Biuletyn Informacji Publicznej Swarzędz.pl

Oficjalna strona Miasta i Gminy Swarzędz

Biuletyn Informacji Publicznej
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony

Rejestr uchwał Rady Miejskiej I kadencja 1990 - 1994

Sesja Nr
z dnia

Numer uchwały

Tytuł Uchwały

Opublikowana

Uwagi

Sesja Nr I 06.06.1990r.

1

Uchwała w sprawie nazwy Rady Gminy.

Nie obowiązuje

2

Uchwała w sprawie liczby wiceprzewodniczących Rady Miasta i Gminy Swarzędz.

Nie obowiązuje

3

Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Miasta i Gminy Swarzędz.

Nie obowiązuje

4

Uchwała w sprawie wydania odezwy do mieszkańców miasta i gminy w Swarzędzu.

Nie obowiązuje

5

Uchwała w sprawie trybu i terminu wyboru burmistrza.

Nie obowiązuje

6

Uchwała w sprawie wyboru Członków Zarządu Rady Miasta i Gminy Swarzędz.

Nie obowiązuje

7

Uchwała w sprawie wyboru Członków Komisji Inwentaryzacyjnej.

Nie obowiązuje

8

Uchwała w sprawie wyboru delegatów do Sejmiku Samorządowego.

Nie obowiązuje

Sesja Nr II 19.06.1990r.

9

Uchwała w sprawie regulaminu posiedzeń Rady.

Nie obowiązuje

10

Uchwała w sprawie liczby członków Zarządu.

Nie obowiązuje

11

Uchwała w sprawie powołania kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w jego zastępcy.

Nie obowiązuje

12

Uchwała w sprawie powołania skarbnika / głównego księgowego budżetu / Miasta i Gminy Swarzędz.

Nie obowiązuje

13

Uchwała w sprawie Wyboru Zarządu.

Nie obowiązuje

14

Uchwała w sprawie powołania Komisji Statutowej.

Nie obowiązuje

Sesja Nr III 28.06.1990r.

15

Uchwała w sprawie trybu głosowania nad Statutem.

Nie obowiązuje

16

Uchwała w sprawie zmiany uchwały z dnia 6 czerwca 1990 roku Nr I/7/90 dotyczącej wyboru Członków Komisji Inwentaryzacyjnej.

Nie obowiązuje

17

Uchwała w sprawie powołania sekretarza Miasta i Gminy Swarzędz.

Nie obowiązuje

18

Uchwała w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miasta i gminy Swarzędz.

Nie obowiązuje

Sesja Nr IV 16.08.1990r.

19

Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr I/1/90 z dnia 6 czerwca 1990r.

Nie obowiązuje

20

Uchwała w sprawie statutu zawodowego burmistrza i jego zastępcy.

Nie obowiązuje

21

Uchwała w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym za udział w sesjach Rady Miejskiej i posiedzeniach komisji.

Nie obowiązuje

22

Uchwała w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady.

Nie obowiązuje

23

Uchwała w sprawie wybory przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej oraz regulaminu tej komisji.

Nie obowiązuje

24

Uchwała w sprawie wyboru zespołu, który przedstawi Radzie opinie o zgłoszonych kandydatach na ławników sądów powszechnych oraz członków kolegium d/s wykroczeń.

Nie obowiązuje

25

Uchwała w sprawie oceny aktualności oraz zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz.

Dz.U.Woj.Poz. Nr 11, poz. 304 10.1990 r.

Nie obowiązuje

26

Uchwała w sprawie powołania Komisji do sprawdzenia zgodności realizacji planowanych inwestycji przez Spółdzielnie Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościową w Swarzędzu z prawomocnym planem zagospodarowania miasta Swarzędza.

Nie obowiązuje

Sesja Nr V 07.09.1990r.

27

Uchwała w sprawie wyboru organów samorządowych dla Miasta i Gminy Swarzędz.

Nie obowiązuje

28

Uchwała w sprawie powołania sekretarza Gminy.

Nie obowiązuje

29

Uchwała w sprawie akceptacji porozumienia Zarządu Gminy z kierownikiem Urzędu Rejonowego w Poznaniu powierzającego Urzędowi Miasta i Gminy prowadzenie spraw należących do kompetencji Urzędu Rejonowego na czas określony do dnia 31.10.1990r.

nie obowiązuje

30

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości diety i ryczałtu za rozjazdy dla Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Nie obowiązuje

Sesja Nr VI 03.10.1990r.

31

Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Swarzędz.

Nie obowiązuje

32

Uchwała w sprawie ustalenia trybu przekazywania lokali użytkowych i targowisk w użytkowanie.

Nie obowiązuje

33

Uchwała w sprawie powołania ławników do sądów powszechnych oraz członków kolegium do spraw wykroczeń.

Nie obowiązuje

Sesja Nr VII 30.10.1990r.

34

Uchwała w sprawie Funduszu Rozwoju Sieci Gazownictwa Gminy Swarzędz.

Nie obowiązuje

35

Uchwała w sprawie powołania Funduszu na działalność policji municypalnej .

nie obowiązuje

36

Uchwała w sprawie przejęcia szkół do własności Rady Miejskiej.

Nie obowiązuje

37

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr VI/32/90 z dnia 3 października 1990r. o ustaleniu trybu przekazywania lokali użytkowych i targowisk w użytkowanie.

Nie obowiązuje

38

Uchwała w sprawie uzupełnienia składów Komisji Rady o członków spoza Rady.

Nie obowiązuje

Sesja Nr VIII 27.11.1990r.

39

Uchwała w sprawie wykazu aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy Swarzędz.

nie obowiązuje

40

Uchwała w sprawie zmiany statutu Gminy Swarzędz.

Nie obowiązuje

41

Uchwała w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnych I i II instancji .

Nie obowiązuje

42

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz .

Nie obowiązuje

43

Uchwała w sprawie częściowego wyłożenia spisu inwentaryzacyjnego.

Nie obowiązuje

Sesja Nr IX 28.12.1990r.

44

Uchwała nr IX/44/1990 w sprawie powołania sołectw Gminy Swarzędz.

obowiązuje

45

Uchwała w sprawie uchwalenia statutu sołectw Gminy Swarzędz.

Nie obowiązuje

46

Uchwała w sprawie podziału nadwyżki budżetowej za 1989r.

Nie obowiązuje

47

Uchwała w sprawie przeniesienia kredytów budżetowych w 1990r.

Nie obowiązuje

48

Uchwała w sprawie zwiększenia budżetu w roku 1990 o ponadplanowe dochody.

Nie obowiązuje

49

Uchwała w sprawie opłaty targowej.

Nie obowiązuje

Sesja Nr X 14.02.1991r.

50

Uchwała w sprawie podatku od nieruchomości.

Nie obowiązuje

51

Uchwała w sprawie podatku od posiadania psów.

Nie obowiązuje

52

Uchwała w sprawie opłaty targowej.

Nie obowiązuje

53

Uchwała w sprawie opłaty administracyjnej.

Nie obowiązuje

54

Uchwała w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu do wydawania decyzji administracyjnych.

Nie obowiązuje

Sesja Nr XII 26.03.1991r.

55

Uchwała w sprawie budżetu na rok 1991.

Nie obowiązuje

56

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości diety i ryczałtu za rozjazdy dla Przewodniczącego.

Nie obowiązuje

57

Uchwała w sprawie częściowej zamiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzędza oraz ogólnego zagospodarowania gminy Swarzędz.

Dz.U.Woj.Poz. Nr 7, poz. 97 10.05.1990r.

Nie obowiązuje

58

Uchwała w sprawie podziału majątku Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Swarzędzu .

nie obowiązuje

59

Uchwała w sprawie akceptacji porozumienia Zarządu Gminy z Przedsiębiorstwem Transportu Samochodowego Przemysłu Meblarskiego “TRASNSMEBLE” i Przedsiębiorstwem Wielobranżowym “Wiraż” Sp. z o.o.

nie obowiązuje

Sesja Nr XIII 25.04.1991r.

60

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, planu funduszu gminnego i innych funduszy celowych w 1990 roku.

Nie obowiązuje

61

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania miejsko - gminnego funduszu rozwoju kultury i sztuki w 1990 roku.

Nie obowiązuje

62

Uchwała w sprawie Udzielenia absolutorium Zarządowi Gminy.

Nie obowiązuje

63

Uchwała w sprawie utworzenia żłobka jako samodzielnej jednostki organizacyjnej Gminy Swarzędz.

Nie obowiązuje

64

Uchwała w sprawie utworzenia ZEAS jako samodzielnej jednostki organizacyjnej Gminy Swarzędz.

Nie obowiązuje

65

Uchwała w sprawie określenia zasad dokonywania oceny kwalifikacji pracowników mianowanych.

Nie obowiązuje

66

Uchwała nr XIII/66/1991 w sprawie wykupu gruntu.

obowiązuje

67

Uchwała w sprawie odcięcia nieruchomości położonych na terenie miasta i Gminy Swarzędz od kanalizacji deszczowej, rowów i innych cieków .

nie obowiązuje

68

Uchwała w sprawie opłat za korzystanie ze środków swarzędzkiej komunikacji miejskiej.

Nie obowiązuje

Sesja Nr XIV 23.05.1991r.

69

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi cmentarne.

Nie obowiązuje

70

Uchwała nr XIV/70/1991 w sprawie utworzenia Policji Municypalnej w Swarzędzu.

obowiązuje

71

Uchwała w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz.

Nie obowiązuje

72

Uchwała w sprawie nabycia mienia przedsiębiorstw użyteczności publicznej przez Gminę Swarzędz.

nie obowiązuje

73

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.

Nie obowiązuje

74

Uchwała nr XIV/74/1991 w sprawie wyboru organów samorządowych dla Miasta i Gminy Swarzędz.

obowiązuje

75

Uchwała w sprawie zawieszenia wykonania Uchwały Rady Narodowej Miasta i Gminy Swarzędz Nr XVI/110/87 z dnia 32.04.1987r. opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Poznańskiego Nr 8 poz 100 z 1987r. Dotyczącej zatwierdzenia miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Swarzędza – Południe rejon ulic: Przybylskiego i Kórnickiej.

Nie obowiązuje

76

Numer 76 został omyłkowo pominięty.

-----------

Sesja Nr XV 26.06.1991r.

77

Uchwała w sprawie zmiany w Statucie Gminy Swarzędz.

Nie obowiązuje

78

Uchwała nr XV/78/1991 w sprawie zmiany nazw ulic w Swarzędzu – Zamkowa, Bramkowa, Piaski, Zygmunta Grudzińskiego, os. Zygmunta III Wazy, os. Władysława IV, ul. 3 Maja.

Obowiązuje

79

Uchwała nr XV/79/1991 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych przez Gminę.

Obowiązuje

80

Uchwała nr XV/80/1991 w sprawie dobrowolnego przekazania części podatku na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolno-Przemysłowej.

Obowiązuje

Sesja Nr XVI 18.07.1991r.

81

Uchwała w sprawie oceny aktualności miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Swarzędz – Południe rejon ulic: Przybylskiego i Kórnickiej.

Nie obowiązuje

Sesja Nr XVII 06.09.1991r.

82

Uchwała w sprawie utworzenia obwodów głosowania ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Nie obowiązuje

83

Uchwała nr XVII/83/1991 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości.

Obowiązuje

84

Uchwała XVII/84/1991 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Swarzędzu.

Obowiązuje

Sesja Nr XVIII 02.10.1991r.

85

Uchwała w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta i gminy Swarzędz.

Nie obowiązuje

86

Uchwała w sprawie wzorcowego Statutu Osiedla jako jednostki pomocniczej Gminy Swarzędz

nie obowiązuje

87

Uchwała w sprawie sposobu tworzenia Osiedla jako jednostki pomocniczej Gminy Swarzędz.

Nie obowiązuje

Sesja Nr XIX 27.11.1991r.

88

Uchwała nr XIX/88/1991 w sprawie przejęcia nieruchomości przez Gminę.

Obowiązuje

89

Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego w Swarzędzu – Jasin.

Nie obowiązuje

90

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości diety i ryczałtu za rozjazdy dla Przewodniczącego .

Nie obowiązuje

91

Uchwała w sprawie przejęcia będącej w realizacji Przychodni Zdrowia.

nie obowiązuje

92

Uchwała w sprawie zmiany opłat za korzystanie z środków swarzędzkiej komunikacji miejskiej.

Nie obowiązuje

93

Uchwała nr XIX/93/1991 w sprawie używania herbu Gminy Swarzędz.

obowiązuje

94

Uchwała w sprawie przejęcia Jeziora Swarzędzkiego przez Gminę.

nie obowiązuje

Sesja Nr XX 18.12.1991r.

95

Uchwała w sprawie upoważnienia zarządu miasta i gminy.

Nie obowiązuje

96

Uchwała w sprawie zmiany planu budżetu na rok 1991.

Nie obowiązuje

97

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wysypiska śmieci w Swarzędzu.

Nie obowiązuje

98

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości kar pieniężnych za spalenie i nieprawidłowe składowanie odpadów tapicerskich.

nie obowiązuje

99

Uchwała nr XX/99/1991 w sprawie przejęcia przez Gminę nieruchomości Państwowego Funduszu Ziemi.

obowiązuje

100

Uchwała nr XX/100/1991 w sprawie przejęcia wodociągów wiejskich we wsiach Gortatowo, Janikowo i Bogucin.

obowiązuje

101

Uchwała w sprawie podziału Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Swarzędzu dla którego Gmina Swarzędz stanowi organ założycielski.

Nie obowiązuje

102

Uchwała w sprawie przekształcenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Swarzędzu.

Nie obowiązuje

103

Uchwała w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zakładu Oczyszczania Gminy i dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Swarzędzu.

Nie obowiązuje

Sesja Nr XXI 22.01.1992r.

104

Uchwała w sprawie zatwierdzenia programu ochrony Środowiska miasta i gminy Swarzędz w latach 1991-2010.

Nie obowiązuje

105

Uchwała w sprawie podatku od nieruchomości.

Nie obowiązuje

106

Uchwała w sprawie podatku od psów.

Nie obowiązuje

107

Uchwała w sprawie opłaty administracyjnej.

Nie obowiązuje

108

Uchwała w sprawie opłaty targowej.

Nie obowiązuje

109

Uchwała w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym oraz członkom komisji spoza Rady za udział w sesjach Rady i posiedzeniach komisji.

Nie obowiązuje

Sesja Nr XXII 25.02.1992r.

110

Uchwała w sprawie dotacji do kupna hotelu robotniczego Swarzędzkich Fabryk Mebli.

Nie obowiązuje

111

Uchwała w sprawie trybu i warunków zwolnienia z podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej na okres nie dłuższy niż 3 lata.

Nie obowiązuje

112

Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego wsi Bogucin, rejon ulicy Wrzosowej.

Nie obowiązuje

Sesja Nr XXIII 30.03.1992r.

113

Uchwała w sprawie zatwierdzenia zarządzeń nr 1 i 2/92 Zarządu Gminy Swarzędz.

Nie obowiązuje

114

Uchwała nr XXIII/114/1992 w sprawie przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Swarzędzu.

 obowiązuje

115

Uchwała w sprawie likwidacji przedszkola nr 4 w Swarzędzu.

Nie obowiązuje

116

Uchwała w sprawie podatku od środków transportowych.

Nie obowiązuje

117

Uchwała w sprawie diet dla sołtysów za udział w Sesjach Rady.

Nie obowiązuje

Sesja Nr XXIII 8.04.1992r. II cz.

118

Uchwała w sprawie budżetu na rok 1992.

Nie obowiązuje

119

Uchwała w sprawie częściowego wyłożenia spisu inwentaryzacyjnego.

Nie obowiązuje

Sesja Nr XXIV 14.05.1992r.

120

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 1991 r.

Nie obowiązuje

121

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Gminy.

Nie obowiązuje

122

Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie podatku od posiadania psów.

Nie obowiązuje

123

Uchwała w sprawie zatwierdzenia zarządzenia Gminy Swarzędz Nr 3/92 z dnia 14 maja 1992 r.

Nie obowiązuje

124

Uchwała nr XXIV/124/1992  w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Swarzędzu.

Obowiązuje

125

Uchwała nr XXIV/125/1992  w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Swarzędzu.

Obowiązuje

126

Uchwała nr XXIV/126/1992  w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Uzarzewie.

Obowiązuje

Sesja Nr XXVI 25.06.1992r.

127

Uchwała nr XXVI/127/1992  w sprawie oddania w wieczyste użytkowanie nieruchomości.

Obowiązuje

128

Uchwała nr XXVI/128/1992  w sprawie oddania w wieczyste użytkowanie nieruchomości.

Obowiązuje

129

Uchwała nr XXVI/129/1992  w sprawie oddania w wieczyste użytkowanie nieruchomości.

Obowiązuje

130

Uchwała nr XXVI/130/1992   w sprawie oddania w wieczyste użytkowanie nieruchomości.

Obowiązuje

131

Uchwała nr XXVI/131/1992  w sprawie oddania w wieczyste użytkowanie nieruchomości położonej w Swarzędzu.

Obowiązuje

132

Uchwała nr XXVI/132/1992  w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Swarzędzu.

Obowiązuje

133

Uchwała nr XXVI/133/1992   w sprawie wykupu gruntu położonego w Swarzędzu.

Obowiązuje

134

Uchwała nr XXVI/134/1992  w sprawie sprzedaży nieruchomości jej wieczystemu użytkownikowi.

Obowiązuje

135

Uchwała w sprawie zmiany opłat za korzystanie z środków swarzędzkiej komunikacji miejskiej.

Nie obowiązuje

136

Uchwała nr XXVI/136/1992  w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu na terenie Skansenu.

obowiązuje

137

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.

Nie obowiązuje

138

Uchwała w sprawie zatwierdzenia zarządzenia Zarządu Gminy Swarzędz Nr 4/92 z dnia 5 czerwca 1992 r.

Nie obowiązuje

Sesja Nr XXVII 14.09.1992r.

139

Uchwała nr XXVII/139/1992  w sprawie porozumienia miedzy miastami i gminami poznania, Swarzędza i Czerwonaka w sprawie przejęcia i dalszej eksploatacji majątku Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Poznaniu w celu zaopatrzenia społeczności lokalnej w energię cieplną z równoczesnym przekształceniem Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Poznaniu w spółkę prawa handlowego.

obowiązuje

140

Uchwała w sprawie obniżenia podatku rolnego.

Nie obowiązuje

Sesja Nr XXVIII 12.10.1992r.

141

Uchwała w sprawie zmiany planu budżetu na rok 1992.

Nie obowiązuje

Sesja Nr XXIX 23.11.1992r.

142

Uchwała w sprawie odwołania delegata do Sejmiku Samorządowego Województwa Poznańskiego.

Nie obowiązuje

143

Uchwała w sprawie wyboru delegata do Sejmiku Samorządowego Województwa Poznańskiego.

Nie obowiązuje

144

Uchwała w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy w 1993 roku na rozpoczęcie budowy Zespołu Szkół Ogólnokształcących /Szkoła Podstawowa Nr 5 i Liceum/.

Nie obowiązuje

145

Uchwała w sprawie powołania komisji rewizyjnej.

Nie obowiązuje

146

Uchwała nr XXIX/146/1992  w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/125/92 z dnia 14 maja 1992 r. dotyczącej sprzedaży nieruchomości położonej w Swarzędzu.

Obowiązuje

Sesja Nr XXIX 7.12.1992 r. II cz

147

Uchwała w sprawie zmiany planu budżetu na 1992 rok.

Nie obowiązuje

148

Uchwała w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Swarzędz.

nie obowiązuje

149

Uchwała nr XXIX/149/1992 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Swarzędzu.

Obowiązuje

150

Uchwała nr XXIX/150/1992 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Swarzędzu.

Obowiązuje

151

Uchwała nr XXIX/151/1992 w sprawie oddania w wieczyste użytkowanie nieruchomości położonej w Swarzędzu.

Obowiązuje

152

Uchwała nr XXIX/152/1992 w sprawie oddania w wieczyste użytkowanie nieruchomości położonej w Swarzędzu.

Obowiązuje

153

Uchwała nr XXIX/153/1992  w sprawie oddania w wieczyste użytkowanie nieruchomości położonej w Swarzędzu.

Obowiązuje

154

Uchwała nr XXIX/154/1992 w sprawie zamiany gruntów.

Obowiązuje

155

Uchwała nr XXIX/155/1992 w sprawie oddania w wieczyste użytkowanie nieruchomości położonej w Jasiniu.

Obowiązuje

156

Uchwała nr XXIX/156/1992 w sprawie zamiany gruntów położonych w Swarzędzu.

Obowiązuje

157

Uchwała nr XXIX/157/1992 w sprawie oddania w wieczyste użytkowanie nieruchomości położonej w Swarzędzu.

Obowiązuje

158

Uchwała nr XXIX/158/1992 w sprawie oddania w wieczyste użytkowanie nieruchomości położonej w Swarzędzu.

Obowiązuje

Sesja Nr XXX 21.12.1992r.

159

Uchwała w sprawie zmiany planu budżetu w 1992 roku.

Nie obowiązuje

Sesja Nr XXXI 25.01.1993r.

160

Uchwała w sprawie zmiany planu budżetu 1992 roku.

Nie obowiązuje

161

Uchwała w sprawie uzupełnienia składu komisji rewizyjnej.

Nie obowiązuje

162

Uchwała w sprawie zmiany w Statucie Gminy Swarzędz.

Nie obowiązuje

163

Uchwała w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym, członkom komisji i spoza Rady, członkom komisji Rewizyjnej oraz sołtysom za udział w Sesjach Rady i posiedzeniach komisji.

Nie obowiązuje

164

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości diet i ryczałtu za rozjazdy dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Swarzędzu.

Nie obowiązuje

165

Uchwała w sprawie podatku od posiadania psów.

Nie obowiązuje

166

Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Nie obowiązuje

167

Uchwała w sprawie opłaty administracyjnej.

Nie obowiązuje

168

Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia komunalnego z Gminą Kostrzyn.

nie obowiązuje

Sesja Nr XXXII 08.02.1993r.

169

Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Jasiń gmina Swarzędz.

Dz.U.Woj.Poz. Nr 5, poz. 40 08.04.1993r.

Nie obowiązuje

170

Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Swarzędzu rejon ul. Wiśniowej.

Dz.U.Woj.Poz .Nr 5, poz. 41 08.04.1993r.

Nie obowiązuje

171

Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego w Swarzędzu rejon ul. Spokojnej.

Dz.U.Woj.Poz. Nr 5, poz.42 08.04.1993r.

Nie obowiązuje

172

Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego w Swarzędzu rejon ulicy Grudzińskiego – Nowy Świat.

Nie obowiązuje

173

Uchwała w sprawie podatku od środków transportowych.

Nie obowiązuje

Sesja Nr XXXIII 15.03.1993r.

174

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 1992 r.

Nie obowiązuje

175

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Gminy.

Nie obowiązuje

176

Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego stacji paliw w Kobylnicy.

Dz.U.Woj.Poz. Nr 5, poz. 46 08.04.1993r.

Nie obowiązuje

Sesja Nr XXXIV 14.04.1993r.

177

Uchwała w sprawie budżetu Miasta i Gminy Swarzędz na rok 1993.

Nie obowiązuje

178

Uchwała w sprawie ustalenia stawek opłat za pobór wody z wodociągów zbiorczego zaopatrzenia wsi w wodę na terenie Gminy Swarzędz.

Nie obowiązuje

179

Uchwała w sprawie zmiany opłat karnych za przejazd osób i przewóz bagażu bez ważnego biletu.

Nie obowiązuje

Sesja Nr XXXV 27.04.1993r.

180

Uchwała w sprawie akceptacji porozumienia zatwierdzonego dnia 29.03.1992 roku pomiędzy Wojewodą Poznańskim z Zarządem Gminy Swarzędz.

nie obowiązuje

181

Uchwała nr XXXV/181/1993 w sprawie porozumienia pomiędzy miastami i gminami Czerwonaka, Lubonia, Mosiny, Murowanej Gośliny, Poznania, Puszczykowa, Swarzędza w sprawie przejęcia i dalszej eksploatacji majątku Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Poznaniu w celu prowadzenia spraw: wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych, za pomocą urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych należących do PWIK.

obowiązuje

182

Uchwała nr XXXV/182/1993 w sprawie porozumienia pomiędzy miastami i gminami Poznania, Swarzędza, Czerwonaka, Lubonia i Murowanej Gośliny w sprawie przejęcia i dalszej eksploatacji majątku Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Poznaniu w celu zaopatrzenia społeczności lokalnych w energię cieplną z równoczesnym przekształceniem Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Poznaniu w spółkę prawa handlowego.

obowiązuje

183

Uchwała nr XXXV/183/1993 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Swarzędzu.

Obowiązuje

184

Uchwała nr XXXV/184/1993 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/124/92 dotyczącej sprzedaży nieruchomości położonej w Swarzędzu.

Obowiązuje

185

Uchwała nr XXXV/185/1993 w sprawie przejęcia zrzeczenia własności nieruchomości położonej w Bogucinie.

Obowiązuje

Sesja Nr XXXVI 07.06.1993r.

186

Uchwała w sprawie przejęcia zadań należących do kompetencji Urzędu Rejonowego w Poznaniu.

Nie obowiązuje

187

Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 1993 rok.

Nie obowiązuje

188

Uchwała w sprawie zmiany planu budżetu w roku 1993.

Nie obowiązuje

189

Uchwała nr XXXVI/189/1993 w sprawie sprzedaży masek budowlanych położonych w Swarzędzu przy ul. Heleny Modrzejewskiej.

Obowiązuje

190

Uchwała nr XXXVI/190/1993 w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej w Swarzędzu przy ulicy Gruszczyńskiej 8.

Obowiązuje

191

Uchwała nr XXXVI/191/1993 w sprawie zmiany gruntów położonych w Swarzędzu.

Obowiązuje

192

Uchwała nr XXXVI/192/1993 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Swarzędzu i nieodpłatne przekazanie budynków.

Obowiązuje

193

Uchwała nr XXXVI/193/1993 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w Swarzędzu.

Obowiązuje

194

Uchwała nr XXXVI/194/1993 w sprawie sprzedaży maski budowlanej położonej w Swarzędzu przy ul. Pogodnej.

Obowiązuje

195

Uchwała nr XXXVI/195/1993 w sprawie oddania w wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowe położone w Swarzędzu.

Obowiązuje

196

Uchwała nr XXXVI/196/1993 w sprawie oddania w wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowej i sprzedaży budynku położonego na niej w Swarzędzu przy ul. Zamkowej.

Obowiązuje

197

Uchwała nr XXXVI/197/1993 w sprawie oddania w wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowej położonej w we wsi Jasin gmina Swarzędzu.

Obowiązuje

198

Uchwała nr XXXVI/198/1993 w sprawie wykupu gruntu oraz przejęcia zrzeczenia własności nieruchomości położonych w Swarzędzu.

Obowiązuje

Sesja Nr XXXVII 05.07.1993r.

199

Uchwała w sprawie utworzenia obwodów głosowania ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Nie obowiązuje

200

Uchwała w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających pow. 4,5% alkoholu /z wyjątkiem piwa/ i zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Swarzędz.

Nie obowiązuje

201

Uchwała  nr XXXVII/201/1993 w sprawie oddania w wieczyste użytkowanie nieruchomości położonej w Jasiniu gm. Swarzędzu.

Obowiązuje

202

Uchwała nr XXXVII/202/1993 w sprawie oddania w wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowej i sprzedaży budynków położonych w Jasiniu gm. Swarzędzu.

Obowiązuje

203

Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa jednorodzinnego w Zalasewie gm. Swarzędz.

Dz.U.Woj.Poz. Nr 11, poz. 127 09.08.1993r.

Nie obowiązuje

204

Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego we wsi Kobylnica gm. Swarzędz.

Dz.U.Woj.Poz. Nr 11, poz. 128 09.08.1993r.

Nie obowiązuje

205

Uchwała nr XXXVII/205/1993 w sprawie oddania w wieczyste użytkowanie nieruchomości położonej w Swarzędzu.

Obowiązuje

Sesja Nr XXXVIII 13.09.1993r.

206

Uchwała nr XXXVIII/206/1993 w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej w Swarzędzu.

Obowiązuje

207

Uchwała w sprawie podatku rolnego na II półrocze 1993 roku.

Nie obowiązuje

208

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 1993 rok.

Nie obowiązuje

209

Uchwała w sprawie zwiększenia stawki opłat za pobór wody z wodociągów zbiorczego zaopatrzenia wsi w wodę na terenie Gminy Swarzędz.

Nie obowiązuje

Sesja Nr XXIX 18.10.1993r.

210

Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Swarzędzu w rejonie ulicy Kórnickiej.

Nie obowiązuje

211

Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Gruszczyn w rejonie ul. Spadochronowej.

Nie obowiązuje

212

Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego we wsi Zalasewo na obszarze gminy Swarzędz i częściowo m. Swarzędz.

Dz.U.Woj.Poz. Nr 15, poz. 174 07.12.1993r.

Nie obowiązuje

Sesja Nr XL 25.11.1993r.

213

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 1993 rok.

Nie obowiązuje

214

Uchwała nr XL/214/1993 w sprawie oddania w wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowe położone w Swarzędzu przy ulicy Sikorskiego.

Obowiązuje

215

Uchwała nr XL/215/1993  w sprawie oddania w wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowej i sprzedaży budynków położonych w Bogucinie gmina Swarzędzu.

Obowiązuje

216

Uchwała nr XL/216/1993 w sprawie oddania w wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowych położonych w Swarzędzu.

Obowiązuje

217

Uchwała nr XL/217/1993 w sprawie oddania w wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowej i sprzedaży budynków położonych w Garbach gm. Swarzędz.

Obowiązuje

Sesja Nr XLI 07.12.1993r.

218

Uchwała w sprawie przeznaczenia środków, które wpłyną na konto Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.

Nie obowiązuje

219

Uchwała w sprawie przejęcia zadań inwestycyjnych w zakresie ochrony środowiska na 1994 rok.

Nie obowiązuje

220

Uchwała nr XLI/220/1993 w sprawie nadania i zmiany nazw ulic na terenie miasta i Gminy Swarzędz – ulice Heleny Modrzejewskiej, Plac Handlowy, Księżycowa, Promykowa, Gwiaździsta, Jana Brzechwy, Władysława Reymonta, Jana Kochanowskiego, Wodna, Chabrowa, Wrzosowa.

Obowiązuje

221

Uchwała nr XLI/221/1993 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Swarzędzu.

Obowiązuje

222

Uchwała nr XLI/222/1993  w sprawie oddania w wieczyste użytkowanie nieruchomości położonej w Swarzędzu.

Obowiązuje

223

Uchwała nr XLI/223/1993  w sprawie sprzedaży maski budowlanej w Swarzędzu.

Obowiązuje

224

Uchwała nr XLI/224/1993 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/124/92 dotyczącej sprzedaży nieruchomości położonej w Swarzędzu.

Obowiązuje

225

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości diet i ryczałtu za rozjazdy dla Przewodniczącego.

Nie obowiązuje

Sesja Nr XLII 20.12.1993r.

226

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 1993 rok.

Nie obowiązuje

227

Uchwała w sprawie Statutu Gminnego Funduszu Ochrony Śroowiska w Gospodarki Wodnej.

Nie obowiązuje

Sesja Nr XLIII 17.01.1994r.

228

Uchwała w sprawie zmiany opłat za korzystanie z środków swarzędzkiej komunikacji miejskiej.

Nie obowiązuje

229

Uchwała w sprawie podatku od nieruchomości.

Nie obowiązuje

230

Uchwała w sprawie opłaty targowej.

Nie obowiązuje

231

Uchwała w sprawie obniżenia niektórych stawek podatku od środków transportowych.

Nie obowiązuje

232

Uchwała w sprawie podatku od posiadania psów.

Nie obowiązuje

233

Uchwała w sprawie opłaty administracyjnej.

Nie obowiązuje

Sesja Nr XLIV 21.02.1994r.

234

Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz.

Dz.U.Woj.Poz. Nr 4, poz. 42 28.03.1994r.

Nie obowiązuje

235

Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzędza.

Dz.U.Woj.Poz. Nr 4, poz. 43 28.03.1994r.

Nie obowiązuje

236

Uchwała nr XLIV/236/1994 w sprawie przejęcia zrzeczenia własności nieruchomości położonej w w Swarzędzu przy ul. św. Marcina.

Obowiązuje

237

Uchwała nr XLIV/237/1994 w sprawie oddania w wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowych położonych w Swarzędzu przy ulicy Kórnickiej.

Obowiązuje

238

Uchwała nr XLIV/238/1994  w sprawie oddania w wieczyste użytkowanie nieruchomości położonej w Swarzędzu.

Obowiązuje

239

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi cmentarne i pogrzebowe.

Nie obowiązuje

Sesja Nr XLV 14.03.1994r.

240

Uchwała w sprawie procedury uchwalenia budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Nie obowiązuje

241

Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Swarzędz na rok 1994.

Nie obowiązuje

242

Uchwała w sprawie Regulaminu Posiedzeń Rady Miejskiej.

Nie obowiązuje

243

Uchwała w sprawie inkasa podatków: rolnego i od nieruchomości.

Nie obowiązuje

Sesja Nr XLVI 11.04.1994r.

244

Uchwała nr XLVI/244/1994 w sprawie ustanowienia “Honorowego Obywatelstwa” Swarzędza i odznaczenia “Zasłużony dla Miasta i Gminy Swarzędz”.

nie obowiązuje uchylona uchwała nr LXII/560/2014 z dn.26.08.2014r. oraz LIX/528/2014 z dn.20.05.2014r.

245

Uchwała nr XLVI/245/1994 w sprawie “Honorowego Obywatelstwa Miasta Swarzędza” - Kurt Hjalmar Johansson / Jarfalla/.

Obowiązuje

246

Uchwała nr XLVI/246/1994 w sprawie określenia wielkości gruntów w przeznaczonych na zaspokojenia potrzeb kandydatów zarejestrowanych w spółdzielniach mieszkaniowych, zamierzających podjąć budowę domów jednorodzinnych we własnym zakresie lub wspólną budowę domów dla zaspokojenia potrzeb własnych mieszkaniowych oraz wystąpienia do Wojewody Poznańskiego z wnioskiem o udzielenie dotacji celowej na pokrycie części kosztów związanych z przygotowaniem terenów przeznaczonych na cele budownictwa mieszkaniowego.

Obowiązuje

247

Uchwała nr XLVI/247/1994 w sprawie “Honorowego Obywatelstwa Miasta Swarzędza” - Bernhard Klinghammer   /Ronnenberg/.

Obowiązuje

248

Uchwała  nr XLVI/248/1994  w sprawie “Honorowego Obywatelstwa Miasta Swarzędza”   - Bernhard Lippold      /Ronnenberg/ .

Obowiązuje

249

Uchwała  nr XLVI/249/1994 w sprawie “Honorowego Obywatelstwa Miasta Swarzędza” - Karl Kruse  /Ronnenebrg/.

Obowiązuje

Sesja Nr XLVII 25.04.1994r.

250

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 1993 rok.

Nie obowiązuje

251

Uchwała w sprawie zatwierdzenia regulaminu dotyczącego szczegółowych zasad zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków na usługi opiekuńcze i usługi sąsiedzkie w miejscu zamieszkania.

Nie obowiązuje

252

Uchwała w sprawie zatwierdzenia regulaminu dotyczącego udzielania pożyczek na ekonomiczne usamodzielnienie.

253

Uchwała w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi będącymi mieniem gminnym.

nie obowiązuje, traci moc uchwałą nr XXVIII/250/2012 z dn.2.08.2012r.

254

Uchwała  nr XLVII/254/1994 w sprawie oddania w wieczyste użytkowanie masek budowlanych położonych w Swarzędzu.

Obowiązuje

255

Uchwała  nr XLVII/255/1994 w sprawie oddania w wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowej położonej w Bogucinie gm. Swarzędz.

Obowiązuje

Sesja Nr XLVIII 23.05.1994r.

256

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 1994 rok.

nie obowiązuje

257

Uchwała w sprawie oddania przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych znajdujących się w budynku na nieruchomości położonej w Swarzędzu przy ul. Rynek nr 18, oraz do oddania w wieczyste użytkowanie grunt przynależny do w/wym. lokali.

nie obowiązuje

258

Uchwała  nr XLVIII/258/1994 w sprawie wykupu gruntu położonego w Swarzędzu przy ul. Przybylskiego.

Obowiązuje

259

Uchwała  nr XLVIII/259/1994 w sprawie wykupu gruntu położonego w Swarzędzu.

Obowiązuje

260

Uchwała  nr XLVIII/260/1994 w sprawie oddania w wieczyste użytkowanie gruntów położonych w mieście i w gminie Swarzędz i nieodpłatnego przekazania budynków położonych na nich.

Obowiązuje

261

Uchwała  nr XLVIII/261/1994 w sprawie sprzedaży nieruchomości jej wieczystemu użytkownikowi.

Obowiązuje

262

Uchwała  nr XLVIII/262/1994 w sprawie oddania w wieczyste użytkowanie nieruchomości położonej w Swarzędzu.

Obowiązuje

263

Uchwała  nr XLVIII/263/1994 w sprawie nieodpłatnego przekazania terenu pod budowę kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych.

Obowiązuje

264

Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Swarzędz – Zalasewo, rejon ul. Średzkiej “Zofiówka”.

Nie obowiązuje

265

Uchwała  nr XLVIII/265/1994 w sprawie nadania nazwy ulicy w Bogucinie gm. Swarzędz – ul. Księdza Stefana Janke.

Obowiązuje

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Hanna Mełeń
Aldona Rębacz

Magdalena Myśków

Data wytworzenia

Data umieszczenia

29.10.2010 r.

02.11.2010 r.


Data ostatniej modyfikacji strony: 11-03-2016