Biuletyn Informacji Publicznej Swarzędz.pl

Oficjalna strona Miasta i Gminy Swarzędz

Biuletyn Informacji Publicznej
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony

WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ORAZ ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

WYMAGANE:

Wniosek powinien określać:

  1. Nazwę obrębu oraz aktualny numer geodezyjny działki (lub działek), której dotyczy wniosek.

  2. Dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie wypisu i wyrysu.

  3. Ewentualne upoważnienia lub pełnomocnictwa udzielone przez Wnioskodawcę osobom, które mogą go reprezentować w sprawie niniejszego wniosku wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo.

  4. Promień zasięgu otoczenia.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Biuro Podawcze Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu, ul. Rynek 1

Udzielanie wszelkich informacji w sprawach załatwianych przez Wydział Architektury i Urbanistyki odbywa się w Wydziale Obsługi Mieszkańców - parter, stanowisko nr 3 oraz pod numerem telefonu: (61) 65-10-718

OPŁATY:

Opłacie skarbowej podlega dokonanie czynności urzędowej na wniosek o wydanie wypisu i wyrysu i uiszcza się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty tj. w momencie składania wniosku, w formie przelewu na rachunek bankowy:

Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz

Nr konta bankowego: 13 1600 1084 1843 0348 6000 0004

1. Za wydanie wypisu:

  • do 5 stron: 30 zł

  • powyżej 5 stron: 50 zł

2. Za wydanie wyrysu:

  • za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4: 20 zł - nie więcej niż: 200 zł.

Przed odbiorem wyrysu i wypisu może zajść konieczność dopłaty opłaty skarbowej zgodnie z pkt 1 i 2.

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa

Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:

Wypis i wyrys Wydział Architektury i Urbanistyki wydaje w terminie do 14 dni od dnia złożenia wniosku wraz z wymaganymi załącznikami.

PODSTAWA PRAWNA:

  • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945)

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.)

TRYB ODWOŁAWCZY:

Tryb odwoławczy nie występuje.


Data ostatniej modyfikacji strony: 21-12-2018