Biuletyn Informacji Publicznej Swarzędz.pl

Oficjalna strona Miasta i Gminy Swarzędz

Biuletyn Informacji Publicznej
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony

Uzgodnienie lokalizacji zjazdu

Zasady ogólne wydawania decyzji/ uzgodnienia lokalizacji zjazdu

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022. poz. 1693tj.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno- budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.  z 2022 poz. 2000tj.)

Poprzez zjazd rozumie się część drogi publicznej łączącą jezdnię z nieruchomością gruntową usytuowaną poza pasem drogowym, stanowiącą bezpośrednie miejsce dostępu do drogi publicznej w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zjazd, wyjazd lub wjazd projektuje się jako:

 1. zwykły ‒ przeznaczony do ruchu pojazdów albo pojazdów, pieszych i osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch;
 2. techniczny ‒ przeznaczony wyłącznie do ruchu pojazdów obsługi drogi oraz wyjątkowo ‒ do ruchu pojazdów służb ratowniczych;
 3. awaryjny ‒ przeznaczony wyłącznie do ruchu pojazdów służb ratowniczych oraz wyjątkowo ‒ do ruchu pojazdów obsługi drogi.

Do wniosku należy załączyć:

 • aktualny plan sytuacyjny w skali 1 : 500 z zaznaczeniem lokalizacji i parametrów zjazdu (2 mapy);
 • decyzję o warunkach zabudowy zamiennie wypis z planu zagospodarowania przestrzennego;
 • kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości;
 • pisemne pełnomocnictwo od właściciela działki w przypadku, gdy występuje w jego imieniu pełnomocnik;
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł – pełnomocnictwo;

Termin odpowiedzi:

 • Odpowiedź następuje w formie uzgodnienia lub decyzji administracyjnej w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku wraz z wymaganymi załącznikami. W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy (art. 35 § 3 kpa), jednakże zarządca drogi dokłada wszelkich starań, aby sprawy były rozpatrywane w terminie krótszym, bez zbędnej zwłoki.

Tryb odwoławczy:

 • Od decyzji/uzgodnienia przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem tut. Urzędu.

Wniosek do pobrania:

Wnioski prosimy składać  osobiście w siedzibie urzędu lub przesyłać pocztą tradycyjną albo za pośrednictwem platformy ePUAP (nie będą rozpatrywane wnioski przesyłane drogą elektroniczną)

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Daria Staszak

Michał Kazimierski

Data wytworzenia

Data umieszczenia

22.02.2023 r. 

22.02.2023 r. 


Data ostatniej modyfikacji strony: 22-02-2023