Swarzędz: Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta i gminy Swarzędz.
Numer ogłoszenia: 11409 - 2008; data zamieszczenia: 16.01.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Swarzędz, Rynek 1, 62-020 Swarzędz, woj. wielkopolskie, tel. (061) 65 12 000, fax (061) 65 12 211.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta i gminy Swarzędz..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia objęte są prace w zakresie: 1.Konserwacji i utrzymania w pełnej sprawności technicznej wpustów ulicznych wraz z przykanalikami do ulicznej kanalizacji deszczowej na terenie miasta i gminy Swarzędz oraz studni chłonnych (zgodnie z wykazem załączonym do przedmiotu zamówienia oraz pozostałe wpusty na terenie gminy Swarzędz), 2.przeglądzie i oczyszczaniu wpustów ulicznych wraz z przykanalikami oraz wywozie osadu na składowisko odpadów komunalnych w miejscowości Rabowice, gmina Swarzędz, 3.czyszczenie studni chłonnych oraz wywóz osadu na składowisko odpadów komunalnych w Rabowicach. 4.Czynności naprawczych na ulicznej sieci kanalizacji deszczowej, 5.Czyszczenia kanalizacji deszczowej oraz wywozu osadu na składowisko odpadów komunalnych w miejscowości Rabowice, gmina Swarzędz, 6.Regulacji włazów studni kanalizacji deszczowej, 7.Wymiany włazów kanalizacji deszczowej, 8.Uzupełniania włazów kanalizacji deszczowej, 9.Uzupełnienie pokryw od włazów kanalizacji deszczowej, 10.Uzupełnienie kołnierzy od włazów kanalizacji deszczowej, 11.Regulacji poziomu kratek na wpustach. 12.Wymianie kratek na wpustach. 13.Uzupełnianiu brakujących (rusztów) od kratek na wpustach. 14.Wymiana istniejących kratek na kratki z zawiasem. 15.Eksploatacji urządzeń oczyszczających wody opadowe w dobrym stanie technicznym (czyszczenie): osadnik wstępny PURATOR OS 8000 (ø 2740/h=2850 mm) wraz z separatorem olejów mineralnych ECOPUR 30-300 (ø 2240/h=2850), osadnik wstępny PURATOR OS 13700 (zbiornik monolityczny 4900 x 2360 x 2850) wraz z lamelowym separatorem benzyn ECOPUR 100-1000(ø 2880/h=4050), piaskownik ø 2500 (poj. 7,5 m3) oraz separator lamelowy UNICON 60/600 (ø 2000), piaskownik oraz separator ścieków typu UNICOM typ 20/200 Unisep, Osadnik OS-BS-3000 i separator BS-P30 Janikowo ul. Asfaltowa, Osadnik OS-BS-3500 i separator BS-O-10/100 Janikowo ul. Podgórna, Separator typ: SDL-F30, ø 1500mm, Producent: Navo-tech Wierzonka, Osadnik typ: OKB3000, ø 1500mm, Producent: Navo-tech Wierzonka, Separator PSW LAMELA 30/300, osadnik DN 2000 V=5m3 Producent EKOL-UNICON Gdańsk Bogucin ul. Grzybowa, 16.należy dokonać co najmniej jeden raz przeglądu stanu technicznego urządzeń, w obecności inspektora nadzoru z ramienia UMiG, oraz w przypadku stwierdzenia konieczności usunąć nieczystości powstałe w wyniku ich działania wraz z przekazaniem ich firmie posiadającej aktualną koncesję na wywóz odpadów pochodzących z ww. Urządzeń, 17.Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, jako załącznik do faktury karty przekazania ww. odpadów firmie posiadającej aktualną koncesję na transport tego typu odpadów, 18.Wykonawca ponosi całkowity koszt związany z czyszczeniem ww. Urządzeń, 19.Wykonawca zobowiązany jest do wywozu odpadów powstałych w trakcie wykonywania pozostałych prac na składowisko odpadów komunalnych w Rabowicach, 20.Wykonawca każdorazowo po zakończeniu czyszczenia wpustów i przykanalików, dołączy do faktury, Zamawiającemu karty przekazania odpadu na składowisko odpadów komunalnych w Rabowicach, 21.Zamawiający poniesie koszty związane ze składowaniem odpadów na składowisku pochodzących z czyszczenia wpustów i studni chłonnych(wjazd na składowisko + opłata za korzystanie ze środowiska), 22.Zakres robót będzie wynikał z bieżących potrzeb, prace będą wykonywane w uzgodnieniu z Referatem Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz oraz z inspektorem nadzoru, działającym w imieniu UMiG Swarzędz, oraz po pisemnej akceptacji zakresu prac przez Zamawiającego - zlecenie, 23.Wykonawca zobowiązany jest wykonać czyszczenie wpustów i przykanalików w terminie 45 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zlecenia, 24.Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do przystąpienia do usunięcia awarii, w terminie 3 godzin od zgłoszenia faxem. Wykaz wpustów i studni chłonnych na terenie miasta i gminy Swarzędz - zgodnie z wykazem z Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w sumie wpustów: 1640;w sumie studni chłonnych: 97). Zamówienie będzie realizowane zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem zamawiającego - szczegóły w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.22.00.00-5, 90.22.10.00-2, 45.24.71.12-8, 45.23.24.10-9.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 31.12.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.swarzedz.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Swarzędz, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz, pokój 409..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.01.2008 godzina 10:00, miejsce: Siedziba zamawiającego - Urząd Miasta i Gminy Swarzędz, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz, pokój 202..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).