Sprostowanie
Numer: 44264 - 2008; data zamieszczenia: 04.03.2008

Sprostowanie
Numer: 44264 - 2008; data zamieszczenia: 04.03.2008
Sprostowanie
Numer: 44264 - 2008; data zamieszczenia: 04.03.2008
Ogłoszenia zamieszczonego przez Gmina Swarzędz,62-020 Swarzędz,Rynek 1, tel. (061) 65 12 000, fax. (061) 65 12 211 w Biuletynie Zamówień Publicznych z numerem 30597/2008
W ogłoszeniu jest: IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.03.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Swarzędz ul. Rynek 1 62-020 Swarzędz.
Powinno być: IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.03.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Swarzędz ul. Rynek 1 62-020 Swarzędz.