Swarzędz: Konserwacja oświetlenia parkowego na terenie miasta i gminy Swarzędz
Numer ogłoszenia: 1276 - 2009; data zamieszczenia: 06.01.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Swarzędz , Rynek 1, 62-020 Swarzędz, woj. wielkopolskie, tel. (061) 65 12 000, faks (061) 65 12 211.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Konserwacja oświetlenia parkowego na terenie miasta i gminy Swarzędz.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje: 1.Przeglądy całego oświetlenia min 2 razy w tygodniu, 2.Naprawy bieżące, naprawy po aktach wandalizmu, 3.Konserwacja powłok w szczególności u podstawy słupów, 4.Czas przystąpienia do usuwania awarii to 3 godziny od zgłoszenia telefonicznego, 5.Usunięcie awarii nastąpi nie później niż w ciągu 3 dni, 6.Usuwanie reklam ze słupów oświetleniowych, 7.Przedstawienie comiesięcznego wykazu robót z podaniem roboczogodzin i maszynogodzin oraz użytego materiału wraz z cenami, w podanych poniżej lokalizacjach: 1.Konserwacja urządzeń oświetlenia parkowego na terenach osiedli domków jednorodzinnych: Mieżyńskiego, Raczyńskiego, Działyńskiego w Swarzędzu 2.osiedle Raczyńskiego i Cegielskiego bloki mieszkaniowe w Swarzędzu 3.Rynek 4.park przy ul. Dworcowej 5.kładka dla pieszych w ciągu ul. Kórnickiej nad ul. Poznańską 6.oświetlenia boiska sportowego na oś. Czwartaków 7.oświetlenia boiska sportowego w Gruszczynie przy ul. Swarzędzkiej 8.Plac Niezłomnych w Swarzędzu.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.23.21.00-1.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3000.00 zł

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.swarzedz.eu.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba Zamwiającego Rynek 1 62-020 Swarzędz pok. 410.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.01.2009 godzina 10:00, miejsce: Siedziba Zamwiającego Rynek 1 62-020 Swarzędz pok. 202.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).