Sprostowanie
Numer: 15005 - 2008; data zamieszczenia: 22.01.2008

Sprostowanie
Numer: 15005 - 2008; data zamieszczenia: 22.01.2008
Sprostowanie
Numer: 15005 - 2008; data zamieszczenia: 22.01.2008
Ogłoszenia zamieszczonego przez Gmina Swarzędz,62-020 Swarzędz,Rynek 1, tel. (061) 65 12 000, fax. (061) 65 12 211 w Biuletynie Zamówień Publicznych z numerem 11409/2008
W ogłoszeniu jest: IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.01.2008 godzina 10:00, miejsce: Siedziba zamawiającego - Urząd Miasta i Gminy Swarzędz, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz, pokój 202.
Powinno być: IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.01.2008 godzina 10:00, miejsce: Siedziba zamawiającego - Urząd Miasta i Gminy Swarzędz, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz, pokój 202.