Swarzędz: Budowa kanalizacji teletechnicznej wraz z niezbędnymi studniami oraz zaciągnięcie kabli światłowodowych na terenie miasta Swarzędza
Numer ogłoszenia: 150910 - 2007; data zamieszczenia: 27.08.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Swarzędz, Rynek 1, 62-020 Swarzędz, woj. wielkopolskie, tel. (061) 65 12 000, fax (061) 65 12 211.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji teletechnicznej wraz z niezbędnymi studniami oraz zaciągnięcie kabli światłowodowych na terenie miasta Swarzędza.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres 1 budowa kanalizacji dwu-wielo otworowej z rury HDPE wraz z niezbędnymi studniami technicznymi, zaciągnięcie kabla światłowodowego jednomodowego 24 włóknowego oraz rozszycie włókien na przełącznicach światłowodowych. Zgodnie z dokumentacją projektową i przedmiarem. Zakres 2 budowa kanalizacji jedno-dwu otworowej z rury HDPE wraz z niezbędnymi studniami technicznymi, zaciągnięcie kabla światłowodowego jednomodowego 16-24 włóknowego oraz rozszycie włókien na przełącznicach światłowodowych. Zgodnie z dokumentacją projektową i przedmiarem. Podział na zakresy związany jest wyłącznie z procedurą fakturowania. Pozostałe wymagania Wykonanie dokumentacji powykonawczej zrealizowanej budowy wraz z niezbędnymi mapami geodezyjnymi oraz pomiarami optycznymi. Szczegółowe lokalizacje przełącznic w przedmiotowych obiektach zostaną uzgodnione na etapie wykonawstwa. (CPV: 45.31.43.00-4, 31.35.20.00-8,45.23.11.00-6) Zakres 1 Budowa kanalizacji teletechnicznej wraz z niezbędnymi studniami oraz zaciągniecie kabli światłowodowych na terenie miasta Swarzędza w relacjach: Relacja 1 - UMiG ul. Rynek 1 - Dom Kultury ul. Piaski 4 Relacja 2 - Pływalnia Wodny Raj, ul. Kosynierów 1 - Hala sportowa Unii ul. Święty Marcin; Zakres 2 Budowa kanalizacji teletechnicznej wraz z niezbędnymi studniami oraz zaciągniecie kabli światłowodowych na terenie miasta Swarzędza w relacjach: Relacja 1 - studnia na wysokości UMiG ul. Rynek 1 - Budynek Telekomunikacji Kolejowej Dworzec Kolejowy ul. Relacja 2 - studnia na wysokości UMiG ul. Rynek 1 - Cech Stolarzy ul. Wrzesińska 41 - Komisariat Policji ul. Grudzińskiego 30a - szczegóły w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zakresy podano dla potrzeb procedury fakturowania).

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.43.00-4, 31.35.20.00-8, 45.23.11.00-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 15.12.2007.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.swarzedz.eu

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Swarzędz, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz, pokój 409..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.09.2007 godzina 10:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego - Urząd Miasta i Gminy Swarzędz, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz, pokój 202..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Możliwość finansowania zamówienia z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013