Biuletyn Informacji Publicznej Swarzędz.pl

Oficjalna strona Miasta i Gminy Swarzędz

Biuletyn Informacji Publicznej
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony

USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek powinien zawierać:

 1. 1 egzemplarz mapy zasadniczej o zasięgu umożliwiającym wykonanie analizy urbanistycznej zgodnie z § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 2. Charakterystykę inwestycji, obejmującą:

  1. określenie granic terenu objętego wnioskiem oraz przedstawienie planowanego sposobu zagospodarowania terenu na kopii mapy zasadniczej wskazanej w pkt 1 wraz z określeniem granic terenu objętego wnioskiem i granic obszaru oddziaływania inwestycji na działki sąsiednie,

  2. określenie charakterystyki planowanej zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych oraz powierzchni terenu podlegającej przekształceniu przedstawione w formie opisowej i graficznej,

  3. określenie zapotrzebowania na wodę, energię elektryczną oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej,
   a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów.

 3. Dokumenty potwierdzające dostawy mediów (woda, energia elektryczna, odprowadzenie ścieków sanitarnych i wód opadowych, gaz, ciepło, itp.) od gestorów sieci o możliwości zaopatrzenia ww. media planowanej inwestycji w formie: zapewnienia, opinii, umowy lub warunków technicznych.

 4. W przypadku inwestycji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko - decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

 5. W przypadku działek nie posiadających bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, a przez drogę wewnętrzną lub ustalenie służebności przejazdu należy dołączyć potwierdzenie dostęp do drogi publicznej w formie kopi aktu notarialnego.

 6. Ewentualne upoważnienia lub pełnomocnictwa udzielone przez Inwestora (Wnioskodawcę) osobom, które mogą go reprezentować w sprawie niniejszego wniosku, wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo.

 7. Dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

 8. Ewentualnie inne wg. potrzeb.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Biuro Podawcze Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu, ul. Rynek 1

Udzielanie wszelkich informacji w sprawach załatwianych przez Wydział Architektury i Urbanistyki odbywa się w Wydziale Obsługi Mieszkańców - parter, stanowisko nr 3 oraz pod numerem telefonu: (61) 65-10-718

OPŁATY:

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu podlega opłacie skarbowej dla wnioskodawców nie będących właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem.
Wysokość opłaty skarbowej wynosi 598 złotych. Opłatę tę uiszcza się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, tj. w momencie składania wniosku, w formie przelewu na następujący rachunek bankowy:

Gmina Swarzędz, Rynek 1, 62-020 Swarzędz

Nr konta bankowego: 13 1600 1084 1843 0348 6000 0004


W sytuacji, gdy wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu następuje na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy dokonanie czynności urzędowej, jaką jest wydanie ww. , (część I ust. 8 kolumna 8 załącznika do ustawy z dnia 16.11.2006 r. - o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zmianami).


W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa


Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:

Wydanie decyzji następuje w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku wraz z wymaganymi załącznikami. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin rozpatrzenia sprawy wynosi dwa miesiące.

Do ww. terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony lub z przyczyn niezależnych od organu.

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.)

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od daty jej doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.

INNE INFORMACJE:

 • W przypadku braku planu miejscowego, ustalenia w drodze decyzji warunków zabudowy wymaga zmiana zagospodarowania terenu polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, a także zmiana zagospodarowania terenu, która nie wymaga pozwolenia na budowę, chyba, że ma charakter tymczasowy, jednorazowy i nie trwa dłużej niż rok.

 • Nie wymagają wydania decyzji o warunkach zabudowy roboty budowlane:

 • polegające na remoncie, montażu lub przebudowie, jeżeli nie powodują zmiany sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniają jego formy architektonicznej a także nie są zaliczane do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko,
  w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska, oraz roboty nie wymagające pozwolenia na budowę

 • Ustalenie warunków zabudowy następuje na wniosek zainteresowanego.

 • Dla tego samego terenu, decyzję o warunkach zabudowy można wydać więcej niż jednemu wnioskodawcy, doręczając odpis decyzji do wiadomości pozostałym wnioskodawcom i właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości.

 • Decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

 • Wnioskodawca, który nie uzyskał prawa do terenu nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją ustalającą warunki zabudowy terenu.

 • Organ, który wydał decyzję o warunkach zabudowy, jest zobowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do jej przeniesienia na rzecz innej osoby, jeżeli przyjmuje ona wszystkie warunki zawarte w tej decyzji. Stronami takiego postępowania są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane jej przeniesienie.

 • Organ, który wydał decyzję o warunkach zabudowy, stwierdza jej wygaśnięcie:

  • jeżeli inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę,

  • jeżeli dla tego terenu uchwalano plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji, a uprzednio nie została wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę.

 • Zamierzenie inwestycyjne powinno być zgodne z przepisami Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym z art. 61 ust. 1 ww. ustawy, który stanowi, iż: „Wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia warunków:

  • co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech
   i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu,

  • teren ma dostęp do drogi publicznej,

  • istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego – warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli wykonanie uzbrojenia terenu zostanie zagwarantowane w drodze umowy zawartej między właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem,

  • teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc,

  • decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi”.

 • Przepisów art. 61 ust. 1 pkt. 1 ww. ustawy nie stosuje się:

  • do inwestycji produkcyjnych lokalizowanych na terenach przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych, które utraciły moc,

  • do linii kolejowych, obiektów liniowych i urządzeń infrastruktury technicznej,

  • do zabudowy zagrodowej, w przypadku gdy powierzchnia gospodarstwa rolnego związanego z tą zabudową przekracza średnią powierzchnię gospodarstwa rolnego w danej gminie.

 • Właściwe określenie przedmiotu inwestycji we wniosku oznacza konieczność zastosowania terminologii zawartej w przepisach techniczno-budowlanych (np. budowa, przebudowa, rozbudowa, zmiana sposobu użytkowania).


Data ostatniej modyfikacji strony: 20-02-2024