Swarzędz: Budowa oświetlenia ulicznego w ulicach Austriacka, Ukraińska, Plac Europejski, Grecka, Hiszpańska, Irlandzka, portugalska, Niemiecka i Włoska na osiedlu domków jednorodzinnych w Zalasewie
Numer ogłoszenia: 202557 - 2007; data zamieszczenia: 23.10.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Swarzędz, Rynek 1, 62-020 Swarzędz, woj. wielkopolskie, tel. (061) 65 12 000, fax (061) 65 12 211.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa oświetlenia ulicznego w ulicach Austriacka, Ukraińska, Plac Europejski, Grecka, Hiszpańska, Irlandzka, portugalska, Niemiecka i Włoska na osiedlu domków jednorodzinnych w Zalasewie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje budowę oświetlenia ulicznego w ulicach: Austriacka, Ukraińska, Plac Europejski, Angielska, Grecka Hiszpańska, Irlandzka, Portugalska, Niemiecka i Włoska na osiedlu domków jednorodzinnych w Zalasewie zgodnie z projektem, kosztorysami przedmiarowymi i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót W zakres prac wchodzi: 1.Usunięcie w ramach wynagrodzenia określonego ofertą drobnych kolizji z uzbrojeniem podziemnym nie ujętym w dokumentacji projektowej 2.Opracowanie projektu organizacji ruchu i sposobu zabezpieczenia robót w rejonie prowadzonych robót wraz z oznakowaniem objazdów związanych z prowadzonymi robotami. Projekt winien zostać zatwierdzony przez właściwą jednostkę zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3.Uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego od właściwego zarządcy drogi. 4.Informowanie zarządców gruntów o rozpoczęciu robót i ponoszenie kosztów związanych z zajęciem terenu (uzyskanie zgód i opłaty). 5.Informowanie zarządców mediów znajdujących się w pobliżu prowadzonych robót, oraz ponoszenie ewentualnych kosztów nadzoru z ramienia tych służb. 6.Informowanie mieszkańców terenów objętych inwestycją o rozpoczęciu, zakończeniu i utrudnieniach związanych z prowadzonymi pracami (w formie pisemnych ogłoszeń rozwieszanych w miejscach ogólnie dostępnych na co najmniej 3 dni przed ich wystąpieniem). 7.Organizacja placu budowy. 8.Każdorazowe, niezwłoczne (tzn. po zakończeniu prac w danym dniu) uprzątnięcie i zabezpieczenie miejsca wykonywania prac. 9.Obsługa geodezyjna w trakcie budowy oraz wykonanie inwentaryzacji w stanie odkrytym i powykonawczej - dla Zamawiającego w 2 szt. 10.Dostawa materiału do realizacji zamówienia objętego postępowaniem. 11.Całkowite koszty zasilania placu budowy i robót w energię elektryczną i wodę. 12.Utrzymanie dróg dojazdowych do placu budowy w należytym porządku (zgodnie z art. 20, ust. 12 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 z późniejszymi zmianami). Wartość zamówienia poniżej 211000 tyś euro

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.61.10-9.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w dniach: 90.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.swarzedz.eu

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Swarzędz Rynek 1 62-020 Swarzędz pok. 409.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.11.2007 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Swarzędz Rynek 1 62-020 Swarzędz pok. 202.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).