Sprostowanie
Numer: 46542 - 2008; data zamieszczenia: 06.03.2008

Sprostowanie
Numer: 46542 - 2008; data zamieszczenia: 06.03.2008
Sprostowanie
Numer: 46542 - 2008; data zamieszczenia: 06.03.2008
Ogłoszenia zamieszczonego przez Gmina Swarzędz,62-020 Swarzędz,Rynek 1, tel. (061) 65 12 000, fax. (061) 65 12 211 w Biuletynie Zamówień Publicznych z numerem 27032/2008
W ogłoszeniu jest: W sprostowaniu nr 42437 z dnia 03.03.2008 jest
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.03.2008 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Swarzędz
Rynek 1
62-020 Swarzędz
pok. 202.

Powinno być: IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.03.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Swarzędz
Rynek 1
62-020 Swarzędz
pok. 202.