Swarzędz: Udzielenie i obsługa kredytu złotowego długoterminowego na pokrycie deficytu budżetowego związanego z realizacją zadań inwestycyjnych Miasta i Gminy Swarzędz w 2007 roku
Numer ogłoszenia: 237401 - 2007; data zamieszczenia: 30.11.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Swarzędz, Rynek 1, 62-020 Swarzędz, woj. wielkopolskie, tel. (061) 65 12 000, fax (061) 65 12 211.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa kredytu złotowego długoterminowego na pokrycie deficytu budżetowego związanego z realizacją zadań inwestycyjnych Miasta i Gminy Swarzędz w 2007 roku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Udzielenie i obsługa kredytu złotowego długoterminowego na pokrycie deficytu budżetowego związanego z realizacją zadań inwestycyjnych Miasta i Gminy Swarzędz w 2007 roku, wartość zamówienia poniżej 211.000,00 euro; maksymalna wysokość kredytu: 4.823.000,00 zł

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.13.00.00-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.swarzedz.eu

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Swarzędz Biuro Zamówień Publicznych i Zakupów, pok. 409 ul. Rynek 1 62-020 Swarzędz.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.12.2007 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Swarzędz, pok. 202 ul. Rynek 1 62-020 Swarzędz.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).