Swarzędz: Remont nawierzchni bitumicznych dróg, ulic i chodników na terenie miasta i gminy Swarzędz.
Numer ogłoszenia: 20299 - 2008; data zamieszczenia: 30.01.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Swarzędz, Rynek 1, 62-020 Swarzędz, woj. wielkopolskie, tel. (061) 65 12 000, fax (061) 65 12 211.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont nawierzchni bitumicznych dróg, ulic i chodników na terenie miasta i gminy Swarzędz..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Zamówienie obejmuje remonty cząstkowe ulic, dróg i chodników o nawierzchni bitumicznej (asfaltowej) dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Swarzędz oraz dróg gminnych na terenie miasta i gminy Swarzędz (wg bieżących potrzeb Zamawiającego). Zamówienie obejmuje: 1.Remont nawierzchni bitumicznej do 15 m2. 2.Remont nawierzchni bitumicznej ponad 15 m2 wraz z regulacją urządzeń podziemnych. 3.Remont nawierzchni bitumicznej z wykonaniem nowej konstrukcji o pow. poniżej 15 m2. 4.Remont nawierzchni bitumicznej z naprawą i wykorzystaniem podbudowy oraz uzupełnieniem do 20 % o pow. poniżej 15 m2. Wszelkie zlecenia będą przekazywane w formie pisemnej. Obowiązkiem wykonawcy jest zabezpieczenie prowadzonych robót poprzez prawidłowe ich oznakowanie zgodnie z instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym (MP Nr 24, poz. 184). Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o przystąpieniu do robót oraz wskazania ich lokalizacji wraz z planowanym terminem prowadzenia robót. W kalkulacji cenowej należy ująć wysypanie grysem powierzchni łączenia styków (powierzchni wylanej emulsją). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w projekcie wykonawczym, kosztorysie przedmiarowym oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - szczegóły w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. (CPV: 45.23.32.52-0, 45.23.31.42-6, 45.23.32.22-1)

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.52-0, 45.23.31.42-6, 45.23.32.22-1.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 31.12.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.swarzedz.eu

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Swarzędz, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz, pokój 409..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.02.2008 godzina 10:00, miejsce: Siedziba zamawiającego - Urząd Miasta i Gminy Swarzędz, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz, pokój 202..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).