Biuletyn Informacji Publicznej Swarzędz.pl

Oficjalna strona Miasta i Gminy Swarzędz

Biuletyn Informacji Publicznej
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony

Zajęcie pasa drogowego

Zasady ogólne wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.
Podstawa prawna:

 • ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 460 z późn. zm.)
 • Uchwały Rady Miejskiej w Swarzędzu nr XLVIII/287/2009 z dnia 27 października 2009r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu (Dz. Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 232 poz. 4206)
 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

Poprzez pojęcie zajęcia pasa drogowego należy rozumieć:

 • prowadzenie robót w pasie drogowym,
 • umieszczanie urządzeń obcych w pasie drogowym (linie elektroenergetyczne - w tym także złącza kablowe, szafki elektroenergetyczne, transformatory; przewody gazowe, ciepłownicze, przyłącza i sieci elektroenergetyczne, gazowe, ciepłownicze, wodociągowe, telekomunikacyjne,
 • umieszczanie reklam w pasie drogowym,
 • lokalizowanie budynków, kopert postojowych, stoisk handlowych,
 • usuwanie awarii urządzeń zlokalizowanych w pasie drogowym.

Termin odpowiedzi:

 • Odpowiedź następuje w formie pisma lub decyzji administracyjnej w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku wraz z wymaganymi załącznikami. W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy (art. 35 § 3 kpa), jednakże zarządca drogi dokłada wszelkich starań, aby sprawy były rozpatrywane w terminie krótszym, bez zbędnej zwłoki.

Tryb odwoławczy:

 • Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem tut. Urzędu.

Informacje dodatkowe:

 • dla umożliwienia zarządcy drogi realizacji obowiązków w zakresie utrzymania i ochrony dróg gminnych, inwestor zobowiązany jest powiadomić o ewentualnych zmianach właściciela umieszczonego urządzenia,
 • za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi pobiera się kary pieniężne w wysokości dziesięciokrotnej należnej opłaty na podstawie art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 460 z późn. zm.)
 • poprzez zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia należy rozumieć: zajęcie pasa drogowego bez zgody zarządcy drogi, przekroczenie terminu zajęcia lub zajęcie większej powierzchni niż określona w zezwoleniu. 

Stawki za zajęcia pasa drogowego:

I Zajęcie pasa drogi gminnej:

1) roboty drogowe; awarie:

a) jezdnia utwardzona:

- do 20% szerokości włącznie                   

3,00 [zł/1mkw] - dzień

- powyżej 20% do 50% szerokości włącznie

5,00 [zł/1mkw] - dzień

- powyżej 50%

8,00 [zł/1mkw] - dzień

b) jezdnia nieutwardzona:

- z ograniczeniem kierunków ruchu

3,00 [zł/1mkw] - dzień

- przy całkowitym zamknięciu ruchu

8,00 [zł/1mkw] - dzień

c) pobocze, chodniki, zatoki, place, ścieżki

3,00 [zł/1mkw] - dzień

d) pozostałe elementy pasa drogowego

2,00 [zł/1mkw] - dzień

2) umieszczenie urządzenia w pasie drogowym:

a) na obiekcie inżynierskim

115,00 [zł/1mkw] - rok

b) poza obiektem inżynierskim

30,00 [zł/1mkw] - rok

3) umieszczenie reklamy

2,00 [zł/1mkw] - dzień

4) prawo wyłączności:

a) koperty parkingowe, punkty handlowe nie będące obiektami budowlanymi

2,00 [zł/1mkw] - dzień

b) obiekt handlowy będący trwale związany z gruntem

1,00 [zł/1mkw] - dzień

c) ogródki letnie przy lokalach gastronomicznych

0,50 [zł/1mkw] - dzień

d) inne elementy pasa drogowego, w tym na cele utrzymania zieleni

2,00 [zł/1mkw] - rok

 

II Zajęcie pasa drogi powiatowej:

1) roboty drogowe; awarie:

a) jezdnia utwardzona; jezdnia nieutwardzona:

-do 50% szerokości włącznie

5,00 [zł/1mkw] - dzień

-powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni

8,00 [zł/1mkw] - dzień

b) pobocze, zatoki postojowe i autobusowe, chodnik, plac, ścieżka rowerowa, ciąg pieszy

3,00 [zł/1mkw] - dzień

c) pozostałe elementy pasa drogowego

2,00 [zł/1mkw] - dzień

2) umieszczenie urządzenia w pasie drogowym:

a) na obiekcie inżynierskim

200,00 [zł/1mkw] - rok

b) poza obiektem inżynierskim

30,00 [zł/1mkw] - rok

3) umieszczenie obiektów budowlanych w pasie drogowym:

a) rzut poziomy obiektu budowlanego, z wyłączeniem obiektów budowlanych o których mowa w pkt. b) i c) poniżej

0,50 [zł/1mkw] - dzień

b) rzut poziomy obiektu budowlanego zlokalizowanego pod lub nad drogowym obiektem inżynierskim

0,01 [zł/1mkw] - dzień

c) rzut poziomy obiektu budowlanego zlokalizowanego w przestrzeni nad pasem drogowym, z wyłączeniem obiektów liniowych

0,01 [zł/1mkw] - dzień

d) reklama

2,00 [zł/1mkw] - dzień

e) reklama świetlna lud podświetlona

4,00 [zł/1mkw] - dzień

4) prawo wyłączności:

a) punkt handlowy nie będący obiektem budowlanym, stragan, ogródek gastronomiczny

1,00 [zł/1mkw] - dzień

Wniosek do pobrania:

Wnioski prosimy składać  osobiście w siedzibie urzędu lub przesyłać pocztą tradycyjną albo za pośrednictwem platformy ePUAP (nie będą rozpatrywane wnioski przesyłane drogą mailową)

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Hanna Ostant-Jaskuła

Michał Kazimierski 

Data wytworzenia

Data umieszczenia

07.03.2016 r. 

18.07.2017 r. 


Data ostatniej modyfikacji strony: 14-03-2024