Sprostowanie
Numer: 145387 - 2007; data zamieszczenia: 20.08.2007

Ogłoszenia zamieszczonego przez Gmina Swarzędz,62-020 Swarzędz,Rynek 1, tel. (061) 65 12 000, fax. (061) 65 12 211 w Biuletynie Zamówień Publicznych z numerem 132195/2007
W ogłoszeniu jest: IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.08.2007 godzina 10:00
Powinno być: IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.08.2007 godzina 10:00