Swarzędz: Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego na potrzeby urzędu Miasta i Gminy Swarzędz.
Numer ogłoszenia: 9946 - 2008; data zamieszczenia: 14.01.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Swarzędz, Rynek 1, 62-020 Swarzędz, woj. wielkopolskie, tel. (061) 65 12 000, fax (061) 65 12 211.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego na potrzeby urzędu Miasta i Gminy Swarzędz..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Szacunkowa wartość zamówienia - poniżej 206000 euro. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów lokalizacji inwestycji celu publicznego. Każdy projekt decyzji powinien być wykonany w dwóch egzemplarzach + ilość organów uzgadniających wraz z pismami przewodnimi (pismo o uzgodnienie). Zamówione projekty decyzji zostaną wykonane w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia otrzymania niezbędnych materiałów. Jeżeli liczba zamówionych w ciągu miesiąca kalendarzowego projektów decyzji decyzji przekroczy liczbę 34, termin realizacji 35-ego oraz kolejnych zamówionych projektów w danym miesiącu wynosić będzie 14 dni od dnia otrzymania materiałów.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.25.00.00-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 31.12.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.swarzedz.eu

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Misata i Gminy Swarzędz Rynek 1 62-020 Swarzędz pok. 409.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.01.2008 godzina 08:30, miejsce: Urząd Misata i Gminy Swarzędz Rynek 1 62-020 Swarzędz pok. 202.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).