Biuletyn Informacji Publicznej Swarzędz.pl

Oficjalna strona Miasta i Gminy Swarzędz

Biuletyn Informacji Publicznej
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony

Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej

1. Powtórne wykorzystywanie informacji zawartych na stronach internetowych oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Swarzędz (www.bip.swarzedz.eu), jest bezpłatne z zastrzeżeniem art. 15 ust. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej.
Dalsze udostępnianie informacji w tej samej formie przez podmiot powtórnie je wykorzystujący również następuje bezpłatnie (nie dotyczy to sytuacji, gdy informacja publiczna pozyskana w celu jej powtórnego wykorzystania jest poddawana przetworzeniu przez podmiot zamierzający ją powtórnie wykorzystywać).

2. Podmiot powtórnie wykorzystujący informacje zawarte na stronach wymienionych w pkt 1 jest zobowiązany do podania źródła ich pochodzenia (wskazania strony, z której informacje zostały pozyskane). Podmiot powtórnie wykorzystujący informację publiczną jest zobowiązany do wskazania, czy wykorzystuje je w całości czy we fragmentach, a jeżeli tak to w jakich.

3. Informacje publiczne nieudostępnione w sposób określony w pkt 1 udostępniane są na wniosek. Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej składa się na formularzu, którego wzór określa Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji - stanowi on załącznik.

4. Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji rozpatrywany jest bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu może przedłużyć załatwienie sprawy, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

5. Odmowa udzielenia informacji w celu ponownego wykorzystywania następuje w przypadku:
a) gdy dostęp do informacji podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej (m. in. ze względu na ochronę informacji niejawnych oraz innych tajemnic ustawowo chronionych)
b) gdy ponowne wykorzystywanie informacji publicznej naruszy prawa własności intelektualnej przysługujące podmiotom trzecim.

6. Można odmówić ponownego wykorzystywania informacji publicznej w sytuacji, gdy opracowanie, w szczególności przetworzenie informacji publicznych w celu ich ponownego wykorzystywania oraz dostarczenie z nich wyciągów spowoduje konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.

Odmowa ponownego wykorzystywania informacji następuje w drodze decyzji.

7. Do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz o wysokości opłat stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

8. Urząd Miasta i Gminy nie ponosi odpowiedzialności za dalsze udostępnienie informacji (przez podmioty powtórnie je wykorzystujące) z naruszeniem przepisów regulujących ich ochronę (dot. ochrony danych osobowych lub tajemnic ustawowo chronionych, ochrony prawa do prywatności), a także za informacje pozyskane w sposób inny niż określony w pkt 1 lub z pominięciem procedury wnioskowej.

9. Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji publicznej stanowiącej utwór albo bazę danych przez podmiot wykorzystujący ponownie informację publiczną w zakresie, który przekracza uprawnienia do wykorzystywania utworu lub bazy danych przysługujące Urzędowi Miasta i Gminy w Swarzędzu.

 

Załącznik - wzór wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej


Data ostatniej modyfikacji strony: 11-10-2016