Swarzędz: Świadczenie usługi w zakresie zwiększenia funkcjonalności oraz wsparcia wdrożenia nowych funkcjonalności Systemu Informacji Przestrzennej Miasta i Gminy Swarzędz
Numer ogłoszenia: 150117 - 2007; data zamieszczenia: 24.08.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Swarzędz, Rynek 1, 62-020 Swarzędz, woj. wielkopolskie, tel. (061) 65 12 000, fax (061) 65 12 211.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi w zakresie zwiększenia funkcjonalności oraz wsparcia wdrożenia nowych funkcjonalności Systemu Informacji Przestrzennej Miasta i Gminy Swarzędz.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamawiający dysponuje wdrożonym oprogramowaniem firmy ESRI - ArcSDE 9.x, ArcIMS, bazą danych Oracl 9i oraz niezbędnym sprzętem komputerowym: 1 Zamówienie obejmuje: 1.1 Dostawę licencji - wraz z instalacją na komputerach wskazanych przez Zamawiającego oprogramowania współpracującego z ArcSDE i ArcIMS wymienionego poniżej: 1.1.1 ArcEdytor - 1 kpl. lub równoważny. 1.1.2 ArcViev - 3 kpl. lub równoważny. 1.1 Szkolenie pracowników Zamawiającego o n/w tematyce: 1.1.1 Wprowadzenie do ArcSDE - 2 osoby 1.1.1.1 Poznanie formatów przechowywania geobaz w różnych systemach DBMS 1.1.1.2 Poznanie architektury oprogramowania ArcSDE 1.1.1.3 Ładowanie plikowych danych wektorowych i rastrowych do geobazy ArcSDE 1.1.1.4 Tworzenie połączeń baz danych: bezpośrednio i poprzez serwer aplikacyjny ArcSDE 1.1.1.5 Wykonywanie edycji wielodostępowej 1.1.1.6 Praca z różnymi wersjami bazy danych 1.1.2 Wprowadzenie do ArcIMS - 2 osoby 1.1.2.1 Poznanie komponentów i struktury ArcIMS 1.1.2.2 Poznanie procesu tworzenia stron Internetowych ArcIMS 1.1.2.3 Autoryzacja map prezentowanych w Internecie 1.1.2.4 Tworzenie serwisów i przeglądarek ArcIMS 1.1.2.5 Wykorzystywanie różnej funkcjonalności klienckiej 1.1.2.6 Poznanie składni ArcXML 1.1.2.7 Nauka dostosowywania ArcIMS 1.1.2.8 Poznanie podstawowych zadań administracyjnych 1.1.3 Administracja ArcSDE dla Oracl - 1 osoba 1.1.3.1 Konfiguracja bazy Oracle do obsługi ArcSDE 1.1.3.2 Instalacja i konfiguracja ArcSDE 1.1.3.3 Tworzenie wektorowych klas obiektów i zestawów danych rastrowych 1.1.3.4 Konfiguracja, tworzenie i monitorowanie połączeń serwera aplikacyjnego oraz połączeń bezpośrednich i OLE DB 1.1.3.5 Dostosowanie przechowywania do danych wektorowych i rastrowych ArcSDE oraz Oracle Spatial 1.1.3.6 Monitorowanie i optymalizacja dostępu 1.1.3.7 zarządzanie geobazą wielu wersji 1.1.4 Wprowadzenie do ArcGIS - 7 osób 1.1.4.1 Opis struktury pakietu ArcGIS 1.1.4.2 Wyświetlanie danych geodezyjnych 1.1.4.3 Przeszukiwanie bazy danych GIS 1.1.4.4 Edycja danych geodezyjnych 1.1.4.5 Powiązanie tabel poprzez złączenia i relacje 1.1.4.6 Tworzenie map, raportów i wykresów 1.2 Migracja - do wersji ArcSerwer oprogramowania ArcSDE i ArcIMS oraz objęcie na okres 1 roku serwisu oprogramowania. 1.3 Utrzymanie serwisu internetowego - przez okres 1 roku na serwerach Wykonawcy posiadanej przez Zamawiającego MAPOTEKI oraz dokonanie modyfikacji polegających m. in. na umożliwieniu włączania i wyłączania warstw, wyszukiwania obiektów i wyświetlania ortofotomapy, zapisu punktowej i obiektowej lokalizacji i opisu dowolnych obiektów. 1.4 Usługę wsparcia wdrożenia SIP - polegającej na odpłatnej pracy przez okres 120 roboczogodzin przeszkolonego personelu Wykonawcy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi na etapie wdrożenia. W tym ponowna instalacja ArcSerwer. 2 Pozostałe wymagania 2.1 Przed przystąpieniem do instalacji i migracji oprogramowania Wykonawca dokona przeszkolenia pracowników zamawiającego w zakresie pkt. 1.2.1, 1.2.2, i 1.2.3. Po szkoleniu pracownicy Zamawiającego dokonają wspólnej z Wykonawcą re instalacji oraz migracji oprogramowania do wersji ArcSerwer. 2.2 Przeszkolenie pracowników Zamawiającego dla pkt. 1.2.4 ma nastąpić po instalacji i migracji oprogramowania w siedzibie i na sprzęcie oraz oprogramowaniu zawierającym rzeczywiste dane Zamawiającego. 2.3 Harmonogram realizacji - Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji harmonogram realizacji zamówienia przy czym uwzględni: 2.3.1 Utrzymanie serwisu internetowego MAPOTEKA - po podpisaniu umowy. 2.3.2 Utrzymanie serwisu oprogramowania po instalacji i migracji oprogramowania. 2.3.3 Przeszkolenie personelu zamawiającego w zakresie pkt. 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 do 30 dni od podpisania umowy. 2.3.4 Dostawa, instalacja oprogramowania oraz migracja do ArcSerwer do 21 dni po przeszkoleniu pracowników zamawiającego. 2.3.5 Przeszkolenie personelu zamawiającego w zakresie pkt. 1.2.4 do 14 dni od zainstalowania oprogramowania. 2.3.6 Modyfikacja MAPOTEKI - 14 dni po instalacji i migracji oprogramowania. 2.3.7 Wsparcie wdrożenia SIP wg potrzeb Zamawiającego po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą z 7 dniowym wyprzedzeniem. 3 Serwis na oprogramowanie 12 m-cy od daty instalacji i migracji oprogramowania. 4 Termin realizacji przedmiotu zamówienie do 15 grudnia 2007 r. Dla pozycji 1.4 termin realizacji przedmiotu umowy wynosi 12 m-cy od podpisania umowy. 5 Warunki odbioru przedmiotu zamówienia - zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem realizacji zadania. 5.1 Szkolenia zostaną zakończone - Protokółami odbycia szkolenia. 5.2 Dostawa i instalacja oprogramowania zostanie zakończona - Protokółem dostaw i instalacji oprogramowania. 5.3 Migracja i modyfikacja oprogramowania zostanie zakończona - Protokół migracji i modyfikacji oprogramowania. 5.4 Po wykonaniu zadań z pkt. 1.1, 1.2 i 1.3. Wykonawca zgłosi pisemnie zakończenie realizacji zadań, Zamawiający w ciągu 3 dni roboczych (od otrzymanego zgłoszenia) przystąpi do odbioru technicznego, który zakończy się podpisaniem - Protokółu odbioru technicznego w którym zawarte będą wszystkie uwagi Zamawiającego. 5.5 Wykonawca ma 14 dni (od daty podpisanego Protokółu odbioru technicznego) na usunięcie usterek zawartych w Protokóle odbioru technicznego. 5.6 W przypadku braku uwag lub usunięcia usterek zostanie podpisany Protokół końcowego odbioru przedmiotu zamówienia. 5.7 Prace związane z wsparciem wdrożenia będą kończyły sie podpisaniem miesięcznego Protokółu odbioru prac.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.24.82.00-1, 74.54.20.00-0, 72.26.70.00-4, 72.51.10.00-0, 72.26.20.00-9.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w miesiącach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.swarzedz.eu

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Swarzędz Rynek 1 62-020 Swarzędz pok. 409.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.09.2007 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Swarzędz Rynek 1 62-020 Swarzędz pok. 202.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).