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzędza obejmującej działkę położoną w Swarzędzu w rejonie ulicy Morelowej i Działkowej i oznaczoną numerem geodezyjnym 1487 – teren objęty zmianą o powierzchni 5,56 ha / zmiana przeznaczenia z zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zieleni publicznej o charakterze rekreacyjnym, stawu i przepompowni ,cieków na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej, usługi hotelowo – gastronomiczne, sportu i rekreacji oraz przepompownię.

nie obowiązuje

325

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzędza obejmującej działkę położoną w Jasiniu w rejonie ul. Rabowickiej i oznaczoną numerem geodezyjnym 303/21 – pow. Zmiany 29,3886 ha /zmiana przeznaczenia z upraw polowych i ośrodka produkcji rolnej na tereny aktywizacji gospodarczej.

nie obowiązuje

326

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działki położone w Gruszczynie i oznaczone numerami geodezyjnymi 313/4, 313/5, 315 – teren objęty zmianą 6,9789 ha /zmiana przeznaczenia z upraw polowych i komunikacji na tereny eksploatacji złóż kruszywa naturalnego/.

Dz. U. Nr 9, poz.382 z dn. 08.02.2001r. Woj.Wlkp.

nie obowiązuje

327

Uchwała nr XXIX/327/2001 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Swarzędz – ul. Kórnicka II obejmującej działki położone w Zalasewie i oznaczone numerami geodezyjnymi 483 i 484 – pow. Zmiany 0,2823 ha.

Dz. U. Nr 9, poz.382, z dn. 08.02.2001r. Woj.Wlkp.

obowiązuje

328

Uchwała w sprawie odwołania członków spoza Rady.

nie obowiązuje

Sesja XXX  z dn.28.02.2001 r.

329

Uchwała w sprawie statutu sołectwa Bogucin.

Dz. U. Nr 52,poz.901 z dn. 14.05.2001 r.

nie obowiązuje

330

Uchwała w sprawie statutu sołectwa Garby.

Dz. U. Nr 52, poz.902 z dn. 14.05.2001

nie obowiązuje

331

Uchwała w sprawie statutu sołectwa Gortatowo.

Dz. U. Nr 52 poz.903 z dn. 14.05.2001

nie obowiązuje

332

Uchwała w sprawie statutu sołectwa Gruszczyn.

Dz. U. Nr 52 poz.904 z dn. 14.05.2001

nie obowiązuje

333

Uchwała w sprawie statutu sołectwa Jasin.

Dz. U. Nr 52 poz. 905 z dn. 14.05.2001

nie obowiązuje

334

Uchwała w sprawie statutu sołectwa Janikowo Dolne.

Dz. U. Nr 52 poz. 906 z dn. 14.05.2001

nie obowiązuje

335

Uchwała w sprawie statutu sołectwa Janikowo  Górne .

Dz. U. Nr 52 poz. 907 z dn. 14.05.2001

nie obowiązuje

336

Uchwała w sprawie statutu sołectwa Karłowice.

Dz. U. Nr 52 poz. 908 z dn. 14.05.2001

nie obowiązuje

337

Uchwała w sprawie statutu sołectwa Kobylnica.

Dz. U. Nr 52 poz. 909 z dn. 14.05.2001

nie obowiązuje

338

Uchwała w sprawie statutu sołectwa Kruszewnia.

Dz. U. Nr 52,poz.910 z dn. 14.05.2001

nie obowiązuje

339

Uchwała w sprawie statutu sołectwa Łowęcin.

Dz. U. Nr 52,poz.911 z dn.  14.05.2001

nie obowiązuje

340

Uchwała w sprawie statutu sołectwa Paczkowo.

Dz. U. Nr 52 poz.912 z dn14.05.2001r.

nie obowiązuje

341

Uchwała w sprawie statutu sołectwa Puszczykowo Zaborze.

Dz. U. Nr 52 poz.913  dn. 14.05.2001r.

nie obowiązuje

342

Uchwała w sprawie statutu sołectwa Rabowice.

Dz. U. Nr 52 poz. 914 z dn. 14.05.2001r.

nie obowiązuje

343

Uchwała w sprawie statutu sołectwa Sarbinowo.

Dz. U. Nr 52 poz. 915 z dn. 14.05.2001r.

nie obowiązuje

344

Uchwała w sprawie statutu sołectwa Sokolniki Gwiazdowskie.

Dz. U. Nr 52 poz. 916 z dn. 14.05.2001 r.

nie obowiązuje

345

Uchwała w sprawie statutu sołectwa Wierzenica.

Dz. U. Nr 52 poz. 917 z dn. 14.05.2001 r. 

nie obowiązuje

346

Uchwała w sprawie statutu sołectwa Wierzonka.

Dz. U. Nr 52 poz. 918 z dn. 14.05.2001 r.

nie obowiązuje

347

Uchwała w sprawie statutu sołectwa Zalasewa.

Dz. U. Nr 52 poz. 919 z dn. 14.05.2001 r.

nie obowiązuje

348

Uchwała w sprawie statutu sołectwa Uzarzewa.

Dz. U. Nr 52 poz .920 z dn. 14.05.2001 r.

nie obowiązuje

349

Uchwała w sprawie wskazania wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej do wykonywania czynności związanych z podróżami służbowymi Przewodniczącego Rady Miejskiej w Swarzędzu.

nie obowiązuje

350

Uchwała w sprawie upoważnienia Zarządu Gminy do prowadzenia negocjacji i podpisania umów w sprawie porozumienia Międzygminnego dotyczącego rewitalizacji zlewni rzeki Cybiny i jeziora Swarzędzkiego.

nie obowiązuje

351

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr VII/41/94 z dnia 29.12.94r. w sprawie wysokości stawek czynszu regulowanego za najem lokali mieszkalnych.

Dz. U. Nr 26, poz. 380 z dn. 23.03.2001 r.

nie obowiązuje

352

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/245/97 z dnia 29 kwietnia 1997 roku w sprawie korzystania ze środków swarzędzkiej komunikacji autobusowej.

Dz. U. Nr 26 poz. 381 z dn. 23.03.2001 r.

nie obowiązuje

353

Uchwała w sprawie opłat za pobór wody z wodociągów zbiorczego zaopatrzenia wsi w wodę oraz wprowadzenia ścieków do urządzeń, których właścicielem jest Gmina Swarzędz.

Dz. U. Nr 26 poz. 382 z dn. 23.03.2001 r.

nie obowiązuje

354

Uchwała w sprawie opłaty administracyjnej za sporządzenie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Dz. U. Nr 26 poz. 383 z dn. 23.03.2001 r.

nie obowiązuje

355

Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

nie obowiązuje

356

Uchwała w sprawie wymiaru obowiązkowego godzin dydaktycznych dla wybranych stanowisk pedagogicznych, limitów ilościowych uczniów w klasach szkolnych oraz innych zasad obowiązujących podczas projektowania arkuszy organizacyjnych pracy szkół i przedszkoli.

nie obowiązuje traci moc uchwała XVI/170/2015 z dn.24.11.2015r.

357

Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Swarzędzu przy ul. Warzywnej.

nie obowiązuje

358

Uchwała nr  XXX/358/2001 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Paczkowo.- ul. Lodowa.

 obowiązuje

359

Uchwała nr  XXX/359/2001 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Jasin -ul.Kmieca, Wójtowska,Gromadzka.

obowiązuje

360

Uchwała nr  XXX/360/2001 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Janikowo -    ul.Leśna.

obowiązuje

361

Uchwała nr  XXX/361/2001 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Gortatowo - ul. Solna.

obowiązuje

362

Uchwała nr  XXX/362/2001 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Zalasewo - ul.Józefa Rivoli.

obowiązuje

363

Uchwała nr  XXX/363/2001 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Zalasewo - ul. Agrestowa.

obowiazuje

364

Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Kruszewnia - ul.Orna.

nie obowiązuje

365

Uchwała nr  XXX/365/2001 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Łowęcin - ul. Sarnia.

obowiązuje

366

Uchwała nr  XXX/366/2001 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działkę położoną w Paczkowie przy ul. Nad Kapelą i oznaczoną numerem geodezyjnym 389 – pow. zmiany 0,75 ha.

Dz. U. Woj.Wlkp. Nr 42, poz. 712  z dn. 25.04.2001 r.

obowiązuje

367

Uchwała nr  XXX/367/2001 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego dla działek nr 40/1, 40/2 przy ul. Kasztanowej we wsi Uzarzewo, Gmina Swarzędz.

Dz. U. Woj.Wlkp. Nr 42, poz. 713 z   dn. 25.04.2001r.

obowiązuje

368

Uchwała nr  XXX/368/2001 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działki położone w Rabowicach przy ul. Świerkowej i oznaczone numerami geodezyjnymi 77/5 ( pow. zmiany 1,3159 ha. ), 67/4 ( pow. zmiany 0,9566 ha. ) oraz działkę 67/6 ( pow. zmiany 1,6754 ha. ).

Dz. U. Woj.Wlkp. Nr 21, poz. 305 z dn. 16.03.2001 r.

obowiązuje

369

Uchwała nr  XXX/369/2001 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzędza obejmującej działki położone w Swarzędzu rejon ul. Granicznej – Armii Poznań i oznaczone numerami geodezyjnymi 3736/1 (pow zmiany 0,7454 ha. ) oraz części działki 3736 (pow zmiany 0,9118 ha.).

Dz. U. Woj.Wlkp. Nr 21poz. 306  16.03.2001 r.

obowiązuje

Uchwała nr XLIX/450/2013 z dnia 26.11.2013 tracą moc ustalenia dla działki 3736/1 w Swarzędzu

370

Uchwała nr  XXX/370/2001 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej część działek położonych w Janikowie w rejonie ulicy Gnieźnieńskiej i oznaczonych numerami geodezyjnymi 215/2, 216/2, 217/2 ( teren objęty zmianą 0,5 ha. ) zmiana przeznaczenia z upraw polowych i zieleni na tereny aktywizacji gospodarczej.

Dz.Urz.Woj.Wlkp. nr 21, poz.307 z dn.16.03.2001r.

obowiązuje

371

Uchwała nr  XXX/371/2001 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej część działki położonej w Bogucinie w rejonie ulicy Wiśniowej oznaczonej numerem geodezyjnym 234/25 – powierzchnia zmiany 0,60 ha (zmiana przeznaczenia z terenów zieleni na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Dz.Urz.Woj.Wlkp. Nr 21,poz.308  z dn.16.03.2001r.

obowiązuje

Sesja nr XXXII z dn.28.03.2001r.

372

Uchwała w sprawie przyjęcia strategii rozwoju społeczno – gospodarczego miasta i gminy Swarzędz „Swarzędz 2010”

nie obowiązuje, traci moc uchwałą nr XIX/167/2011 z dn.29.11.2011r.

373

Uchwała w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz.

nie obowiązuje

374

Uchwała nr  XXXII/374/2001 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej teren położony w Bogucinie przy ul. Gnieźnieńskiej – działki nr 230/51, 230/52 i 230/53 (zmiana przeznaczenia z zalesienia na tereny aktywizacji gospodarczej ), pow zmiany 1,4275 ha.

Dz. U. Nr 77, poz. 1978 05.06.2001r.

obowiązuje

Sesja nr XXXIII z dn.26.04.2001r.

375

Uchwała w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2000 i udzielenia absolutorium Zarządowi Gminy.

nie obowiązuje

Sesja nr XXXIV z dn. 30.05.2001r.

376

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2001 rok.

nie obowiązuje

377

Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z 2001 r.

nie obowiązuje

378

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr IX/54/99 Rady Miejskiej z dnia 27 kwietnia 1999 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla potrzeb sporządzania miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy w zakresie oświaty.

nie obowiązuje

379

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/191/2000 z dnia 21 marca 2000 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości oraz wartości jednego punktu dla potrzeb miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu.

nie obowiązuje

380

Uchwała w sprawie wystąpienia do pełnomocnika ds. Ochrony informacji niejawnych o przeprowadzenie postępowań sprawdzających.

nie obowiązuje

381

Uchwała nr XXXIV/381/2001 w sprawie ustalenia wysokości opłat na usługi cmentarne i pogrzebowe świadczone na rzecz osób prawnych i fizycznych na cmentarzu komunalnym w Swarzędzu.

Dz. U. Nr 86, poz. 1628 z dn.24.07.2001r.

 obowiązuje

382

Uchwała w sprawie zatwierdzenia ceny za składowanie 1 tony odpadów komunalnych w Rabowicach.

Dz. U. Nr 86, poz. 1629 z dn. 24.07.2001r.

nie obowiązuje

383

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej nr XXVI/283/2000 z dnia 27.09.2000 r. dotyczącej sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Jasiniu gm. Swarzędz, przy ul. Rabowickiej.

nie obowiązuje

384

Uchwała w sprawie zamiany gruntów położonych w Jasiniu gm. Swarzędz.

nie obowiązuje

385

Uchwala w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej nr XXVI/282/2000 z dnia 27.09.2000 r. dotyczącej sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Swarzędzu przy ul. Strzeleckiej 2.

nie obowiązuje

386

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzędza obejmującej działkę położoną w Swarzędzu przy ul. Strzeleckiej i oznaczoną numerem geodezyjnym 1210/12 – teren objęty zmiana o powierzchni 0,1187 ha (zmiana przeznaczenia z zieleni na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z wyznaczonym pasem eksploatacyjnym na potrzeby Poznańskiej Energetyki Cieplnej).

nie obowiązuje

387

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzędza obejmującej działki położone w Swarzędzu w rejonie ulic Gwiaździstej, Promykowej, Księżycowej i oznaczone numerami geodezyjnymi – 2857/11, 2857/13, 2857/14, 2857832, 2854/33, 2857/34, 2857/35, 2857/36, 2857/47, 2857/55, 2857/63, 2857/71, 2857/23, 2857/5, 2857/44, 2857/48, 2857/49, 2857/50, 2857/51, 2857/52, 2857/53, 2857/54, 2857/56, 2857/64, 2857/72, 2857/24, 2857/6, 2857/45, 2857/57, 2857/58, 2857/59, 2857/60, 2857/61, 2857/62, 2857/65, 2857/66, 2857/67, 2857/68, 2857/69, 2857/70, 2857/73, 2857/74, 2857/19, 2587/20, 2857/21, 2857/22, 2857/25, 2857/28, 2857/29, 2857/30, 2857/31, 2857/37, 2857/7, 2857/8, 2857/39, 2857/40, 2857/41, 2857/42, 2857/43, 2857/46, 2846/1, 2846/2, 3638, 3639, 3640, 3641, 3642 – teren objęty zmianą ca 4,00 ha (zmiana przeznaczenia z zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej).

nie obowiązuje

388

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzędza obejmującej część działki położonej w Swarzędzu przy ul. Kórnickiej i oznaczonej numerem geodezyjnym 1198 – teren objęty zmianą o powierzchni 0,0840 ha (zmiana przeznaczenia z zieleni na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej).

nie obowiązuje

389

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działkę położoną w Gruszczynie przy ul. Swarzędzkiej i oznaczoną numerem geodezyjnym 230/3 – teren objęty zmianą 0,1020 ha (zmiana przeznaczenia z upraw polowych na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z działalnością gospodarczą nieuciążliwą).

nie obowiązuje

390

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działkę położoną w Gruszczynie przy ul. Swarzędzkiej i oznaczoną numerem geodezyjnym 230/3 – teren objęty zmianą 0,1020 ha (zmiana przeznaczenia z upraw polowych na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z działalnością gospodarczą nieuciążliwą).

nie obowiązuje

391

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działkę położoną w Janikowie przy ul. Asfaltowej i oznaczoną numerem geodezyjnym 76/9 – teren objęty zmianą 0,1197 ha ( zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej).

nie obowiązuje

392

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działkę położoną w Janikowie przy ul. Podgórnej i oznaczoną numerem geodezyjnym 205/3 – teren objęty zmianą 0,0741 ha (zmiana przeznaczenia z komunikacji na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ).

nie obowiązuje

393

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej część działki położonej w Janikowie przy ul. Ogrodniczej i oznaczonej numerem geodezyjnym 126/1 – teren objęty zmianą ca 0,40 ha ( zmiana przeznaczenia z zabudowy letniskowej na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – pas na głębokość 50 m od drogi).

nie obowiązuje

394

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działkę położoną w Łowęcinie przy ul. Błotnej i oznaczonej numerem geodezyjnym 145/1 – teren objęty zmianą 0,4368 ha ( zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej )

nie obowiązuje

395

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działkę położoną w Paczkowie przy ul. Nad Kapelą i oznaczoną numerem geodezyjnym 385 – teren objęty zmianą 0,5200 ha ( zmiana przeznaczenia z upraw ogrodniczych z prawem zabudowy i upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – bez prawa podziału).

nie obowiązuje

396

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej część działki położonej w Paczkowie przy ul. Chłodnej i oznaczonej numerem geodezyjnym 200 – teren objęty zmianą ca 1,50 ha ( zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – pas na głębokość 50 m od drogi – zgodnie z koncepcją zagospodarowania terenu).

nie obowiązuje

397

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działki położone w Rabowicach przy ul. Średzkiej – Olszynowa i oznaczone numerami geodezyjnymi 43/1 ( pow zmiany 0,18 ha ), część 43/4 ( pow zmiany ca 2,50 ha ), część 43/3 ( pow zmiany ca 0,6250 ha ), - zmiana przeznaczenia z upraw ogrodniczych z prawem zabudowy na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – zgodnie z założeniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz”.

nie obowiązuje

398

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej część działki położonej w Uzarzewie – Katarzynkach przy ul. Gruszczyńskiej i oznaczonej numerem geodezyjnym 31/2 – teren objęty zmianą ca 0,0500 ha (zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej)

nie obowiązuje

399

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej część działki położonej w Wierzonce i oznaczonej numerem geodezyjnym 122 L/2 – teren objęty zmianą 6,50 ha ( zmiana przeznaczenia z lasu gospodarczego na tereny parku objętego ochroną konserwatorską).

nie obowiązuje

400

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzędza obejmującej działkę położoną w Zalasewie przy ul. Transportowej i oznaczoną numerem geodezyjnym 4 – teren objęty zmianą o powierzchni 1,25 ha (zmiana przeznaczenia z zalesienia na tereny aktywizacji gospodarczej).

nie obowiązuje

401

Uchwała nr XXXIV/401/2001 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz, w części dotyczącej wsi Gruszczyn, dz. Nr 313/15 – zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – powierzchnia zmiany 0,40 ha.

Dz. Urz. Woj.Wlkp. Nr 80, poz. 1477    10.07.2001r.

obowiązuje

402

Uchwała nr XXXIV/402/2001 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Jasin, dla działek położonych przy ul. Rabowickiej, oznaczonych numerami geodezyjnymi 299/1, 299/2, 298, 301/3, 303/18, 303/19, 304/1, 304/2 – powierzchnia zmiany 31,49 ha.

Dz. Urz. Nr 75, poz. 1352   22.06.2001r.

obowiązuje

403

Uchwała nr XXXIV/403/2001 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej część działek położonych w Rabowicach przy ul. Dębowej i oznaczonych numerami geodezyjnymi 46 i 49 – pow zmiany ca 2,00 ha (zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej).

Dz. Urz. Nr 89, poz. 1754  30.07.2001r.

obowiązuje

Sesja XXXV 19.06.2001 r.

404

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2001 rok.

nie obowiązuje

405

Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę pływalni.

nie obowiązuje

406

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr IX/54/1999 Rady Miejskiej z dnia 27 kwietnia 1999 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla potrzeb sporządzania miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy w zakresie oświaty.

nie obowiązuje

407

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej nr VI/31/99 z dnia 23.02.1999 w sprawie wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych, członków komisji spoza Rady, członków Zarządu oraz sołtysów.

nie obowiązuje

408

Uchwała w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego.

nie obowiązuje

409

Uchwała  nr XXXV/409/2001 w sprawie nadania statutu Schroniska Młodzieżowego „Sarenka” w Kobylnicy.

obowiązuje

410

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działki położone w Kruszewni i oznaczone numerami geodezyjnymi 6, 7/2, 8, 9/2, 10/2, 11, 12/2, 13, 14, 15, 16/2, 17/2, 18, 19/2, 20, 4/4 – teren objęty zmianą o powierzchni 8,6944 ha / zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – zgodnie z koncepcją zagospodarowania terenu/.

nie obowiązuje

411

Uchwała nr XXXV/411/2001 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej części działek położonych w Garbach przy ul. Podleśnej i oznaczonych numerami geodezyjnymi 73/1 ,73/3.

Dz.Urz. Nr 80, poz.1485 z dn. 10.07.2001r.

 obowiązuje

dla dz. 73/1 ,73/3 w Garbach obowiązuje plan uchwalony uchwałą nr LIX/534/2014 z dn.20.05.2014r.

412

Uchwała nr XXXV/412/2001 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz we wsi Rabowice przy ul. Bliskiej obejmującej działki oznaczone nr geodez. 31/16 i 31/17 – teren objęty zmianą ca 0,20ha /zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej/.

Dz. Urz. Nr 4, poz.165 z dn. 10.01.2002r.

 obowiązuje

413

Uchwała nr XXXV/413/2001 w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzędz obejmującej część działki położonej w Swarzędzu przy ul. Strzeleckiej i oznaczonej nr geod. 21/3 – teren objęty zmiana o pow. 0,1000ha / zmiana przeznaczenia z łąk i pastwisk na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej/.

Dz. Urz. Nr 94, poz.1821 z dn. 08.08.2001r.

obowiązuje

Sesja nr XXXVI  z dn. 29.08.2001r.

414

Uchwała w sprawie zmiany zmiany uchwały nr XXVI/236/2000 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30.08.2000r. w sprawie Regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Swarzędz.

Dz. Urz. Nr 94, poz.1821 z dn. 08.08.2001r.

nie obowiązuje

415

Uchwała w sprawie zmiany Statutu Gminy Swarzędz.

Dz.Urz. Nr 18, poz.632 z dn. 7.02.2002r.

nie obowiązuje

416

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działki położone w Janikowie przy ul. Asfaltowej i oznaczone nr geod.76/4 =0,1300ha, dz. 76/6 = 0,4969ha, ogółem = 0,6269 ha /zmiana przeznaczenia z terenów upraw polowych i urządzeń zaopatrzenia w wodę na tereny aktywizacji gospodarczej.

nie obowiązuje

Sesja nr XXXVII z dn. 25.09.2001r.

417

Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na rok 2001.

nie obowiązuje

418

Uchwała nr XXXVII/418/2001 w sprawie zaciągnięcia pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 obowiązuje

419

Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.

nie obowiązuje

420

Uchwała w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla potrzeb sporządzenia miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Ośrodku Kultury oraz Bibliotece publicznej Miasta i Gminy Swarzędz.

nie obowiązuje

421

Uchwała w sprawie rozwiązania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

nie obowiązuje

422

Uchwała nr XXXVII/422/2001 w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz gminy Swarzędz gruntu położonego w Wierzonce gm. Swarzędz.

obowiązuje

423

 Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Jasiniu przy ul. Wrzesińskiej gm. Swarzędz.

nie obowiązuje

424

Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Uzarzewie przy ul. Kasztanowej gmina Swarzędz.

nie obowiązuje

425

Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Swarzędzu przy ul. Sukienniczej.

nie obowiązuje

426

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Swarzędz ulica Spokojna obejmującej część działek położonych w Swarzędzu w rejonie ulic Spokojna – Reymonta i oznaczonych numerami geodezyjnymi 2875, 3119, /powierzchnia zmiany ca 1710 m2 / zmiana przeznaczeni z terenów zarezerwowanych pod drogę na tereny zieleni ochronnej oraz ciąg pieszy / na odcinku od ul. Rolnej do ul. Reymonta/.

nie obowiązuje

427

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działkę położoną w Bogucinie przy ul. Gnieźnieńskiej i oznaczoną nr geodezyjnym 230/31 – teren objęty zmiana 5,0433 ha /zmiana przeznaczenia z upraw ogrodniczych z prawem zabudowy i zieleni na tereny aktywizacji gospodarczej.

nie obowiązuje

428

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego obejmującej działki położone w Garbach przy ul. Łozinowej i oznaczone nr geodezyjnymi 144/2, do 144/16 – pow. zmiany 1,75 ha / zmiana przeznaczenia z zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na tereny przeznaczone pod rezydencjonalne budownictwo mieszkaniowe/.

nie obowiązuje

429

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działki położone w Gortatowie przy ul. Dożynkowej i oznaczone nr geodezyjnymi 183/2 i 183/3 – teren objęty zmianą 0,3292 ha / zmiana przeznaczenia z zalesienia na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej/.

nie obowiązuje

430

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działkę położona w Garbach przy ul. Łozinowej i oznaczoną numerem geodezyjnym 14/1- pow. zmiany 2,32 / zmiana przeznaczenia z upraw polowych, zalesienia na tereny przeznaczone pod rezydencjonalne budownictwo mieszkaniowe/.

nie obowiązuje

431

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej część działek położonych w Janikowie przy ul. Gnieźnieńskiej i oznaczonych numerami geodezyjnymi 242/33, 242/36, 242/37, 242/39 – teren objęty zmiana 1,4210 ha / zmiana przeznaczenia z komunikacji na tereny aktywizacji gospodarczej/.

nie obowiązuje

432

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej część działek położonych w Janikowie przy ul. Gnieźnieńskiej i oznaczonych numerami geodezyjnymi 242/33, 242/36, 242/37, 242/39 – teren objęty zmiana 1,4210 ha / zmiana przeznaczenia z komunikacji na tereny aktywizacji gospodarczej/.

nie obowiązuje

433

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzędza obejmującej działkę położoną w Zalasewie przy ul. Armii Poznań i oznaczoną numerem geodezyjnym 351 – teren objęty zmianą o powierzchni 0,2001 ha / zmiana przeznaczenia z zieleni na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej/.

nie obowiązuje

434

Uchwała nr XXXVII/434/2001  w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz w części dotyczącej wsi Gruszczyn – działki oznaczone numerami geodezyjnymi 313/4, 313/5, 315 o łącznej powierzchni zmiany 6,98 ha /zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny eksploatacji złóż kruszywa naturalnego/.

Dz.Urz.Woj.Wlkp. Nr 138, poz.2724 z dn.14.11.2001r.

obowiązuje

435

Uchwała nr XXXVII/435/2001  w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz obejmującej działkę położoną w Janikowie przy ul. Spadzistej i oznaczoną numerem geodezyjnym 183/25 – teren objęty zmianą o pow. 0,1568 ha /zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej/.

Dz. Urz. Nr 139 poz. 2769 z dn. 15.11.2001r.

obowiązuje

436

Uchwała nr XXXVII/436/2001  w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzędza dla działek położonych w Jasiniu przy ul. Cmentarnej i oznaczonych numerami geodezyjnymi 18/1 i 18/2 – zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – pow. zmiany 0,43 ha/.

Dz. Urz. Nr 138 poz. 2729 z dn. 14.11.2001r.

obowiązuje

437

Uchwała nr XXXVII/437/2001  w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmująca działkę położoną w Łowęcinie przy ul. Rolniczej i oznaczoną numerem geodezyjnym 191 – teren objęty zmiana o pow. 0,55 ha /zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej/.

Dz. Urz. Nr 139, poz. 2770 z dn. 15.11.2001r.

obowiązuje

438

Uchwała nr XXXVII/438/2001 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego w Zalasewie, rejon ul. Rivoli dla działki oznaczonej numerem geodezyjnym 55/9 – powierzchnia opracowania 2,65 ha/.

Dz. Urz. Nr 153, poz. 3237 z dn. 10.12.2001r.

obowiązuje

439

Uchwała nr XXXVII/439/2001 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej nr VII/44/99 z dn. 9 marca 1999 r. w sprawie założenia I Gimnazjum w Swarzędzu oraz Uchwały Rady Miejskiej Nr XI/108/99 r. z dnia 6 lipca 1999 w sprawie nadania Statutu I Gimnazjum w Swarzędzu.

Dz. Urz. Nr 17, poz. 589 z dn. 06.02.2002r.

obowiązuje

440

Uchwała nr XXXVII/440/2001  w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr VII/36/99 z dn. 9 marca 1999r .w sprawie założenia II Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Swarzędzu oraz uchwały Rady Miejskiej Nr XI/109/99 z dnia 6 lipca 1999 r. w sprawie nadania Statutu II Gimnazjum w Swarzędzu.

Dz. Urz. Nr 17, poz. 590 z dn. 06.02.2002r.

obowiązuje

441

Uchwała nr XXXVII/441/2001 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr VII/46/99 z dnia 9 marca 99 r w sprawie założenia III Gimnazjum w Swarzędzu oraz uchwały Rady Miejskiej w Swarzędzu XI/110/99 w sprawie nadania Statutu III Gimnazjum w Swarzędzu.

Dz. Urz. Nr 17, poz. 591 z dn. 06.02.2002r.

obowiązuje

Sesja nr XXXVIII z dn. 24.10.2001r.

442

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2001 rok.

nie obowiązuje

443

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/245/97 z dnia 29 kwietnia 1997 roku w sprawie korzystania ze środków swarzędzkiej komunikacji autobusowej.

nie obowiązuje

444

Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Swarzędzu przy ul. Warzywnej.

nie obowiązuje

445

Uchwała w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz gminy Swarzędz gruntu położonego w Wierzonce gm. Swarzędz.

nie obowiązuje

446

Uchwała nr XXXVIII/446/2001 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Kobylnica – ul. Dąbrówki.

obowiązuje

447

Uchwała nr XXXVIII/447/2001 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działki położone w Gortatowie przy ul. Dożynkowej i oznaczone numerami geodezyjnymi 181/1 i 181/2 – teren objęty zmianą o powierzchni 0,28 ha /zmiana przeznaczenia z upraw polowych, łąk i pastwisk orz zalesienia na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej/.

Dz. Urz. Nr 48, poz. 1412 z dn. 10.04.2002r.

obowiązuje

448

Uchwała nr XXXVIII/448/2001 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz w Janikowie gm. Swarzędz rej. ul. Swarzędzkiej – zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny aktywizacji gospodarczej / pow. zmiany 24,4 ha/.

Dz. Urz. Nr 139, poz. 2791, z dn. 15.11.2001 r.

obowiązuje

Sesja nr XXXIX z dn.09.11.2001r.

449

Uchwała w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2002.

nie obowiązuje

450

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

nie obowiązuje

Sesja nr XL z dn.28.11.2001r.

451

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2001 rok.

nie obowiązuje

452

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIX/450/2001 z dnia 9 listopada 2001 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

nie obowiązuje

453

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wykup nieruchomości położonej w Rabowicach przy ul. Świerkowej, gm. Swarzędz.

nie obowiązuje

454

Uchwała sprawie sprzedaży nieruchomości jej wieczystemu użytkownikowi.

nie obowiązuje

455

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzędza obejmującej działkę położoną w Jasiniu w rejonie ul. Rabowickiej i oznaczoną nr geodezyjnym 303/22 teren objęty zmianą o powierzchni zmiany 1,1715 ha /zmiana przeznaczenia z upraw polowych i zieleni na tereny aktywizacji gospodarczej/.

nie obowiązuje

456

Uchwała nr XL/456/2001 w sprawie przystąpienia sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzędza obejmującej działkę położoną w Jasiniu przy ul. Wrzesińskiej i oznaczoną nr geod. 87 /zmiana przeznaczenia z zieleni ochronnej oraz działalności gospodarczej z prawem zabudowy mieszkaniowej na tereny rekreacyjno- sportowej oraz motel – pow. zm. 1,78ha/.

obowiązuje

457

Uchwała nr XL/457/2001 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej część działek położonych w Kobylnicy przy ul. Dworcowej i ozn. nr geod. 428/3 /zm. przezn. z upraw ogrodniczych z prawem zabudowy na tereny działalności gospodarczej – pow. zmiany 0,45 ha/ oraz dz.nr 429/2 /zmiana przeznaczenia z upraw ogrodniczych z prawem zabudowy i upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – pow. zmiany 0,20ha./

obowiązuje

458

Uchwała nr XL/458/2001 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działkę położona w Łowęcinie w rejonie ul. Łowieckiej i ozn. nr geod.94/1 pow. zmiany 1,1177ha / zmiana przezn. z upraw polowych na tereny aktywizacji gospodarczej z usługami z możliwością zabudowy mieszkaniowej jako zabudowy towarzyszącej.

obowiązuje

459

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działki położone w Rabowicach przy ul. Świerkowa – Olszynowa i oznaczone nr geodezyjnymi 50/36, 50/37, 50/38, 50/39, 50/50, 50/49, 50/48, 50/47, 50/46, 50/45, 50/44, 50/43, 50/42, 50/41, 50/52, 50/53, 50/54, 50/55, 50/56, 50/57, 50/58, 50/59, 50/60, 50/61, 50/62, 50/63, 50/64, 50/65, 50/66, 50/67, 50/58, 50/59, 50/60, 50/61, 50/62, 50/63, 50/64, 50/65, 50/66, 50/67, 50/68, 50/69 / pow zmiany ca3,20 ha / zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

nie obowiązuje

460

Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Swarzędzu położonych przy ul. Cieszkowskiego obejmującego część działki o nr ewidencyjnym 107/175.

nie obowiązuje

461

Uchwała nr XL/461/2001 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Swarzędz – ul. Kórnicka III.

Dz. Urz. Nr 17 poz.61 z dn.06.02.2002r.

obowiązuje

462

Uchwała nr XL/462/2001  w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagosp. przestrzennego miasta Swarzędza obejmujący teren położony w Jasiniu – działka nr 321 zmiana przeznaczenia z komunikacji i zalesienia na tereny aktywizacji gospodarczej /pow. zmiany 5,2 ha/.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 82, poz.2102 z dn.12.06.2002r.

obowiązuje

463

Uchwała nr XL/463/2001  w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej część działki położonej w Łowęcinie przy ul. Owocowej i ozn.nr geod. 77/6 – tern objęty zmiana o pow. ca 0,50 ha (zm. przezn. z upraw polowych na tereny zab. mieszk. jednorodzinnej.

Dz. Urz.Woj.Wlkp Nr 82 poz.2103 z dn. 12.06.2002r.

obowiązuje

464

Uchwała nr XL/464/2001 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działkę położona w Łowęcinie przy ul. Szkolnej i oznaczona numerem geodezyjnym 26/2 ( pow. zmiany 0,4500 ha. ), zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Dz. Urzęd. Woj.Wlkp. Nr 11 poz.445 z dn. 23.01.2002r

obowiązuje

Sesja nr XLI z dn.28.12.2001 r.

465

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

nie obowiązuje

466

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2001 rok.

nie obowiązuje

467

Uchwała w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków zamieszczonych w budżecie miasta i gminy Swarzędz na rok 2001, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

nie obowiązuje

468

Uchwala w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2002 rok.

nie obowiązuje

469

Uchwała w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2002 rok.

nie obowiązuje

470

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/245/97 z dnia 29 kwietnia 1997 roku z późniejszymi zmianami w sprawie korzystania ze środków swarzędzkiej komunikacji autobusowej.

nie obowiązuje

Sesja nr XLII z dn.16.02.2002r.

471

Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

nie obowiązuje

472

Uchwała nr XLII/472/2002 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Rabowicach przy ul. Świerkowej.

 obowiązuje

473

Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Gruszczynie przy ul. Katarzyńskiej gm. Swarzędz.

nie obowiązuje

474

Uchwała w sprawie zamiany gruntów położonych w Bogucinie i w Zalasewie gm. Swarzędz.

nie obowiązuje

475

Uchwała w sprawie rezygnacji z dokonania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego polegającego na wprowadzeniu zakazu budowy obiektu handlowego o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000 m2 przez firmę Leroy Merlin w Jasiniu przy ul. Poznańskiej – dz.231/9,233/1, 230/1,231/10. Rozstrz. Nadzorze z dn.21.02.2002r.

nie obowiązuje

476

Uchwała nr XLII/476/2002 w sprawie wyrażenia zgody na podjecie współpracy z innymi gminami w celu kompleksowego rozwiązywania gospodarki ściekowej.

 obowiązuje

477

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działki położone w Rabowicach przy ul. Świerkowej i oznaczone numerami geodezyjnymi 67/9, 67/10 / pow. zmiany 4,20 ha / - zmiana przeznaczenia z terenów zarezerwowanych pod zalesienie na tereny aktywizacji gospodarczej.

nie obowiązuje

478

Uchwała nr XLII/478/2002 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz na obszarze części działek o nr ewid. 107/1, 107/2, 107/3, 107/5, 107/6,107/7 położonych w Garbach z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz mieszkaniowa z dopuszczeniem nieuciążliwej działalności gospodarczej – zmiana miejscowego planu ogólnego gminy Swarzędz.

Dz. Urzęd. Woj.Wlkp. Nr 37 poz.1101 z dn. 07.03.2002r.

 obowiązuje, dla dz. 107/2,107/3,107/5,107/6,107/7 w Garbach obowiązuje plan uchwalony uchwałą nr LIX/ 534/2014 z dn.20.05.2014r.

479

Uchwała nr XLII/479/2002 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej część działki położonej w Gortatowie przy ulicy Fabrycznej i oznaczonej numerem geodezyjnym 38/2 - teren objęty zmianą ca 1,6 ha/- zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej- pas działki o głębokości 50m/.

Dz.Urz. Woj.Wlkp. nr 37, poz.1101 z dn.07.03.2002r.

obowiązuje

480

Uchwała nr XLII/480/2002 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działkę położoną w Janikowie przy ul. Podgórnej i ozn. nr geod. 205/3 – teren objęty zmiana o pow. 0,0741 ha /zm. przezn. z komunikacji na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej/. 

Dz. U.Woj.Wlkp. Nr 37 poz.1102 z dn. 07.03.2002r.

obowiązuje

481

Uchwala nr XLII/481/2002 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę położoną w Jasiniu przy ul. Łowęcińskiej i oznaczona numerem geod. 363/2 – zmiana miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Swarzędz – Jasin ul. Łowęcińska.

Dz. U.Woj.Wlkp. Nr 37 poz.1103 z dn. 07.03.2002r.

obowiązuje

482

Uchwala nr XLII/482/2002 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz na obszarze działki położonej w Łowęcinie przy ul. Sarbinowskiej oznaczonej numerem geodezyjnym 153/9 – teren objęty zmianą 0,1003 ha / zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Dz. U.Woj.Wlkp. Nr 18 poz.654 z dn. 07.02.2002r.

obowiązuje

483

Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz obejmującej działkę położoną w Paczkowie przy ul. Nad Koplą i oznaczoną numerem geodezyjnym 385 – teren objęty zmianą o powierzchni 0,5200 ha / zmiana przeznaczenia z upraw ogrodniczych z prawem zabudowy i upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – bez prawa podziału /.

nie obowiązuje

Sesja Nr XLIII z dn.11.02.2002r.

484

Uchwała nr XLIII/484/2002 w sprawie zmiany uchwały nr XXX IV/402/2001 Rady Miejskiej z dnia 30 maja 2001 roku, dotyczącej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Jasin dla działek położonych przy ul. Rabowickiej, oznaczonych numerami geod. 298, 299/1,301/2, 301/3, 303/18, 303/19, 304/1, 304/2 – pow. zmiany 31,49 ha.

Dz. U. Woj. Wlkp. Nr 37, poz.1110 z dn. 07.03.2002r.

 obowiązuje

Sesja Nr XLIV z dn.27.02.2002r.

485

Uchwała nr XLIV/485/2002 w sprawie nadania wyróżnienia honorowego „Zasłużony dla Gminy Swarzędz” - Zdzisław Schneider.

obowiązuje

486

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VII/45/99 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 9.03.1999 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej nr 2 im Królowej Jadwigi w Swarzędzu.

nie obowiązuje

487

Uchwała w sprawie zatwierdzenia ceny za składowanie 1 tony odpadów komunalnych, gruzu i ziemi na Składowisku Odpadów Komunalnych w Rabowicach.

nie obowiązuje

488

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Swarzędzu Nr V/21/99 z dnia 26.01.1999 r. dotyczącej ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego gruntów.

nie obowiązuje, traci moc uchwałą nr XIX/173/2011 z dn.29.11.2011r.

489

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działki położone w Swarzędzu w rejonie ulic Grudzińskiego, Nowy Świat, Zamkowa, Gruszczyńska i oznaczone numerami geodezyjnymi 933/1, 932/2, 971, 934, 929, 932/1, 933/2, 946, 947, 948, 949, 950, 938, 978/2, 78/1, 977, 976, 975, 974 – teren objęty zmianą o powierzchni 2,8883 ha zgodnie z koncepcją zagospodarowania przestrzennego / zmiana przeznaczenia z terenu usług z zakresu kultury, handlu, gastronomii i rzemiosła usługowego na tereny zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem nieuciążliwej działalności gospodarczej, usługowej i handlowej/.

nie obowiązuje

490

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej część działki położonej w Gruszczynie przy ul. Katarzyńskiej i oznaczonej numerem geodezyjnym 348/15 – teren objęty zmianą 2,00 ha / zmiana przeznaczenia z upraw ogrodniczych z prawem zabudowy na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – zgodnie z koncepcję zagospodarowania przestrzennego.

nie obowiązuje

491

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działkę położona w Rabowicach przy ul. Bliskiej i oznaczoną numerem geodezyjnym 30/12 – teren objęty zmianą o powierzchni 0,1124 ha / zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

nie obowiązuje

492

Uchwała nr XLIV/492/2002 w sprawie zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej część działki położonej w Gruszczynie przy ul. Katarzyńskiej i oznaczonej numerem geodezyjnym 348/15 – teren objęty zmianą 2,00 ha / zmiana przeznaczenia z upraw ogrodniczych z prawem zabudowy na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – zgodnie z koncepcję zagospodarowania przestrzennego.

Dz. Urz. Woj.Wlkp. Nr 52, poz.1520 z dn. 18.04.2002r.

obowiązuje

493

Uchwała nr XLIV/493/2002 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działki położone w Kruszewni i oznaczone numerami geodez. 6, 7/2, 8, 9/2, 10/2, 11, 12/2, 13, 14, 15, 16/2, 17/2, 18, 19/2, 20, 4/4 – teren objęty zmianą o pow. 8,6944 ha / zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – zgodnie z koncepcja zagospodarowania terenu/

Dz. U. Woj.Wlkp. Nr 52, poz.1521 dn. 18.04.2002r.

obowiązuje

494

Uchwała nr XLIV/494/2002  w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzędz obejmującej działki położone w Gortatowie przy ul. Swarzędzkiej oznaczone numerami geodezyjnymi 143/20, 143/21 0 143/22 - teren objęty zmianą o pow. 1,40 ha / zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny aktywizacji gospodarczej.

Dz. U. Woj.Wlkp. Nr 52 ,poz.1522 z dn. 18.04.2002r

obowiązuje

495

Uchwała nr XLIV/495/2002 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz na obszarze części działki położonej w Paczkowie przy ul. Chłodnej oznaczonej numerem geodezyjnym 200 – teren objęty zmianą 1,50 ha / zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej./

Dz. U. Woj.Wlkp. Nr 48, poz.1434 z dn. 10.04.2002r.

obowiązuje

496

Uchwała w sprawie złożonej skargi przez Pana Przybylskiego.

nie obowiązuje

497

Uchwała w sprawie złożonej skargi przez Państwa U. Z. Sadowskich.

nie obowiązuje

Sesja Nr XLVI  z dn.22.03.2002r.

498

Uchwała w sprawie wniesienia skargi do naczelnego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego nr NK-I-0911/41/2002 z dnia 21 lutego 2002r. Orzekające nieważność Uchwały nr XLII/475/2002 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 16 stycznia 2002r. w sprawie rezygnacji z dokonania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego polegającej na wprowadzeniu zakazu budowy obiektu handlowego o pow. Sprzedażowej powyżej 2.000m2 przez firmę Leroy-Melin w Jasiniu przy ul. Poznańskiej dz. nr 231/9, 233/1, 230/1, 231/10.

nie obowiązuje

Sesja nr XLVII z dn.27.03.2002r.

499

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2002 rok.

nie obowiązuje

500

Uchwała w sprawie wprowadzenia „Regulaminu utrzymania czystości, porządku i gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta i Gminy Swarzędz”.

 Dz. Urz. Woj.Wlkp. Nr 85, poz.2187, z dn.18.06.2002r.

nie obowiązuje

501

Uchwała nr XLVII/501/2002 w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi. 

Dz. Urz. Woj.Wlkp. Nr 85, poz.2188 z dn.18.06.2002r.

 nie obowiązuje, traci moc uchwałą nr XXIV/206/2012 z dn.27.03.2012r.

502

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej część działki położonej w Rabowicach i oznaczonej numerem geodezyjnym 27/6 – powierzchnia zmiany ca 2,40 ha / zmiana przeznaczenia z terenów działalności gospodarczej z zabudową mieszkaniową i terenów zarezerwowanych pod zalesienie na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej/.

nie obowiązuje

503

Uchwała  nr XLVII/503/2002 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz na obszarze działki położonej w Janikowie przy ul. Odrzutowej oznaczonej numerem geodezyjnym 234/1 – teren objęty zmianą 0,25 ha / zmiana przeznaczenia z łąk i pastwisk na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej /.

Dz. U. Woj.Wlkp. Nr 52 poz.1533, z dn. 18.04.2002r.

 obowiązuje

504

Uchwała  nr XLVII/504/2002 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz na obszarze działki położonej w Janikowie przy ul. Ogrodniczej oznaczonej numerem geodezyjnym 126/1 – teren objęty zmianą 0,40 ha / zmian przeznaczenia z zabudowy letniskowej na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej /.

Dz. U. Woj.Wlkp. Nr 52 poz.1534, z dn. 18.04.2002r.

 obowiązuje

Sesja Nr XLVIII z dn.24.04.2002r.

505

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium.

nie obowiązuje

506

Uchwała w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz gminy Swarzędz gruntu położonego w Karłowicach, gm. Swarzędz.

nie obowiązuje

507

Uchwała w sprawie sprzedaży maski budowlanej położonej w Swarzędzu przy ul. Kwaśniewskiego i Cieszkowskiego.

nie obowiązuje

508

Uchwała w sprawie sprzedaży maski budowlanej położonej w Swarzędzu przy ul. Warzywnej.

nie obowiązuje

509

Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości jej wieczystemu użytkownikowi.

nie obowiązuje

510

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzędza obejmującej działki położone w Jasiniu przy ul. Grudzińskiego i oznaczone numerami geodezyjnymi 41 i 42 / pow. zmiany 11 ha / - zmiana przeznaczenia z upraw polowych stanowiących rezerwę dla działalności gospodarczej, usługi oświaty i sportu oraz terenu zieleni ochronnej na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługi oświaty.

nie obowiązuje

511

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działki położone w Gruszczynie i oznaczone numerami geodezyjnymi 306/6, 306/7, 306/8, 306/9, 306/10, 306/11, 306/12, 306/13, 306/14, 306/15, 306/16, 306/17, 306/18, 306/19, 306/20, 306/21 / pow. zmiany ca 2,00 ha / - zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – zakaz budowy zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni.

nie obowiązuje

512

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz obejmującej część działki położonej w Gruszczynie przy ul. Leśnej i oznaczonej numerem geodezyjnym 200 / pow. zmiany 0,12 ha / zmiana przeznaczenia z praw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – na głębokość 50 m od ul. Leśnej.

nie obowiązuje

513

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędza obejmującej działki położone w Gruszczynie przy ul. Mechowskiej i oznaczone nr geod 12, 13/1, 13/3, 13/5, 13/7, 13/4, 13/8, 14/1, 15, 16, 17/1, 17/2, 17/3, 18/1, 18/2, 18/3, 19/1, 19/2, 20/1, 20/2, 21/1, 21/2, 22/1, 22/2, 22/3, 23, 24/1, 25/1, 25/2, 26/1, 26/2, 26/3, 27/1, 27/2, 27/3 / pow. Zmiany ca 20,00 ha / - zmiana przeznaczenia z upraw polowych, terenów komunikacji, zalesienia, zieleni na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

nie obowiązuje

514

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej część działek położonych w Gruszczynie i oznaczonych numerami geodezyjnymi 131/3, 132, 134, 135, 136, 137/1, 137/2, 138, 140/1, 140/6 / pow. Zmiany ca 1,20 ha / oraz części działek położonych w Kobylnicy i oznaczonych numerami geodezyjnymi 253/2, 254/1, 255/2, 257, 259, 260/1, 260/2, 261, 262/3, 263, 264, 265, 268 – powierzchnia zmiany 1,50 ha / zmiana przeznaczenia z zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy mieszanej na drogę i tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

nie obowiązuje

515

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej część działki położonej w Paczkowie przy ul. Ogrodowej i oznaczonych numerami geodezyjnymi 313, 314 / pow. zmiany 0,70 ha / zmiana przeznaczenia z upraw ogrodowych z prawem zabudowy na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z drogą wewnętrzną/.

nie obowiązuje

516

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działki położone w Paczkowie w rejonie ulicy Średzkiej i oznaczone numerami geodezyjnymi 352, 353, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 355, 369, 354 oraz część działek 368 i 398 / pow. zmiany ca 5,40 ha / zmiana przeznaczenia z upraw ogrodniczych z prawem zabudowy i upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

nie obowiązuje

517

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działki położone w Rabowicach przy ul. Olszynowej i oznaczone numerami geodezyjnymi 7/1, 7/2 / pow. zmiany 11,00 ha / - zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny aktywizacji gospodarczej.

nie obowiązuje

Sesja Nr XLIX z dn.29.05.2002r.

518

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2002 rok.

nie obowiązuje

519

Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu ze środków Fundacji „Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej Counterpart Fund”.

nie obowiązuje

520

Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w 2002 roku.

nie obowiązuje

521

Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę pływalni.

nie obowiązuje

522

Uchwała w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego „TRAMPER”.

nie obowiązuje

523

Uchwała w sprawie likwidacji Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Swarzędz działającej w formie jednostki Budżetowej.

nie obowiązuje

524

Uchwała  nr XLIX/524/2002 w sprawie aktu o utworzeniu oraz nadaniu statutu instytucji kultury pod nazwą Biblioteka Publiczna w Swarzędzu.

 

 obowiązuje

525

Uchwała w sprawie likwidacji Ośrodka Kultury w Swarzędzu działającego w formie jednostki budżetowej.

nie obowiązuje

526

Uchwała nr XLIX/526/2002  w sprawie aktu o utworzeniu oraz nadaniu statutu instytucji kultury pod nazwą Ośrodek Kultury w Swarzędzu.

 obowiązuje

527

Uchwała w sprawie sprzedaży maski budowlanej położonej w Swarzędzu przy ul. Działkowej.

nie obowiązuje

528

Uchwała w sprawie wykupu gruntu położonego w Swarzędzu.

nie obowiązuje

529

Uchwała w sprawie zamiany gruntów położonych w Swarzędzu.

nie obowiązuje

530

Uchwała nr XLIX/530/2002  w sprawie zamiany gruntów położonych w Swarzędzu.

 

 obowiązuje

531

Uchwała nr XLIX/531/2002 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Swarzędza – Szewska, Garncarska.

Dz. Urz. Woj.Wlkp. Nr 84, poz.2180 14.06.2002r.

 obowiązuje

532

Uchwała nr XLIX/532/2002 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Gruszczyn – Na Stoku.

uchyla się uchwałą nr XLII/401/2017 z dnia 26.09.2017r.

 obowiązuje

533

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz obejmującej działkę położoną w Gortatowie i oznaczoną numerem geodezyjnym 52/1 / teren objęty zmianą 3,01 ha / - zmiana przeznaczenia z upraw polowych i zalesienia na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

nie obowiązuje

534

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz obejmującej działkę położoną w Janikowie przy ul. Szybowcowej i oznaczoną numerem geodezyjnym 273/1, teren objęty zmianą 0,2062 ha / zmiana przeznaczenia z terenów komunikacji na tereny aktywizacji gospodarczej/.

nie obowiązuje

535

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego agospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz obejmującej działkę położoną w Kobylnicy przy ul. Krętej i oznaczoną numerem geodezyjnym 81/4 – teren objęty zmianą 0,4737 ha / zmiana przeznaczenia z terenów usług oświaty na tereny działalności turystyczno – hotelarskiej/.

nie obowiązuje

536

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz obejmującej działkę położoną w Kobylnicy przy ul. Poznańskiej i oznaczoną numerem geodezyjnym 81/2 – teren objęty zmianą 0,1515 ha / zmiana przeznaczenia z terenów usług oświaty na tereny działalności gospodarczej z zabudową mieszkaniową/.

nie obowiązuje

537

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz obejmującej działki położone w Paczkowie przy ul. Ogrodowej i Średzkiejj i oznaczone numerami geodezyjnymi 309, 311, 310/3 / teren objęty zmianą 2,0905 ha / zmiana przeznaczenia z terenów działalności gospodarczej na tereny działalności gospodarczej z zabudową mieszkaniową jednorodzinną.

nie obowiązuje

538

Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIV/397/2001 z dnia 30.05.2001 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działki położone w Rabowicach przy ul. Średzka – Olszynowa i oznaczone numerami geodezyjnymi 43/1 / pow zmiany 0,6250 ha / zmiana przeznaczenia z upraw ogrodniczych z prawem zabudowy na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – zgodnie z założeniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz”.

nie obowiązuje

539

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz obejmującej działki położone w Rabowicach i oznaczone numerami geodezyjnymi 43/3, 43/4 /teren objęty zmianą 8,56 ha/ zmiana przeznaczenia z terenów upraw ogrodniczych z prawem zabudowy na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, minimalna powierzchnia działek 0,1200 ha/.

nie obowiązuje

540

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz obejmującej działki położone w Rabowicach przy ul. Bliskiej i oznaczone numerami geodezyjnymi 30/9, 30/10, 30/11, 30/15, 30/14, 30/13, 30/16, 30/17, 30/18, 30/19, 30/20, 30/21, 30/22 /teren objęty zmianą 1,00 ha/ zmiana przeznaczenia z upraw polowychi zalesienia na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej/.

nie obowiązuje

541

Uchwała nr XLIX/541/2002 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzędz obejmującej działkę położoną w Jasiniu przy ul. Grudzińskiego i oznaczoną numerem geodezyjnym 29/3 – teren objęty zmianą o powierzchni 0,9500 ha / zmiana przeznaczenia z upraw polowych stanowiących rezerwę dla działalności gospodarczej na tereny aktywizacji gospodarczej /.

Dz. Urz. Woj.Wlkp. Nr 87, poz.2239 19.06.2002r

 obowiązuje

542

Uchwała nr XLIX/542/2002 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzędz, w części dotyczącej Zalasewa – teren działalności gospodarczej / część działki ewidencyjnej nr 180/4 – o powierzchni 0,19 ha zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny działalności gospodarczej /.

Dz. Urz. Woj.Wlkp. Nr 97,poz.2400 18.07.2002r.

 obowiązuje

543

Uchwała  nr XLIX/543/2002 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działki położone w Gortatowie przy ul. Dożynkowej i oznaczone numerami geodezyjnymi 183/2, 183/3 – teren objęty zmianą o powierzchni 0,3292 ha / zmiana przeznaczenia z zalesienia na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej /.

Dz. Urz. Woj.Wlkp. Nr 87, poz.2240 19.06.2002r.

 obowiązuje

544

Uchwała nr XLIX/544/2002 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz w miejscowości Łowęcin w rejonie ul. Łowieckiej – działka oznaczona numerem geodezyjnym 94/1 – pow. zmiany 1,1177 ha / zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny aktywizacji gospodarczej z usługami z możliwością zabudowy mieszkaniowej jako zabudowy towarzyszącej /. 

Dz. Urz. Woj.Wlkp. Nr 87 poz.2241 19.06.2002r.

 obowiązuje

545

Uchwała nr XLIX/545/2002 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działkę położoną w Sokolnikach Gwiazdowskich przy ul. Sokolnickiej i oznaczonej nr geodezyjnym 48/2 – zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z działalnością gospodarczą.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 87, poz.2242 19.06.2002r.

 obowiązuje

Sesja nr L z dn.19.06.2002r.

546

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2002 rok.

nie obowiązuje

547

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/418/2001 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25 września 2001 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w 2001 roku.

nie obowiązuje

548

Uchwała w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze.

nie obowiązuje

549

Uchwała w sprawie podziału gminy na obwody głosowania.

nie obowiązuje

550

Uchwała w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Pływalnia w Swarzędzu.

nie obowiązuje

551

Uchwała w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania dla potrzeb sporządzania miesięcznych stawek wynagradzania pracowników zatrudnionych w zakładzie budżetowym Pływalnia w Swarzędzu.

nie obowiązuje

552

Uchwała w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Swarzędz .

Dz.Urz.Woj.Wlkp. Nr16, poz.285 z dn. 10.02.2003r.

nie obowiązuje

553

Uchwała nr L/553/2002 w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej.

 nie obowiązuje zmieniona uchwała nr XXVIII/249/2012 z dn.2.08.2012r.

554

Uchwała nr L/554/2002 w sprawie zaopiniowania projektu Planu Ochrony Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka.

 obowiązuje

555

Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Zalasewie między ulicami Fińską a Norweską, gm. Swarzędz /dz.590/1 pod trafostację/.

nie obowiązuje

556

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzędza obejmującej działki położone w Swarzędzu przy ul. Kwaśniewskiego i oznaczone nr geod.107/203, 106/14, 105/4, /pow. zmiany 0,25ha/ zmiana przeznaczenia z terenów parkingów na tereny przeznaczone pod pawilon handlowy z parkingiem ogólnodostępnym/.

nie obowiązuje

557

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działkę położoną Gortatowie przy ul. Dożynkowej i oznaczoną nr geod.143/23, - teren objęty zmianą o powierzchni 2,80 ha/ zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny działalności gospodarczej z zabudową mieszkaniową jednorodzinną – działki o powierzchni ca 2000 m2/.

nie obowiązuje

558

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działkę położoną w Jasiniu przy ul. Cmentarnej i oznaczoną nr geod.1/11 - teren objęty zmianą o powierzchni 0,4959 ha/ zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny aktywizacji gospodarczej/.

nie obowiązuje

559

Uchwała nr L/559/2002 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzędza obejmującej działki położone w Swarzędzu w rejonie ulic: Gwiaździstej, Promykowej, Księżycowej i oznaczone numerami geodezyjnymi: 2857/11, 2857/13, 2857/14, 2857/32, 2857/33, 2857/34, 2857/35, 2857/36, 2857/47, 2857/55, 2857/63, 2857/71, 2857/23, 2857/5, 2857/44, 2857/48, 2857/49, 2857/50, 2857/51, 2857/52, 2857/53, 2857/54, 2857/56, 2857/64, 2857/72, 2857/24, 2857/6, 2857/45, 2857/57, 2857/58, 2857/59, 2857/60, 2857/61, 2857/62, 2857/65, 2857/66, 2857/67, 2857/68, 2857/69, 2857/70, 2857/73, 2857/74, 2857/19, 2857/20, 2857/21, 2857/22, 2857/25, 2857/28, 2857/29, 2857/30, 2857/31, 2857/37, 2857/7, 2857/8, 2857/39, 2857/40, 2857/41, 2857/42, 2857/43, 2857/46, 2846/1, 2846/2, 3638, 3639, 3640, 3641, 3642 – teren objęty zmianą ca. 4 ha / zmiana przeznaczenia z zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej /.

 obowiązuje

Sesja Nr LII z dn.10.07.2002r.

560

Uchwała w sprawie podziału gminy na obwody głosowania.

nie obowiązuje, traci moc uchwałą nr XXXIV /324/ 2012  z dnia 27.11.2012r.

561

Uchwała nr LII/561/2002 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/228/2000 z dnia 23 maja 2000 roku dotyczącej nieodpłatnego przejęcia od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami położonego w miejscowości Wierzenica ul. Wierzenicka 18/1 na rzecz Gminy Swarzędz.

 obowiązuje

562

Uchwała w sprawie podjęcia realizacji w roku 2003 zadania inwestycyjnego p. n. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylnica – etap II.

nie obowiązuje

Sesja nr LIII z dn.28.08.2002r.

563

Uchwała w sprawie wykupu gruntu położonego w Swarzędzu - dz.954/1.

nie obowiązuje

564

Uchwała w sprawie wykupu gruntu położonego w Swarzędzu  - dz.2417.

nie obowiązuje

565

Uchwała w sprawie wykupu gruntu położonego w Swarzędzu - dz.2420.

nie obowiązuje

566

Uchwała w sprawie wykupu gruntu położonego w Swarzędzu, przy ul. Cybińskiej  ( dz.3216/1).

nie obowiązuje

567

Uchwała w sprawie wykupu gruntu położonego w Wierzonce gm. Swarzędz pod budowę kanalizacji sanitarnej ( dz.13/13).

nie obowiązuje

568

Uchwała nr LIII/568/2002 w sprawie nieodpłatnego nabycia gruntu położonego w Swarzędzu (dz. 568, 3298, 184).

 obowiązuje

569

Uchwała w sprawie sprzedaży maski budowlanej położonej w Swarzędzu przy ul. Kwaśniewskiego i Cieszkowskiego (dz.110/22  i 109/1).

nie obowiązuje

570

Uchwała w sprawie sprzedaży masek budowlanych położonych w Swarzędzu między ulicami Warzywną i Ślusarską (dz. 3513/1 - 5, 3514/1- 5, 3391/3, 3390/5-8).

nie obowiązuje

571

Uchwała w sprawie sprzedaży maski budowlanej położonej w Swarzędzu przy ul. Żwirki i Wigury (dz. 5211/2).

nie obowiązuje

572

Uchwała nr LIII/572/2002  w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Zalasewo – Kostrzewskiego.

Dz. Urz.Woj.Wlkp. Nr 117, poz.3268 25.09.2002r.

 obowiązuje

573

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działki położone Gortatowie i oznaczone nr geod.52/2, 159, 163/1, 163/6, 38/7, 91/2, 92/4, 38/6, 38/5, 66/2, 36/10, 35, 13, 11, 10, 9/2, 87/4, 89/2, 84, 90/10, 152, 92/1, 145/1, 145/3, 145/5, 146/1, 147, 34, 88/2, 66/1, 76, 77, - teren objęty zmianą 65,27 ha/ zmiana przeznaczenia z upraw polowych, łąk i pastwisk oraz zalesienia na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługi oświaty, usługi kościelne, usługi podstawowe oraz urządzenia infrastruktury technicznej/ - zgodnie z koncepcją zagospodarowania przestrzennego wsi Gortatowo.

nie obowiązuje

574

uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przeznaczonych pod usługi hotelowe i handlowe w Swarzędzu położonych przy ul. Cieszkowskiego obejmujących działki o nr ewid. 108/3, 107/9, 102/7 – zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzędza.

nie obowiązuje

575

Uchwała nr LIII/575/2002 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działkę położoną w Bogucinie przy ul. Gnieźnieńskiej i oznaczoną numerem geodezyjnym 230/31 ( pow zmiany 5,0433 h ).

Dz. Urz.Woj.Wlkp. Nr 117 poz.3269 25.09.2002r.

 obowiązuje

576

Uchwała nr LIII/576/2002  w sprawie uchwalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działkę położoną w Garbach przy ul. Łozinowej i oznaczonej numerem geodezyjnym 144/1 – teren o powierzchni 2,32 ha ( zmiana przeznaczenia z upraw polowych, zalesienia na tereny przeznaczone pod rezydencjonalne budownictwo mieszkaniowe). .

Dz. Urz.Woj.Wlkp. Nr 117 poz.3271 25.09.2002r.

 obowiązuje

577

Uchwała nr LIII/577/2002 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przeznaczonych terenów budownictwa mieszkaniowego obejmującej działki położone w Garbach przy ul. Łozinowej i oznaczone numerem geodezyjnym 144/2, 144/3, 144/4, 144/5, 144/6, 144/7, 144/8, 144/9, 144/10, 144/11, 144/12, 144/13, 144/14, 144/15, 144/16 – powierzchnia zmiany 1,75 ha ( zmiana przeznaczenia z zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na tereny przeznaczone pod rezydencjonalne budownictwo mieszkaniowe ).

Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 117 poz.3270 25.09.2002r.

 obowiązuje

578

Uchwała nr LIII/578/2002 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej część działek położonych w Janikowie przy ul. Gnieźnieńskiej i oznaczonych numerami geodezyjnymi 242/33, 242/35, 242/37 i 242/39 – teren objęty zmianą 1,4210 ha ( zmiana przeznaczenia z terenów komunikacji na tereny aktywizacji gospodarczej ). 

Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 117 poz.3272 25.09.2002r.

 obowiązuje

579

Uchwała nr LIII/579/2002 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz na obszarze działki położonej w Łowęcinie przy ul. Sarbinowskiej oznaczonej numerem geodezyjnym 153/8 - teren objęty zmiana 0,1003 ha / zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej /. 

Dz. Urz.Woj.Wlkp. Nr 117 poz.3273 25.09.2002r.

 obowiązuje

580

Uchwała nr LIII/580/2002 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działkę położoną w Paczkowie przy ul. Średzkiej i oznaczoną numerem geodezyjnym 367 – teren objęty zmianą o powierzchni 2,25 ha / zmiana przeznaczenia z upraw ogrodniczych z prawem zabudowy na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej /.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 117 poz.3274 25.09.2002r.

 obowiązuje

581

Uchwała nr LIII/581/2002 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz na obszarze części działki położonej położonej w Zlasewie przy ul. Armii Poznań oznaczonej numerem geodezyjnym 351 – teren objęty zmianą 0,2001ha / zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Dz. Urz.Woj.Wlkp. Nr 117 poz.3275 25.09.2002r.

 obowiązuje

Uchwała nr XLIX/450/2013 z dnia 26.11.2013 tracą moc ustalenia dla działki 351 w  Zalasewie.

582

Uchwała nr LIII/582/2002 w sprawie założenia Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej.

 obowiązuje

583

Uchwała nr LIII/583/2002 w sprawie realizacji w roku 2003 przedsięwzięcia p. n. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylnica – ETAP II.

 obowiązuje

584

Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Kobylnicy gm. Swarzędz przy ul. Poznańskiej 59.

nie obowiązuje

Sesja Nr LIV z dn.09.09.2002r.

585

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2002rok.

nie obowiązuje

586

Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w 2003 roku.

nie obowiązuje

587

Uchwała w sprawie zwolnienia z opłat za przejazd środkami swarzędzkiej komunikacji autobusowej w dniu 22 września 2002 r.

nie obowiązuje

Sesja Nr LV z dn.25.09.2002r.

588

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2002r.

nie obowiązuje

589

Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w latach 2002-2003.

nie obowiązuje

590

Uchwała w sprawie zmiany zestawienia przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony Środowiska i gospodarki wodnej na 2002rok.

nie obowiązuje

591

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/418/2001Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25 września 2001 w sprawie zaciągnięcia pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w 2001roku.

nie obowiązuje

592

Uchwała w sprawie wyboru banku do obsługi budżetu Gminy Swarzędz.

nie obowiązuje

593

Uchwała w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej z budżetu gminy dla Pływalni „Wodny Raj” w Swarzędzu.

nie obowiązuje

594

Uchwała w sprawie ustalenia wartości jednego punktu dla potrzeb sporządzenia miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników Pływalni „Wodny Raj” w Swarzędzu.

nie obowiązuje

595

Uchwała w sprawie zatwierdzenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektu Pływalni „Wodny Raj” w Swarzędzu.

nie obowiązuje

596

Uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pływalni „Wodny Raj” w Swarzędzu.

nie obowiązuje

597

Uchwała w sprawie przyznania dodatku specjalnego dla Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.

nie obowiązuje

598

Uchwała w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

nie obowiązuje

599

Uchwała nr LV/599/2002 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do spółki Poznańskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. w Poznaniu.

 obowiązuje

600

Uchwała nr LV/600/2002 w sprawie przystąpienia do Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Agrobex” Sp. z o. o.

 obowiązuje

601

Uchwała w sprawie wysokości stawek czynszu regulowanego dla zasobów mieszkaniowych „Agrobex TBS” Sp. z o. o. w Poznaniu.

nie obowiązuje

602

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/245/97 z dnia 29 kwietnia 1997 roku w sprawie korzystania ze środków swarzędzkiej komunikacji autobusowej .

Dz. Urzęd. Woj. Wlkp. Nr 128, poz.3538 z dn.21.10.2002r.

nie obowiązuje

603

Uchwała nr LV/603/2002 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Gruszczynie przy ul. Leśnej gm. Swarzędz / dz.204/.

 obowiązuje

604

Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Janikowie przy ul. Ogrodniczej gm. Swarzędz / dz.24/.

nie obowiązuje

605

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzędza obejmującej działkę położoną w Swarzędzu przy ul. Grunwaldzkiej i oznaczoną numerem geodezyjnym 539/ pow zmiany 0,0948 ha / zmiana przeznaczenia z zabudowy mieszkaniowej z zabudową mieszkaniową jednorodzinną.

nie obowiązuje

606

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzędza obejmującej działkę położoną w Jasiniu przy ul. Poznańskiej i oznaczoną numerem geodezyjnym 175/7 / pow zmiany 0,2238 ha / zmiana przeznaczenia z zieleni ochronnej na tereny aktywizacji gospodarczej.

nie obowiązuje

607

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzędza obejmującej działki położone w Jasiniu przy ul. Sołeckiej i oznaczone numerami geodezyjnymi 22/1, 22/2, 25, 26, / pow zmiany 11,63 ha / zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – minimalna powierzchnia działek 1500 m2./

nie obowiązuje

608

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzędza obejmującej działkę położoną w Zalasewie przy ul. Rzepakowej i oznaczoną numerem geodezyjnym 161 / pow zmiany 0,3347 ha / - zmiana przeznaczenia z upraw polowych stanowiących rezerwę dla działalności gospodarczej na tereny działalności gospodarczej./

nie obowiązuje

609

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz obejmującej działki położone w Gortatowie przy ul. Dożynkowej i oznaczone numerami geodezyjnymi 135, 136, 137 /pow. zmiany 1,68 ha / - zmiana przeznaczenia z upraw polowych , łąk i pastwisk oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z działalnością gospodarczą.

nie obowiązuje

610

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz obejmującej działkę położoną w Gortatowie i oznaczona numerem geodezyjnym 120/2 / pow zmiany 0,37 ha / - zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny działalności gospodarczej.

nie obowiązuje

611

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz obejmującej działkę położoną w Janikowie w rejonie ul. Gnieźnieńskiej i oznaczoną numerem geodezyjnym 299 / pow zmiany 0,5705 ha / zmiana przeznaczenia z zieleni izolacyjnej na tereny aktywizacji gospodarczej.

nie obowiązuje

612

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz obejmującej działkę położoną w Karłowicach i oznaczoną numerem geodezyjnym 10/21 / pow zmiany 0,0616 ha / zmiana przeznaczenia z usług centrotwórczych na teren placu zabaw dla dzieci.

nie obowiązuje

613

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz obejmującej działki położone w Kobylnicy i oznaczone numerami geodezyjnymi 367/1 i 367/2 / pow zmiany 0,2497 ha / zmiana przeznaczenia z upraw polowych i terenów predysponowanych pod zalesienie na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z aktywizacją gospodarczą /dz. Nr 367/2/ i aktywizacją gospodarczą / dz. Nr 367/1/.

nie obowiązuje

614

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz obejmującej działkę położoną w Kobylnicy i oznaczona numerem geodezyjnym 31/12 / pow zmiany 0,1208 ha / - zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

nie obowiązuje

615

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz obejmującej działki położone w Łowęcinie i oznaczone numerami geodezyjnymi 67 i 73/2 / pow zmiany 5,44 ha / zmiana przeznaczenia z upraw polowych i komunikacji na tereny aktywizacji gospodarczej.

nie obowiązuje

616

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz obejmującej działki położone w Łowęcinie przy ul. Poprzecznej i oznaczone numerami geodezyjnymi 169, 170, 172/1 /pow zmiany 1,2753 ha / zmiana przeznaczenia z upraw polowych, działalności gospodarczej z zabudową mieszkaniową jednorodzinną praz zabudowy zagrodowej na tereny aktywizacji gospodarczej.

nie obowiązuje

617

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz obejmującej działki położone w Łowęcinie przy ul. Sarbinowskiej i oznaczone numerami geodezyjnymi 150 i153/1 /pow zmiany 1,60 ha / zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – na głębokość 60 m od drogi.

nie obowiązuje

618

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz obejmującej działkę położoną w Paczkowie przy ul. Budowlanej i oznaczoną numerem geodezyjnym 151 / pow zmiany 0,4971 ha / - zmiana przeznaczenia z upraw ogrodniczych z prawem zabudowy na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

nie obowiązuje

619

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz obejmującej działki położone w Paczkowie przy ul. Polnej i oznaczone numerami geodezyjnymi 251/9, 251/10, 251/11, 251/12, 251/13 / pow zmiany 0,30 ha / - zmiana przeznaczenia z praw ogrodniczych z prawem zabudowy na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z działalnością gospodarczą.

nie obowiązuje

620

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz obejmującej działkę położoną w Paczkowie przy ul. Polnej i oznaczoną numerem geodezyjnym 282/1 / pow zmiany 0,1600 ha / - zmiana przeznaczenia z zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz upraw ogrodniczych z prawem zabudowy na tereny aktywizacji gospodarczej z zabudową mieszkaniową jednorodzinną.

nie obowiązuje

621

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz obejmującej działkę położoną w Rabowicach przy ul. Olszynowej i oznaczoną numerem geodezyjnym 1 / pow. zmiany 1,66 ha / zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny aktywizacji gospodarczej.

nie obowiązuje

622

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz obejmującej część działek położonych w Sarbinowie przy ul. Długiej i oznaczonych numerami geodezyjnymi 106, 107/1 / pow. zmiany 075 ha / - zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – na głębokość 50 m od ulicy.

nie obowiązuje

623

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego obejmującego działkę położoną w Zalasewie przy ul. Rivolii i oznaczoną numerem geodezyjnym 40 – teren objęty opracowaniem o pow. 2,37 ha.

nie obowiązuje

Sesja Nr LVI z dn.09.10.2002r.

624

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz obejmującej działkę położoną w Garbach przy ul. Łozinowej i oznaczoną numerem geodezyjnym 133 / pow. zmiany 0,6400 ha / - zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – powierzchnia działki min. 2000 m2.

nie obowiązuje

625

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz obejmującej działki położone w Gruszczynie przy ul. Katarzyńskiej i oznaczone numerami geodezyjnymi 296/10, 296/12, 296/2 / pow zmiany 0,5250 ha / - zmiana przeznaczenia z komunikacji na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

nie obowiązuje

626

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz obejmującej działkę położoną w Jasiniu przy ul. Sołeckiej i oznaczoną numerem geodezyjnym 62/16 / pow zmiany 0,3000 ha / - zmiana przeznaczenia z zieleni ochronnej na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

nie obowiązuje

627

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz obejmującej działki położone w Kruszewni i oznaczone numerami geodezyjnymi 41/33 i 41/34 /pow. zmiany 8,92 ha / zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – minimalna powierzchnia działek 1500 – 2000 m2.

nie obowiązuje

628

Uchwała w sprawie restrukturyzacji należności publicznoprawnych od przedsiębiorców w zakresie dochodów budżetowych Gminy.

nie obowiązuje

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Hanna Mełeń
Aldona Rębacz

Magdalena Myśków

Data wytworzenia

Data umieszczenia

29.10.2010 r.

02.11.2010 r.


Data ostatniej modyfikacji strony: 02-10-2017