Swarzędz: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz, etap I - komputery wraz z osprzętem
Numer ogłoszenia: 124609 - 2007; data zamieszczenia: 23.07.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Swarzędz, Rynek 1, 62-020 Swarzędz, woj. wielkopolskie, tel. (061) 65 12 000, fax (061) 65 12 211.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz, etap I - komputery wraz z osprzętem.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego a w szczególności: komputery osobiste, monitory ekranowe, peryferia komputerowe, komputerowe jednostki do przechowywania i oprogramowanie systemowe. Wartość zamówienia poniżej 211000 euro.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.30.00-5, 30.23.12.50-4, 30.23.12.20-5, 30.23.31.00-2, 30.24.15.00-5.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.swarzedz.eu

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba Zamawiającego Rynek 1 62-020 Swarzędz pok.409.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.08.2007 godzina 10:30, miejsce: Siedziba Zamawiającego Rynek 1 62-020 Swarzędz pok. 202.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).