Swarzędz: Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Swarzędz.
Numer ogłoszenia: 1292 - 2009; data zamieszczenia: 06.01.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Swarzędz , Rynek 1, 62-020 Swarzędz, woj. wielkopolskie, tel. (061) 65 12 000, faks (061) 65 12 211.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Swarzędz..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje: 1.Przeglądy całego oświetlenia min 2 razy w tygodniu, 2.Naprawy bieżące, naprawy po aktach wandalizmu oraz po kolizjach drogowych, 3.Czas przystąpienia do usuwania awarii to maksymalnie 3 godziny od zgłoszenia telefonicznego, 4.Usunięcie awarii nastąpi nie później niż w ciągu 3 dni, 5.Przedstawienie comiesięcznego wykazu robót z podaniem roboczogodzin i maszynogodzin oraz użytego materiału wraz z cenami Konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego odbywać się będzie na następujących ulicach: 1.Graniczna od ronda do Przybylskiego - 34 szt. 2.Tysiąclecia 52 szt 3.nowoprojektowana od Tysiąclecia do Rolnej na os. Działyńskiego - 9 szt. 4.Rolna od rowu do Granicznej - 4 szt. 5.Szumana - 19 szt. 6.Borówkowa w Zalasewie - 2 szt. 7.Ukośna w Zalasewie - 5 szt. 8.Rzepakowa w Zalasewie - 3 szt. 9.Poprzeczna w Łowęcinie - 3 szt. 10.Długa w Sarbinowie - 8 szt. 11.Gruszczyn: ul. Modrzewiowa, Leszczynowa, Krańcowa, Klonowa, Platanowa, Morwowa, Jaworowa, Jałowcowa - 97 szt. 12.droga krajowa nr 92 w Jasiniu i Paczkowie - 24 szt. 13.Cmentarna przy cmentarzu - 11 szt. 14.Cieszkowskiego,Polna - 67 szt. 15.Kwaśniewskiego - 34 szt. 16.Warzywna, Bednarska, Kuśnierska, Kowalska, Murarska, Płóciennicza - 38 szt. 17.Stawna - 10 szt. 18.Plac Niezłomnych - 8 szt. 19.Miła - 4 szt 20.Spokojna od Tysiąclecia do rowu - 6 szt. 21.Jaskółcza - 6 szt. 22.Armii Poznań - 8 szt. 23.Żurawia, Słowicza, Pawia - 12 szt. 24.Szewska - 6 szt. 25.Gortatowo droga do Uzarzewa - 11 szt. 26.Uzarzewo droga od bloków do przejazdu kolejowego - 6 szt. 27.droga krajowa na 5 oświetlenie przejść dla pieszych w Janikowie przy Vox, przy stacji Preem i Kobylnicy w rejonie ul. Brzozowej - 16 szt. 28.Złota Srebrna, Diamentowa, Bursztynowa, Staniewskiego,Hebanowa, Botaniczna, Cedrowa, Cytrusowa, Palisandrowa, Figowa w Zalasewie - 74 szt. 29.Planetarna w Zalasewie - 15 szt. 30.Kasztelańska w Gortatowie - 5 szt. 31.Zalasewo ul. Rivoliego, Orzechowa i Agrestowa - 29 szt. 32.Zalasewo os. Wielkopolskie + ul. Truskawkowa - 41 szt. 33.Kruszewnia ul. Spółdzielcza i Widokowa - 15 szt. 34.Wierzonka osiedle przy ul. Gminnej - 26 szt. 35.Jasin ul. Grudzińskiego i Łowęcin ul. Pszenna - 33 szt. 36.Bogucin ul. Zielona - 7 szt. 37.Janikowo Dolne ul. Leśna - 5 szt. 38.Swarzędz ul. Armii Poznań ul. Kupiecka - 26 szt. 39.Swarzędz ul. Kupiecka - 16 szt. 40.Kobylnica, ul. Polowa, Nizinna, Słonecznikowa, Północna i Gruszczyn ul. Polna - 14 szt. 41.Swarzędz ul. Śniadeckich - 11 szt. 42.Swarzędz droga dojazdowa do ZS1 na os. Mielżyńskiego - 8 szt. 43.Karłowice osiedle przy ul. Kasztanowej - 8 szt..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.23.21.00-1.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3000.00 zł

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.swarzedz.eu.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba Zamawiajacego ul. Rynek 1 62-020 SWARZĘDZ pok. 410.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.01.2009 godzina 10:00, miejsce: Siedziba Zamawiajacego ul. Rynek 1 62-020 SWARZĘDZ pok. 202.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).