Biuletyn Informacji Publicznej Swarzędz.pl

Oficjalna strona Miasta i Gminy Swarzędz

Biuletyn Informacji Publicznej
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony

PRZENIESIENIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek powinien zawierać:

  1. Kopię przenoszonej decyzji o warunkach zabudowy, wraz z adnotacją o jej ostateczności, gdyż tylko taka decyzja może zostać przeniesiona ma rzecz innej osoby (podmiotu).

  2. Zgodę strony (osoby), na rzecz której została wydana decyzja na jej przeniesienie, wyrażona w formie pisemnej.

  3. Oświadczenie osoby, na rzecz której decyzja ma zostać przeniesiona, o przyjęciu wszystkich warunków zawartych w wydanej decyzji, wyrażona w formie pisemnej.

  4. Dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy.

  5. W przypadku działania przez pełnomocnika, oryginał lub odpis pełnomocnictwa wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Biuro Podawcze Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu, ul. Rynek 1

Udzielanie wszelkich informacji w sprawach załatwianych przez Wydział Architektury i Urbanistyki odbywa się w Wydziale Obsługi Mieszkańców - parter, stanowisko nr 3 oraz pod numerem telefonu: (61) 65-10-718

OPŁATY:

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy podlega opłacie skarbowej w kwocie 56 zł i uiszcza się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty tj. w momencie składania wniosku o dokonanie czynności urzędowej, w formie przelewu na rachunek bankowy:

Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz

Nr konta bankowego: 13 1600 1084 1843 0348 6000 0004

W sytuacji, gdy przedmiotem wniosku jest inwestycja dotycząca budownictwa mieszkaniowego, to dokonanie czynności urzędowej jakim jest wydanie decyzji o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. – o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827)

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.

Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:

Wydanie decyzji o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy następuje w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku wraz z wymaganymi załącznikami.

Do terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa na dokonanie określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

PODSTAWA PRAWNA:

  • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945)

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.)

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od daty jej doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.


Data ostatniej modyfikacji strony: 21-12-2018