Sprostowanie
Numer: 42437 - 2008; data zamieszczenia: 03.03.2008

Sprostowanie
Numer: 42437 - 2008; data zamieszczenia: 03.03.2008
Sprostowanie
Numer: 42437 - 2008; data zamieszczenia: 03.03.2008
Ogłoszenia zamieszczonego przez Gmina Swarzędz,62-020 Swarzędz,Rynek 1, tel. (061) 65 12 000, fax. (061) 65 12 211 w Biuletynie Zamówień Publicznych z numerem 40017/2008
W ogłoszeniu jest: IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.03.2008 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Swarzędz, pok. 202
ul. Rynek 1
62-020 Swarzędz.
Powinno być: IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.03.2008 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Swarzędz, pok. 202
ul. Rynek 1
62-020 Swarzędz.