Sprostowanie
Numer: 177996 - 2007; data zamieszczenia: 27.09.2007

Sprostowanie
Numer: 177996 - 2007; data zamieszczenia: 27.09.2007
Sprostowanie
Numer: 177996 - 2007; data zamieszczenia: 27.09.2007
Ogłoszenia zamieszczonego przez Gmina Swarzędz,62-020 Swarzędz,Rynek 1, tel. (061) 65 12 000, fax. (061) 65 12 211 w Biuletynie Zamówień Publicznych z numerem 163460/2007
W ogłoszeniu jest: IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.10.2007 godzina 10:00, miejsce Siedziba Zamawiajacego - Urząd Miasta i Gminy Swarzęd, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz, pokój 202.
Powinno być: IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.10.2007 godzina 10:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego - Urząd Miasta i Gminy Swarzęd, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz, pokój 202.