Swarzędz: Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Swarzędz.
Numer ogłoszenia: 11328 - 2008; data zamieszczenia: 16.01.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Swarzędz, Rynek 1, 62-020 Swarzędz, woj. wielkopolskie, tel. (061) 65 12 000, fax (061) 65 12 211.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Swarzędz..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego na następujących ulicach: 1.Graniczna od ronda do Przybylskiego, 2.Tysiąclecia, 3.nowoprojektowana od Tysiąclecia do Rolnej, 4.Rolna od rowu do Granicznej, 5.Szumana, 6.Borówkowa w Zalasewie, 7.Ukośna w Zalasewie , 8.Rzepakowa w Zalasewie , 9.Poprzeczna w Łowęcinie, 10.Długa w Sarbinowie, 11.Gruszczyn: ul. Modrzewiowa, Leszczynowa, Krańcowa, Klonowa, Platanowa, Morwowa, Jaworowa, Jałowcowa, 12.droga krajowa nr 92 w Jasiniu i Paczkowie, 13.Cmentarna przy cmentarzu, 14.Cieszkowskiego, 15.Polna, 16.Warzywna, Bednarska, Kuśnierska, Kowalska, Murarska, Płóciennicza, 17.Stawna, 18.Plac Niezłomnych, 19.Miła, 20.Spokojna od Tysiąclecia do rowu, 21.Jaskółcza, 22.Armii Poznań, 23.Żurawia, Słowicza, Pawia, 24.Szewska, 25.Gortatowo droga do Uzarzewa, 26.Uzarzewo droga od bloków do przejazdu kolejowego, 27.droga krajowa na 5 oświetlenie przejść dla pieszych w Janikowie przy Vox, przy stacji Preem i Kobylnicy w rejonie ul. Brzozowej 28.Złota Srebrna, Diamentowa, Bursztynowa, Staniewskiego 29.Hebanowa, Botaniczna, Cedrowa, Cytrusowa, Palisandrowa, Figowa w Zalasewie 30.Planetarna w Zalasewie, 31.Kasztelańska w Gortatowie RAZEM PUNKTÓW ŚWIETLNYCH: 520 SŁUPY STALOWE I BETONOWE OPRAWY SGS Zamówienie obejmuje: 1.Przeglądy całego oświetlenia min 2 razy w tygodniu, 2.Naprawy bieżące, naprawy po aktach wandalizmu oraz po kolizjach drogowych, 3.Czas przystąpienia do usuwania awarii to maksymalnie 3 godziny od zgłoszenia telefonicznego, 4.Usunięcie awarii nastąpi nie później niż w ciągu 3 dni, Przedstawienie comiesięcznego wykazu robót z podaniem roboczogodzin i maszynogodzin oraz użytego materiału wraz z cenami (CPV: 50.23.21.00-1)

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.23.21.00-1.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 31.12.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.swarzedz.eu

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba zamawiającego - Urząd Miasta i Gminy Swarzędz, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz, pokój 409..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.01.2008 godzina 10:00, miejsce: Siedziba zamawiającego - Urząd Miasta i Gminy Swarzędz, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz, pokój 202..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).