Swarzędz: Dostawa używanego samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz.
Numer ogłoszenia: 257795 - 2007; data zamieszczenia: 24.12.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Swarzędz, Rynek 1, 62-020 Swarzędz, woj. wielkopolskie, tel. (061) 65 12 000, fax (061) 65 12 211.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa używanego samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa używanego samochodu osobowego na potrzeby urzędu Miasta i Gminy Swarzędz, który spełni poniżej przedstawione wymagania. Wymagania formalne i warunki techniczne, jakie muszą być spełnione przez oferowany samochód:  1.  Oferowany samochód powinien bezwzględnie posiadać aktualne (Świadectwo Homologacji Typu Pojazdu) wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami a w szczególności na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, Nr 123, poz. 779 i Nr 160, poz. 1086 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 133, poz. 872), oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 30.12.2003 roku w sprawie homologacji pojazdów samochodowych i przyczep (Dz. U. z 2004 roku, Nr 5, poz. 30). 2.Warunki techniczne: - moc silnika nie mniej niż 128 kW - pojemność silnika nie mniej niż 2400 cm3 - silnik z turbodoładowaniem - napęd na 2 osie (jazda samochodu po drogach gruntowych) - samochód osobowy, 8 miejsc, 5 drzwiowy, przedłużony (miejsce na bagaż) - rok produkcji - nie starszy niż z 2006 r. - przebieg - nie więcej niż 70 tys. km - rodzaj paliwa - olej napędowy  3. Wyposażenie: - koło zapasowe lub zestaw naprawczy - klimatyzacja - czujnik cofania - poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera na przednim siedzeniu oraz kurtyny powietrzne w pierwszym i drugim rzędzie.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.00.00-1.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w dniach: 5.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.swarzedz.eu

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba zamawiającego, Urząd Miasta i Gminy Swarzędz, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz, pokój 409..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.01.2008 godzina 10:00, miejsce: Siedziba zamawiającego, Urząd Miasta i Gminy Swarzędz, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz, pokój 202..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).