Swarzędz: Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego na budowę nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy.
Numer ogłoszenia: 45021 - 2008; data zamieszczenia: 05.03.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Swarzędz, Rynek 1, 62-020 Swarzędz, woj. wielkopolskie, tel. (061) 65 12 000, fax (061) 65 12 211.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego na budowę nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na budowę nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy (odcinek od ul. Swarzędzkiej do ul. Szkolnej) Geometrię ulicy na planie sytuacyjnym uzgodnić wstępnie z ZDP w Poznaniu, UMiG Swarzędz. 1.Opracowanie ma dotyczyć: budowę nawierzchni jezdni, chodników i wjazdów na podstawie projektu koncepcyjnego (3 warianty) do wglądu u Zamawiającego, usunięcie kolizji z mediami, budowę oświetlenia ulicznego, inwentaryzację oraz projekt zieleni, budowę brakujących przyłączy wod-kan. Zakres opracowania - ul. Dworcowa w Kobylnicy dł. ca 1300 mb. 2.Podstawy opracowania: dostarczane przez Zamawiającego: mapy zasadnicze, mapy stanu prawnego i wypisy z rejestru gruntów, terenu przewidzianego do realizacji inwestycji - mapy zostaną dostarczone przez Urząd Miasta i Gminy Swarzędz -dostarczane, realizowane lub wykorzystywane przez Wykonawcę: wytyczne i informacje - uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Swarzędz, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, badania geotechniczne na trasie projektowanych obiektów, Uzyskanie warunków technicznych na przyłącza od właściwej jednostki (informacje szczegółowe u Zamawiającego), uzgodnienia i opinie wymagane prawem budowlanym i przepisami wykonawczymi, 3. Forma i zakres opracowania: Dokumentacja projektowa powinna być opracowana w zakresie i formie niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę i wykonania zadania. Projekt budowlano-wykonawczy powinien składać się z następujących części: projekt robót drogowych szt. 5, projekt odwodnienia szt. 5, projekt usunięcia kolizji szt. 5, projekt stałej organizacji ruchu szt. 3, projekt oświetlenia ulicznego szt. 5, projekt brakujących przyłączy wod-kan (jeśli występują) szt.5, plansza zbiorcza uzbrojeń szt. 3, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (dla każdej z branż) szt. 2, projekt zieleni wraz z inwentaryzacją szt. 3, dokumentacja geotechniczną szt. 3, kosztorys inwestorski (dla każdej z branż) szt. 2, kosztorys przedmiarowy (ślepy dla każdej z branż) szt. 2. 4. Projekty winny zawierać w szczególności: roboty drogowe (z kolorystyką nawierzchni) - do uzgodnienia z Zamawiającym oraz ZDP w Poznaniu, roboty wod-kan wraz z odwodnieniem obiektu drogowego, oświetlenie uliczne - do uzgodnienia z Zamawiającym, operat wodno - prawny - w przypadku jeśli wymagają tego przepisy, wytyczne i informacje - uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Swarzędz, uzgodnienia i opinie wymagane prawem budowlanym i przepisami wykonawczymi części dotyczącej umocnienia i ewentualnego odwodnienia wykopów, projekt stałej organizacji ruchu z niezbędnym uzgodnieniami, zatwierdzony przez właściwy organ zarządzający ruchem części dotyczącej usunięcia kolizji, uzgodnionych z odpowiednimi zarządcami uzbrojenia, plansza zbiorcza uzbrojeń uzgodniona z ZUD, plan sytuacyjno - wysokościowy z naniesionymi istniejącymi rzędnymi terenu potwierdzonymi przez geodetę oraz projektowanymi rzędnymi nawierzchni w szczególności przy wjazdach do posesji, szczegółowych kosztorysów inwestorskich (po 2 szt.) - należy opracować odrębne kosztorysy dla poszczególnych elementów dokumentacji projektowej (odrębne dla pozycji wymienionych w pkt. 1 ), szczegółowych przedmiarów robót (kosztorysy (ślepe) po 2 szt.) - należy opracować odrębne przedmiary dla poszczególnych elementów dokumentacji projektowej (odrębne dla pozycji wymienionych w pkt. 1), kosztorysy winny uwzględniać także nadzory inspektorów z ramienia właścicieli mediów (ENEA, AQUANET, GAZOWNIA, NETIA, TELEKOMUNIKACJA, PKP, itp.), w przypadku jeśli uzgodnienia właścicieli mediów taki obowiązek nakładają oraz inne koszt np. wyłączenia prądu, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, oświadczenie o kompletności dostarczonej dokumentacji, pozwolenie na budowę, 5. Opracowanie dotyczące zieleni powinno zawierać: wykonanie inwentaryzacji zieleni w obszarze objętym projektem budowlanym, w tym również na działkach prywatnych w zakresie objętym projektem przyłączy, w tym określenie liczby drzew (wraz z obwodami i średnicami mierzonymi na wysokości 130,0 cm) i powierzchni zajmowanej przez krzewy - z podaniem gatunku, ogólnego stanu zdrowotnego i ewentualnych widocznych uszkodzeń; opis zabezpieczenia drzew i krzewów przed uszkodzeniami powodowanymi zmianą warunków gruntowo-wodnych w wyniku realizacji inwestycji i pracą urządzeń na placu budowy; projekt zieleni (wycinki lub nasadzenia) uzgodniony z Zamawiającym. Biuro projektów ma obowiązek uzgodnić z Zamawiającym technologię wykonania i materiały przewidziane do realizacji zadania objętego projektem budowlanym. Zobowiązuje się biuro projektowe do przekazywania Zamawiającemu wniosków wystąpień o decyzje i uzgodnienia oraz organizowania spotkań z przedstawicielami Zamawiającego w celu powiadomienia o zaawansowaniu robót. Dokumentację opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Dz.U. Z dnia 16.09.2004 r. Dokumentację należy wykonać w formie papierowej, (odrębne teczki dla poszczególnych elementów dokumentacji określonych w pozycjach opisanych w pkt. 3). Należy również złożyć 2 egzemplarze planów sytuacyjno-wysokościowych z opracowania O. W. I. (z naniesionymi pasami roboczymi) i pokolorowanymi projektowanymi sieciami. Całą dokumentację zapisaną na nośniku cyfrowym (całość w formacie pdf). Dokumentacja zostanie uznana za przekazaną Zamawiającemu po jej zatwierdzeniu przez Referat Inwestycji, gospodarki Komunalnej i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz i podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego. Termin realizacji zadania upływa w dniu - zgodnie z zapisem SIWZ, do dnia tego konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę. W cenie ofertowej należy uwzględnić koszty uzyskania wszystkich uzgodnień, decyzji i wykonania badań niezbędnych do prawidłowego i kompletnego opracowania dokumentacji projektowej oraz koszty pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji objętej dokumentacją projektową. (CPV: 74.23.20.00-4, 74.23.22.20-2)

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.23.20.00-4, 74.23.22.20-2.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w dniach: 300.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.swarzedz.eu

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba zamawiającego - Urząd Miasta i Gminy Swarzędz, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz, pokój 409..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.03.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Swarzędz, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz, pokój 202..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).