Biuletyn Informacji Publicznej Swarzędz.pl

Oficjalna strona Miasta i Gminy Swarzędz

Biuletyn Informacji Publicznej
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony

Wybory Ławników 2023

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz informuje, że Rada Miejska w Swarzędzu przystępuje do wyboru:
1) 6 ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu, w tym 1 do orzekania w sprawach zakresu prawa pracy,
2) 3 ławników do Sądu Rejonowego Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, w tym 3 do orzekania w sprawach zakresu prawa pracy,
3) 2 ławników do Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, w tym 0 do orzekania w sprawach zakresu prawa pracy,
na kadencję od 2024 r. do 2027 r.

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz 217 ze zm.),
- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011 r. nr 121, poz.693).

Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2023 r.
Zgłoszenia, które wpłynęły do Rady Miejskiej w Swarzędzu po upływie terminu pozostawia się bez biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukończył 30 lat;
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5) nie przekroczył 70 lat;
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6) duchowni;
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8) funkcjonariusze Służby Więziennej;
9) radni gminy, powiatu i województwa.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać Radzie Miejskiej w Swarzędzu:
1) prezesi właściwych sądów;
2) stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
3) co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Gminy Swarzędz.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia zgłoszenia:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5) dwa zdjęcia wykonane zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się aktualny (wystawiony nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości pozostawia się bez biegu.

Koszty przygotowania wszelkich dokumentów ponosi kandydat na ławnika.

Kandydaci przed wyborami podlegają zaopiniowaniu przez zespół powołany przez Radę Miejską w Swarzędzu, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie. Zespół ten przedstawi na sesji Rady opinie o kandydatach, w szczególności w zakresie spełniania przez nich wymogów określonych w ustawie. Radni natomiast w głosowaniu tajnym dokonają wyboru.
Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu udziela Radzie Miejskiej w Swarzędzu informacji o kandydacie na ławnika, uzyskanej i sporządzonej na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.

Szczegółowych informacji w sprawie wyboru ławników udziela, oraz kartę zgłoszenia wydaje
i przyjmuje Biuro Rady Miejskiej, pok. nr 223, w Urzędzie Miasta i Gminy Swarzędz, ul. Św. Marcina 1, w godz. pracy urzędu - poniedziałki od 8.00 do 16.00, w pozostałe dni od 7.30 do 15.30.
tel. 61 65 12 105 lub 106.
Kartę zgłoszenia można pobrać także ze stron internetowych:
1)  Gminy, www.swarzedz.pl
2)  Ministerstwa Sprawiedliwości, www.ms.gov.pl
Wyboru ławników Rada Miejska w Swarzędzu dokona w głosowaniu tajnym w terminie do końca października 2023 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz
Marian Szkudlarek

 

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Hanna Mełeń

Michał Kazimierski

Data wytworzenia

Data umieszczenia

05.06.2023 r.

06.06.2023 r.


Data ostatniej modyfikacji strony: 16-06-2023