PISMO DOT. AKTU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO (WNIOSEK DO PROJEKTU AKTU, UWAGA DO KONSULTOWANEGO PROJEKTU AKTU, WNIOSEK O ZMIANĘ AKTU, WNIOSEK O SPORZĄDZENIE AKTU)

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Biuro Podawcze Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu, ul. Rynek 1

Udzielanie wszelkich informacji w sprawach załatwianych przez Wydział Architektury i Urbanistyki odbywa się w Wydziale Obsługi Mieszkańców - parter, stanowisko nr 3 oraz pod numerem telefonu: (61) 65-10-718

OPŁATY:

Pismo dot. aktu planowania przestrzennego nie podlega opłacie skarbowej.

W przypadku działania przez pełnomocnika opłata skarbowa wynosi 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa).

Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu.

Opłatę uiszcza się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty tj. w momencie składania wniosku, w formie przelewu na rachunek bankowy:

Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz

Nr konta bankowego: 13 1600 1084 1843 0348 6000 0004


PODSTAWA PRAWNA: