Sprostowanie
Numer: 136834 - 2007; data zamieszczenia: 08.08.2007

Ogłoszenia zamieszczonego przez Gmina Swarzędz,62-020 Swarzędz,Rynek 1, tel. (061) 65 12 000, fax. (061) 65 12 211 w Biuletynie Zamówień Publicznych z numerem 124609/2007
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.08.2007 godzina 10:30
Powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.08.2007 godzina 10:00