Swarzędz: Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ulicy Miłej, Spokojnej, Reymonta, Skłodowskiej-Curie i Kochanowskiego w Swarzędzu.
Numer ogłoszenia: 27032 - 2008; data zamieszczenia: 08.02.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Swarzędz, Rynek 1, 62-020 Swarzędz, woj. wielkopolskie, tel. (061) 65 12 000, fax (061) 65 12 211.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ulicy Miłej, Spokojnej, Reymonta, Skłodowskiej-Curie i Kochanowskiego w Swarzędzu..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, odwołanie przysługuje.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Zamówienie obejmuje: budowę nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Miłej, Spokojnej, Reymonta, Skłodowskiej-Curie i Kochanowskiego w Swarzedzu w zakresie: budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem, usunięcie kolizji telekumunikacyjnych, budowę przyłączy wodociągowych, usunięcie kolizji elektroenergetycznych, inwentaryzacja i projekt zieleni, zgodnie z projektami oraz kosztorysami przedmiarowymi. Wielkość zamówienia szacuje się poniżej 5150000 euro.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.31-6, 45.23.32.22-1, 45.23.32.52-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 15.12.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.swarzedz.eu

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Swarzędz Rynek 1 62-020 Swarzędz pok. 409.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.03.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Swarzędz Rynek 1 62-020 Swarzędz pok. 202.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).