Biuletyn Informacji Publicznej Swarzędz.pl

Oficjalna strona Miasta i Gminy Swarzędz

Biuletyn Informacji Publicznej
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony

Rejestr uchwał Rady Miejskiej V kadencja 2006 - 2010

Sesja Nr z dnia

Nr uchwały

Tytuł Uchwały

Opublikowana

Uwagi

Sesja Nr I 27.11.2006r.

Brak uchwał

Sesja Nr II 01.12.2006r.

1

Uchwała w sprawie wygaśnięcia mandatu radnej Bożeny Szydłowskie

nie obowiązuje

Sesja Nr III 13.12.2006r.

2

Uchwała w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Swarzędzu.

nie obowiązuje

3

Uchwała w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Swarzędzu.

nie obowiązuje

4

Uchwała w sprawie powołania składów osobowych Komisji Rewizyjnej i stałych Komisji Rady Miejskiej w Swarzędzu.

nie obowiązuje

5

Podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia na miejsce radnej Bożeny Szydłowskiej po wygaśnięciu jej mandatu kandydata z listy Komitetu Wyborczego Wyborców Bożeny Szydłowskiej, który w wyborach w okręgu wyborczym Nr IV uzyskał kolejno największą liczbę głosów.

nie obowiązuje

6

Uchwała w sprawie odwołania Sekretarza Gminy.

nie obowiązuje

7

Uchwała w sprawie powołania Sekretarza Gminy.

nie obowiązuje

8

Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz, Pani Bożeny Szydłowskiej.

nie obowiązuje

9

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2006 rok.

nie obowiązuje

10

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 16, poz. 408 12.02.2007r.

nie obowiązuje

11

Uchwałę w sprawie zmiany zestawienia przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2006 rok.

nie obowiązuje

12

Uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 218, poz. 5567 29.12.2006r.

nie obowiązuje

Sesja Nr IV 28.12.2006r.

13

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2006 rok.

nie obowiązuje

14

Uchwała w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2006, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

nie obowiązuje

15

Uchwała w sprawie ustalenia diet i zwrotów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej w Swarzędzu oraz sołtysów Gminy Swarzędz.

nie obowiązuje

16

Uchwała w sprawie wystąpienia do pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych o przeprowadzeniu postępowania sprawdzającego.

nie obowiązuje

17

Uchwała w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Swarzędz z organizacjami pozarządowymi.

nie obowiązuje

18

Uchwała w sprawie zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 66, poz. 1725 08.05.2007r.

nie obowiązuje

19

Uchwała nr IV/19/2006 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Swarzędzu w rejonie ul. Grudzińskiego działki nr geod. 9/7, 75, 76/27, 76/28, 76/50 oraz część działek 3, 73, 74 i 76/51.

obowiązuje

20

Uchwała w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej z drodze inkasa na rok 2007, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 13, poz. 338 06.02.2007r.

nie obowiązuje

Sesja Nr V 14.02.2007r.

21

Uchwała nr V/21/2007 w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

nie obowiązuje

22

Uchwała w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Swarzędz.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 31, poz. 811, 08.03.2007r.

nie obowiązuje

23

Uchwała  sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz ustalenia wartości jednego punktu dla potrzeb sporządzenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy w zakresie oświaty.

nie obowiązuje

24

Uchwała nr V/24/2007 w sprawie wystąpienia o zmianę rodzaju miejscowości i ustanowienia nazwy miejscowości.

obowiązuje

25

Uchwaław sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz, obejmującego działki położone w Rabowicach przy ul. Olszynowej i oznaczone numerami geodezyjnymi 7/1 i 7/2.

Rozstrzyg. Nadzorcze NK.I-5.0911-74/07

nie obowiązuje

26

Uchwała w sprawie opinii o lokalizacji salonu gier na automatach.

nie obowiązuje

Sesja Nr VI 19.03.2007r.

Sesja Uroczysta z okazji Patrona Miasta i Gminy Swarzędz Św. Józefa / brak uchwał /

Sesja Nr VII 21.03.2007r.

27

Uchwała nr VII/27/2007 w sprawie przyjęcia od Powiatu Poznańskiego zadań zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Swarzędz.

obowiązuje

28

Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Swarzędz na 2007 rok

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 117, poz. 2717 06.08.2007r.

nie obowiązuje

29

Uchwała w sprawie zatwierdzenie zestawienia przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2007 rok.

nie obowiązuje

30

Uchwała w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy Swarzędz i Sekretarza Gminy Swarzędz o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego

nie obowiązuje

31

Uchwała w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej w celu nabycia przez Gminę Swarzędz mienia Skarbu Państwa

nie obowiązuje

Sesja Nr VIII 25.04.2007r.

32

Uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium.

nie obowiązuje

33

Uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na budowę ciągu pieszorowerowego przy ul. Swarzędzkiej Gruszczyn – Kobylnica.

nie obowiązuje

34

Uchwałę w sprawie zaskarżania rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Wielkopolskiego dotyczącego uchwały Rady Miejskiej w Swarzędzu Nr V/25/2007 z dnia 14.02.2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz, obejmującego działki położone w Rabowicach przy ul. Olszynowej i oznaczone nr geodezyjnymi 7/1 i 7/2.

nie obowiązuje

Sesja Nr IX 30.05.2007r.

35

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2007 rok.

nie obowiązuje

36

Uchwała w sprawie przeznaczenia części umorzonych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

nie obowiązuje

37

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr LVIII/421/2006 z dnia 31 maja 2006r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla potrzeb sporządzania miesięcznych stawek wynagradzania pracowników zatrudnionych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu ul. Strzelecka 2.

nie obowiązuje

38

Uchwała w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz ustalenia wartości jednego punktu dla potrzeb sporządzenia tabeli miesięcznych stawek wynagradzania pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Swarzędzu.

nie obowiązuje

39

Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2007 – 2010.

nie obowiązuje

40

Uchwała nr IX/40/2007 w sprawie treści § 4 i § 6 Uchwały nr LIV/398/2006 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe środkami swarzędzkiej komunikacji autobusowej, opłat dodatkowych, określenia uprawnień do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami transportu zbiorowego a także podziału linii na strefy.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 112, poz. 2628 25.07.2007r.

obowiązuje tekst jednolity podjęty uchwała nr LII/460/2013 z dn.30.12.2013r.

41

Uchwała w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej do wykonania czynności związanych z podróżami służbowymi Przewodniczącego Rady Miejskiej w Swarzędzu.

nie obowiązuje, traci moc uchwałą nr XII/76/2011 z dn.24.05.2011r.

Sesja Nr X 27.06.2007r.

42

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2007 rok.

nie obowiązuje

43

Uchwała w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.

nie obowiązuje

44

Uchwała nr X/44/2007 w sprawie ustalenia diet radnych Rady Miejskiej w Swarzędzu i sołtysów Gminy Swarzędz oraz należności z tytuły zwrotu kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych przysługujących radnym Rady Miejskiej w Swarzędzu.

obowiązuje

Sesja Nr XI 04.07.2007r.

45

Uchwała w sprawie ustanowienia stypendiów i nagród sportowych Miasta i Gminy Swarzędz

Rozstrzyg. Nadzorcze NK.I-8.0911-169/07

nie obowiązuje

46

Uchwała w sprawie przyjęcia Programu „Animator kultury i sportu dzieci i młodzieży”.

nie obowiązuje

47

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Poznań z przeznaczeniem na budowę Pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej w Poznaniu.

nie obowiązuje

48

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2007 rok.

nie obowiązuje

49

Uchwała nr XI/49/2007 w sprawie nabycia gruntu położonego w Swarzędzu przy ul. Strzeleckiej

obowiązuje

Sesja Nr XII 28.08.2007r.

50

Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w roku 2007.

nie obowiązuje

51

Uchwała w sprawie współfinansowania zadań Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu dla budowy ciągu pieszo- rowerowego przy ul. Poznańskiej w Kobylnicy (odcinek od ul. Swarzędzkiej do ul. Szkolnej).

nie obowiązuje

52

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2007 rok.

nie obowiązuje

53

Uchwała w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

nie obowiązuje

54

Uchwała nr XII/54/2007 w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 148, poz. 3242 16.10.2007r.

nie obowiązuje, traci moc uchwałą nr XXIV/211/2012 z dn.27.03.2012r.

55

Uchwała w sprawie ustanowienia stypendiów i nagród sportowych Miasta i Gminy Swarzędz.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 148, poz. 3243 16.10.2007r.

nie obowiązuje

56

Uchwała nr XII/56/2007 w sprawie wyrażenia zgody Cechowi Stolarzy Swarzędzkich na używanie jako elementu znaku towarowego nazwy miasta SWARZĘDZ.

obowiązuje

57

Uchwała nr XII/57/2007 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Swarzędzu.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 148, poz.3244 16.10.2007r.

obowiązuje

58

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwalonego uchwałą Nr XXXIV/402/2001 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 maja 2001 r. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Jasin, dla działek położonych przy ul. Rabowickiej, oznaczonych numerami geodezyjnymi nr 299/1, 299/2, 298, 301/3, 303/18, 303/19, 304/1, 304/2 – powierzchnia zmiany – 31,49 ha

nie obowiązuje

59

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwalonego uchwałą Nr XXXVII/267/2001 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 8 lipca 1997 r. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzędza obejmującej działkę oznaczoną nr geodezyjnym 3129/17 położoną w Swarzędzu przy ul. Granicznej

nie obowiązuje

Sesja Nr XIII 25.09.2007r.

60

Uchwała w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Poznaniu i do Sądu Okręgowego w Poznaniu.

nie obowiązuje

61

Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu na realizację zadań inwestycyjnych Miasta i Gminy Swarzędz w roku 2007.

nie obowiązuje

62

Uchwała nr XIII/62/2007 w sprawie projektu inwestycyjnego „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic” planowanego do dofinansowania z Funduszu Spójności

obowiązuje

63

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2007 rok.

nie obowiązuje

64

Uchwała nr XIII/64/2007 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań wekslowych z przeznaczeniem na zabezpieczenie spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie wykonania projektu budowlanego – dokumentacji projektowej dla inwestycji realizowanej przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” w ramach projektu nr 2004/PL/16/C/PE/030 pn. „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic” zgłoszonego do dofinansowania z Funduszu Spójności.

obowiązuje

65

Uchwała w sprawie zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 168, poz.3660 z dnia 23.11.2007 r.

nie obowiązuje

66

Uchwała w sprawie wprowadzenia zasad ustalenia odpłatności za korzystanie z przedszkoli publicznych znajdujących się na terenie Gminy Swarzędz.

nie obowiązuje, traci moc uchwałą nr XII/63/2011 z dn.24.05.2011r.

67

Uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych lub przeznaczonych na cel mieszkaniowy oraz nieruchomości rolnych, stanowiących własność Gminy Swarzędz.

nie obowiązuje

68

Uchwała nr XIII/68/2007 w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/240/2004 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 września 2004r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 159, poz.3450 z dnia 9.11.2007r.

obowiązuje

69

Uchwała nr XIII/69/2007 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Garby, ul. Zakole, Źródlana, Zdrojowa.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 159, poz.3451 z 9.11.2007r.

obowiązuje

70

Uchwała nr XIII/70/2007 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gruszczyna, ul. Torfowa.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 159, poz.3452 z 9.11.2007r.

obowiązuje

71

Uchwała nr XIII/71/2007 w sprawie nadania nazw ulic na terenie wsi Jasin, ul. Laurowa, Lubczykowa, Bazyliowa, Tymiankowa.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 159, poz. 3453 9.11.2007r.

obowiązuje

72

Uchwała nr XIII/72/2007 w sprawie nadania nazwy osiedlu położonemu na terenie wsi Zalasewo, Os. Wiktoriańskie. 

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 159, poz.3454 9.11.2007r.

obowiązuje

73

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone w Swarzędzu w rejonie ulic Augusta Cieszkowskiego, Zygmunta Grudzińskiego, Zamkowej, Św. Marcina oraz Strzeleckiej (w tym osiedli: Kościuszkowców, Czwartaków, Dąbrowszczaków i Zygmunta III Wazy.

nie obowiązuje

74

Uchwała nr XIII/74/2007 w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

obowiązuje

Sesja Nr XIV 30.10.2007r.

75

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na rok 2008.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 184, poz.4097 z dnia 6.12.2007 r.

nie obowiązuje

76

Uchwała w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 196, poz. 4387 14.12.2007r.

nie obowiązuje

77

Uchwała w sprawie opłaty od posiadania psów.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 184, poz.4098 6.12.2007r.

nie obowiązuje od 1 stycznia 2018 r. - uchylona uchwała nr XLIII/407/2017 z dnia 24.10.2017r.

78

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2007 rok.

nie obowiązuje

79

Uchwała nr XIV/79/2007 w sprawie zmiany uchwały nr IX/40/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 maja 2007r. w sprawie ustalenia cen i opłat oraz zasad korzystania ze środków swarzędzkiej komunikacji autobusowej.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 179, poz. 3956 z dnia 5.12.2007 r. tekst jednolity podjęty uchwała nr LII/460/2013 z dn.30.12.2013r.

obowiązuje

80

Uchwała nr XIV/80/2007 w sprawie wyrażenia woli zawarcia przez Gminę Swarzędz porozumienia z Miastem Poznań w zakresie realizacji zadania dotyczącego przewozu osób na trasie Poznań – Swarzędz - Zalasewo.

obowiązuje

81

Uchwała nr XIV/81/2007 w sprawie rozpatrzenia protestu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki położone w Swarzędzu w rejonie ul. Morelowej i Działkowej oznaczonych nr geod. 1487 i 1583 wniesionego przez mieszkańców ulic Działkowej i Morelowej podpisanego przez Radnego Rady Miejskiej Grzegorza Taterkę.

obowiązuje

82

Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wprowadzenia zasad ustalenia odpłatności za korzystanie z przedszkoli publicznych znajdujących się na terenie Gminy Swarzędz

nie obowiązuje, traci moc uchwałą nr XII/63/2011 z dn.24.05.2011r.

83

Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w roku 2007

nie obowiązuje

84

Uchwała nr XIV/84/2007 w sprawie wyrażenia woli nabycia nieruchomości zabudowanej położonej w Swarzędzu na osiedlu Dąbrowszczaków 8/12

obowiązuje

85

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie części obiektu Spółdzielczego Centrum Kultury znajdującego się na Os. Kościuszkowców 13 w zamian za zadłużenie Spółdzielni Mieszkaniowej na rzecz Gminy Swarzędz

nie obowiązuje

Sesja Nr XV 14.11.2007r.

86

Uchwała w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.

nie obowiązuje

Sesja Nr XVI 07.12.2007r.

87

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2007 rok.

nie obowiązuje

Sesja Nr XVII 10.12.2007r.

88

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/61/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25 września 2007r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na realizację zadań inwestycyjnych Miasta i Gminy Swarzędz w roku 2007.

nie obowiązuje

89

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2007 rok.

nie obowiązuje

90

Uchwała nr XVII/90/2007 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 25, poz. 518 03.03.2008r.

nie  obowiązuje traci moc Uchwałą nr XXXVIII/345/2013 z dn.26.02.2013r.

91

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 5, poz. 106 04.02.2008r.

nie obowiązuje

92

Uchwała nr XVII/92/2007 w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych lub przeznaczonych na cel mieszkaniowy oraz nieruchomości rolnych, stanowiących własność Gminy Swarzędz.

nie obowiązuje

93

Uchwała nr XVII/93/2007 w sprawie : nadania nazwy ulicy na terenie Gortatowa, ul. Kosiarzy, Bartników.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 5, poz. 107 04.02.2008r.

uchylona uchwała nr VI/50/2015

94

Uchwała w sprawie zawiadomienia Skarbnika Gminy Macieja Narłowskiego o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.

nie obowiązuje

95

Uchwała w sprawie zawiadomienia Sekretarza gminy Marka Baumgarta o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.

nie obowiązuje

96

Uchwała nr XVII/96/2007 w sprawie wyrażenia woli zawarcia przez Gminę Swarzędz porozumienia z Miastem Poznań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

obowiązuje

Sesja Nr XVIII 27.12.2007r.

97

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań wekslowych z przeznaczeniem na zabezpieczenie spłaty pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie wykonania projektu budowlanego – dokumentacji projektowej dla inwestycji realizowanej przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” w ramach projektu nr 2004/PL/16/C/PE/030 pn. „Kanalizacja obszaru parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic” zgłoszonego do dofinansowania z Funduszu Spójności.

nie obowiązuje

98

Uchwała w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków zamieszczonych w budżecie miasta i gminy Swarzędz na rok 2007, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

nie obowiązuje

99

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2007 rok.

nie obowiązuje

100

Uchwała w sprawie w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Swarzędz z organizacjami pozarządowymi.

nie obowiązuje

101

Uchwała nr XVIII/101/2007 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki położone w Swarzędzu w rejonie ulic Morelowej i Działkowej, oznaczone numerami geodezyjnymi 1487 i 1583.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 51, poz. 1066 08.04.2008r.

obowiązuje

102

Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2008 rok.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 92, poz.1745 16.06.2008 r.

nie obowiązuje

103

Uchwała w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2008 rok.

nie obowiązuje

Sesja Nr XIX 22.01.2008r.

104

Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

nie obowiązuje

105

Uchwała nr XVIII/105/2007 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/57/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 sierpnia 2007 r.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 34, poz.704 17.03.2008r.

obowiązuje

Sesja Nr XX 26.02.2008r.

106

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso dla inkasentów z tytułu poboru podatków stanowiących dochody gminy.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 50, poz. 1053 04.04.2008r.

nie obowiązuje

traci moc uchwałą nr XII/59/2011 z dn.24.05.2011r.

107

Uchwała nr XX/107/2008 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Gruszczyn, ul. Stanisława Wyspiańskiego.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 50, poz. 1054 04.04.2008r.

obowiązuje

108

Uchwała nr XX/108/2008 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Paczkowo, ul. Śnieżna.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 50, poz. 1055 04.04.2008r.

obowiązuje

109

Uchwała nr XX/109/2008 w sprawie nadania odznaczenia „Zasłużony dla Miasta i Gminy Swarzędz”. - Florian Fiedler.

obowiązuje

110

Uchwała nr XX/110/2008 w sprawie nadania odznaczenia „Zasłużony dla Miasta i Gminy Swarzędz” - Chór Akord.

obowiązuje

Sesja Nr XXI 19.03.2008r.

---

Sesja Uroczysta z okazji Patrona Miasta i Gminy Swarzędz Św. Józefa / brak uchwał /

Sesja Nr XXII 28.03.2008r.

111

Uchwała w sprawie wygaśnięcia mandatu radnej Anny Tomickiej.

nie obowiązuje

112

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy na rok 2008.

nie obowiązuje

113

Uchwała w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz ustalania wartości jednego punktu dla potrzeb sporządzenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy w zakresie oświaty.

nie obowiązuje

114

Uchwała w sprawie ustalenia na rok 2008 regulaminu dodatków do wynagrodzeń dla nauczycieli szkół, placówek i jednostek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Swarzędz.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 95, poz. 1794 19.06.2008r.

nie obowiązuje

115

Uchwała w sprawie utworzenia celowego związku gmin pod nazwą Związek Międzygminny ” Schronisko dla zwierząt – SCHRONISKO”.

nie obowiązuje

116

Uchwała w sprawie przyjęcia statutu Związku Międzygminnego „Schronisko dla zwierząt – SCHRONISKO”.

nie obowiązuje

117

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/131/2003 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie powierzenia Gminie Kostrzyn zadania publicznego polegającego na budowie i eksploatacji międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Skałowie.

nie obowiązuje

Sesja Nr XXIII 22.04.2008r.

118

Uchwała w sprawie wstąpienia na miejsce radnej Anny Tomickiej po wygaśnięciu jej mandatu, kandydata z listy Komitetu Wyborczego Wyborców Anny Tomickiej, który w wyborach w okręgu wyborczym nr 1 uzyskał kolejno największą liczbę głosów.

nie obowiązuje

119

Uchwała w sprawie odwołania Sekretarza Gminy Swarzędz.

nie obowiązuje

120

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium.

nie obowiązuje

121

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na rok 2008.

nie obowiązuje

122

Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz Pani Anny Tomickiej.

nie obowiązuje

123

Uchwała nr XXIII/123/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań wekslowych z przeznaczeniem na zabezpieczenie spłaty kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego za środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych na sfinansowanie wykonania projektu budowlanego – dokumentacji projektowej dla inwestycji realizowanej przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” w ramach projektu nr 2004/PL/16/C/PE/030 pn. „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic” zgłoszonego do dofinansowania z Funduszu spójności.

obowiązuje

124

Uchwała w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego I kategorii zaszeregowania oraz ustalenia wartości jednego punktu dla potrzeb sporządzania tabeli miesięcznych stawek wynagradzania pracowników zatrudnionych z Pływalni „Wodny Raj” w Swarzędzu.

nie obowiązuje

125

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr IX/37/2007 z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zw I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla potrzeb sporządzania miesięcznych stawek wynagradzania pracowników zatrudnionych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu, ul. Strzelecka 2.

nie obowiązuje

126

Uchwała w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz ustalenia ści jednego punktu dla potrzeb sporządzenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników zatrudnionych Ośrodku Pomocy Społecznej w Swarzędzu.

nie obowiązuje

127

Uchwała nr XXIII/127/2008 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/376/98 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 18 czerwca 1998 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej w Swarzędzu.

obowiązuje

128

Uchwała nr XXIII/128/2008 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości wchodzących w skład zasobu Gminy Swarzędz.

obowiązuje

129

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz w zakresie obejmującym działki położone w Garbach, przy ul. Łozinowej, po podziale oznaczone nr geod. 133/3, 133/4, 133/5 – przed podziałem nr geod. 133 (pow. opracowania ca 0,6400 ha) – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

nie obowiązuje

Sesja Nr XXIV 03.06.2008r.

130

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na rok 2008.

nie obowiązuje

131

Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz Pani Anny Tomickiej.

nie obowiązuje

132

Uchwała w sprawie powołania Sekretarza Gminy Swarzędz.

nie obowiązuje

133

Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Swarzędz na II półrocze 2008.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 125, poz. 2289 05.08.2008r.

nie obowiązuje

134

Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia na rok 2008 regulaminu dodatków do wynagrodzeń dla nauczycieli szkół, placówek i jednostek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Swarzędz.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 119, poz. 2177 28.07.2008r.

nie obowiązuje

135

Uchwała nr XXIV/135/2008 w sprawie utworzenia celowego związku gmin pod nazwą Związek Międzygminny „Schronisko dla zwierząt - SCHRONISKO” .

obowiązuje

136

Uchwała w sprawie przyjęcia statutu Związku Międzygminnego „Schronisko dla zwierząt – SCHRONISKO”.

nie obowiązuje

137

Uchwała w sprawie ustalenia zasad odpłatnego przejmowania urządzeń wodociągowych przez Gminę Swarzędz.

Rozstrzyg. Nadzorcze NK.I-8.0911-300/08

nie obowiązuje

138

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/248/2004 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 października 2004 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządca jest Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 119, poz. 2178 28.07.2008r.

nie obowiązuje

139

Uchwała nr XXIV/139/2008 w sprawie wydzierżawiania nieruchomości wchodzących w skład zasobu Gminy Swarzędz.

obowiązuje

140

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr III/5/2006 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 13 grudnia 2006 roku w sprawie powołania składów osobowych Komisji Rewizyjnej i stałych Komisji Rady Miejskiej w Swarzędzu.

nie obowiązuje

Sesja Nr XXV 24.06.2008r.

141

Uchwała nr XXV/141/2008 w sprawie zawarcia ugody o przeniesienie prawa własności nieruchomości gruntowej.

obowiązuje

142

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na rok 2008.

nie obowiązuje

143

Uchwała nr XXV/143/2008 w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/123/2008 Rady Miejskiej z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań wekslowych z przeznaczeniem na zabezpieczenie spłaty kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych na sfinansowanie wykonania projektu budowlanego – dokumentacji projektowej dla inwestycji realizowanej przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” w ramach projektu nr 2004/PL/16/C/PE/030 pn. „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic” zgłoszonego do dofinansowania z Funduszu Spójności.

obowiązuje

144

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XIV/85/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 października 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie części obiektu Spółdzielczego Centrum Kultury znajdującego się na Os. Kościuszkowców 13 w zamian za zadłużenie Spółdzielni Mieszkaniowej na rzecz Gminy Swarzędz.

nie obowiązuje

145

Uchwała nr XXV/145/2008 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Pływalnia Wodny Raj w Swarzędzu w celu przekształcenia w jednostkę budżetową pod nazwą Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji.

obowiązuje

146

Uchwała nr XXV/146/2008 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/21/94 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 24 października 1994 roku w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych” .

obowiązuje

147

Uchwała nr XXV/147/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bez przetargowym części nieruchomości zabudowanej położonej w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 25.

obowiązuje

148

Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany statutu Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”.

nie obowiązuje

Sesja Nr XXVI 10.07.2008r.

149

Uchwała w sprawie zmiany aktu założycielskiego Przedszkola nr 5 „Zielona Półnutka” w Swarzędzu.

nie obowiązuje

150

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na rok 2008.

nie obowiązuje

Sesja Nr XXVII 26.08.2008r.

151

Uchwała nr XXVII/151/2008 w sprawie współpracy Gminy Swarzędz z Gminą Fredersdorf – Vogelsdorf w Niemczech.

obowiązuje

152

Uchwała nr XXVII/152/2008 w sprawie nadania wyróżnienia „ Honorowe Obywatelstwo Miasta i Gminy Swarzędz”- Wolfgang Walther.

obowiązuje

153

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na rok 2008.

nie obowiązuje

154

Rozpatrzenie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w roku 2008.

nie obowiązuje

155

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XII/59/2007 z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzędza obejmującego działkę oznaczoną nr geodezyjnym 3129/17 położoną w Swarzędzu przy ul. Granicznej.

nie obowiązuje

156

Uchwała nr XXVII/156/2008 w sprawie zmiany uchwały nr LIV/398/2006 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe środkami swarzędzkiej komunikacji autobusowej, opłat dodatkowych, określenia uprawnień do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami transportu zbiorowego, a także podziału linii na strefy zmienionej uchwałą nr IX/40/2007 z dnia 30 maja 2007 roku oraz uchwałą nr XIV/79/2007 z dnia 30 października 2007 roku.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 173, poz. 2880 20.10.2008r. tekst jednolity podjęty uchwała nr LII/460/2013 z dn.30.12.2013r.

obowiązuje

157

Uchwała nr XXVII/157/2008 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Swarzędz dotyczących nadania nowej treści statutom jednostek pomocniczych Gminy Swarzędz.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 173, poz. 2881 20.10.2008r.

obowiązuje

158

Uchwała nr XXVII/158/2008 w sprawie zmiany uchwały nr XVII/93/2007 r. Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 10 grudnia2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gortatowa - ul. Żniwna.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 173, poz. 2882 20.10.2008r.

obowiązuje

159

Uchwała nr XXVII/159/2008 w sprawie nadania nazwy ulicom na terenie wsi Gortatowo- ul. Piękna, Swojska.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 173, poz.2883 20.10.2008r.

obowiązuje

160

Uchwała nr XXVII/160/2008 w sprawie nadania nazwy ulic na terenie wsi Janikowo - ul. Startowa.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 173, poz.2884 20.10.2008r.

obowiązuje

161

Uchwała nr XXVII/161/2008 w sprawie nadania nazwy ulicom na terenie wsi Kobylnica- ul. Spichlerzowa, Młyńska.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 173, poz. 2885 20.10.2008r.

obowiązuje

162

Uchwała  nr XXVII/162/2008 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Wierzenica - ul.Nad Stawami.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 173, poz. 2886 20.10.2008r.

obowiązuje

163

Uchwała w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego w Gminie Swarzędz. Uchylona uchwalą XXXV/216/09 z dn. 27.01.2009

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 173, poz .2887 20.10.2008r.

nie obowiązuje

Sesja Nr XXVIII 13.09.2008r.

Uroczysta sesja Rady Miejskiej – brak uchwał

Sesja Nr XXIX 30.09.2008r.

164

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy na rok 2008.

nie obowiązuje

165

Uchwała w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

nie obowiązuje

166

Uchwała w sprawie : zmiana Uchwały Nr XXVII/154/2008 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie : zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w roku 2008.

nie obowiązuje

167

Uchwała nr XXIX/167/2008 w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 197, poz. 3258 20.11.2008r.

nie obowiązuje traci moc uchwałą nr XVI/155/2015 z dn.24.11.2015r.

168

Uchwała nr XXIX/168/2008 w sprawie ustalenia regulaminów korzystania z obiektów Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 197, poz. 3259 20.11.2008r.

obowiązuje

169

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji.

nie obowiązuje,traci moc uchwałą nr V/20/2011 z dn. 11.01.2011r.

170

Uchwała nr XXIX/170/2008 w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/398/2006 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe środkami swarzędzkiej komunikacji autobusowej, opłat dodatkowych, określenia uprawnień do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami transportu zbiorowego, a także podziału linii na strefy.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 202, poz. 3301 25.11.2008r.

tekst jednolity podjęty uchwała nr LII/460/2013 z dn.30.12.2013r.

obowiązuje

171

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.

nie obowiązuje

172

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.

nie obowiązuje

Sesja Nr XXX 28.10.2008r.

173

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy na rok 2008.

nie obowiązuje

174

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na rok 2009.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 237, poz. 4085 17.12.2008r.

nie obowiązuje

175

Uchwała w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Swarzędz lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu do tego uprawnionego.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 237, poz. 4086 17.12.2008r.

nie obowiązuje

176

Uchwała nr XXX/176/2008 w sprawie określenia na 2009 rok liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie Miasta i Gminy Swarzędz.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 237, poz. 4087 17.12.2008r.

obowiązuje

177

Uchwała w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających pow. 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) i zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Swarzędz.

Rozstrzyg. Nadzorcze WN.I-5.0911-479/08

nie obowiązuje

178

Uchwała nr XXX/178/2008 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Swarzędz.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 237, poz. 4088 17.12.2008r.

 nie obowiązuje, traci moc uchwałą nr XVI/127/2011 z dn.27.09.2011r.

Sesja Nr XXXI 19.11.2008r.

179

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy na rok 2008.

nie obowiązuje

180

Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu budżetowego występującego w 2008 roku związanego z realizacją zadań inwestycyjnych.

nie obowiązuje

181

Uchwała w sprawie współfinansowania zadań na terenie Gminy Swarzędz dla budowy dróg lokalnych w Swarzędzu.

nie obowiązuje

182

Uchwała w sprawie w sprawie współfinansowania zadań na terenie Gminy Swarzędz dla budowy dróg lokalnych Swarzędz – Gruszczyn.

nie obowiązuje

183

Uchwała nr XXXI/183/2008 w sprawie zmiany statutu Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”.

obowiązuje

Sesja Nr XXXII 25.11.2008r.

184

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 251, poz. 4566 17.12.2008r.

nie obowiązuje

185

Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Swarzędz w roku 2009.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 251, poz. 4567 17.12.2008r.

nie obowiązuje

186

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Swarzędz, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Swarzędz.

nie obowiązuje

187

Uchwała nr XXXII/187/2008 w sprawie przedłużenia umowy najmu nieruchomości.

obowiązuje

188

Uchwała nr XXXII/188/2008 w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby inne niż jednostka samorządu terytorialnego.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 47, poz. 683 23.03.2009r.

nie obowiązuje

189

Uchwała w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Swarzędz z organizacjami pozarządowymi na rok 2009.

nie obowiązuje

190

Uchwała nr XXXII/190/2008 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz, obejmującego tereny położone w miejscowości Zalasewo po wschodniej i zachodniej stronie ulicy Kórnickiej (powierzchni opracowania: I część ca. 98 ha, II część ca. 121 ha, w sumie ca. 219 ha.)

obowiązuje

191

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XII/57/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej i nadania jej statutu.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 251, poz. 4568 17.12.2008r.

nie obowiązuje

192

Uchwała w sprawie zaciągnięcia zobowiązań wekslowych.

nie obowiązuje

193

Uchwała w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

nie obowiązuje

Sesja Nr XXXIII 09.12.2008r.

194

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy na 2008 rok.

nie obowiązuje

195

Uchwała nr XXXIII/195/2008 w sprawie ustalenia Regulaminów korzystania z Lodowiska w Swarzędzu.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 255, poz. 4673 29.12.2008r.

obowiązuje

196

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z Lodowiska w Swarzędzu.

nie obowiązuje, traci moc uchwałą nr V/20/2011 z dn.11.01.2011r.

197

Uchwała nr XXXIII/197/2008 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości oraz z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z budową urządzeń infrastruktury technicznej.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 255, poz. 4674 29.12.2008r.

obowiązuje

198

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.

nie obowiązuje

199

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.

nie obowiązuje

200

Uchwała w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na inwestycję realizowana w ramach programu „Moje Boisko Orlik-2012”.

nie obowiązuje

Sesja Nr XXXIV 30.12.2008r.

201

Uchwała w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków zamieszczonych w budżecie miasta i gminy Swarzędz na rok 2008, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

nie obowiązuje

202

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy na 2008 rok.

nie obowiązuje

203

Uchwała w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2009 rok.

nie obowiązuje

204

Uchwała w sprawie ustanowienia zabezpieczenia kredytu w formie weksla in blanco.

nie obowiązuje

205

Uchwała nr XXXIV/205/2008 w sprawie porozumienia międzygminnego z Gminą Kleszczewo w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

obowiązuje

206

Uchwała nr XXXIV/206/2008 w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 25, poz. 406 18.02.2009r.

obowiązuje

207

Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Swarzędz na 2009 rok

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 25, poz.407 18.02.2009r.

nie obowiązuje

Sesja Nr XXXV 27.01.2009r.

208

Uchwała w sprawie : zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy na rok 2009.

nie obowiązuje

209

Uchwała nr XXXV/209/2009 w sprawie :wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań wekslowych z przeznaczeniem na zabezpieczenie spłaty pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie wykonania projektu budowlanego – dokumentacji projektowej dla inwestycji realizowanej przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” w ramach projektu nr 2004/PL/16/C/PE/030 pn. „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic” zgłoszonego do dofinansowania z Funduszu Spójności.

obowiązuje

210

Uchwała nr XXXV/210/2009 w sprawie utworzenia związku międzygminnego pod nazwą „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”.

obowiązuje

211

Uchwała nr XXXV/211/2009 w sprawie przyjęcia statutu związku międzygminnego pod nazwą „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”.

obowiązuje

212

Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok.

nie obowiązuje

213

Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Filii Szkoły Podstawowej nr 5 w Zalasewie.

nie obowiązuje

214

Uchwała nr XXXV/214/2009 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz, w zakresie obejmującym teren w rejonie ul. Siewnej dz. nr geod. 55/44 położona w Zalasewie.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 52, poz. 735 25.03.2009r.

obowiązuje

215

Uchwała w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego Poznań- Wilda w Poznaniu na uchwałę Nr LXIII/462/2006 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25 października 2006 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu wraz z odpowiedzią na skargę.

nie obowiązuje

216

Uchwała w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego w Gminie Swarzędz.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 52, poz.736 25.03.2009r.

nie obowiązuje

sesja Nr XXXVI 10.03.2009r.

217

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy na rok 2009

nie obowiązuje

218

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/125/2008 z dnia 22 kwietnia 2008r w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla potrzeb sporządzania miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu, ul. Strzelecka 2.

nie obowiązuje

219

Uchwała w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego I kategorii zaszeregowania oraz ustalenia wartości jednego punktu dla potrzeb sporządzania tabeli miesięcznych stawek wynagradzania pracowników zatrudnionych w Swarzędzkim Centrum Sportu i Rekreacji.

nie obowiązuje

220

Uchwała w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz ustalania wartości jednego punktu dla potrzeb sporządzenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy w zakresie oświaty.

nie obowiązuje

221

Uchwała w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego I kategorii zaszeregowania oraz ustalenia wartości jednego punktu dla potrzeb sporządzenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Swarzędzu.

nie obowiązuje

222

Uchwała w sprawie ustalenia na rok 2009 regulaminu dodatków do wynagrodzeń dla nauczycieli szkół, placówek i jednostek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Swarzędz. Rozstrzygn. nadzorcze nr WN.I-5.0611-120/09 17.04.2009 nieważność § 6 ust. 4,5,6

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 100, poz. 1525 18.05.2009 r.

nie obowiązuje

223

Uchwała nr XXXVI/223/2009 w sprawie zmiany Uchwały nr LIV/398/2006 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe środkami swarzędzkiej komunikacji autobusowej, opłat dodatkowych, określenia uprawnień do korzystania z bezpłatnych i ulgowych, przejazdów środkami transportu zbiorowego, a także podziału linii na strefy

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 100, poz. 1526 18.05.2009r. tekst jednolity podjęty uchwała nr LII/460/2013 z dn.30.12.2013r.

obowiązuje

224

Uchwała nr XXXVI/224/2009 w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) i zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Swarzędz.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 100, poz. 1527 18.05.2009r.

obowiązuje

225

Uchwała nr XXXVI/225/2009 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Gruszczyn - ul. Szronowa.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 100, poz. 1528 18.05.2009r.

obowiązuje

226

Uchwała nr XXXVI/226/2009 w sprawie nadania nazwy ulic na terenie wsi Katarzynki- ul. Zacisze.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 100, poz. 1529 18.05.2009r.

obowiązuje

227

Uchwała nr XXXVI/227/2009 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Kobylnica - ul. Makowa.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 100, poz. 1530 18.05.2009r.

obowiązuje

228

Uchwała nr XXXVI/228/2009 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Łowęcin - ul. Przyjazna.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 100, poz. 1531 18.05.2009r.

obowiązuje

229

Uchwała nr XXXVI/229/2009 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Paczkowo - ul. Braterska.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 100, poz. 1532 18.05.2009r.

obowiązuje

230

Uchwała nr XXXVI/230/2009 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr XXVIII/213/2004 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 czerwca 2004r, w zakresie obejmującym działki położone w Gortatowie i oznaczone nr geod. 143/34, 143/35, 143/36 ( teren objęty zmianą o pow. ca. 0,58 ha.).

obowiązuje

231

Uchwała nr XXXVI/231/2009 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie obejmującym działkę położoną w Gruszczynie oznaczoną nr geod. 234/1 (teren objęty zmianą o pow. ca. 4,07 ha.).

obowiązuje

232

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie obejmującym działki położone w Gruszczynie oznaczone nr geod. 285/1,285/2, 286 (teren objęty zmianą o pow. ca. 8,86 ha.).

nie obowiązuje

233

Uchwała nr XXXVI/233/2009 w sprawie nadania odznaczenia „Zasłużony dla Miasta i Gminy Swarzędz” - Barbara Antoniewicz.

obowiązuje

234

Uchwała nr XXXVI/234/2009 w sprawie nadania odznaczenia „Zasłużony dla Miasta i Gminy Swarzędz”- Henryk Brodziszewski.

obowiązuje

235

Uchwała nr XXXVI/235/2009 w sprawie nadania odznaczenia „Zasłużony dla Miasta i Gminy Swarzędz”- Tadeusz Krug.

obowiązuje

236

Uchwała w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej w celu nabycia przez Gminę Swarzędz mienia Skarbu Państwa.

traci moc uchwałą nr XIV/140/2015 z dnia 29.09.2015r.

Sesja Nr XXXVII 19.03.2009r.

Uroczysta sesja z okazji święta patrona miasta Św.Józefa- brak uchwał

Sesja Nr XXXVIII 31.03.2009r.

237

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy na rok 2009.

nie obowiązuje

238

Uchwała nr  XXXVIII/238/2009 w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Swarzędz, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Swarzędz.

nie obowiązuje

239

Uchwała nr XXXVIII/239/2009 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Zalasewo - ul. Deszczowa.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 104, poz. 1677 22.05.2009r.

obowiązuje

240

Uchwała nr XXXVIII/240/2009 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Gruszczyn - ul. Adama Asnyka.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 104, poz. 1678 22.05.2009r.

obowiązuje

241

Uchwała nr XXXVIII/241/2009  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „DOLINA MICHAŁÓWKI” w Garbach (pow. ca. 102,5 ha).

obowiązuje

Sesja Nr XXXIX 28.04.2009r.

242

Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2008 rok.

nie obowiązuje

243

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy na rok 2009.

nie obowiązuje

Sesja Nr XL 6.05.2009r.

244

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy na rok 2009.

nie obowiązuje

245

Uchwała nr XL/245/2009 w sprawie uchwalenia Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego na terenie Gminy Swarzędz na lata 2009-2014.

obowiązuje

Sesja Nr XLI 26.05.2009r.

246

Uchwała nr XLI/246/2009 w sprawie udzielenia Miastu Poznań pomocy finansowej w formie dotacji celowej na przeprowadzenie w latach 2009-2011 badań dotyczących funkcjonowania i kierunków rozwoju poznańskiego obszaru metropolitalnego.

obowiązuje

247

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy na rok 2009.

nie obowiązuje

248

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wypożyczalni sprzętu sportowego Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji.

nie obowiązuje,

traci moc uchwałą nr V/20/2011 z dn.11.01.2011r.

249

Uchwała nr XLI/249/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym z Publiczną Biblioteką Pedagogiczną w Poznaniu.

obowiązuje

250

Uchwała nr XLI/250/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym z Biblioteką Publiczną w Swarzędzu.

obowiązuje

251

Uchwała nr XLI/251/2009 w sprawie przyjęcia statutu Związku Międzygminnego „Schronisko dla zwierząt – SCHRONISKO”.

obowiązuje

252

Uchwała nr XLI/252/2009 w sprawie porozumienia międzygminnego z Gminą Kostrzyn w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

obowiązuje

253

Uchwała nr XLI/253/2009 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/168/2008 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 września 2008 roku w sprawie ustalenia regulaminów korzystania z obiektów Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji.

DZ.U.Woj.Wlkp. Nr 136, poz. 2265 10.07.2009r.

obowiązuje

254

Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Swarzędz.

DZ.U.Woj.Wlkp. Nr 136, poz. 2266 10.07.2009r.

nie obowiązuje

255

Uchwała nr XLI/255/2009 w sprawie zmiany nazwy części ulicy Tysiąclecia na terenie miasta Swarzędza- na ul. Bronisława Geremka.

DZ.U.Woj.Wlkp. Nr 137, poz. 2288 15.07.2009r.

obowiązuje

Sesja Nr XLII 8.06.2009r.

256

Uchwała w sprawie pomocy finansowej dla Miasta Poznania.

nie obowiązuje

257

Uchwała w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Kamień Pomorski.

nie obowiązuje

258

Uchwała nr XLII/258/2009 w sprawie opinii listy proponowanych obszarów Natura 2000, w części dotyczącej Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk „Dolina Cybiny”, położonego na terenie Gminy Swarzędz.

obowiązuje

Sesja Nr XLIII 30.06.2009r.

259

Uchwała w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego

nie obowiązuje

260

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy na rok 2009

nie obowiazuje

261

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim „Maciuś” w Swarzędzu

nie obowiązuje

262

Uchwała nr XLIII/262/2009 w sprawie likwidacji Filii Szkoły Podstawowej nr 5 w Zalasewie Rozstrzygn. nadzorcze nr WN.I-2.0911-285/09 31.07.2009 nieważność § 4 /nie podlega publikacji/

obowiązuje

263

Uchwała nr XLIII/263/2009 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcie statutu związku międzygminnego pod nazwą „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

obowiązuje

264

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie obejmującym działki położone w Swarzędzu przy ul. Armii Poznań (pow. ca. 1,72 ha)

nie obowiązuje

265

Uchwała XLIII/265/2009 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie obejmującym działki położone w Gruszczynie nr geod. 284, 285/1, 285/2, 286 (pow. ca. 13,21 ha)

obowiązuje

266

Uchwała nr XLIII/266/2009 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki położone w Janikowie w rejonie ulicy Ogrodniczej (teren o pow. ca. 22,77 ha)

obowiązuje

267

Uchwała nr XLIII/267/2009 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obręb Rabowice (pow. ca. 380,8 ha)

obowiązuje

268

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010r.

nie obowiązuje

269

Uchwała nr XLIII/269/2009 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu wraz z budynkiem.

obowiązuje

Sesja Nr XLIV 28.07.2009r.

270

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy na 2009 rok.

nie obowiązuje

271

Uchwała nr XLIV/271/2009 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa wraz z prawem własności budynków i budowli znajdujących się na terenie nieruchomości położonej w Swarzędzu przy ul. Sienkiewicza 19.

obowiązuje

Sesja Nr XLV 25.08.2009r.

272

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy na rok 2009.

nie obowiązuje

273

Uchwała nr XLV/273/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości.

obowiązuje

274

Uchwała nr XLV/274/2009 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone w Swarzędzu w rejonie ulic Augusta Cieszkowskiego, Zygmunta Grudzińskiego, Zamkowej, Św. Marcina oraz Strzeleckiej w tym osiedli: Kościu7szkowców, Czwartaków, Dąbrowszczaków i Zygmunta II Wazy.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 219, poz. 3771 10.12.2009r.

obowiązuje

275

Uchwała nr XLV/275/2009 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Karłowice (pow. ca. 482 ha).

obowiązuje

276

Uchwała nr XLV/276/2009 w sprawie zmian w statucie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Swarzędzu.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 187, poz. 3182 04.11.2009r.

obowiązuje

Sesja Nr XLVI 21.09.2009r.

277

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy na rok 2009.

nie obowiązuje

Sesja Nr XLVII 29.09.2009r.

278

Uchwała w sprawie współfinansowania zadania Powiatu Poznańskiego na „Remont drogi powiatowej nr 2407P na odcinku ul. Swarzędzkiej i ul. Cieszkowskiego w m. Gruszczyn i m. Swarzędz”.

nie obowiązuje

279

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy na rok 2009.

nie obowiązuje

280

Uchwała nr XLVII/280/2009 w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu budżetowego występującego w 2009 roku związanego z realizacją zadań inwestycyjnych.

obowiązuje

281

Uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii rozwoju społeczno- gospodarczego gminy Swarzędz 2011-2020”.

nie obowiązuje

282

Uchwała nr XLVII/282/2009 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Garby -  Fiołkowa.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 219, poz. 3772 10.12.2009r.

obowiązuje

283

Uchwała nr XLVII/283/2009 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Gortatowo -ul.Bajkowa.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 219, poz. 3773 10.12.2009r.

obowiązuje

284

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz

nie obowiązuje

Sesja Nr XLVIII 27.10.2009r.

285

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy na rok 2009.

nie obowiązuje

286

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2010.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 232, poz. 4205 31.12.2009r.

nie obowiązuje

287

Uchwała nr XLVIII/287/2009  w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 232, poz. 4206 31.12.2009r.

obowiązuje

288

Uchwała nr XLVIII/288/2009 w sprawie uchylenia uchwał Rady Miejskiej w Swarzędzu w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie części obiektu Spółdzielczego Centrum Kultury znajdującego się na Os. Kościuszkowców 13 w zamian za zadłużenie Spółdzielni Mieszkaniowej na rzecz Gminy Swarzędz.

obowiązuje

289

Uchwała nr XLVIII/289/2009 w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 232, poz. 4207 31.12.2009r.

obowiązuje - tekst jednolity uchwała nr XVIII/189/2016 z dn. 26.01.2016r.

290

Uchwała w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień w dziedzinie kultury fizycznej.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 232, poz. 4208 31.12.2009r.

nie obowiązuje, traci moc uchwałą nr IV/15/2010 z dn.29.12.2010r.

291

Uchwała nr XLVIII/291/2009 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Jasin - ul. Ziołowa.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 232, poz. 4209 31.12.2009r.

uchylona uchwałą nr XLVI/462/2018 z dn. 23.01.2018r.

292

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz, obejmującego tereny w rejonie ul. Staniewskiego w Swarzędzu i Zalasewie ( pow. ca. 6,15ha).

nie obowiązuje

Sesja Nr L 01.12.2009r.

293

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy na rok 2009.

nie obowiązuje

294

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 25, poz. 725 12.02.2010r.

nie obowiązuje, traci moc uchwałą nr XVIII/164/2011 z dn.8.11.2011r.

295

Uchwała nr L/295/2009 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.

obowiązuje

296

Uchwała nr L/296/2009 w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości gruntowej położonej w Swarzędzu na os. Mielżyńskiego na rzecz Powiatu Poznańskiego.

nie obowiązuje uchylona Uchwałą nr XLI/366/2013 z dnia 25.04.2013r.

297

Uchwała w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Swarzędz z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2010 rok.

nie obowiązuje

298

Uchwała nr L/298/2009 w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/398/2006 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe środkami swarzędzkiej komunikacji autobusowej, opłat dodatkowych, określenia uprawnień do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami transportu zbiorowego , a także podziału linii na strefy.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 25, poz. 726 12.02.2010r. tekst jednolity podjęty uchwała nr LII/460/2013 z dn.30.12.2013r.

obowiązuje

299

Uchwała nr L/299/2009 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Paczkowo - ul. Dyniowa.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 25, poz. 727 12.02.2010r.

obowiązuje

300

Uchwała nr L/300/2009 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Rabowice - ul. Azaliowa, Limbowa, Magnoliowa.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 25, poz. 728 12.02.2010r.

obowiązuje

301

Uchwała w sprawie wskazania radnych na członków Komisji ds. Nagród Sportowych.

nie obowiązuje

Sesja Nr LI 31.12.2009r.

302

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy na rok 2009.

nie obowiązuje

303

Uchwała w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków zamieszczonych w budżecie miasta i gminy Swarzędz na rok 2009, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

nie obowiązuje

304

Uchwała w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2010 rok.

nie obowiązuje

305

Uchwała w sprawie wskazania radnych na członków Komisji ds. Stypendiów Sportowych.

nie obowiązuje

306

Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2010 rok

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 85, poz. 1661 30.04.2010r.

nie obowiązuje

307

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.

nie obowiązuje

308

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.

nie obowiązuje

309

Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

nie obowiązuje

Sesja Nr LII 09.02.2010r.

310

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy na rok 2010.

nie obowiązuje

311

Uchwała w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

nie obowiazuje

312

Uchwała nr LII/312/2010 w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadający Gminie Swarzędz lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 78, poz. 1556 20.04.2010r.

obowiązuje

313

Uchwała nr LII/313/2010 w sprawie wydzierżawiania nieruchomości wchodzących w skład zasobu Gminy Swarzędz.

obowiązuje

314

Uchwała nr LII/314/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dolina Cybiny i okolice”, gmina Swarzędz ( pow. ca. 635 ha. )

obowiązuje

315

Uchwała nr LII/315/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dolina rzeki Głównej”, gmina Swarzędz ( pow. ca. 213,5 ha. )

obowiązuje

316

Uchwała nr LII/316/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz, obejmującego wieś Łowęcin, część północną obrębu Jasin i część wschodnią obrębu Gortatowo oraz część Paczkowa ( pow. ca. 1 160 ha. )

obowiązuje

317

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.

nie obowiązuje

318

Uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Młodzieżowej Rady Miejskiej w Swarzędzu.

nie obowiązuje

Sesja Nr LIII 02.03.2010r.

319

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy na rok 2010.

nie obowiązuje

320

Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.

nie obowiązuje

321

Uchwała nr LIII/321/2010 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Organizowania Lokalnej Sieci Oparcia Społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi na lata 2010 – 2015.

obowiązuje

322

Uchwała nr LIII/322/2010 w sprawie uchwalenia Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Gminie Swarzędz na lata 2010 – 2015.

obowiązuje

323

Uchwała nr LIII/323/2010 w sprawie nadania odznaczenia „Zasłużony dla Miasta i Gminy Swarzędz” - Kazimierz Kulczak.

obowiązuje

324

Uchwała nr LIII/324/2010 w sprawie nadania odznaczenia „Zasłużony dla Miasta i Gminy Swarzędz” - Marian Jaskuła.

obowiązuje

Sesja Nr LIV 04.03.2010 r.

325

Uchwała  nr LIV/325/2010 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa wraz z prawem własności budynków i budowli znajdujących się na terenie nieruchomości położonej w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 14.

obowiązuje

326

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy na rok 2010.

nie obowiązuje

Sesja Nr LV 19.03.2010r.

Uroczysta sesja z okazji święta patrona miasta Św.Józefa- brak uchwał

Sesja Nr LVI 30.03.2010r.

327

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na 2010 rok.

nie obowiązuje

328

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 r.

nie obowiązuje

329

Uchwała nr LVI/329/2010 w sprawie przyjęcia statutu Sołectwa Bogucin.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 120, poz.2258 16.06.2010r.

obowiązuje

330

Uchwała nr LVI/330/2010 w sprawie przyjęcia statutu Sołectwa Garby.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 120 ,poz. 2259 16.06.2010r.

obowiązuje

331

Uchwała nr LVI/331/2010 w sprawie przyjęcia statutu Sołectwa Gortatowo.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 120, poz. 2260 16.06.2010r.

obowiązuje

332

Uchwała nr LVI/332/2010 w sprawie przyjęcia statutu Sołectwa Gruszczyn.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 120, poz .2261 16.06.2010r.

obowiązuje

333

Uchwała nr LVI/333/2010 w sprawie przyjęcia statutu Sołectwa Janikowo Dolne.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 120, poz. 2262 16.06.2010r.

obowiązuje

334

Uchwała nr LVI/334/2010 w sprawie przyjęcia statutu Sołectwa Janikowo Górne.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 120, poz. 2263 16.06.2010r.

obowiązuje

335

Uchwała nr LVI/335/2010 w sprawie przyjęcia statutu Sołectwa Jasin.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 120, poz.2264 16.06.2010r.

obowiązuje

336

Uchwała nr LVI/336/2010 w sprawie przyjęcia statutu Sołectwa Karłowice.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 120, poz. 2265 16.06.2010r.

obowiązuje

337

Uchwała nr LVI/337/2010 w sprawie przyjęcia statutu Sołectwa Kobylnica.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 120, poz. 2266 16.06.2010r.

obowiązuje

338

Uchwała nr LVI/338/2010 w sprawie przyjęcia statutu Sołectwa Kruszewnia.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 120, poz. 2267 16.06.2010r.

obowiązuje

339

Uchwała nr LVI/339/2010 w sprawie przyjęcia statutu Sołectwa Łowęcin.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 120, poz. 2268 16.06.2010r.

obowiązuje

340

Uchwała nr LVI/340/2010 w sprawie przyjęcia statutu Sołectwa Paczkowo.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 120, poz. 2269 16.06.2010r.

obowiązuje

341

Uchwała nr LVI/341/2010 w sprawie przyjęcia statutu Sołectwa Puszczykowo Zaborze.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 120, poz. 2270 16.06.2010r.

obowiązuje

342

Uchwała nr LVI/342/2010 w sprawie przyjęcia statutu Sołectwa Rabowice.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 120, poz. 2271 16.06.2010r.

obowiązuje

343

Uchwała nr LVI/343/2010 w sprawie przyjęcia statutu Sołectwa Sarbinowo.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 197, poz. 3618 23.09.2010

obowiązuje

344

Uchwała nr LVI/344/2010 w sprawie przyjęcia statutu Sołectwa Sokolniki Gwiazdowskie.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 120, poz. 2272 16.06.2010r.

obowiązuje

345

Uchwała nr LVI/345/2010 w sprawie przyjęcia statutu Sołectwa Uzarzewo.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 120, poz. 2273 16.06.2010r.

obowiązuje

346

Uchwała nr LVI/346/2010 w sprawie przyjęcia statutu Sołectwa Wierzenica.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 120, poz.2274 16.06.2010r.

obowiązuje

347

Uchwała nr LVI/347/2010 w sprawie przyjęcia statutu Sołectwa Wierzonka.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 120, poz. 2275 16.06.2010r.

obowiązuje

348

Uchwała nr LVI/348/2010  w sprawie przyjęcia statutu Sołectwa Zalasewo.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 120, poz. 2276 16.06.2010r.

obowiązuje

349

Uchwała nr LVI/349/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części Bogucina i Janikowa oraz terenu lotniska ( pow. ca. 240 ha. )

obowiązuje

350

Uchwała nr LVI/350/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Paczkowa ( pow. ca. 353 ha. )

obowiązuje

351

Uchwała nr LVI/351/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część Sarbinowa, Puszczykowa Zaborze i Sokolnik Gwiazdowskich ( pow. ca. 862 ha. )

obowiązuje

352

Uchwała nr LVI/352/2010 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/289/2009 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 października 2009 roku w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 120, poz. 2277 16.06.2010r.

obowiązuje

353

Uchwała nr LVI/353/2010 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Kobylnicy.

obowiązuje

354

Uchwała nr LVI/354/2010 w sprawie przejęcia pojazdu na własność gminy Swarzędz.

obowiązuje

Sesja Nr LVII 16.04.2010r.

Sesja poświęcona ofiarom katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem - brak uchwał

Sesja Nr LVIII 27.04.2010r.

355

Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2009 rok.

nie obowiązuje

356

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na 2010 rok.

nie obowiązuje

357

Uchwała nr LVIII/357/2010 w sprawie emisji obligacji Gminy Swarzędz oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

obowiązuje

358

Uchwała nr LVII/358/2010 w sprawie zmiany Uchwały nr XLVIII/287/09 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 października 2009 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 142, poz. 2708 22.07.2010r.

obowiązuje

359

Uchwała w sprawie upoważnienia burmistrza Miasta i Gminy do zaciągnięcia zobowiązania w zakresie wydatków przekraczających rok budżetowy.

nie obowiązuje

Sesja Nr LIX 18.05.2010r.

360

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2010.

nie obowiązuje

361

Uchwała w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz do zaciągnięcia zobowiązania w zakresie wydatków przekraczających rok budżetowy.

nie obowiązuje

Sesja Nr LX 08.06.2010r.

362

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2010.

nie obowiązuje

363

Uchwała w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze dla wyboru Rady Miejskiej Swarzędza, ustalenia granic tych okręgów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Rozstrzyg. Nadzorcze KN.I-8.0911-141/10

nie obowiązuje

364

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr LII/560/2002 z dnia 10 lipca 2002 r. w sprawie podziału gminy na odwody głosowania, zmienionej uchwałą Rady Nr LVIII/424/2006 z dnia 31 maja 2006 r.

Rozstrzyg. Nadzorcze KN.I-8.0911-148/10

nie obowiązuje

365

Uchwała nr LX/365/2010 w sprawie ustalenia regulaminu dodatków do wynagrodzeń dla nauczycieli szkół, placówek i jednostek, dla których organem prowadzącym jest gmina Swarzędz.

Rozstrzyg. Nadzorcze KN.I-8.0911-149/10 /nieważność § 2 ust. 2 i 3, § 3 ust. 7, § 4 ust 5 i 6, § 7, i § 10 ust. 1/ pozostał część uchwały opublikow. w Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 184, poz. 3428 14.09.2010r.

obowiązuje

366

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania w zakresie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych.

nie obowiązuje

367

Uchwała nr LX/367/2010 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia statutu związku międzygminnego pod nazwą „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”.

obowiązuje

368

Uchwała nr LX/368/2010 w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz do zaciągnięcia zobowiązania w zakresie wydatków przekraczających rok budżetowy.

obowiązuje

369

Uchwała nr LX/369/2010 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Gruszczyn - ul. Rosy.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 160, poz. 3039 18.08.2010r.

obowiązuje

370

Uchwała nr LX/370/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część Gruszczyna, Kobylnicy, Uzarzewa i Uzarzewa Katarzynek (pow. ca. 636 ha).

obowiązuje

371

Uchwała nr LX/371/2010 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzędza obejmującego działkę oznaczoną nr geodezyjnym 3129/17, położoną w Swarzędzu przy ulicy Granicznej.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 169, poz. 3188 30.08.2010r.

obowiązuje

372

Uchwała w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz do zaciągnięcia zobowiązania w zakresie wydatków przekraczających rok budżetowy.

nie obowiązuje

373

Uchwała nr LX/373/2010 sprawie zamiany prawa własności nieruchomości pomiędzy Gminą Swarzędz, a osobą prawną.

obowiązuje

Sesja Nr LXI 06.07.2010r.

374

Uchwała nr LXI/374/2010  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony z trybie bezprzetargowym z Ośrodkiem Kultury w Swarzędzu.

obowiązuje

375

Uchwała nr LXI/375/2010 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości wchodzących w skład zasobu Gminy Swarzędz.

obowiązuje

376

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.

nie obowiązuje

377

Uchwała nr LXI/377/2010 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Swarzędz i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze

obowiązuje

378

Uchwała nr LXI/378/2010 w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Sprawne rączki, sprawne główki oto droga do nauki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.2 priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013.

obowiązuje

Sesja Nr LXII 10.08.2010r.

379

Uchwała nr LXII/379/2010 w sprawie zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu.

obowiązuje

380

Uchwała nr LXII/380/2010 w sprawie wprowadzenia „Regulaminu korzystania z siłowni będącej własnością Gminy Swarzędz”.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 202, poz. 3709 30.09.2010r.

obowiązuje

Sesja Nr LXIII 24.08.2010r.

381

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2010.

nie obowiązuje

382

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

nie obowiązuje

383

Uchwała nr LXIII/383/2010 w sprawie zamiany prawa własności nieruchomości pomiędzy Gminą Swarzędz a osobami fizycznymi.

obowiązuje

384

Uchwała nr LXIII/384/2010 w sprawie przyjęcia polityki mieszkaniowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2010-2020.

obowiązuje

385

Uchwała nr LXIII/385/2010 w sprawie zmiany uchwały nr XXX/356/2001 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 lutego 2001r. dotyczącej wymiaru obowiązkowego godzin dydaktycznych dla wybranych stanowisk pedagogicznych, limitów ilościowych uczniów w klasach szkolnych oraz innych zasad obowiązujących podczas projektowania arkuszy organizacyjnych pracy szkół i przedszkoli.

obowiązuje

386

Uchwała nr LXIII/386/2010 w sprawie wprowadzenia „Regulaminu korzystania z placów zabaw będących własnością Gminy Swarzędz”.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 207, poz. 3784 12.10.2010r.

obowiązuje

387

Uchwała nr LXIII/387/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obręb Kruszewnia i część obrębów Garby i Zalasewo (pow. ca. 445 ha).

obowiązuje

388

Uchwała nr LXIII/388/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego centralną część obrębu Garby i część obrębu Zalasewo (pow. ca. 202 ha).

obowiązuje

389

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.

nie obowiązuje

390

Uchwała nr LXIII/390/2010 w sprawie zmiany aktu założycielskiego Przedszkola nr 5 „Zielona Półnutka” w Swarzędzu

obowiązuje

391

Uchwała nr LXIII/391/2010 w sprawie emisji obligacji Gminy Swarzędz oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

obowiązuje

392

Uchwała nr LXIII/392/2010 w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze dla wyboru Rady Miejskiej Swarzędza, ustalenia granic tych okręgów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 207, poz. 3785 12.10.2010r.

nie obowiązuje

393

Uchwała nr LXIII/393/2010 w sprawie zmiany uchwały Nr LII/560/2002 z dnia 10 lipca 2002 r. w sprawie podziału gminy na odwody głosowania, zmienionej uchwałą Rady Nr LVIII/424/2006 z dnia 31 maja 2006 r.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 207, poz. 3786 12.10.2010r.

 nie obowiązuje
traci moc uchwałą nr XXXIV/324/2012 z dn.27.11.2012r.

Sesja Nr LXIV 28.09.2010r.

394

Uchwała w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

nie obowiązuje

395

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na 2010r.

nie obowiązuje

396

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań wekslowych z przeznaczeniem na zabezpieczenie spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie części udziału własnego w inwestycji realizowanej przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” w ramach projektu nr POIS.01.01.00-005/07. pn. „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic”.

nie obowiązuje

397

Uchwała nr LXIV/397/2010 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

obowiązuje

398

Uchwała w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągnięcia zobowiązania w zakresie wydatków przekraczających rok budżetowy.

nie obowiązuje

399

Uchwała nr LXIV/399/2010 w sprawie nieodpłatnego przekazania prawa własności nieruchomości położonych w Jasiniu na rzecz Powiatu Poznańskiego.

obowiązuje

400

Uchwała nr LXIV/400/2010 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości wchodzących w skład zasobu Gminy Swarzędz.

obowiązuje

401

Uchwała nr LXIV/401/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wrzesińskiej i Polnej w Swarzędzu (pow. ca.2,45 ha).

obowiązuje

402

Uchwała nr LXIV/402/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Swarzędz Nowa Wieś i Osiedla Południowe (pow. ca. 123 ha).

obowiązuje

403

Uchwała w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągnięcia zobowiązania w zakresie wydatków przekraczających rok budżetowy – sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

nie obowiązuje

404

Uchwała nr LXIV/404/2010 w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Miasta i Gminy Swarzędz w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

obowiązuje

405

Uchwała nr LXIV/405/2010 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

obowiązuje

406

Uchwała w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Swarzędz w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego Schronisko dla Zwierząt SCHRONISKO z siedzibą w Kostrzynie I Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.

nie obowiązuje

Sesja Nr LXV zdnia 26.10.2010 r.

407

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na 2010r.

nie obowiązuje

408

Uchwała nr LXV/408/2010 w sprawie przytsąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Rzepakowej i tzw. osiedla Europejskiego w Zalasewie.(pow.ca.80,8ha).

obowiązuje

409

Uchwała nr LXV/409/2010 w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/398/2006 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 marca 2006r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe środkami swarzędzkiej komunikacji autobusowej, opłat dodatkowych, określenia uprawnień do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami transportu zbiorowego, a także podziału  linii na strefy.

Dz.Urz.Woj.Wlkp. Nr 251, poz.4657 z dn.17.12.2010r. tekst jednolity podjęty uchwała nr LII/460/2013 z dn.30.12.2013r.

obowiązuje

410

Uchwała nr LXV/410/2010 w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Metropolia Poznań.

obowiązuje

411

Uchwała nr LXV/411/2010 w sprawie uchwalenia statutu samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu.

obowiązuje

412

Uchwała nr LXV/412/2010 w sprawie przyjęcia od Powiatu Poznańskiego zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy chodnika w ulicy Średzkiej ( droga powiatowa nr 2410P) w Zalasewie.

obowiązuje

413

Uchwała nr LXV/413/2010 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Swarzędz z organizacjami pozarządowymi na rok 2011.

obowiązuje

Sesja Nr LXVI z dn.02.11.2010r.

414

Uchwała nr LXVI/414/2010 w sprawie określenia wysokości stawek od nieruchomości.

Dz.Urz.Woj.Wlkp. nr 262, poz. 4987 z dn.30.12.2010r.

nie obowiązuje, traci moc uchwałą nr XVII/156/2011 z dn.25.10.2011r.

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Hanna Mełeń
Aldona Rębacz

Magdalena Myśków

Data wytworzenia

Data umieszczenia

29.10.2010 r.

02.11.2010 r.


Data ostatniej modyfikacji strony: 18-10-2022