Biuletyn Informacji Publicznej Swarzędz.pl

Oficjalna strona Miasta i Gminy Swarzędz

Biuletyn Informacji Publicznej
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony

UZYSKANIE INFORMACJI O TERENIE

WYMAGANE:

Wniosek powinien określać:

  1. Nazwę obrębu wraz aktualnym numerem geodezyjnym działki (lub działek), której dotyczy wniosek.

  2. Ewentualne upoważnienia lub pełnomocnictwa udzielone przez Wnioskodawcę osobom, które mogą go reprezentować w sprawie niniejszego wniosku wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Biuro Podawcze Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu, ul. Rynek 1

Udzielanie wszelkich informacji w sprawach załatwianych przez Wydział Architektury i Urbanistyki odbywa się w Wydziale Obsługi Mieszkańców - parter, stanowisko nr 3 oraz pod numerem telefonu: (61) 65-10-718

OPŁATY:

Informacja o terenie nie podlega opłacie skarbowej.

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa

Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:

Informację o terenie Wydział Architektury i Urbanistyki wydaje w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku wraz z wymaganymi załącznikami.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Tryb odwoławczy nie występuje.


Data ostatniej modyfikacji strony: 21-12-2018