Biuletyn Informacji Publicznej Swarzędz.pl

Oficjalna strona Miasta i Gminy Swarzędz

Biuletyn Informacji Publicznej
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony

ZAŚWIADCZENIE O PRZEZNACZENIU TERENU

WYMAGANE:

Wniosek powinien określać:

  1. Nazwę obrębu oraz aktualny numer geodezyjny działki (lub działek), której dotyczy wniosek.

  2. Dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia.

  3. Ewentualne upoważnienia lub pełnomocnictwa udzielone przez Wnioskodawcę osobom, które mogą go reprezentować w sprawie niniejszego wniosku wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Biuro Podawcze Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu, ul. Rynek 1

Udzielanie wszelkich informacji w sprawach załatwianych przez Wydział Architektury i Urbanistyki odbywa się w Wydziale Obsługi Mieszkańców - parter, stanowisko nr 3 oraz pod numerem telefonu: (61) 65-10-718

OPŁATY:

Wniosek o wydanie zaświadczenia podlega opłacie skarbowej w kwocie 17 zł i uiszcza się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty tj. w momencie składania wniosku o dokonanie czynności urzędowej, w formie przelewu na rachunek bankowy:

Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz

Nr konta bankowego: 13 1600 1084 1843 0348 6000 0004

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:

Zaświadczenie Wydział Architektury i Urbanistyki wydaje w terminie do 7 dni od daty złożenia wniosku wraz z wymaganymi załącznikami.

PODSTAWA PRAWNA:

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.)

TRYB ODWOŁAWCZY:

Tryb odwoławczy nie występuje.


Data ostatniej modyfikacji strony: 21-12-2018