Biuletyn Informacji Publicznej Swarzędz.pl

Oficjalna strona Miasta i Gminy Swarzędz

Biuletyn Informacji Publicznej
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony

USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek powinien zawierać:

 1. Określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmującej teren, którego wniosek dotyczy i obszaru na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000 (w 2 egzemplarzach).

 2. Charakterystykę inwestycji, obejmującą:

  1. przedstawienie planowanego sposobu zagospodarowania terenu na jednej z ww. kopii mapy zasadniczej,

  2. określenie charakterystyki planowanej zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych oraz powierzchni terenu podlegającej przekształceniu przedstawione w formie opisowej i graficznej,

  3. określenie zapotrzebowania na wodę, energię elektryczną oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej,
   a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów.

 3. Zapewnienie lub warunki techniczne dostawy mediów (woda, energia elektryczna, odprowadzenie ścieków sanitarnych i wód opadowych, gaz, ciepło, itp.) od gestorów sieci o możliwości zaopatrzenia ww. media planowanej inwestycji.

 4. W przypadku inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko - decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

 5. W przypadku inwestycji liniowej - wykaz działek.

 6. Ewentualne upoważnienia lub pełnomocnictwa udzielone przez Inwestora (Wnioskodawcę) osobom, które mogą go reprezentować w sprawie niniejszego wniosku.

 7. Dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

 8. Ewentualnie inne wg. potrzeb.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Biuro Podawcze Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu, ul. Rynek 1

Udzielanie wszelkich informacji w sprawach załatwianych przez Wydział Architektury i Urbanistyki odbywa się w Wydziale Obsługi Mieszkańców - parter, stanowisko nr 3 oraz pod numerem telefonu: (61) 65-10-718

OPŁATY:

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i zagospodarowania terenu podlega opłacie skarbowej dla wnioskodawców nie będących właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem.
Wysokość opłaty skarbowej wynosi 598 złotych. Opłatę tę uiszcza się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, tj. w momencie składania wniosku, w formie przelewu na następujący rachunek bankowy:

Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz

Nr konta bankowego: 13 1600 1084 1843 0348 6000 0004

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa

Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:

Wydanie decyzji następuje w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku wraz z wymaganymi załącznikami.

Do ww. terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony lub z przyczyn niezależnych od organu.

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)

 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204)

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.)

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od daty jej doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.

INNE INFORMACJE:

Zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, inwestycja celu publicznego stanowi realizację celów, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.).

Zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, inwestycja celu publicznego jest lokalizowana na podstawie planu miejscowego, a w przypadku jego braku - w decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie wymagają roboty budowlane:

 1. polegające na remoncie, montażu lub przebudowie, jeżeli nie powodują zmiany sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniają jego formy architektonicznej, a także nie są zaliczone do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska, albo

 2. niewymagające pozwolenia na budowę.


Data ostatniej modyfikacji strony: 20-02-2024