Swarzędz: Utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego na terenie miasta i Gminy Swarzędz
Numer ogłoszenia: 13441 - 2008; data zamieszczenia: 18.01.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Swarzędz, Rynek 1, 62-020 Swarzędz, woj. wielkopolskie, tel. (061) 65 12 000, fax (061) 65 12 211.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego na terenie miasta i Gminy Swarzędz.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie jest o wartości poniżej 206000 euro. Zamówienie obejmuje 1.utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg i ulic na terenie miasta i gminy Swarzędz (zgodnie z załącznikami 1-4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych umieszczania znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.), 2.zabezpieczanie awarii drogowych powstałych w pasie drogowym znakami drogowymi pionowymi, tablicami kierunkowymi i zaporami drogowymi lub pachołkami w zależności od rodzaju powstałej awarii. 3.pisemne przygotowanie planu wymiany, montażu nowego oznakowania pionowego na drogach gminnych i powiatowych w granicach administracyjnych miasta w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy (plan należy dostarczyć w formie pisemnej do Zamawiającego w celu uzyskania akceptacji) 4.wykonywanie prac montażowych oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem, 5.wykonywanie prac nie ujętych w harmonogramie, wymagających pilnej interwencji po konsultacji telefonicznej z pracownikiem Zamawiającego 6.przygotowanie wszelkich niezbędnych dokumentów do odbioru - szkice powykonawcze wykonanego oznakowania (odnowionego oraz nowego)

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.41-9, 45.23.32.90-8, 45.23.32.21-4, 28.52.74.20-2, 28.52.74.30-5.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 31.12.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.swarzedz.eu

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Swarzędz Rynek 1 62-020 Swarzędz pok. 409.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.01.2008 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Swarzędz Rynek 1 62-020 Swarzędz pok. 202.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).