Swarzędz: Dostawa, instalacja i uruchomienie urządzeń dla potrzeb zintegrowanego systemu sieci bezprzewodowej do autoryzowanego, bezpiecznego dostępu do internetu na terenie Swarzędza oraz przełącznika MPLS
Numer ogłoszenia: 205701 - 2007; data zamieszczenia: 26.10.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Swarzędz, Rynek 1, 62-020 Swarzędz, woj. wielkopolskie, tel. (061) 65 12 000, fax (061) 65 12 211.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa, instalacja i uruchomienie urządzeń dla potrzeb zintegrowanego systemu sieci bezprzewodowej do autoryzowanego, bezpiecznego dostępu do internetu na terenie Swarzędza oraz przełącznika MPLS.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot przetargu: Dostawa, instalacja i uruchomienie urządzeń dla potrzeb zintegrowanego systemu sieci bezprzewodowej do autoryzowanego, bezpiecznego dostępu do Internetu na terenie miasta Swarzędza oraz przełącznika MPLS. (CPV: 32.42.00.00-3, 32.42.30.00-4) Zamówienie obejmuje: Dostawę kontrolera - 1 kpl., Dostawę punktów dostępowych opartych o standard 802.11 - 6 kpl. wraz z dostawą anten zewnętrznych- 4 szt., Dostawę przełącznika IP/MPLS - 1 kpl. -szczegóły w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.42.00.00-3, 32.42.30.00-4.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 28.12.2007.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.swarzedz.eu

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Swarzędz, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz, pokój 409..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.11.2007 godzina 10:00, miejsce: Siedziba zamawiającego - Urząd Miasta i Gminy Swarzędz, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz, pokój 202.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).