Biuletyn Informacji Publicznej Swarzędz.pl

Oficjalna strona Miasta i Gminy Swarzędz

Biuletyn Informacji Publicznej
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
eUrząd

"WED" Wydział Edukacji

 • Wniosek o zwrot kosztów kształcenia młodocianego pracownika
 • Wniosek o dowóz niepełnosprawnego ucznia

"WPKP" Wydział Podatków i Kontroli Podatkowej

 • Stawki podatku od nieruchomości
 • Stawka podatku rolnego
 • Stawki podatku leśnego
 • Stawki podatku od środków transportowych

"WKP" Wydział Księgowości Podatkowej

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia dot. zaległości podatkowych

"WPW" Wydział Pomocy Publicznej i Windykacji

 • Ulgi w spłacie podatków i opłat lokalnych
 • Ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

"WID" Wydział Infrastruktury Drogowej

 • Uzgodnienie lokalizacji zjazdu
 • Zajęcie pasa drogowego
 • Uzgodnienie lokalizacji urządzenia w pasie drogowym
 • Odszkodowanie za szkody związane z utrzymaniem dróg

"WSO" Wydział Spraw Obywatelskich

 • Dowód osobisty
 • Zameldowanie na pobyt stały
 • Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców
 • Rejestr wyborców
 • Impreza masowa

"WAU" Wydział Architektury i Urbanistyki

 • Jak uzyskać decyzję o warunkach zabudowy?
 • Jak uzyskać informację o terenie?
 • Jak uzyskać wypis i wyrys?
 • Jak uzyskać zaświadczenie?

"WGN" Wydział Geodezji i Nieruchomości

 • Użytkowanie wieczyste
 • Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości
 • Podział i rozgraniczenie nieruchomościami
 • Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości

"WOS" Wydział Ochrony Środowiska

 • Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
 • Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
 • Likwidacja wyrobów zawierających azbest
 • Dotacja na wymianę pieca

"USC" Urząd Stanu Cywilnego

 • Zaświadczenie o stanie cywilnym
 • Zawarcie związku małżeńskiego - ślub cywilny
 • Zgłoszenie urodzenia dziecka
 • Zgłoszenie zgonu
 • Zmiana imienia lub nazwiska

"WO" Wydział Organizacyjny

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 • Podanie o praktykę

"WOM" Wydział Obsługi Mieszkańców

 • Oświadczenie roczne
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 • Wniosek CEIDG-1

"WNW" Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Transportu

 • Ubieganie się o mieszkanie z mieszkaniowego zasobu Gminy Swarzędz
 • Realizacja przez Gminę Swarzędz prawa pierwokupu w związku z przepisami o rewitalizacji

Data ostatniej modyfikacji strony: 25-10-2021