Swarzędz: Budowa kolektora deszczowego Swarzędz-Południe do Stawów Antonińskich
Numer ogłoszenia: 132195 - 2007; data zamieszczenia: 01.08.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Swarzędz, Rynek 1, 62-020 Swarzędz, woj. wielkopolskie, tel. (061) 65 12 000, fax (061) 65 12 211.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kolektora deszczowego Swarzędz-Południe do Stawów Antonińskich.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, odwołanie przysługuje.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest budowa kanału deszczowego Swarzędz-Południe do Stawów Antonińskich w Swarzędzu. W ramach ww. zadania należy wykonać: a.siec kanalizacyjną grawitacyjną: - o średnicy 1582 mm (DN 1,40m) SN8 i długości sumarycznej 912,5 m, - o średnicy 1356 mm (DN 1,20m) SN8 i długości sumarycznej 1049,5m, - o średnicy 792 mm (DN 0,70m) SN8 i długości sumarycznej 201,0m, b.przełożenie kanalizacji sanitarnej - z rur ciśnieniowych PE100, SDR17 o średnicy 225 mm (DN 0,20m) i długości 2x6,60m, c.obiekty do wybudowania na kanale: - komora rozdziału z przelewem burzowym, - osadnik wirowy dwukomorowy - 2 szt., - separator lamelowy związków ropopochodnych - 2 szt., - komora połączeniowa, - zbiornik retencyjny, - wylot do rzeki Cybiny, - studzienki i komory przelotowe i połączeniowe. Istnieje możliwość zamiany rur o budowie spiralnej z PEHD na rury z żywic poliestrowych (GRP) lub z polipropylenu (PP). Przejście na inny materiał niż przyjęty w projekcie powoduje jednak konieczność wykonania nowych obliczeń stycznych i przeanalizowania kształtu oraz konstrukcji studni kanalizacyjnych. W przypadku wykonania zmian z zachowaniem warunków jak wyżej samodzielnie przez Wykonawcę odpowiedzialność za całość dokumentacji spada na Wykonawcę. Z uwagi na duże gabaryty kolektora powinny pozostać rozwiązania materiałowe przyjęte w zatwierdzonym i uzgodnionym projekcie - zał. do SIWZ. 2.Uruchomienie i oddanie do użytku kolektora deszczowego. 3.Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogowej asfaltowej i gruntowej. 4.Wystąpienie w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót związanych z budową kolektora deszczowego. 5.Opracowanie projektu organizacji ruchu i sposobu zabezpieczenia robót w rejonie prowadzonych robót wraz z oznakowaniem objazdów związanych z prowadzonymi robotami. Projekt winien zostać zatwierdzony przez właściwą jednostkę zgodnie z obowiązującymi przepisami. 6.Informowanie zarządców gruntów o rozpoczęciu robót i ponoszenie kosztów związanych z zajęciem terenu (uzyskanie zgód, w przypadku przedmiotowej inwestycji nie będą pobierane opłaty za zajęcie pasa drogowego). 7.Informowanie zarządców mediów znajdujących się w pobliżu prowadzonych robót oraz ponoszenie ewentualnych kosztów nadzoru z ramienia tych służb. 8.Informowanie mieszkańców terenów objętych inwestycją o rozpoczęciu, zakończeniu i utrudnieniach związanych z prowadzonymi pracami (w formie pisemnych ogłoszeń rozwieszanych w miejscach ogólnie dostępnych na co najmniej 3 dni przed ich wystąpieniem). 9. Organizacja placu budowy. 10. Każdorazowe, niezwłoczne (tzn. po zakończeniu pracy w danym dniu) uprzątnięcie i zabezpieczenie miejsca wykonywania prac. 11. Obsługa geodezyjna w trakcie budowy oraz wykonywanie inwentaryzacji powykonawczej. 12. Dostarczenie Zamawiającemu 4 kompletów dokumentacji powykonawczej. 13. Dostawa całości materiału do realizacji zamówienia objętego postępowaniem. 14.Całkowity koszt związany z utylizacją odpadów powstałych w trakcie realizacji inwestycji. 16. Całkowite koszty zasilania placu budowy i robót w energie elektryczną i wodę. 17. Utrzymanie dróg dojazdowych do placu budowy w należytym porządku (zgodnie z art.20, ust. 12 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych - Dz.U. z 2000r., Nr 71 poz. 838 z późniejszymi zmianami).

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.21.30-2, 45.23.21.00-3.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 30.10.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.swarzedz.eu

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Swarzędz, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz, pokój 409..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.08.2007 godzina 10:00, miejsce: Siedziba zamawiającego - Urząd Miasta i Gminy Swarzędz, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz, pokój 202..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Możliwość finansowania z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 (jeżeli obejmie swoim zakresem).