Biuletyn Informacji Publicznej Swarzędz.pl

Oficjalna strona Miasta i Gminy Swarzędz

Biuletyn Informacji Publicznej
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony

Rejestr uchwał Rady Miejskiej IV kadencja 2002 - 2006

Sesja Nr z dnia

Numer uchwały

Tytuł Uchwały

Opublikowana

Uwagi

Sesja Nr I 19.11.2002

1

Uchwała w sprawie wygaśnięcia mandatu radnej Anny Tomickiej

nie obowiązuje.

Sesja Nr II 29.11.2002

2

Uchwała w sprawie wstąpienia na miejsce radnej Anny Tomickiej po wygaśnięciu jej mandatu kandydata z listy Koalicyjnego komitetu Wyborczego SLD – UP, który w wyborach w okręgu wyborczym Nr 1 uzyskał kolejno największą liczbę głosów.

nie obowiązuje.

Sesja Nr III 11.12.2002

3

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2002 rok.

nie obowiązuje.

4

Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2003.

Dz.U.Woj.Wlkp Nr 165 poz. 4968 17.12.2002r.

nie obowiązuje.

5

Uchwała w sprawie wzorów deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2003.

Dz.U.Woj.Wlkp Nr 165 poz. 4969 17.12.2002r.

nie obowiązuje.

6

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Dz.U.Woj.Wlkp Nr 165 poz. 4970 17.12.2002r.

nie obowiązuje.

7

Uchwała w sprawie partycypacji w kosztach budowy chodnika w Gruszczynie na ulicy Swarzędzkiej.

nie obowiązuje.

8

Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz, Pani Anny Tomickiej.

nie obowiązuje.

9

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr LV/595/2002 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25,09,2002 r dotyczącej zatwierdzenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektu Pływalni „Wodny Raj” w Swarzędzu.

nie obowiązuje.

10

Uchwała w sprawie wystąpienia do pełnomocnika ds. Ochrony informacji niejawnych o przeprowadzenie postępowań sprawdzających.

nie obowiązuje.

Sesja Nr IV 30.12.2002

11

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2002 rok.

nie obowiązuje.

12

Uchwała w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków zamieszczonych w budżecie miasta i gminy Swarzędz na rok 2002, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

nie obowiązuje.

13

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

nie obowiązuje.

14

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr LV/589/2002 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25 września 2002 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w latach 2002 – 2003.

nie obowiązuje

15

Uchwała Nr IV/15/2002 w sprawie wykupu gruntu położonego w Swarzędzu.

obowiązuje

16

Uchwała Nr IV/16/2002 w sprawie wykupu gruntu położonego w Bogucinie.

obowiązuje

17

Uchwała Nr IV/17/2002 w sprawie wyrażenia zgody na wykup nieruchomości położonej w Kobylnicy przy ul. Poznańskiej, gm. Swarzędz.

obowiązuje

18

Uchwała w sprawie porozumienia między gminami Kostrzyn i Swarzędz dotyczącym wzajemnego bezpłatnego świadczenia, związanego z dowozem dzieci do szkół podstawowych w Poznaniu i Swarzędzu w roku szkolnym 2002/2003.

nie obowiązuje

19

Uchwała w sprawie odwołania Sekretarza Gminy Swarzędz

nie obowiązuje

20

Uchwała w sprawie powołania Sekretarza Gminy Swarzędz

nie obowiązuje

Sesja Nr V 22.01.2003

21

Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2003 rok.

nie obowiązuje

22

Uchwała w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2003 rok.

nie obowiązuje

23

Uchwała Nr V/23/2003 w sprawie wyposażenia w majątek Pływalni Wodny Raj w Swarzędzu

obowiązuje

24

Uchwała Nr V/24/2003 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w gminie Swarzędz obejmującego działki położone w Gruszczynie w rejonie ulicy Mechowskiej o oznaczone nr geodezyjnymi 12,13/1, 13/3, 13/4, 13/5, 13/7, 14/1, 15, 16, 17/1, 17/2, 17/3, 18/1, 18/2, 18/3, 19/1, 19/2, 20/1, 20/2, 21/1, 21/23, 22/1, 22/2, 22/3, 23, 24/1, 24/2, 25/1, 25/2, 26/1, 26/2, 26/3, 27/1, 27/2, 27/3 ( teren objęty zmianą 20.00 ha ) - zmiana przeznaczenia z upraw polowych, terenów komunikacji , zalesienia, zieleni na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Dz.U.Woj.Wlkp Nr 37 poz 713 z dnia 11.03.2003

obowiązuje

Sesja Nr VI 26.02.2003

25

Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rozstrz. Nadzorcze PN-II-0911/120/03

nie obowiązuje

26

Uchwała Nr VI/26/2003 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/280/2000 z dnia 25 października 2000 roku w sprawie przystąpienia Gminy Swarzędz do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.

obowiązuje

27

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr L/550/2002 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 19 czerwca 2002 roku / dotyczy utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Pływalnia „Wodny Raj” w Swarzędzu.

Dz.U.Woj.Wlkp Nr 143 poz 2707 21.08.2003

nie obowiązuje

28

Uchwała w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz do ustalania wysokości promocyjnych cen i opłat za korzystanie z obiektu i urządzeń Pływalni „Wodny Raj” w Swarzędzu.

nie obowiązuje

29

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr III/9/2002 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 11.12.2002 r. dotyczącej zatwierdzenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektu Pływalni „Wodny Raj” w Swarzędzu.

nie obowiązuje

30

Uchwała w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej i sołtysów.

nie obowiązuje

31

Uchwała Nr VI/31/2003 w sprawie nadania odznaczenia „Zasłużony dla Miasta i Gminy Swarzędz” / Jerzy Gruszka /

obowiązuje

32

Uchwała Nr VI/32/2003 w sprawie nadania odznaczenia „Zasłużony dla Miasta i Gminy Swarzędz”. / Leszek Grajek /

obowiązuje

33

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzędza obejmującego teren położony w Swarzędzu w rejonie ulic Wrzesińska, Polna, Kórnicka, Wiankowa, Poznańska i oznaczonych numerami geodezyjnymi 707, 701, 745, 758, 759/2, 744, 761/6, 785/6, 785/4, 3293/2, 782/6, 782/5, 782/4, 782/2, 3293/1, 785/3, 784/2, 776/2, 761/3, 785/5, 764/7, 761/9, 761/8, 759/4, 702, 703, 704, 760, 705,706, 771/3, 771/4, 772, 770, 773, 774, 775, 777, 778/1, 778/2, 776/1, 779/1, 779/2, 780, 781/1, 781/3, 782/1, 761/3, 761/2, 762, 761/5, 768/2, 768/1, 769, 749, 746, 747, 748, 753, 752, 789, 757, 759/3, 756, 755, 754, 750, 751, 763/1, 764, 786, 763/2, 766, 765 z przeznaczeniem na funkcje: administracja, usługi, handel, oświata i budownictwo mieszkaniowe kształtowane przestrzennie jako miasto i centrotwórcze – powierzchnia objęta planem co 11,00 ha.

nie obowiązuje

34

Uchwała NR VI/34/2003 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na terenie gminy Swarzędz obejmującego działkę położoną w Rabowicach, przy ul. Bliskiej i oznaczoną numerem geodezyjnym 30/12 – teren objęty zmianą 0,1124 ha / zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej /.

Dz.U.Woj.Wlkp Nr 121 poz 2235 09.07.2003

obowiązuje

35

Uchwała w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

Dz.U.Woj.Wlkp Nr 127 poz 2364 25.07.2003

nie obowiązuje

36

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr III/4/2002 z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2003.

Dz.U.Woj.Wlkp Nr 43 poz 804 19.03.2003

nie obowiązuje

Sesja Nr VII 19.03.2003

-----

Uroczysta sesja z okazji Patrona Miasta i Gminy Swarzędz Św. Józefa / brak uchwał /

 ---------

Sesja Nr VIII 26.03.2003

37

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2003 rok.

nie obowiązuje

38

Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w roku 2003.

nie obowiązuje

39

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr VII/44/99 z dnia 3 marca 1999 r. oraz uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVII/439/2001 w celu zmniejszenia zasięgu obwodu Gimnazjum Nr 1 w Swarzędzu.

Dz.U.Woj.Wlkp Nr 143 poz 2709 21.08.2003

nie obowiązuje

40

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr VII/44/99 z dnia 3 marca 1999 r. oraz uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVII/439/2001 w celu zwiększenia zasięgu obwodu Gimnazjum Nr 2 w Swarzędzu.

Dz.U.Woj.Wlkp Nr 143 poz 2708 21.08.2003

nie obowiązuje

41

Uchwała w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego I kategorii zaszeregowania oraz ustalenia wartości jednego punktu dla potrzeb sporządzenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Swarzędzu.

nie obowiązuje

42

Uchwała w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej w celu nabycia z mocy prawa przez Gminę Swarzędz mienia Skarbu Państwa.

nie obowiązuje

43

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Swarzędza obejmującego teren położony w Swarzędzu w rejonie ulicy Teofila Kaczorowskiego oznaczonymi numerami geodezyjnymi: 2152/5, 2152/12, 2151/1, 2151/2 z przeznaczeniem na funkcji: zabudowa wielorodzinna średniej intensywności dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej, z możliwością wprowadzenia funkcji handlowo – usługowej w kondygnacje przyziemne budynków, oraz oznaczony numerem geodezyjnym 1719 część ul. Teofila Kaczorowskiego, z przeznaczeniem na drogę publiczną z możliwością realizacji infrastruktury technicznej i uzbrojenia terenu w pasie drogowym, powierzchnia objęta planem ca 1,1 ha.

nie obowiązuje

44

Uchwała w sprawie ustalenia cen i opłat oraz zasad korzystania ze środków swarzędzkiej komunikacji autobusowej.

Dz.U.Woj.Wlkp Nr 31 poz 822 31.03.2004

nie obowiązuje

Sesja Nr IX 23.04.2003

45

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium.

nie obowiązuje

46

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/38/2003 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w roku 2003.

nie obowiązuje

Sesja Nr X 30.04.2003

47

Uchwała w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz ustalenia wartości jednego punktu dla potrzeb sporządzenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy w zakresie oświaty.

nie obowiązuje

48

Uchwała w sprawie upoważnienia Burmistrza miasta i Gminy Swarzędz do wydzierżawienia najmu gruntów stanowiących własność gminy na cele inne niż w planie zagospodarowania przestrzennego oraz ustalenia minimalnych stawek czynszu.

Rozstrz. Nadzorcze PN-II-0911/193/2003

nie obowiązuje

49

Uchwała Nr X/49/2003 w sprawie wyrażenia zgody na wykup nieruchomości gruntowej położonej w Zalasewie przy ul. Mahoniowej, gm. Swarzędz.

obowiązuje

50

Uchwała w sprawie sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Janikowie przy ul. Ogrodniczej gm. Swarzędz.

Rozstrz. Nadzorcze PN-II-0911/194/2003

nie obowiązuje

51

Uchwała w sprawie opłat za pobór wody w wodociągów zbiorczego zaopatrzenia wsi w wodę oraz wprowadzanie ścieków do urządzeń, których właścicielem jest Gmina Swarzędz.

Rozstrz. Nadzorcze PN-II-0911/197/2003

nie obowiązuje

52

Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

nie obowiązuje

53

Uchwała w sprawie powołania doraźnej komisji do spraw infrastruktury i komunikacji.

nie obowiązuje

54

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr VIII/44/2003 z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie ustalenia cen i opłat oraz zasad korzystania ze środków swarzędzkiej komunikacji autobusowej.

Rozstrz. Nadzorcze PN-II-0911/195/2003

nie obowiązuje

Sesja Nr XI 28.05.2003

55

Uchwała Nr XI/55/2003 w sprawie zmiany uchwały nr XXII/216/2000 z dnia 23 maja 2000 r. w sprawie przyjęcia Statutu Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”.

obowiązuje

56

Uchwała Nr XI/56/2003 w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Swarzędz nieruchomości położonej w Uzarzewie gm. Swarzędz.

obowiązuje

57

Uchwała w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania stypendiów i nagród w Gminie Swarzędz.

nie obowiązuje

58

Uchwała Nr XI/58/2003 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 5 w Swarzędzu.

obowiązuje

Sesja Nr XII 25.06.2003

59

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2003 rok.

nie obowiązuje

60

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/379/2001 z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla potrzeb sporządzania miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu.

nie obowiązuje

61

Uchwała Nr XII/61/2003 w sprawie zatwierdzenia ceny za składowanie 1 tony odpadów komunalnych, gruzu i gleby na Składowisku Odpadów Komunalnych w Rabowicach.

nie obowiązuje, traci moc uchwałą nr XLIII/372/2013 z dn.28.05.2013r.

62

Uchwała Nr XII/62/2003 w sprawie ustalenia cen za wywóz nieczystości płynnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej.

obowiązuje

63

Uchwała w sprawie opłat za pobór wody z wodociągów zbiorczego zaopatrzenia wsi w wodę oraz wprowadzanie ścieków do urządzeń, których właścicielem jest Gmina Swarzędz.

nie obowiązuje

64

Uchwała Nr XII/64/2003 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Garby. ul. Michałówki, Palmowa, Baziowa.

Dz.U.Woj.Wlkp Nr 134 poz 2520 07.08.2003

obowiązuje

65

Uchwała Nr XII/65/2003 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Paczkowo.ul. Paprykowa.

Dz.U.Woj.Wlkp Nr 134 poz 2521 07.08.2003

obowiązuje

66

Uchwała Nr XII/66/2003 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Gruszczyn. ul. Jutrzenki, Poranek, Brzask, Świt, Zorza, Tęcza, Promyk.

Dz.U.Woj.Wlkp Nr 134 poz 2522 07.08.2003

obowiązuje

67

Uchwała Nr XII/67/2003 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Jasin. ul. Szafirowa, Krokusowa, Malwowa

Dz.U.Woj.Wlkp Nr 134 poz 2523 07.08.2003

obowiązuje

Sesja Nr XIII 27.08.2003

68

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2003 rok.

nie obowiązuje

69

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości oraz z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z budową urządzeń infrastruktury technicznej.

Dz.U.Woj.Wlkp Nr 150 poz 2822 19.09.2003

nie obowiązuje

70

Uchwała Nr XIII/70/2003 w sprawie sprzedaży części nieruchomości niezbędnych do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Swarzędzu przy ul. Strzeleckiej.

obowiązuje

71

Uchwała Nr XIII/71/2003 w sprawie sprzedaży części nieruchomości niezbędnych do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, położonych w Janikowie gm. Swarzędz.

obowiązuje

72

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr III/9/2002 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LV/595/2002 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25 września 2002 dotyczącej zatwierdzenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektu Pływalni "Wodny Raj" w Swarzędzu.

nie obowiązuje

73

Uchwała Nr XIII/73/2003 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/58/2003 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 5 w Swarzędzu.

obowiązuje

74

Uchwała Nr XIII/74/2003 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/55/2003 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/216/2000 z dnia 23 maja 2000 r. w sprawie przyjęcia Statutu Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka".

obowiązuje

75

Uchwała Nr XIII/75/2003 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Swarzędza. ul. Kupiecka, Krawiecka.

Dz.U.Woj.Wlkp Nr 150 poz 2823 19.09.2003

obowiązuje

76

Uchwała Nr XIII/76/2003 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Gortatowo. ul. Kapela.

Dz.U.Woj.Wlkp Nr 150 poz 2824 19.09.2003

obowiązuje

77

Uchwała Nr XIII/77/2003 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Wierzonka.ul. Leśników.

Dz.U.Woj.Wlkp Nr 150 poz 2825 19.09.2003

obowiązuje

78

Uchwała Nr XIII/78/2003 w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/362/2001 z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Zalasewo. ul. Józefa Rivoliego.

Dz.U.Woj.Wlkp Nr 150 poz 2826 19.09.2003

obowiązuje

79

Uchwała Nr XIII/79/2003 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Zalasewo. Osiedle Leśne.

Dz.U.Woj.Wlkp Nr 150 poz 2827 19.09.2003

obowiązuje

Sesja Nr XIV 10.09.2003

80

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2003 r.

nie obowiązuje

81

Uchwała Nr XIV/81/2003 w sprawie wyposażenia w majątek zakładu budżetowego Pływalni "Wodny Raj".

obowiązuje

82

Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

nie obowiązuje

83

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XL/589/2002 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25 września 2002 r. w sprawie zaciągania pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w latach 2002 – 2003.

nie obowiązuje

84

Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w roku 2003 r.

nie obowiązuje

85

Uchwała w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.

nie obowiązuje

86

Uchwala w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz w zakresie obejmującym działkę położoną w Jasiniu przy ul. Cmentarnej i oznaczonej numerem geodezyjnym 1/11 - teren objęty zmianą o powierzchni 0,4959 ha (zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny aktywizacji gospodarczej).

Dz.U.Woj.Wlkp Nr 181 poz 3359 21.11.2003

nie obowiązuje

87

Uchwała Nr XIV/87/2003 w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz w zakresie obejmującym działkę położoną w Gortatowie przy ul. Cichej i oznaczonej numerem geodezyjnym 106/8 (teren objęty zmianą o powierzchni ca 0,0850 ha) - zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Dz.U.Woj.Wlkp Nr 181 poz 3360 21.11.2003

obowiązuje

88

Uchwała Nr XIV/88/2003 w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz w zakresie obejmującym część działki położonej w Gortatowie przy ul. Chlebowej i oznaczonej numerem geodezyjnym 194/2 (pow. zmiany 1,00 ha) — zmiana przeznaczenia z upraw polowych, zalesienia, łąk i pastwisk na tereny zabudowy mieszkaniowe/jednorodzinnej.

Dz.U.Woj.Wlkp Nr 181 poz 3361 21.11.2003

obowiązuje

89

Uchwała Nr XIV/89/2003 w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz w zakresie obejmującym działki położone w Paczkowie o nr ewid. 251/9, 251/10, 251/11, 251/12, 251/13 (powierzchnia zmiany 0,30 ha) – zmiana przeznaczenia z upraw ogrodniczych z prawem zabudowy na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z działalnością gospodarczą.

Dz.U.Woj.Wlkp Nr 181 poz 3362 21.11.2003

obowiązuje

90

Uchwała Nr XIV/90/2003 w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz w zakresie obejmującym działki położone w Rabowicach, przy ul. Bliskiej i oznaczone numerami geodezyjnymi 30/9, 30/10, 30/11, 30/13, 30/14, 30/15, 30/16, 30/17, 30/18, 30/19, 30/20, 30/21, część 30/22 (teren objęty zmianą o powierzchni ca 1,00 ha) - zmiana przeznaczenia z upraw polowych i zalesienia na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Dz.U.Woj.Wlkp Nr 181 poz 3363 21.11.2003

obowiązuje

Sesja Nr XV 01.10.2003

91

Uchwała Nr XV/91/2003 w sprawie wyznaczenia ostatecznego beneficjenta środków pozyskanych z Funduszu Spójności przez Związek Międzygminny Puszcza Zielonka oraz firmy eksploatującej wytworzony majątek w ramach inwestycji związanych z gospodarką ściekową realizowanych przy wsparciu środków Funduszu Spójności przez Związek Międzygminny Puszcza Zielonka.

obowiązuje

92

Uchwała Nr XV/92/2003 w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz w zakresie obejmującym działki położone w Paczkowie w rejonie ul. Średzkiej oznaczone numerami geodezyjnymi 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 369 i część działek 368 i 398 (pow. zmiany ca 5,40 ha) – zmiana przeznaczenia z upraw ogrodniczych z prawem zabudowy i upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej).

Dz.U.Woj.Wlkp Nr 181 poz 3375 21.11.2003

obowiązuje

93

Uchwała Nr XV/93/2003 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XLII/472/2002 z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Rabowicach gm. Swarzędz przy ul. Świerkowej.

obowiązuje

94

Uchwała w sprawie zmiany uchwał Nr XXIV/236/2000 z 30 sierpnia 2000 r. oraz Nr XXXVI/414/2001 z 29 sierpnia 2001 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Swarzędz.

nie obowiązuje

95

Uchwała Nr XV/95/2003 w sprawie rozpatrzenia zarzutów do projektu planu dotyczącego zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzędza w zakresie obejmującym działki położone w Jasiniu w rejonie ul. Rabowickiej i oznaczone nr geod. 292, 293, 294, 295, 296, 297 – teren objęty zmianą o łącznej powierzchni 3,21 ha (zmiana przeznaczenia z upraw polowych stanowiących rezerwę dla działalności gospodarczej na tereny aktywizacji gospodarczej), wyłożonego do publicznego wglądu wraz z prognozą skutków wpływu ustaleń w/wym. zmiany planu na środowisko w dniach 27. 06. 2003 r. do 22. 07. 2003 r.

obowiązuje

96

Uchwała Nr XV/96/2003 w sprawie rozpatrzenia zarzutów do projektu planu dotyczącego zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzędza w zakresie obejmującym działki położone w Jasiniu w rejonie ul. Rabowickiej i oznaczone nr geod. 292, 293, 294, 295, 296, 297 – teren objęty zmianą o łącznej powierzchni 3,21 ha (zmiana przeznaczenia z upraw polowych stanowiących rezerwę dla działalności gospodarczej na tereny aktywizacji gospodarczej), wyłożonego do publicznego wglądu wraz z prognozą skutków wpływu ustaleń w/wym. zmiany planu na środowisko w dniach 27. 06. 2003 r. do 22. 07. 2003 r.

obowiązuje

97

Uchwała Nr XV/97/2003 w sprawie rozpatrzenia zarzutów do projektu planu dotyczącego zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzędza w zakresie obejmującym działki położone w Jasiniu w rejonie ul. Rabowickiej i oznaczone nr geod. 292, 293, 294, 295, 296, 297 – teren objęty zmianą o łącznej powierzchni 3,21 ha (zmiana przeznaczenia z upraw polowych stanowiących rezerwę dla działalności gospodarczej na tereny aktywizacji gospodarczej), wyłożonego do publicznego wglądu wraz z prognozą skutków wpływu ustaleń w/wym. zmiany planu na środowisko w dniach 27. 06. 2003 r. do 22. 07. 2003 r.

obowiązuje

98

Uchwała Nr XV/98/2003 w sprawie rozpatrzenia zarzutów do projektu planu dotyczącego zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzędza w zakresie obejmującym działki położone w Jasiniu w rejonie ul. Rabowickiej i oznaczone nr geod. 292, 293, 294, 295, 296, 297 – teren objęty zmianą o łącznej powierzchni 3,21 ha (zmiana przeznaczenia z upraw polowych stanowiących rezerwę dla działalności gospodarczej na tereny aktywizacji gospodarczej), wyłożonego do publicznego wglądu wraz z prognozą skutków wpływu ustaleń w/wym. zmiany planu na środowisko w dniach 27. 06. 2003 r. do 22. 07. 2003 r.

obowiązuje

99

Uchwała Nr XV/99/2003 w sprawie odrzucenia protestu nieuwzględnionego w projekcie planu dotyczącego miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz w zakresie obejmującym działki położone w Rabowicach w rejonie ul. Olszynowej i oznaczone numerami geodezyjnymi 7/1 i 7/2 – teren objęty zmianą o łącznej powierzchni 11,00 ha (zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny aktywizacji gospodarczej).

obowiązuje

100

Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzędza obejmującego działki położone w rejonie ulic: Grudzińskiego, Nowy Świat, Zamkowa, Gruszczyńska i oznaczone numerami geodezyjnymi 933/1, 932/2, 971, 934, 929, 932/1, 933/2, 946, 947, 948, 949, 950, 978/2, 978/1, 977, 976, 975, 974 – teren objęty zmianą powierzchni 2,8883 ha zgodnie z koncepcją zagospodarowania przestrzennego (zmiana przeznaczenia z terenu usług z zakresu kultury, handlu, gastronomii i rzemiosła usługowego na tereny zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem nieuciążliwej działalności gospodarczej, usługowej i handlowej).

Dz.U.Woj.Wlkp Nr 181 poz 3376 21.11.2003

nie obowiązuje

Sesja Nr XVI 29.10.2003

101

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2003 r.

nie obowiązuje

102

Uchwała w sprawie zaopiniowania zadań ujętych w rocznym planie Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na rok 2004.

nie obowiązuje

103

Uchwała Nr XVI/103/2003 w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Swarzędz nieruchomości gruntowej położonej w Gortatowie gm. Swarzędz.

obowiązuje

104

Uchwała Nr XVI/104/2003 w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomość zabudowaną, położoną w Uzarzewie gm. Swarzędz przy ul. Akacjowej 14.

obowiązuje

105

Uchwała Nr XVI/105/2003 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Swarzędzu przy ul. św. Marcina.

obowiązuje

106

Uchwała w sprawie: realizacji w latach 2004, 2005 i 2006 przedsięwzięcia p.n. budowa zespołu trzech budynków wielorodzinnych przy ulicy Kaczorowskiego w Swarzędzu.

nie obowiązuje

107

Uchwała Nr XVI/107/2003 w sprawie: sprzedaży części nieruchomości niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Gruszczynie przy ul. Jaworowej gm. Swarzędz.

obowiązuje

108

Uchwała Nr XVI/108/2003 w sprawie: zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz w zakresie obejmującym część działki położonej w Gruszczynie przy ul. Leśnej i oznaczonej nr geodezyjnym 200 (pow. zm. 012 ha) – zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – na głębokości 50 m od ul. Leśnej.

Dz.U.Woj.Wlkp Nr 8 poz 233 28.01.2004

obowiązuje

109

Uchwała Nr XVI/109/2003 w sprawie: zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz w zakresie obejmującym część działki położonej w Gruszczynie przy ul. Katarzyńskiej i oznaczonej nr geodezyjnym 348/15 (teren objęty zmianą 2,00 ha) – zmiana przeznaczenia z upraw ogrodniczych z prawem zabudowy na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – zgodnie z koncepcją zagospodarowania przestrzennego.

Dz.U.Woj.Wlkp Nr 8 poz 234 28.01.2004

obowiązuje

110

Uchwała Nr XVI/110/2003 w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzędza w zakresie obejmującym działki położone w Jasiniu przy ul. Grudzińskiego i oznaczone nr geodezyjnym 41 i 42 – po podziale geodezyjnym 41/12, 41/13, 41/14, 41/15, 41/16, 41/17, 42 (pow zm. 11 ha) - zmiana przeznaczenia z upraw polowych stanowiących rezerwę dla działalności gospodarczej, usługi oświaty i sportu oraz terenu zieleni ochronnej na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługi oświaty.

Dz.U.Woj.Wlkp Nr 204 poz 4052 17.12.2003

obowiązuje

111

Uchwała Nr XVI/111/2003 w sprawie: zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz w zakresie obejmującym działki położone w Rabowicach przy ul. Świerkowej i oznaczone nr geodezyjnymi 67/9, 67/10, 67/11 (pow. zm. ca 5,7696 ha) – zmiana przeznaczenia z terenów zarezerwowanych pod zalesienie na tereny aktywizacji gospodarczej.

Dz.U.Woj.Wlkp Nr 8 poz 235 28.01.2004

obowiązuje

112

Uchwała Nr XVI/112/2003 w sprawie: zarzutu i protestu wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz w zakresie obejmującym działki położone w Jasiniu przy ul. Sołeckiej i oznaczone nr geodezyjnymi 22/1, 22/2, 25, 26 (pow. zm. 11,63 ha) – zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – minimalna powierzchnia działek 1500 m², wyłożonego do publicznego wglądu wraz z prognozą skutków wpływu ustaleń w/w planie na środowisko w dniach 09.07.2003 do 08.08.2003.

obowiązuje

113

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr III/9/2002 Rady miejskiej z dnia 11 grudnia 2002 w sprawie ustalenia cen za korzystanie z obiektu Pływalni "WODNY RAJ" w Swarzędzu.

nie obowiązuje

114

Uchwała Nr XVI/114/2003 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXX/364/2001 z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Kruszewnia. ul. Widokowa.

Dz.U.Woj.Wlkp Nr 191 poz 3557 11.12.2003

obowiązuje

115

Uchwała w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Poznaniu i Sądu Okręgowego w Poznaniu.

nie obowiązuje

116

Uchwała Nr XVI/116/2003 w sprawie wyrażenia zgody rozwiązania umowy prawa użytkowanie wieczystego oraz nabycie budynku i innych urządzeń będących własnością wieczystego użytkownika, położonych w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej.

obowiązuje

Sesja Nr XVII 10.12.2003

117

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2003 rok.

nie obowiązuje

118

Uchwała w sprawie podatku od nieruchomości na 2004 rok.

Dz.U.Woj.Wlkp Nr 213 poz 4565 17.12.2003

nie obowiązuje

119

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Dz.U.Woj.Wlkp Nr 213 poz 4566 17.12.2003

nie obowiązuje

120

Uchwała Nr XVII/120/2003 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/82/2003 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 10 września 2003 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

obowiązuje

121

Uchwała Nr XVII/121/2003 w sprawie zmiany uchwały Nr LV/589/2002 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25 września 2002 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w latach 2002 – 2003

obowiązuje

122

Uchwała Nr XVII/122/2003 w sprawie przekazania gruntu położonego w Uzarzewie – Katarzynkach gm. Swarzędz w zamian za odszkodowanie za przejęty grunt pod drogę położoną w Uzarzewie – Katarzynkach gm.

obowiązuje

123

Uchwała Nr XVII/123/2003 w sprawie upoważnienia Burmistrza do prowadzenia negocjacji w sprawie ustalenia statutu oraz zasad uczestnictwa gminy Swarzędz w Związku Międzygminnym, którego celem będzie rewitalizacja zlewni Cybiny oraz rekultywacja Jeziora Swarzędzkiego.

obowiązuje

Sesja Nr XVIII 30.12.2003

124

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Dz.U.Woj.Wlkp Nr 14 poz 432 09.02.2004

nie obowiązuje

125

Uchwała Nr XVIII/125/2003 w sprawie uchwalenia statutu Miasta i Gminy Swarzędz.

Dz.U.Woj.Wlkp Nr 21 poz 613 24.02.2004

obowiązuje
tekst jednolity Uchwała nr XIII/119/2015 z dn. 25.08.2015r.

126

Uchwała w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków zamieszczonych w budżecie miasta i gminy Swarzędz na rok 2003, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

nie obowiązuje

127

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr III/8/2002 z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz Pani Anny Tomickiej.

nie obowiązuje

128

Uchwała Nr XVIII/128/2003 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Swarzędza w zakresie obejmującym działki położone w Swarzędzu w rejonie ul. Teofila Kaczorowskiego oznaczone nr geod. 2152/5, 2152/12, 2151/1, 2151/2 z przeznaczeniem na funkcje: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna średniej intensywności dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej, z możliwością wprowadzenia funkcji sportowo – rekreacyjnej, oraz oznaczoną nr geod. 1719 część ul. Teofila Kaczorowskiego z przeznaczeniem na drogę publiczną z możliwością realizacji infrastruktury technicznej i uzbrojenia terenu w pasie drogowym (powierzchnia objęta zmianą ca 1,1 ha).

Dz.U.Woj.Wlkp Nr 21 poz 614 24.02.2004

obowiązuje  Uchwałą nr XLIX/450/2013 z dn, 26 .11.2013r.
tracą moc ustalenia dla działek 2152/5, 2152/12, 2151/1, 2152/2 w Swarzędzu

129

Uchwała Nr XVIII/129/2003 w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz w zakresie obejmującym część działki położonej w Rabowicach i oznaczonej nr geod. 27/6 – teren objęty zmianą ca 2,40 ha (zmiana przeznaczenia z terenów działalności gospodarczej z zabudową mieszkaniową i terenów zarezerwowanych pod zalesienie na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej).

Dz.U.Woj.Wlkp Nr 73 poz 1587 24.05.2004

obowiązuje

130

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VI/30/2003 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia diet i zwrotów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej i sołtysów.

nie obowiązuje

131

Uchwała XVIII/131/2003 w sprawie powierzenia Gminie Kostrzyn zadania publicznego polegającego na budowie i eksploatacji międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Skałowie.

Dz.U.Woj.Wlkp Nr 21 poz 615 24.02.2004

obowiązuje

Sesja Nr XIX 04.02.2004

132

Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Swarzędz na 2004 rok

nie obowiązuje

133

Uchwała w sprawie zestawienie przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2004 r.

nie obowiązuje

134

Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

nie obowiązuje

135

Uchwała Nr XIX/135/2004 w sprawie ustanowienia logo Miasta i Gminy Swarzędzu

obowiązuje

136

Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Swarzędzu Nr XXVII/429/2002 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działki położone w Gortatowie przy ul. Dożynkowej i oznaczone numerami geodezyjnymi 183/2 i 183/3 – teren objęty zmianą 0,3292 (zmiana przeznaczenia z zalesienia na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej).

Rozstrz. Nadzorcze PN-II-0911/65/04

nie obowiązuje

137

Uchwała Nr XIX/137/2004 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz w zakresie obejmującym działki położone w Gruszczynie, przy ul. Katarzyńskiej i oznaczone nr geod. 296/10, 296/12, 296/2 (pow. opracowania ca 0,5250 ha) – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Dz.U.Woj.Wlkp Nr 38 poz 960 30.03.2004

obowiązuje

138

Uchwała Nr XIX/138/2004 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzędza w zakresie obejmującym działki położone w Jasiniu, przy ul. Sołeckiej i oznaczone nr geod. 22/1, 22/2, 25, 26 (pow. opracowania 11,63 ha) – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Dz.U.Woj.Wlkp Nr 38 poz 961 30.03.2004

obowiązuje

139

Uchwała Nr XIX/139/2004 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz w zakresie obejmującym część działki położonej w Janikowie w rejonie ul. Gnieźnieńskiej oznaczonej nr geod. 299 (powierzchnia objęta opracowaniem ca 0,5705 ha) – tereny aktywizacji gospodarczej.

Dz.U.Woj.Wlkp Nr 38 poz 962 30.03.2004

obowiązuje

140

Uchwała Nr XIX/140/2004 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz obejmującego tereny położone w miejscowości Swarzędz, Jasin i Paczkowo, zlokalizowane wzdłuż północnej granicy ulicy Rabowickiej.

obowiązuje

141

Uchwała Nr XIX/141/2004 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz w zakresie obejmującym ulicę Rabowicką w Swarzędzu, Jasiniu oraz jej przedłużenie na terenie wsi Paczkowo – tereny przeznaczone pod komunikację i miejsca parkingowe.

obowiązuje

142

Uchwała w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej i sołtysów.

nie obowiązuje

Sesja Nr XX 25.02.2004

143

Uchwała Nr XX/143/2004 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Swarzędzu Nr VII/42/99 z dnia marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Paczkowie.

Dz.U.Woj.Wlkp Nr 52 poz 1197 21.04.2004

obowiązuje

144

Uchwała Nr XX/144/2004 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Swarzędzu Nr VII/38/00 z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 1 w Swarzędzu.

Dz.U.Woj.Wlkp Nr 52 poz 1198 21.04.2004

obowiązuje

145

Uchwała Nr XX/145/2004 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Swarzędzu Nr VII/40/99 z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 5 w Swarzędzu.

Dz.U.Woj.Wlkp Nr 52 poz 1199 21.04.2004

obowiązuje

146

Uchwała Nr XX/146/2004 w sprawie założenia gimnazjum w Paczkowie.

Dz.U.Woj.Wlkp Nr 55 poz 1259 26.04.2004

obowiązuje

147

Uchwała w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Paczkowie.

Rozstrz. Nadzorcze

nie obowiązuje

148

Uchwała Nr XX/148/2004 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Swarzędzu Nr VII/36/00 z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie założenia II Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Swarzędzu.

Dz.U.Woj.Wlkp Nr 52 poz 1200 21.04.2004

obowiązuje

149

Uchwała Nr XX/149/2004 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 4 w Swarzędzu.

obowiązuje

150

Uchwał Nr XX/150/2004 w sprawie sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – Szkoła Podstawowa nr 1 w Swarzędzu.

uchylona uchwała nr VI/59/2015

151

Uchwała Nr XX/151/2004 w sprawie sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - Szkoła Podstawowa nr 4 w Swarzędzu.

uchylona uchwała nr VI/59/2015

152

Uchwała Nr XX/152/2004 w sprawie sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - Szkoła Podstawowa nr 5 w Swarzędzu

uchylona uchwała nr VI/59/2015

153

Uchwała Nr XX/153/2004 w sprawie sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - Szkoła Podstawowa w Paczkowie

uchylona uchwała nr VI/59/2015

154

Uchwała Nr XX/154/2004 w sprawie sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - Szkoła Podstawowa w Wierzonce

uchylona uchwała nr VI/59/2015

155

Uchwała Nr XX/155/2004 w sprawie sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - Szkoła Podstawowa w Kobylnicy.

uchylona uchwała nr VI/59/2015

156

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz obejmującego teren położony w Swarzędzu w rejonie ulic Wrzesińska, Polna, Kórnicka, Wiankowa, Poznańska – tereny zabudowy mieszkaniowej, usługowej wraz z towarzysząca infrastrukturą techniczną, terenami komunikacji oraz zieleni i wód, kształtowane przestrzennie jako miasto i centrotwórcze – powierzchnia objęta planem ca 11,00 ha.

nie obowiązuje

157

Uchwała Nr XX/157/2004 w sprawie wykupy gruntu położonego w Zalasewie gm. Swarzędz (działka nr 262)

obowiązuje

158

Uchwała Nr XX/158/2004 w sprawie wykupy gruntu położonego w Zalasewie gm. Swarzędz (działka nr 75/10 i 312).

obowiązuje

159

Uchwała Nr XX/159/2004 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz w zakresie obejmującym działkę nr geod. 38/11 położoną w Uzarzewie - tereny zabudowy usługowej - powierzchnia objęta opracowaniem ca 0,2 ha.

obowiązuje

Sesja Nr XXI 10.03.2004

Sesja Nadzwyczajna – brak uchwał

-----------

Sesja Nr XXII 19.03.2004

Sesja Uroczysta z okazji Patrona Miasta i Gminy Swarzędz Św. Józefa / brak uchwał /

-----------

Sesja Nr XXIII 31.03.2004

160

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2004 rok.

nie obowiązuje

161

Uchwała w sprawie zmiany zestawienia przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2004 rok

nie obowiązuje

162

Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w roku 2004

nie obowiązuje

163

Uchwała w sprawie przeznaczenia części umorzonych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

nie obowiązuje

164

Uchwała Nr XXIII/164/2004 w sprawie zmiany do uchwały o powołaniu Miejsko-Gminnego Ośrodka Wsparcia.

obowiązuje

165

Uchwała w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Swarzędz z organizacjami pozarządowymi

nie obowiązuje

166

Uchwała Nr XXIII/166/2004 w sprawie sprzedaży nieruchomości jej wieczystemu użytkownikowi.

obowiązuje

167

Uchwała Nr XXIII/167/2004 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Janikowie gm. Swarzędz przy ul. Ogrodniczej

obowiązuje

168

Uchwała Nr XXIII/168/2004 w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Swarzędzu nr XVIII/129/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz w zakresie obejmującym część działki położonej w Rabowicach i oznaczonej nr geod. 27/6 – teren objęty zmianą ca 2,40 ha /zmiana przeznaczenia z terenów działalności gospodarczej z zabudową mieszkaniową i terenów zarezerwowanych pod zalesienie na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej/.

Dz.U.Woj.Wlkp Nr 73 poz 1599 24.05.2004

obowiązuje

169

Uchwała Nr XXIII/169/2004 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz – Jasiń, ul. Łowęcińska w zakresie obejmującym działki nr geod. 363/7, 363/8, 363/9 oraz część 363/4, 363/6, 363/10 przy ul. Łowęcińskiej w Jasiniu (powierzchnia objęta opracowaniem ca 1,3 ha.) - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

obowiązuje

170

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz w zakresie obejmującym działki nr geod. 149/5, 149/6 oraz część 149/3 i 149/4 i 149/7 położonych przy ul. Sarbinowskiej w Łowęcinie (powierzchnia objęta opracowaniem ca 3 ha.) - tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej z towarzyszącą infrastrukturą techniczną.

nie obowiązuje

171

Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz w zakresie obejmującym działkę położoną w Garbach, przy ulicy Łozinkowej i oznaczoną nr geod. 133 (pow. Opracowania ca 0,6400 ha) – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Dz.U.Woj.Wlkp Nr 85 poz 1754 09.06.2004

nie obowiązuje, traci moc uchwałą nr XIII/89/2011 z dn.21.06.2011r.

172

Uchwała Nr XXIII/172/2004 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz w zakresie obejmującym część działek położonych w Sarbinowie przy ul. Długiej i oznaczonych nr geod. 80/1 (po podziale 80/2, 80/3) – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej częściowo z usługami rzemieślniczymi.

Dz.U.Woj.Wlkp Nr 85 poz 1755 09.06.2004

obowiązuje

173

Uchwała Nr XXIII/173/2004 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz, w zakresie obejmującym działkę nr geod. 161 położoną przy ul. Rzepakowej w Zalasewie (powierzchnia opracowania 0,3347 ha) – tereny działalności gospodarczej.

Dz.U.Woj.Wlkp Nr 85 poz 1756 09.06.2004

obowiązuje

174

Uchwała Nr XXIII/174/2004 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Gortatowo. ul. Nad Cybiną.

Dz.U.Woj.Wlkp Nr 56 poz 1293 27.04.2004

obowiązuje

175

Uchwała Nr XXIII/175/2004 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Janikowo. ul. Latawcowa.

Dz.U.Woj.Wlkp Nr 56 poz 1294 27.04.2004

obowiązuje

176

Uchwała Nr XXIII/176/2004 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Zalasewo. os. Wielkopolskie.

Dz.U.Woj.Wlkp Nr 56 poz 1295 27.04.2004

obowiązuje

177

Uchwała Nr XXIII/177/2004 w sprawie ustalenia diet dla radnych nie będących członkami oraz biorących udział w posiedzeniach Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

Uchylona Rozstrz. Nadzorcze PN-II-0911/120/03 Przywrócona Wyrok Wojew. Sądu Administ. III SA/Po 391/04

obowiązuje

178

Uchwała Nr XXIII/178/2004 w sprawie najmu nieruchomości komunalnej na okres dłuższy niż trzy lata.

obowiązuje

Sesja Nr XXIV 28.04.2004

179

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium.

nie obowiązuje

Sesja Nr XXV 26.05.2004

180

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

nie obowiązuje

181

Numer został omyłkowo pominięty.

-----------

182

Uchwała w sprawie zwolnienia od opłaty stałej od wniosku za wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

Dz.U.Woj.Wlkp Nr 118, poz. 2343 23.07.2004r.

nie obowiązuje

183

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XII/60/2003 z dnia 25 czerwca 2003 rok w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla potrzeb sporządzenia miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu.

nie obowiązuje

184

Uchwała w sprawie nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu “Maciuś” w Swarzędzu.

nie obowiązuje, traci moc uchwałą nr XII/61/2011 z dn.24.05.2011r.

185

Uchwała w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz ustalania wartości jednego punktu dla potrzeb sporządzenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy w zakresie oświaty.

nie obowiązuje

186

Uchwała Nr XXV/186/2004 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w sprawie wymiaru obowiązkowego godzin dydaktycznych dla wybranych stanowisko pedagogicznych, limitów ilościowych uczniów w klasach szkolnych oraz innych zasad obowiązujących podczas projektowania arkuszy organizacyjnych pracy szkół i przedszkoli.

obowiązuje

187

Uchwała Nr XXV/187/2004 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia Przedszkola Nr 4 w Swarzędzu.

obowiązuje

188

Uchwała Nr XXV/188/2004 w sprawie nadania statutu Gimnazjum w Paczkowie

obowiązuje

189

Uchwała Nr XXV/189/2004 w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Paczkowie.

obowiązuje

190

Uchwała w sprawie realizacji w latach 2004, 2005 i 2006 przedsięwzięcia p.n. budowa gimnazjum we wsi Zalasewo

nie obowiązuje

191

Uchwała w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz ustalenia wartości jednego punktu dla potrzeb sporządzenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Swarzędzu

nie obowiązuje

192

Uchwała Nr XXV/192/2004 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.

Dz.U.Woj.Wlkp Nr 118, poz. 2344 23.07.2004r.

obowiązuje

193

Uchwała Nr XXV/193/2004 w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych.

Dz.U.Woj.Wlkp Nr 118, poz. 2345 23.07.2004r.

obowiązuje

194

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie wekslem “in blanco” wykonania przez Gminę Swarzędz umowy dofinansowania pt.”Modernizacja hali sportowej w Swarzędzu, ul. Św. Marcin 1”.

nie obowiązuje

195

Uchwała Nr XXV/195/2004 w sprawie objęcia nazwą ulica Rolna nowo powstałego odcinka ulicy w Swarzędzu, stanowiącej jej przedłużenie.

Dz.U.Woj.Wlkp Nr 118, poz. 2346 23.07.2004r.

obowiązuje

196

Uchwała Nr XXV/196/2004 w sprawie wykupu gruntu położonego w Gruszczynie gm. Swarzędz

obowiązuje

197

Uchwała Nr XXV/197/2004 w sprawie wykupu gruntu położonego w Gruszczynie gm. Swarzędz

obowiązuje

198

Uchwała Nr XXV/198/2004 w Swarzędzu w sprawie wykupu gruntu położonego we wsi Wierzonka, gm. Swarzędz

obowiązuje

199

Uchwała Nr XXV/199/2004 w sprawie wykupu gruntu położonego w Janikowie w gm. Swarzędz

obowiązuje

200

Uchwała Nr XXV/200/2004 w sprawie wykupu gruntu położonego w Swarzędzu

obowiązuje

201

Uchwała Nr XXV/201/2004 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Swarzędzu przy ul. Szmaragdowej i Złotej

obowiązuje

202

Uchwała Nr XXV/202/2004 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Swarzędzu przy ul. Ślusarskiej

obowiązuje

203

Uchwała Nr XXV/203/2004 w sprawie wykupu gruntu położonego w Zalasewie gm. Swarzędz

obowiązuje

204

Uchwała Nr XXV/204/2004 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz, w zakresie obejmującym część działek położonych w Paczkowie, przy ul. Budowlanej i oznaczonych nr geod. 160, 162, 163 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Dz.U.Woj.Wlkp Nr 137, poz. 2815 10.09.2004r.

obowiązuje

205

Uchwała Nr XXV/205/2004 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz w zakresie obejmującym część działek położonych w Sarbinowie przy ul. Długiej i oznaczonych nr geod. 82, 81/1, 81/2 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej częściowo z usługami rzemieślniczymi.

Dz.U.Woj.Wlkp Nr 115, poz. 2278 20.07.2004r.

obowiązuje

206

Uchwała w sprawie złożenia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego.

nie obowiązuje

Sesja Nr XXVI 19.06.2004

Sesja Uroczysta „Swarzędz w Unii Europejskiej” brak uchwał /

-------------

Sesja Nr XXVII 21.06.2004

207

Uchwała w sprawie złożenia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu podjęte uchwałą numer 442/2004 z dnia 19 maja 2004 roku.

nie obowiązuje

208

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2004 rok

nie obowiązuje

Sesja Nr XXVIII 30.06.2004

209

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2004.

nie obowiązuje

210

Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w roku 2004.

nie obowiązuje

211

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VIII/44/2003 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26 marca 2003 roku w sprawie ustalenia cen i opłat oraz zasad korzystania ze środków swarzędzkiej komunikacji autobusowej.

Dz.U.Woj.Wlkp Nr 124 poz 2533 04.08.2004

nie obowiązuje

212

Uchwała Nr XXVIII/212/2004 w sprawie zmiany nazwy odcinka ulicy Łąkowej w Kobylnicy. ul. Kręta.

Dz.U.Woj.Wlkp Nr 124 poz 2534 04.08.2004

obowiązuje

213

Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz, w zakresie obejmującym działkę położoną w Gortatowie przy ul. Dożynkowej i oznaczoną nr geod. 143/23 (teren objęty zmianą o pow. 2,80 ha.) zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny działalności gospodarczej z zabudową mieszkaniową jednorodzinną.

Dz.U.Woj.Wlkp Nr 137 poz 2819 10.09.2004

nie obowiązuje, traci moc uchwałą nr XIV/113/2011 z dn.19.07.2011r.

214

Uchwała Nr XXVIII/214/2004 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz, w zakresie obejmującym działki w Gruszczynie w rejonie ulicy Katarzyńskiej i oznaczone nr geod. 306/6, 306/7, 306/8, 306/9. 306/10, 306/11, 306/12, 306/13, 306/14, 306/15, 306/16, 306/17, 306/18, 307/19, 306/20, 306/21 (powierzchnia opracowania ca 2,00 ha) – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Dz.U.Woj.Wlkp Nr 137 poz 2820 10.09.2004

obowiązuje

215

Uchwała Nr XXVIII/215/2004 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr XXV/198/2004 w sprawie wykupu gruntu położonego we wsi Wierzonka, gm. Swarzędz.

obowiązuje

Sesja Nr XXIX 08.07.2004

216

Uchwała w sprawie projektu inwestycyjnego “kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego “Puszcza Zielonka i okolice” zgłoszonego do Funduszu Spójności. Zadanie Gminy Swarzędz „ Budowa Kanalizacji Sanitarnej w południowej części Gminy oraz północnej części Gminy”.

nie obowiązuje

217

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2004 rok

nie obowiązuje

218

Uchwała w sprawie powołania nowych członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Swarzędzu

nie obowiązuje

Sesja Nr XXX 03.09.2004

219

Uchwała Nr XXX/219/2004 w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkół w Paczkowie

obowiązuje

220

Uchwała Nr XXX/220/2004 w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu Zespołu Szkół w Paczkowie

obowiązuje

221

Uchwała Nr XXX/221/2004 w sprawie zasad wnoszenia opłat przez pracowników przedszkoli za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach.

obowiązuje

222

Uchwała Nr XXX/222/2004 w sprawie zmiany siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej.

obowiązuje

223

Uchwała w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2004-2006

nie obowiązuje

224

Uchwała Nr XXX/224/2004 w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego i najmu na gruntach stanowiących własność Gminy Swarzędz.

Dz.U.Woj.Wlkp Nr 148 poz 3080 15.10.2004r.

nie obowiązuje, traci moc uchwałą nr XIX/173/2011 z dn.29.11.2011r.

225

Uchwała Nr XXX/225/2004 w sprawie nieodpłatnego przekazania własności nieruchomości położonej w Swarzędzu.

obowiązuje

226

Uchwała Nr XXX/226/2004 w sprawie sprzedaży części nieruchomości niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej w Swarzędzu, przy ul. Staniewskiego

obowiązuje

227

Uchwała Nr XXX/227/2004 w sprawie wykupu gruntu położonego w Gruszczynie gm. Swarzędz.

obowiązuje

228

Uchwała Nr XXX/228/2004 w sprawie sprzedaży części nieruchomości niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Kobylnicy gm. Swarzędz przy ul. Dolnej.

obowiązuje

229

Uchwała Nr XXX/229/2004 w sprawie sprzedaży części nieruchomości niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej w Wierzenicy przy ul. Lisiej gm. Swarzędz.

obowiązuje

230

Uchwała Nr XXX/230/2004 w sprawie sprzedaży nieruchomości wieczystemu użytkownikowi.

obowiązuje

231

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XIX/142/2004 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 4 lutego dotyczącej ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej i sołtysów.

nie obowiązuje

232

Uchwała w sprawie desygnowania Tadeusza Witkowskiego do Sądu Konkursowego oceniającego prace w konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zabudowy terenu ograniczonego ulicami: Wrzesińska, Polna, Kórnicka, Poznańska w Swarzędzu.

nie obowiązuje

233

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VIII/44/2003 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26 marca 2003 roku w sprawie ustalenia cen i opłat oraz zasad korzystania ze środków swarzędzkiej komunikacji autobusowej.

Dz.U.Woj.Wlkp Nr 148 poz. 3081 15.10.2004r.

nie obowiazuje

Sesja Nr XXXI 29.09.2004

234

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2004 rok.

nie obowiązuje

235

Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytów na realizację zadań inwestycyjnych Miasta i Gminy Swarzędz w roku 2004

nie obowiązuje

236

Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytów w Banku Ochrony Środowiska S.A. W roku 2004.

nie obowiązuje

237

Uchwała nr XXXI/237/2004 w sprawie Programu Ochrony Środowiska Gminy Swarzędz.

traci moc, obowiązuje uchwała nr XI/102/2015

238

Uchwała nr XXXI/238/2004 w sprawie Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Swarzędz.

obowiązuje

239

Uchwała w sprawie przejęcia realizacji zadania o nazwie “modernizacja drogi dojazdowej (zbiorczej) do zakładów usytuowanych po północnej stronie drogi krajowej nr 2 pomiędzy Swarzędzem a Paczkowem na odc. Od ul. Wrzesińskiej do firmy BEMARC łącznie z drogą do firmy MASTERPRINT na podstawie porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu.

nie obowiązuje

240

Uchwała nr XXXI/240/2004 w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata.

Rozstrz. Nadzorcze PN-II-0911/288/04 Dz.U.Woj.Wlkp Nr 29 poz 749 08.03.2005

obowiązuje

241

Uchwała nr XXXI/241/2004 w sprawie wykupu gruntu położonego w Kobylnicy gm. Swarzędz.

obowiązuje

242

Uchwała nr XXXI/242/2004 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Swarzędzu w rejonie ulicy Złotej.

obowiązuje

243

Uchwała nr XXXI/243/2004 w sprawie sprzedaży części nieruchomości niezbędnych do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych położonych w Swarzędzu przy ulicy Złotej.

obowiązuje

244

Uchwała nr XXXI/244/2004 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Jasiniu gm. Swarzędz.

obowiązuje

245

Uchwała nr XXXI/245/2004 w sprawie sprzedaży części nieruchomości niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Jasiniu gmina Swarzędz.

obowiązuje

246

Uchwała nr XXXI/246/2004  w sprawie zamiany gruntów położonych w Sokolnikach Gwiazdowskich gm. Swarzędz.

obowiązuje

Sesja Nr XXXII 27.10.2004

247

Uchwała nr XXXII/247/2004 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 grudnia 2003 roku nr XVIII/131/2003 w sprawie powierzenia Gminie Kostrzyn zadania publicznego podlegającego na budowie i eksploatacji międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Skałowie

obowiązuje

248

Uchwała w sprawie ustalenia stawek opłata za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Urząd Miasta i Gminy Swarzędz na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.

Dz.U.Woj.Wlkp Nr 169 poz. 3645 07.12.2004r.

nie obowiązuje

249

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz, w zakresie obejmującym tereny położone w rejonie ulicy Kórnickiej – Równej w Zalasewie (powierzchnia sporządzenia planu 0,56 ha) oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą nr XXVII/316/2000 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 6 grudnia 2000 roku (powierzchnia zmiany planu ca 0,58 ha) – tereny zabudowy mieszkaniowej.

nie obowiązuje

250

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwalonego uchwałą nr XXIII/234/2000 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 20 czerwca 2000 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz obejmującego tereny położone w Gruszczynie w rejonie ul. Krańcowej i Katarzyńskiej.

nie obowiązuje

251

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwalonego uchwałą nr XIX/138/2004 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 4 lutego 2004 roku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz obejmującego tereny położone w Jasiniu w rejonie ul. Sołeckiej – Cmentarnej (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej).

nie obowiązuje

252

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwalonego uchwałą nr XI/105/99 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 6 lipca 1999 roku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz obejmującego tereny położone w Zalasewie w rejonie ul. Średzkiej.

nie obowiązuje

253

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwalonego uchwałą nr XI/106/1999 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 6 lipca 1999 roku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz obejmującego tereny położone w Zalasewie w rejonie ulicy Transportowej.

nie obowiązuje

254

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwalonego uchwałą nr XXIX/207/96 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25 listopada 1996 roku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz obejmującego tereny położone w Gruszczynie (tereny zabudowy mieszkaniowej).

nie obowiązuje

Sesja Nr XXXIII 24.11.2004

255

Uchwała nr XXXIII/255/2004 w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich

obowiązuje

256

Uchwała w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Swarzędz z organizacjami pozarządowymi.

nie obowiązuje

257

Uchwała nr XXXIII/257/2004 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Jasin (ul. Żonkilowa).

Dz.U.Woj.Wlkp Nr 174, poz. 3763 14.12.2004r.

obowiązuje

258

Uchwała nr XXXIII/258/2004 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Uzarzewo (ul. Kalinowa).

Dz.U.Woj.Wlkp Nr 174, poz. 3764 14.12.2004r.

obowiązuje

Sesja Nr XXXIV 08.12.2004

259

Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2005.

nie obowiązuje

260

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek od środków transportowych.

nie obowiązuje

261

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatków od posiadania psów.

nie obowiązuje

262

Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

nie obowiązuje

263

Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Swarzędz

Dz.U.Woj.Wlkp Nr 181,poz. 4221 27.11.2006r.

nie obowiązuje

264

Uchwała w sprawie przeznaczenia części umorzonych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

nie obowiązuje

265

Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczek w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w roku 2004

nie obowiązuje

266

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/162/2004 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 31marca 2004 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w roku 2004.

nie obowiązuje

267

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI/236/2004 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 września 2004 roku w sprawie zaciągnięcia kredytów w Banku Ochrony Środowiska S.A. W roku 2004.

nie obowiązuje

268

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI/235/2004 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29.09.2004 w sprawie zaciągnięcia kredytu na realizację zadań inwestycyjnych Miasta i Gminy Swarzędz w roku 2004.

nie obowiązuje

269

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2004 rok.

nie obowiązuje

Sesja Nr XXXV 08.12.2004

270

Uchwała Rady Miejskiej w Swarzędzu w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/265/2004 z dnia 8 grudnia 2004 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczek w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w roku 2004.

nie obowiązuje

271

Uchwała Rady Miejskiej w Swarzędzu w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/268/2004 z dnia 8 grudnia 2004 roku w sprawie zaciągania kredytu na realizację zadań inwestycyjnych Miasta i Gminy Swarzędz w roku 2004.

nie obowiązuje

272

Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2004 rok.

nie obowiązuje

Sesja Nr XXXVI 29.12.2004

273

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2004 rok.

nie obowiązuje

274

Uchwała w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta i Gminy Swarzędz na 2004 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

nie obowiązuje

275

Uchwała w sprawie zmiany statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Rozstrz. Nadzorcze PN-II-5.0911/14/05

nie obowiązuje

276

Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Swarzędz na 2005 rok

Dz.U.Woj.Wlkp Nr 33 poz 922 15.03.2005

nie obowiązuje

277

Uchwała w sprawie ustalenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

nie obowiązuje

278

Uchwała w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Swarzędz.

Dz.U.Woj.Wlkp Nr 25, poz. 641 28.02.2005r.

nie obowiązuje

279

Uchwała nr XXXVI/279/2004 w sprawie zmiany uchwały nr XXV/201/2004 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26 maja 2004 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Swarzędzu przy ul. Szmaragdowej i Złotej.

obowiązuje

280

Uchwała nr XXXVI/280/2004 w sprawie zmiany uchwały nr XVI/105/2003 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 października 2003 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Swarzędzu przy ul. Św. Marcin.

obowiązuje

281

Uchwała nr XXXVI/281/2004 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/425/2001 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25 września 2001 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Swarzędzu przy ul. Sukienniczej.

obowiązuje

282

Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zatwierdzenie wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektu Pływalni “Wodny Raj” w Swarzędzu.

nie obowiązuje

Sesja Nr XXXVII 26.01.2005

283

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/274/2004 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2004 roku, w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków zamieszczonych w budżecie miasta i gminy Swarzędz na rok 2004, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

nie obowiązuje

284

Uchwała nr XXXVII/284/2005 w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka oraz wyrażenia zgody na ustalenia w nim zawarte w zakresie określonym w art. 19 ust. 2 Ustawy o ochronie przyrody.

obowiązuje

285

Uchwała nr XXXVII/285/2005 w sprawie nadania imienia Gimnazjum Nr 4 w Swarzędzu.

obowiązuje

286

Uchwała nr XXXVII/286/2005 w sprawie nadania imienia Przedszkolu nr 4 w Swarzędzu.

obowiązuje

287

Uchwała nr XXXVII/287/2005 w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodka Wsparcia.

Dz.U.Woj.Wlkp Nr 28, poz. 721 07.03.2005r.

nie obowiązuje traci moc uchwałą nr XVI/159/2015 z dn.24.11.2015r.

288

Uchwała nr XXXVII/288/2005 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI / 242 / 2004 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 września 2004 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Swarzędzu przy ul. Szmaragdowej.

obowiązuje

289

Uchwała nr XXXVII/289/2005 w sprawie wykupu gruntu położonego w Paczkowie gm. Swarzędz.

obowiązuje

290

Uchwała nr XXXVII/290/2005 w sprawie wykupu gruntu położonego w Gruszczynie gm. Swarzędz.

obowiązuje

291

Uchwała w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz do przyznawania bezpłatnych przejazdów dla zorganizowanych grup uczniów szkół podstawowych i gimnazjów wraz z opiekunami, autobusami swarzędzkiej komunikacji autobusowej, w czasie wolnym od zajęć szkolnych.

nie obowiązuje

291

Uchwała nr XXXVII/292/2005 w sprawie nadania nazwy ulicom na terenie wsi Paczkowo ( ul. Arbuzowa, Kalafiorowa,Pomidorowa, Szparagowa).

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 28, poz. 722 07.03.2005r.

obowiązuje

293

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VIII/44/2003 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie ustalenia cen i opłat oraz zasad korzystania ze środków swarzędzkiej komunikacji autobusowej.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 28, poz. 723 07.03.2005r.

nie obowiązuje

Stanowisko Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie organizacji Mistrzostw Europy U19 w 2006 roku w Swarzędzu.

Sesja Nr XXXVIII 15.02.2005

294

Uchwała nr XXXVIII/294/2005 w sprawie uczestnictwa w Spółce Akcyjnej AQUANET powstałej w wyniku przekształcenia Aquanet Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

obowiązuje

Sesja Nr XXXIX 19.03.2005

Sesja Uroczysta z okazji Patrona Miasta i Gminy Swarzędz Św. Józefa / brak uchwał /

Sesja Nr XL 30.03.2005

295

Uchwała w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2005 rok.

nie obowiązuje

296

Uchwała w sprawie: zaciągnięcia pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w roku 2005.

nie obowiązuje

297

Uchwała nr XL/297/2005 w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Swarzędz.

Dz.U.Woj.Wlkp.Nr 68, poz.2048 19.05.2005r.

nie obowiązuje zmiana Uchw. Nr XLV/417/2013

298

Uchwała nr XL/298/2005 w sprawie: planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów na terenie Gminy Swarzędz.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 68, poz. 2049 19.05.2005r.

uchylona uchwała nr VI/59/2015

299

Uchwała XL/299/2005 w sprawie: utworzenia filii Przedszkola nr 4 w Swarzędzu.

obowiązuje

300

Uchwała nr XL/300/2005 w sprawie:zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu.

obowiązuje

301

Uchwała w sprawie: opłat za pobór wody z wodociągów zbiorczego zaopatrzenia wsi w wodę, wprowadzanie ścieków do urządzeń, których administratorem jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu oraz usług dodatkowych wykonywanych przez ZGK w Swarzędzu.

nie obowiązuje

302

Uchwała nr XL/302/2005 w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz, w zakresie obejmującym działkę nr geod. 31/12 położoną w Kobylnicy (powierzchnia opracowania 0,1208 ha) – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 91, poz. 2612 22.06.2005r.

obowiązuje

303

Uchwała nr XL/303/2005 w sprawie: nadania nazwy ulicy na terenie wsi Garby (ul. Kruszewnicka).

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 68, poz. 2050 19.05.2005r.

obowiązuje

304

Uchwała nr XL/304/2005 w sprawie: nadania nazwy ulic na terenie wsi Gortatowo ( ul. Dolina Cybiny, Kasztelańska, Książęca, Kanclerska,Królewska, Pasieka, Senatorska). Tekst jednolity Uchwała nr LII/465/2013  z dn. 30.12.2013r.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 68, poz. 2051 19.05.2005r.

obowiązuje tekst jednolity podjęty uchwała nr LII/465/2013 z dn.30.12.2013r.

305

Uchwała nr XL/305/2005 w sprawie: nadania nazwy ulicy na terenie wsi Paczkowo (ul. Zagrodnicza).

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 68, poz. 2052 19.05.2005r.

obowiązuje

306

Uchwała nr XL/306/2005 w sprawie: nadania nazwy ulic na terenie wsi Rabowic ( ul. Leśnej  Polanki).

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 68, poz. 2053 19.05.2005r.

obowiązuje

Sesja Nr XLI 27.04.2005

307

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium.

nie obowiązuje

Sesja Nr XLII 31.05.2005

308

Uchwała w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Swarzędz.

nie obowiązuje

309

Uchwała w sprawie odwołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oraz jego zastępcy.

nie obowiązuje

310

Uchwała nr XLII/310/2005 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Swarzędz.

obowiązuje

311

Uchwała nr XLII/311/2005 w sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oraz jego zastępcy.

obowiązuje

312

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2005r.

nie obowiązuje

313

Uchwała w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

nie obowiązuje

314

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/296/2005 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w roku 2005.

nie obowiązuje

315

Uchwała w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz ustalenia wartości jednego punktu dla potrzeb sporządzenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Swarzędzu.

nie obowiązuje

316

Uchwała w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 116, poz. 3140 01.08.2005r.

nie obowiązuje

317

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXV/183/2004 z dnia 26 maja 2004 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla potrzeb sporządzania miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników zatrudnionych z Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu, ul. Strzelecka 2.

nie obowiązuje

318

Uchwała w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz ustalania wartości jednego punktu dla potrzeb sporządzenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy w zakresie oświaty.

nie obowiązuje

319

Uchwała nr XLII/319/2005 w sprawie zmiany aktu założycielskiego Gimnazjum nr 4 w Swarzędz.

obowiązuje

320

Uchwała nr XLII/320/2005 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszaru Miasta i Gminy Swarzędz.

obowiązuje

321

Uchwała nr XLII/321/2005 w sprawie współfinansowania zadań Starosty Poznańskiego przy tworzeniu systemu informacji o terenie na obszarze gminy Swarzędz.

obowiązuje

322

Uchwała XLII/322/2005 w sprawie przyjęcia strategii informatyzacji Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz jako fundamentu lokalnej strategii budowy podstaw społeczeństwa informacyjnego.

obowiązuje

323

Uchwała nr XLII/323/2005 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Kobylnica (ul. Morenowa).

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 116, poz. 3141 01.08.2005r.

obowiązuje

324

Uchwała nr XLII/324/2005  w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Kruszewnia (ul.Czarnoleska).

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 116, poz. 3142 01.08.2005r.

obowiązuje

325

Uchwała nr XLII/325/2005 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz w zakresie obejmującym części działek położonych w Łowęcinie w rejonie ul. Łowęcińskiej – Szkolnej i oznaczonych numerami geodezyjnymi: 55/5, 55/6, 55/9, 68/2 i 69/2 (teren objęty uchwałą o powierzchni 3,9 ha) – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 108, poz. 3003 18.07.2005r.

obowiązuje

326

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr LV/595/2002 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25.09.2002 r. w sprawie zatwierdzenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektu Pływalni „Wodny Raj” w Swarzędzu.

nie obowiązuje

327

Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zatwierdzenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektu Pływalni „Wodny Raj” w Swarzędzu.

nie obowiązuje

328

Uchwała nr XLIII/328/2005 w sprawie zmiany Uchwały Nr /XXXII/248/ 2004 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 października 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 116, poz. 3143 01.08.2005r.

obowiązuje

Sesja Nr XLIII 29.06.2005

329

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2005r.

nie obowiązuje

330

Uchwała nr XLIII/330/2005 w sprawie wykupu gruntu położonego w Swarzędzu.

obowiązuje

331

Uchwała nr XLIII/331/2005 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej nazw ulic na terenie wsi Bogucin( ul. Jagodowa).

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 116, poz. 3144 01.08.2005r.

obowiązuje

332

Uchwała nr XLIII/332/2005 w sprawie nadania nazw ulicom na terenie wsi Gruszczyn( ul. F. Chopina,St.Moniuszki, F.Nowowiejskiego, Wacława z Szamotuł, K. Kurpińskiego, H.Wieniawskiego, K. Szymanowskiego, M. Karłowicza, H.Wieniawskiego, K.Szymanowskiego, M. Karłowicza, L. Różyckiego, W. Żuławskiego, T. Szeligowskiego).

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 116, poz. 3145 01.08.2005r.

obowiązuje

333

Uchwała nr XLIII/333/2005 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Zalasewo ( ul. Planetarna).

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 116, poz. 3146 01.08.2005r.

obowiązuje

334

Uchwała nr XLIII/334/2005 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej w rejonie ulic Kórnickiej i Równej w Zalasewie.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 134, poz. 3752 13.08.2005r.

obowiązuje

335

Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia cen i opłat oraz zasad korzystania ze środków swarzędzkiej komunikacji autobusowej.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 116, poz. 3147 01.08.2005r.

nie obowiązuje

Sesja Nr XLIV 17.08.2005

336

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz w zakresie obejmującym terenyw rejonie ul. Mokrej, Orzechowej oraz Glebowej w Zalasewie.

nie obowiązuje

337

Uchwała nr XLIV/337/2005 w sprawie : uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren położony w Swarzędzu w rejonie ulic: Wrzesińska, Polna, Kórnicka i Poznańska .

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 141, poz. 3890 29.09.2005r.

nie obowiązuje, traci moc Uchwałą nr LIV/482/2014 z dn.25.02.2014r.

338

Uchwała w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2005 rok

nie obowiązuje

339

Uchwała w sprawie : zmiany Uchwały Nr XL/296/2005 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczek Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w roku 2005.

nie obowiązuje

Stanowisko Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 17 sierpnia 2005 roku , w sprawie: koncepcji zagospodarowania na terenach Swarzędz Południe i Zalasewo.

Sesja Nr XLV 02.09.2005

340

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2005r.

nie obowiązuje

341

Uchwała nr XLV/341/2005 w sprawie zmiany Statutu Gminy Swarzędz.

Rozstrz. Nadzorcze PN-II-5.0911/258/05

obowiązuje tekst jednolity Uchwała nr XIII/119/2015 z dn. 25.08.2015r.

342

Uchwała nr XLV/342/2005 w sprawie przyjęcia poprawek do LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI OBSZARU MIASTA I GMINY SWARZĘDZ.

obowiązuje

343

Uchwała nr XLV/343/2005 w sprawie nabycia poprzez przeniesienie własności w zamian za długi nieruchomości, położonej w Swarzędzu przy ulicy Poznańskiej nr 25.

obowiązuje

Sesja Nr XLVI 26.09.2005

344

Uchwała nr XLVI/344/2005 w sprawie rozszerzenia Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej o utworzenie Podstrefy Swarzędz.

obowiązuje

345

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2005r.

nie obowiązuje

346

Uchwała w sprawie wyboru banku.

nie obowiązuje

347

Uchwała w sprawie powołania doraźnej komisji ds. opracowania projektu zmiany istniejącego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Swarzędz uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Swarzędzu nr XXXII/373/2001 z dnia 28.03.2001r.

nie obowiązuje

Sesja Nr XLVII 19.10.2005

348

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2005r.

nie obowiązuje

349

Uchwała nr XLVII/349/2005 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów na terenie Gminy Swarzędz.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 181, poz. 4222 27.11.2006r.

uchylona uchwała nr VI/59/2015

350

Uchwała nr XLVII/350/2005  w sprawie wykupu gruntu położonego w Swarzędzu.

obowiązuje

351

Uchwała nr XLVII/351/2005 w sprawie zamiany gruntów położonych w Swarzędzu i Gruszczynie.

obowiązuje

352

Uchwała nr XLVII/352/2005 w sprawie zamiany gruntów położonych w Jasiniu przy ul. Rabowickiej.

obowiązuje

353

Uchwała nr XLVII/353/2005 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Słowackiego – Cybińskiej w zakresie obejmującym działki nr geod. 126/4 i 126/5 przy ul. Słowackiego w Swarzędzu ( powierzchnia zmiany planu 0,46 ha) – tereny zabudowy mieszkaniowej.

obowiązuje

354

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz w zakresie obejmującym tereny w rejonie ulic Mokrej, Orzechowej oraz Glebowej w Zalasewie.

nie obowiązuje

355

Uchwała nr XLVII/355/2005 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy techniczno - produkcyjnej z usługami przy ul. Sarbinowskiej w Łowęcinie gm. Swarzędz.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 168, poz. 4513 06.12.2005r.

obowiązuje

356

Uchwała nr XLVII/356/2005 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz, w zakresie obejmującym działki położone w Rabowicach przy ul. Średzkiej – Olszynowej i oznaczonych nr geod. 43/3, 43/4 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – minimalna powierzchnia działek 1200 m².

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 185, poz. 5049 15.12.2005r.

obowiązuje

357

Uchwała nr XLVII/357/2005 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Swarzędza.( ul.St.Konarskiego).

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 181, poz. 4223 27.11.2006r.

obowiązuje

358

Uchwała nr XLVII/358/2005 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Kobylnica ( ul. Na Skarpie).

Dz.U.Woj.Wlkp.Nr 181, poz. 4224 27.11.2006r.

obowiązuje

359

Uchwała nr XLVII/359/2005 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Łowęcin ( ul. Lawendowa).

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 181, poz. 4225 27.11.2006 r.

obowiązuje

360

Uchwała nr XLVII/360/2005 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Paczkowo ( ul. Kamykowa).

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 181, poz. 4226 27.11.2006r.

obowiązuje

361

Uchwała w sprawie złożenia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego.

nie obowiązuje

Sesja Nr XLVIII 31.11.2005

362

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2005r.

nie obowiązuje

363

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 199, poz. 5532 17.12.2005r.

nie obowiązuje

364

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

nie obowiązuje

365

Uchwała w sprawie stawek opłaty targowej.

Nieważność decyzji Uchwała RIO Nr 29/821/2005 z dnia 21.12.2005r.

nie obowiązuje

366

Uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 199, poz. 5533 17.12.2005r.

nie obowiązuje, traci moc uchwałą nr XIX/170/2011 z dn.29.11.2011r.

367

Uchwała nr XLVIII/367/2005 w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Swarzędz oraz przyjęcia regulaminu gospodarowania tymi środkami.

obowiązuje

368

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/44/2003 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26 marca 2003r. w sprawie ustalenia cen i opłat oraz zasad korzystania ze środków swarzędzkiej komunikacji autobusowej.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 193, poz. 5337 16.12.2005r.

nie obowiązuje

369

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Swarzędz.

Rozstrz. Nadzorcze PN-II-5.0911/3/06

nie obowiązuje

370

Uchwała w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Swarzędz z organizacjami pozarządowymi.

nie obowiązuje

371

Uchwała nr XLVIII/371/2005 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Swarzędz.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 193, poz. 5338 16.12.2005r.

traci moc, obowiązuje uchwała nr VIII/69/2015

372

Uchwała nr XLVIII/372/2005 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Gortatowo ( ul. Marszałkowska).

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 193, poz. 5339 16.12.2005r.

obowiązuje

373

Uchwała nr XLVIII/373/2005 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej nazwy ulicy na terenie wsi Paczkowo ( ul. Paprykowa).

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 193, poz. 5340 16.12.2005r.

obowiązuje

374

Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Swarzędz umowy o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n.".„Kompleks sportowy przy gimnazjum w Zalasewie", będącego częścią składową zadania inwestycyjnego p.n. ”Budowa gimnazjum we wsi Zalasewo”.

nie obowiązuje

375

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia opracowania projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Swarzędz uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Swarzędzu Nr XXXII/373/2001 z dnia 28.03.2001r.

nie obowiązuje

Sesja Nr XLIX 14.12.2005

376

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 207, poz. 5804 30.12.2005r.

nie obowiązuje

377

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 207, poz. 5805 30.12.2005r.

nie obowiązuje

378

Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczek w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w roku 2005.

nie obowiązuje

Sesja Nr L 30.12.2005

379

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2005 rok.

nie obowiązuje

380

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr XL/296/2005 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 marca 2005roku w sprawie : zaciągnięcia pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w roku 2005.

nie obowiązuje

381

Uchwała w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta i Gminy Swarzędz na 2005 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

nie obowiązuje

382

Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Swarzędz na 2006 rok.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 11, poz. 275 20.01.2006 r.

nie obowiązuje

383

Uchwała w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2006r.

nie obowiązuje

Sesja Nr LI 25.01.2006

384

Uchwała w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Swarzędz.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 11, poz. 275 20.01.2006r.

nie obowiązuje

385

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVII/287/2005 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26 stycznia 2005r. w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 41, poz. 1085 30.03.2006r.

nie obowiązuje

traci moc uchwałą nr XVI/159/2015 z dn.24.11.2015r.

386

Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

nie obowiązuje

387

Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującego tereny położone w miejscowości Swarzędz, Jasin, Paczkowo, zlokalizowane wzdłuż północnej granicy ulicy Rabowickiej.

Uchylona uchwałą nr LIX/433/2006 21.06.2006 Rozstrz. Nadzorcze NK.I-5.0911-508/06

nie obowiązuje

388

Uchwała w sprawie złożenia skargi na rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego.

nie obowiązuje

Sesja Nr LII 27.02.2006

389

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok

nie obowiązuje

390

Uchwała w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2005 – 2006

nie obowiązuje

391

Uchwała nr  LII/391/2006 w sprawie nadania odznaczenia „Zasłużony dla Miasta i Gminy Swarzędz” - Jerzy Drynkowski.

obowiązuje

Sesja Nr LIII 19.03.2006

Sesja Uroczysta z okazji Patrona Miasta i Gminy Swarzędz Św. Józefa / brak uchwał /

Sesja Nr LIV 29.03.2006

392

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2006 rok.

nie obowiązuje

393

Uchwała w sprawie zmiany zestawienia przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2006 rok.

nie obowiązuje

394

Uchwała w sprawie przeznaczenia części umorzonych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

nie obowiązuje

395

Uchwała w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w Uchwale Nr L/380/2005 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 grudnia 2005r.

nie obowiązuje

396

Uchwała w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz ustalania wartości jednego punktu dla potrzeb sporządzenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy w zakresie oświaty.

nie obowiązuje

397

Uchwała nr LIV/397/2006 w sprawie nabycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu o innym przeznaczeniu , położonego w Swarzędzu na osiedlu Edwarda Raczyńskiego 19.

obowiązuje

398

Uchwała nr LIV/398/2005 w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe środkami swarzędzkiej komunikacji autobusowej , opłat dodatkowych , określenia uprawnień do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami transportu zbiorowego, a także podziału linii na strefy.

Rozstrz. Nadzorcze PN-II-5.0911/243/06 dot. § 4 i § 6. Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 85 poz. 2140 01.06.2006r.

obowiązuje

tekst jednolity uchwalony uchwała nr XVIII/190/2016 z dn.26.01.2016r.

399

Uchwała nr LIV/399/2005 w sprawie nadania imienia Przedszkolu Nr 1 w Swarzędzu.

obowiązuje

400

Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Swarzędz.

Rozstrz. Nadzorcze PN-II-5.0911/249/06

nie obowiązuje

401

Uchwała nr LIV/401/2006  w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gruszczyna (ul.Ku Dolinie).

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 181, poz. 4227 27.11.2006r.

obowiązuje

402

Uchwała nr LIV/402/2006 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Kruszewnia (ul. Białowieska).

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 181, poz. 4228 27.11.2006r.

obowiązuje

403

Uchwała nr LIV/403/2006 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Zalasewo ( ul.Radosna).

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 181, poz. 4229 27.11.2006r.

obowiązuje

Stanowisko Rady Miejskiej w sprawie rekonstrukcji i objęcia opieką Pomnika Harcerzy.

Sesja Nr LV 18.04.2006

404

Uchwała LIV/404/2006 w sprawie nadania tytułu „ Honorowego Obywatela Miasta Swarzędza ”. Helga Wurm

obowiązuje

405

Uchwała w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz ustalenia wartości jednego punktu dla potrzeb sporządzania tabeli miesięcznych stawek wynagradzania pracowników zatrudnionych w Pływalni „Wodny Raj” w Swarzędzu.

nie obowiązuje

406

Uchwała w sprawie współfinansowania zadań Starosty Poznańskiego dla opracowania projektu na budowę ul. Średzkiej oraz budowy chodnika Swarzędz – Gruszczyn dofinansowanie do projektu.

nie obowiązuje

407

Uchwała nr LV/407/2006 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działkę położoną w Łowęcinie przy ul. Owocowej i oznaczoną nr geod. 78 uchwalonego uchwałą nr XXVI/286/2000 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25 października 2000 roku.

obowiązuje

408

Uchwała nr LV/408/2006 w sprawie uchwalenia zmiany uchwały nr XXIII/234/2000 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 20 czerwca 2000r., w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr ewid. 273/1, 273/8, 274/2, 275/4, 277/19, 278/21, 279/16, 280/14, 281/20 położone w Gruszczynie w rejonie ul. Krańcowej i Katarzyńskiej.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 91, poz .2261 09.06.2006r.

obowiązuje

409

Uchwała nr LV/409/2006 w sprawie uchwalenia zmiany uchwały nr XXIX/207/96 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25 listopada 1996r., w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego w Gruszczynie.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 91 ,. 2262 09.06.2006r.

obowiązuje

410

Uchwała nr LV/410/2006 w sprawie uchwalenia zmiany uchwały nr XIX/138/2004 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 4 lutego 2004r. w sprawie : uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzędza w zakresie obejmującym działki położone w Jasiniu przy ul. Sołeckiej i oznaczone nr geod. 22/1, 22/2, 25, 26 ( pow. opracowania 11,63 ha) - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 91, poz. 2263 09.06.2006r.

obowiązuje

411

Uchwała nr LV/411/2006 w sprawie uchwalenia zmiany uchwały nr XI/106/99 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 6 lipca 1999r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Swarzędz dla terenu wsi Zalasewo – działka nr ewid. 11.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 91, poz. 2264 09.06.2006r.

nie obowiązuje traci moc Uchwałą nr XLIII/380/2013 z dn.28.05.2013r.

412

Uchwała nr LV/412/2006 w sprawie uchwalenia zmiany uchwały nr XI/105/99 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 6 lipca 1999r. w sprawie : uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Zalasewo w rejonie ul. Średzkiej, obejmujący działki nr ewid. 194/1, 194/2, 194/3.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 91, poz. 2265 09.06.2006r.

obowiązuje

413

Uchwała nr LV/413/2006  w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Swarzędza ( ul.Kącik).

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 85, poz.2143 01.06.2006r.

obowiązuje

414

Uchwała nr LV/414/2006  w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Łowęcin ( ul. Śliwkowa).

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 85, poz. 2144 01.06.2006r.

obowiązuje

Sesja Nr LVI 26.04.2006

415

Uchwała w sprawie upoważnienia Przewodniczącej Rady do wniesienia skargi na rozstrzygnięcie Wojewody Wielkopolskiego.

nie obowiązuje

416

Uchwała w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Radcy prawnemu do reprezentowania Rady Miejskiej.

nie obowiązuje

417

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium.

nie obowiązuje

Sesja Nr LVII 13.05.2006

Sesja Uroczysta z okazji 15 – lecia podpisania umowy partnerskiej pomiędzy miastem Swarzędz a miastem Ronnenberg - / brak uchwał /

Sesja Nr LVIII 31.05.2006

418

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2006 rok.

nie obowiązuje

419

Uchwała w sprawie współfinansowania zadań Starosty Poznańskiego dla budowy chodnika Swarzędz – Gruszczyn dofinansowanie do projektu.

nie obowiązuje

420

Uchwała w sprawie współfinansowania zadań Starosty Poznańskiego dla budowy ciągu pieszorowerowego przy ul. Swarzędzkiej Gruszczyn – Kobylnica.

nie obowiązuje

421

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLII/317/2005 r z dnia 31 maja 2005 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla potrzeb sporządzania miesięcznych stawek wynagradzania pracowników zatrudnionych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu, ul.Strzelecka 2.

nie obowiązuje

422

Uchwała w sprawie złożenia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego.

nie obowiązuje

423

Uchwała w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze dla wyboru Rady Miejskiej Swarzędza, ustalenia granic tych okręgów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 143, poz. 3485 12.09.2006r.

nie obowiązuje

424

Uchwała w sprawie zmian w podziale gminy Swarzędz na obwody głosowania.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 146, poz. 3535 18.09.2006r.

nie obowiązuje, traci moc uchwałą nr XXXIV/324/2012 z dn. 27. 11. 2012r.

425

Uchwała w sprawie zmiany aktu założycielskiego Przedszkola nr 5 “Zielona Półnutka” w Swarzędzu.

Rozstrz. Nadzorcze PN-II-5.0911/296/06 dotyczy § 3

nie obowiązuje

426

Uchwała nr LVIII/426/2006 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Kruszewnia ( ul. Słowiańska).

Dz.U.Woj.Wlkp, Nr 146, poz. 3536 18.09.2006r.

obowiązuje

427

Uchwała nr LVIII/427/2006 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Kruszewnia ( ul. Złotopolska).

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 146, poz. 3537 18.09.2006r.

obowiązuje

428

Uchwała LVIII/428/2006 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz w zakresie obejmującym tereny przy ul. Gnieźnieńskiej w Bogucinie – działka nr geod. 230/54, 230/55, 230/56 oraz część działki nr geod. 230/50.

obowiązuje

429

Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki położone w Swarzędzu w rejonie ul. Morelowej – Działkowej i oznaczone numerami geodezyjnymi 1487 i 1583.

Rozstrz. Nadzorcze PN-II-5.0911/448/06

nie obowiązuje

430

Uchwała nr LVIII/430/2006 w sprawie uchwalenioa Lokalnego Planu Rewitalizacji Obszaru Miasta i Gminy Swarzędz.

obowiązuje

431

Uchwała w sprawie przyjęcia poprawek do Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2006 – 2008.

nie obowiązuje

Sesja Nr LIX 21.06.2006

432

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2006 rok.

nie obowiązuje

433

Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz obejmującego tereny polożone w miejscowości Swarzędz, Jasin, Paczkowo, zlokalizowane wzdłuż pólnocnej granicy ulicy Rabowickiej.

Rozstrz. Nadzorcze PN-II-5.0911/365/06

nie obowiązuje

434

Uchwała w sprawie skargi złożonej przez pana Ryszarda Jerzego Szpalika.

nie obowiązuje

Stanowisko Rady Miejskiej w Swarzędzu w sprawie zakupu fotoradaru.

Sesja Nr LX 24.07.2006

435

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań wekslowych z przeznaczeniem na zabezpieczenie spłaty pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie wykonania projektu budowlanego – dokumentacji projektowej dla inwestycji realizowanej przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” w ramach projektu nr 2004/PL/16/CPE/030 pn. „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic” zgłoszonego do dofinansowania z Funduszu Spójności.

nie obowiązuje

436

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań wekslowych z przeznaczeniem na zabezpieczenie spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie wykonania projektu budowlanego – dokumentacji projektowej dla inwestycji realizowanej przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” w ramach projektu nr 2004/PL/16/CPE/030 pn. „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic” zgłoszonego do dofinansowania z Funduszu Spójności.

nie obowiązuje

Sesja Nr LXI 30.08.2006

437

Uchwała w sprawie złożenia skargi na rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego.

nie obowiązuje

438

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2006 rok.

nie obowiązuje

439

Uchwała w sprawie zmiany zestawienia przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2006 rok.

nie obowiązuje

440

Uchwała w sprawie określenia zakresu oraz formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze.

nie obowiązuje

441

Uchwała w sprawie współfinansowania zadań Powiatu Poznańskiego w zakresie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych.

nie obowiązuje

442

Uchwała nr LXI/442/2006 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Swarzędz.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 163, poz. 3810 20.10.2006r.

obowiązuje

443

Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu.

Rozstrz. Nadzorcze PN-II-5.0911/452/06

nie obowiązuje

444

Uchwała w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z Placów Zabaw na terenie Miasta i Gminy Swarzędz.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 163, poz. 3811 20.10.2006r.

nie obowiązuje

445

Uchwała nr LXI/445/2006 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Gortatowo (ul.Jasna).

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 163, poz. 3812 20.10.2006r.

uchyla się uchwałą nr XLII/400/2017 z dnia 26.09.2017r.

446

Uchwała nr LXI/446/2006 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Jasin ( ul.Włodarska).

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 163, poz. 3813 20.10.2006r.

obowiązuje

447

Uchwała nr LXI/447/2006 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Zalasewo (ul.Sielska).

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 163, poz. 3814 20.10.2006r.

obowiązuje

448

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały nr IX/74/99 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 kwietnia 1999 roku w sprawie zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego – Gruszczyn - ulica Spadochronowa.

nie obowiązuje

449

Uchwała nr LXI/449/2006 w sprawie przystąpienia do zmiany uchwały nr XXX/368/2001 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 lutego 2001 roku w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzedz obejmujacego działkę położoną w Rabowicach przy ul. Świerkowej oznaczoną nr geod. 67/5 ( pow. zmiany 1,3159 ha), 67/4 ( pow. zmiany 0,9566 ha ) oraz działkę 67/6 ( pow. zmiany 1,6754 ha).

obowiązuje

Sesja Nr LXII 27.09.2006

450

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2006 r.

nie obowiązuje

451

Uchwała nr LXII/451/2006 w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Zalasewie, gmina Swarzędz, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem działki 220/2.

obowiązuje

452

Uchwała nr LXII/452/2006 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Swarzędz zmiany pisowni urzędowych nazw oraz rodzaju miejscowości w Gminie Swarzędz.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 172, poz. 3976 14.11.2006r.

obowiązuje

453

Uchwała nr LXII/453/2006 w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa obiektów infrastruktury technicznej oraz związanej z tym bezzwrotnej pomocy finansowej.

obowiązuje

Sesja Nr LXII 25.10.2006

454

Uchwała w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 218 ,poz. 5554 29.12.2006 r.

nie obowiązuje

455

Uchwała w sprawie pomocy de minimis dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Miasta i Gminy Swarzędz poprzez zwolnienie z podatku od nieruchomości.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 218, poz. 5555 29.12.2006r.

nie obowiązuje

456

Uchwała nr LXIII/456/2006 w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Swarzędzu, oznaczonej numerami działek 2164/8 i 2164/19 należącej do Swarzędz Meble S.A. poprzez przeniesienie własności w zamian za zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości oraz opłat za wieczyste użytkowanie.

obowiązuje

457

Uchwała nr LXIII/457/2006 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w roku 2006.

obowiązuje

458

Uchwała w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

nie obowiązuje

459

Uchwała nr LXIII/459/2006 w sprawie zmiany Uchwały Nr LXII/453/2006 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27.09.2006 w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa obiektów infrastruktury technicznej oraz związanej z tym bezzwrotnej pomocy finansowej.

obowiązuje

460

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2006 r.

nie obowiązuje

461

Uchwała nr LXIII/461/2006 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/287/2005 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26 stycznia 2005r. w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 1, poz. 13 10.01.2007r.

nie obowiązuje traci moc uchwałą nr XVI/159/2015 z dn.24.11.2015r.

462

Uchwala w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 1, poz. 14 10.01.2007r.

nie obowiązuje

463

Uchwała nr LXIII/463/2006 w sprawie zmiany statutu Biblioteki Publicznej w Swarzędzu.

obowiązuje

464

Uchwała nr LXIII/464/2006 w sprawie zmiany siedziby instytucji kultury pod nazwą Biblioteka Publiczna w Swarzędzu.

obowiązuje

465

Uchwała nr LXIII/465/2006 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Jasin ( ul. Kaczeńcowa).

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 1 ,poz. 15 10.01.2007r.

obowiązuje

466

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz w zakresie obejmującym teren w rejonie ul. Siewnej dz. nr geod. 55/44 położona w Zalasewie.

nie obowiązuje

467

Uchwała nr LXIII/467/2006  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej, obejmującego działki nr ewid. 250, 251, 252, 253, 254 i 255/1 położone w Gruszczynie w rejonie ulic Krańcowej i Katarzyńskiej.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 198, poz. 4704 13.12.2006r.

obowiązuje

468

Uchwała nr LXIII/468/2006  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej w rejonie ulicy Mokrej w Zalasewie.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 14, poz. 353 7.02.2007r. 

obowiązuje

469

Uchwała nr LXIII/469/2006 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz – Jasin ul. Łowęcińska.

Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 198, poz. 4705 13.12.2006r.

obowiązuje

470

Uchwała nr LXIII/470/2006 w sprawie opinii o lokalizacji salonu gier na automatach.

obowiązuje

471

Uchwała nr LXIII/471/2006 w sprawie nadania odznaczenia : ”Zasłużony dla Miasta i Gminy Swarzędz” - Wiesław Zaporowski.

obowiązuje

Sesja Nr LXIV 26.10.2006

Ostatnia Sesja Rady Miejskiej w Swarzędzu IV Kadencji 2002 - 2006 / brak uchwał /

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Hanna Mełeń
Aldona Rębacz

Magdalena Myśków

Data wytworzenia

Data umieszczenia

29.10.2010 r.

02.11.2010 r.


Data ostatniej modyfikacji strony: 05-04-2018