Biuletyn Informacji Publicznej Swarzędz.pl

Oficjalna strona Miasta i Gminy Swarzędz

Biuletyn Informacji Publicznej
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony

Uzgodnienie lokalizacji urządzenia w pasie drogowym

Zasady ogólne wydawania decyzji/ uzgodnienia lokalizacji urządzenia w pasie drogowym

Podstawa prawna:

  • ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 460 z późn. zm.)
  • ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

 Poprzez lokalizację urządzenia w pasie drogowym rozumie się:

  • lokalizację urządzeń obcych w pasie drogowym (linie elektroenergetyczne - w tym także złącza kablowe, szafki elektroenergetyczne, transformatory; przewody gazowe, ciepłownicze, przyłącza i sieci elektroenergetyczne, gazowe, ciepłownicze, wodociągowe, telekomunikacyjne,

 Termin odpowiedzi:

  • Odpowiedź następuje w formie uzgodnienia lub decyzji administracyjnej w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku wraz z wymaganymi załącznikami. W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy (art. 35 § 3 kpa), jednakże zarządca drogi dokłada wszelkich starań, aby sprawy były rozpatrywane w terminie krótszym, bez zbędnej zwłoki.

 Tryb odwoławczy:

  • Od decyzji/uzgodnienia przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem tut. Urzędu.

 Wniosek do pobrania:

 Wnioski prosimy składać  osobiście w siedzibie urzędu lub przesyłać pocztą tradycyjną albo za pośrednictwem platformy ePUAP (nie będą rozpatrywane wnioski przesyłane drogą mailową)

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Agata Matusiak

Aleksandra Pietrzak

Data wytworzenia

Data umieszczenia

08.09.2021 r.

08.09.2021 r.


Data ostatniej modyfikacji strony: 07-04-2022