Swarzędz: Sadzenie kwiatów jednorocznych wraz z dostawą materiału roślinnego, przygotowaniem podłoża i pielęgnacją kwietników na terenie miasta Swarzędz.
Numer ogłoszenia: 38484 - 2008; data zamieszczenia: 26.02.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Swarzędz, Rynek 1, 62-020 Swarzędz, woj. wielkopolskie, tel. (061) 65 12 000, fax (061) 65 12 211.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sadzenie kwiatów jednorocznych wraz z dostawą materiału roślinnego, przygotowaniem podłoża i pielęgnacją kwietników na terenie miasta Swarzędz..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówieniem objęte są: I.)Kwiaty wiosenne 1)Zamówieniem objęte jest: a)Przygotowanie terenu pod obsadzenie kwiatowe w gruncie kat. I-II z uzupełnieniem gleby rodzimej (przekopanie gleby rodzimej, rozwiezienie i rozrzucenie warstwy ziemi urodzajnej, żyznej lub kompostowej, wymodelowanie kwietnika z wyrównaniem grabiami) - zgodnie z KNR 2-21 tabl. 0410, oraz wypełnienie gazonów ziemią; b)Zakup i dostawa kwiatów wiosennych - 18 870 szt. bratków (w co najmniej 4 kolorach kwiatów); Podaną ilość należy traktować jako zamówienie podstawowe, należy jednak uwzględnić materiał roślinny do uzupełnień kwiatów w ramach pielęgnacji; c)Posadzenie kwiatów w wielokolorowych kompozycjach przy gęstości sadzenia 34 szt/m2 w terminie 2 kwietnia -25 kwietnia (wyznaczenie miejsc sadzenia, doniesienie roślin i wody, posadzenie i podlanie) - zakres robót zgodnie z KNR 2-21, tabl. 0413-08; d)Pielęgnacja kwietników (tj. pielenie i spulchnianie gleby, przystrzyżenie kwietników lub usuwanie przekwitłych kwiatów, wyrównanie brzegów kwietników, pogłówne nawożenie nawozami mineralnymi i podlewanie, likwidacja obsadzeń wraz z usunięciem roślin, uporządkowanie terenu) - zgodnie z KNR 2-21, tabl. 0704-07 2/Miejsce wykonania zamówienia: Kwietniki do obsadzenia wiosną (łączna powierzchnia ok. 555M2): Rynek - ogólna powierzchnia kwietników - 291m2w tym: - rabata (przy Kamieniu)- 80m2, - rabata między drzewami - 64m2, - (koło) przed świerkami - 21m2, - (Winkiel) przy aptece - 41m2, -rabaty (przy tablicy) - 66 m2, - (pasek) przy parkingu - 15m2, - 4 gazony - 4m2, klomb przy trasie nr 92 - 50m2, rondo ul. Graniczna - 60m2: ul. Zamkowa/Grudzińskiego - 25m2 - ul. Zamkowa-Grudzińskiego-3 gazony po 1m2 - 3m2 ul. Dworcowa: - (Bumerang)- 48m2, - (Flaga) - 78m2 II.(Kwiaty letnie) 1/ Zamówieniem objęte jest a)Przygotowanie terenu pod obsadzenie kwiatowe w gruncie kat. I-II z uzupełnieniem gleby rodzimej (przekopanie gleby rodzimej, rozwiezienie i rozrzucenie warstwy ziemi urodzajnej, żyznej lub kompostowej, wymodelowanie kwietnika z wyrównaniem grabiami) - zgodnie z KNR 2-21 tabl. 0410; b)Zakup i dostawa kwiatów letnich (wg poniższego zestawienia) w łącznej ilości 31 440 szt. Podaną ilość należy traktować jako zamówienie podstawowe, należy jednak uwzględnić materiał roślinny do uzupełnień kwiatów w ramach pielęgnacji; Należy dostarczyć i posadzić kwiaty każdego wskazanego gatunku w ilości odpowiadającej procentowemu udziałowi w ogólnej liczbie 31 440szt.: - begonia bulwiasta - 20-25% - begonia Semper florens - 20-25% - pelargonia - 6-8% - petunia - 8-10% - kanna ignica - 4-6% - żeniszek meksykański - 6-8% - lobelia - 1-2% - niecierpek waleriana - 6-8% - starzec -Cineraria maritima - 5-7% - szałwia - 5-7% - aksamitka - Tagetes - 1-2% Dopuszcza się zastosowanie innego materiału roślinnego niż wskazany powyżej, jednak w ilości nie przekraczającej 10% ogólnej ilości kwiatów i po uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego. c)Posadzenie kwiatów w wielokolorowych kompozycjach przy gęstości sadzenia 32 szt/m2 - w terminie 2 czerwca - 30 czerwca (wyznaczenie miejsc sadzenia, doniesienie roślin i wody, posadzenie i podlanie) - zakres robót zgodnie z KNR 2-21, tabl. 0413-08; d)Pielęgnacja kwietników (tj. pielenie i spulchnianie gleby, przystrzyżenie kwietników lub usuwanie przekwitłych kwiatów, wyrównanie brzegów kwietników, pogłówne nawożenie nawozami mineralnymi i podlewanie, likwidacja obsadzeń wraz z usunięciem roślin, uporządkowanie terenu) - zakres robót zgodnie z KNR 2-21,tabl. 0704-07 2/ Miejsce wykonania zamówienia Kwietniki do obsadzeń letnich (łączna powierzchnia ok. 982,5m2 Rynek - ogólna powierzchnia kwietników - 291m2 w tym: - rabata (przy Kamieniu) - 80m2 - rabata między drzewami - 64m2 - (koło) przed świerkami - 21m2 - (Winkiel) przy aptece - 41m2 - rabaty (przy tablicy) - 66 m2 - (pasek) przy parkingu - 15m2 - 4 gazony - 4m2 klomb przy trasie nr 92 -50m2 rondo ul. Graniczna - 60m2 ul. Zamkowa/Grudzińskiego - 25m2 -ul. Zamkowa-Grudzińskiego-3 gazony po 1m2 - 3m2 ul. Dworcowa: -(Bumerang) - 48m2 -(Flaga) - 78m2 ul. Strzelecka/hala UNII - 112m2 ul. Piaski - 51m2 klomb przy trasie nr 92/schronisko - 50m2 ul. Zapłocie/przystanek autob. - 50m2 pl. Niezłomnych - 105m2 schody nad jeziorem - 25m2 ul. Cieszkowskiego przy PKO BP - 8m2 Pomnik Św. Józefa/Polna/Wrzesińska - 15m2 Gazony (łączna powierzchnia sadzenia) - 11,5 m2 - pl. Niezłomnych - 6 gazonów po 1m2 - ul. Cieszkowskiego/parking przy PKO - 3 gazony po 1m2 - ul.Graniczna 8 gazonów - łącznie 2,5m2 W zależności od warunków meteorologicznych terminy sadzenia kwiatów mogą ulec zmianie po uzgodnieniu z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego. Realizacja przedmiotu zamówienia przebiegać będzie zgodnie z załączonym harmonogramem prac. (CPV: 77.30.00.00-3, 01.12.21.00-9, 77.31.00.00-6).

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.30.00.00-3, 01.12.21.00-9, 77.31.00.00-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 31.10.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.swarzedz.eu

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urzad Miasta i Gminy Swarzędz, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz, pokój 409..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.03.2008 godzina 10:00, miejsce: Siedziba zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Swarzędz, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz, pokój 202..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).