Swarzędz: Wykonanie projektu budowalno - wykonawczego wodociągu w ul. Gromadzkiej, Włodarskiej, Sołeckiej, Leszka, Mieszka, Ziemowita, Kazimierza, Wójtowskiej, Kmicica i Chabrowej.
Numer ogłoszenia: 44844 - 2008; data zamieszczenia: 05.03.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Swarzędz, Rynek 1, 62-020 Swarzędz, woj. wielkopolskie, tel. (061) 65 12 000, fax (061) 65 12 211.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie projektu budowalno - wykonawczego wodociągu w ul. Gromadzkiej, Włodarskiej, Sołeckiej, Leszka, Mieszka, Ziemowita, Kazimierza, Wójtowskiej, Kmicica i Chabrowej..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienai jest: 1. Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego wodociągu w ul. Gromadzkiej, Włodarskiej, Sołeckiej, Leszka, Mieszka, Ziemowita, Kazimierza, Wójtowskiej, Kmicica i Chabrowej 2. Podstawy opracowania: a) dostarczane przez Zamawiającego: 1.mapy zasadnicze, mapy stanu prawnego i wypisy z rejestru gruntów, terenu przewidzianego do realizacji inwestycji - mapy zostaną dostarczone przez Urząd Miasta i Gminy, b) dostarczane, realizowane lub wykorzystywane przez Wykonawcę: badania geotechniczne na trasie projektowanego wodociągu. Na podstawie badań geotechnicznych należy uwzględnić stopień wymiany gruntu (w celu uzyskania stopnia zagęszczenia wymaganego obowiązującymi przepisami) i uwzględnić go w dokumentacji projektowej i kosztorysach - uzyskać we własnym zakresie. Dokumentację należy opracować w takim zakresie szczegółowości, aby można było uzyskać dokładną informację o warunkach gruntowo - wodnych oraz dokładne rozeznanie jakości gruntów ze wskazaniem możliwości wykorzystania gruntów do zasypania wykopu, wytyczne i informacje (wraz z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji) - uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Swarzędz, uzgodnienia i opinie wymagane prawem budowlanym i przepisami wykonawczymi (w tym również z AQUANET S.A.) zgody właścicieli terenów, na których przewidziana jest lokalizacja projektowanego uzbrojenia, (Projektowanie i wykonawstwo sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przyłączy) - wydane przez AQUANET S.A. (do nabycia w dziale technicznym i Uzgadniania Dokumentacji AQUANET S.A., ul. Górna Wilda 126, Poznań). 3. Forma i zakres opracowania: Dokumentacja projektowa powinna być opracowana w zakresie i formie niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę i wykonania zadania. a) projekt budowlano-wykonawczy powinien składać się z następujących części: części technologicznej, części konstrukcyjnej, części dotyczącej odtworzenia nawierzchni, części dotyczącej umocnienia i ewentualnego odwodnienia wykopów, w przypadku konieczności odwodnienia wykopów zawierać musi również operat i pozwolenie wodno-prawne na pompowanie wody z odwodnienia wykopów, zgody właścicieli posesji indywidualnych na lokalizację przyłączy wodociągowych i studni wodomierzowych, kosztorysów inwestorskich - należy opracować odrębne kosztorysy dla poszczególnych elementów dokumentacji projektowej wraz z niezbędnym odwodnieniem wykopów, tj. dla wodociągu, przyłączy indywidualnych do posesji, odtworzenia nawierzchni oraz zieleni wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów zadania, zestawienia materiałów, pozytywnych uzgodnień i opinii wymaganych prawem budowlanym i przepisami wykonawczymi (w tym również z AQUANET Sp. z o.o. i Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków - nadzór archeologiczny), oświadczenie o kompletności dostarczonej dokumentacji, zawierające wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie biura projektowego, że dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami i że została wydana w stanie kompletnym (kompletna z punktu widzenia celu , któremu ma służyć), pozwolenia na budowę, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót winna zawierać zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru, c) opracowanie dotyczące zieleni powinno zawierać: wykonanie inwentaryzacji kolidującej zieleni w obszarze objętym projektem budowlanym (w tym również na działkach prywatnych w zakresie objętym projektem przyłączy lub przepompowni ścieków), w tym określenie liczby drzew (wraz z obwodami i średnicami mierzonymi na wysokości 130,0 cm) i powierzchni zajmowanej przez krzewy - z podaniem gatunku, ogólnego stanu zdrowotnego i ewentualnych widocznych uszkodzeń, plan zabezpieczenia drzew i krzewów przed uszkodzeniami powodowanymi zmianą warunków gruntowo-wodnych w wyniku realizacji inwestycji i pracą urządzeń na placu budowy, uzyskanie uzgodnień zaproponowanych rozwiązań z Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz oraz uzyskanie zezwoleń odpowiednich organów na ewentualne przesadzenie i wycinkę drzew lub krzewów. 4. Przyłącza do posesji indywidualnych należy zaprojektować w następujący sposób : przyłącza zakończone studnią wodomierzową należy zaprojektować do wszystkich posesji wzdłuż trasy wodociągu, w przypadku uzyskania zgody właściciela ( do czego zobowiązany jest projektant) wraz ze studnią wodomierzową na terenie posesji. 5. Projektowany wodociąg i urządzenia z nim związane należy zlokalizować w gruntach należących do Gminy Swarzędz lub Skarbu Państwa. W innym wypadku konieczne jest uzyskanie zgody właściciela terenu. 6. Zobowiązuje się biuro projektowe do przekazywania Zamawiającemu wniosków wystąpień o decyzje i uzgodnienia oraz organizowania spotkań z przedstawicielami Zamawiającego w celu powiadomienia o zaawansowaniu robót. 7. Dokumentację należy wykonać w 5 egzemplarzach (odrębne teczki dla poszczególnych elementów dokumentacji określonych w pkt.1 ). Należy również złożyć 4 egzemplarze planów sytuacyjno - wysokościowych z opracowania O.W.I. (z naniesionymi pasami roboczymi) i pokolorowanymi projektowanymi sieciami. Dokumentacja zostanie uznana za przekazaną Zamawiającemu po jej zaakceptowaniu przez Referat Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz i podpisaniu protokołu zdawczo - odbiorczego. 8. Część rysunkową dokumentacji (co najmniej) należy dostarczyć Zamawiającemu w wersji elektronicznej, na płycie CD. Pliki winny być zapisane w formacie programu AutoCAD oraz w formatach .bmp i .tif. 9. Termin realizacji zadania ustala się na dzień 15 grudzień 2008 r. 10. W cenie całkowitej uwzględnione zostały koszty uzyskania wszystkich warunków technicznych, uzgodnień, decyzji i wykonania badań niezbędnych do prawidłowego i kompletnego opracowania dokumentacji projektowej. (CPV: 74.23.22.20-2)

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.23.22.20-2.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 15.12.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.swarzedz.eu

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba zamawiającego - Urząd Miasta i Gminy Swarzędz, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz, pokój 409.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.03.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Swarzędz, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz, pokój 202..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).