Swarzędz: Budowa boiska sportowego ze sztucznej nawierzchni przy Gimnazjum nr 2 w Swarzędzu
Numer ogłoszenia: 123511 - 2007; data zamieszczenia: 20.07.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Swarzędz, Rynek 1, 62-020 Swarzędz, woj. wielkopolskie, tel. (061) 65 12 000, fax (061) 65 12 211.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa boiska sportowego ze sztucznej nawierzchni przy Gimnazjum nr 2 w Swarzędzu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, odwołanie przysługuje.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienie jest budowa boiska sportowego ze sztucznej nawierzchni w Gimnazjum nr 2, w zakresie: - wykonanie płyty boiska o nawierzchni syntetycznej typu Eltan; - wykonanie odwodnienia boiska; - wykonanie oświetlenia boiska; Powyższe należy zrealizować zgodnie z projektem i przedmiarami stanowiącymi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Zamówienie należy zrealizować z użyciem materiałów i urządzeń wskazanych w przedmiarach. 3. Termin realizacji: datą rozpoczęcia robót będzie dzień przekazania placu budowy, który nastąpi nie później niż 14 dni po dacie podpisania umowy - zamówienie należy zrealizować w ciągu 60 dni od jego przekazania. 4. Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym ceną ofertową obejmuje również: 4.1.Organizację i zagospodarowanie placu i zaplecza budowy oraz ponoszenie związanych z tym kosztów. 4.2.Każdorazowe, niezwłoczne (tzn. po zakończeniu prac w danym dniu) uprzątnięcie i zabezpieczenie miejsca wykonywania prac. 4.3.Dostawę całości materiału do realizacji zamówienia objętego postępowaniem. 4.4.Stosowanie się do wszelkich uzgodnień dotyczących realizacji robót objętych zamówieniem i zawartych w projekcie budowlano - wykonawczym, wykonanie zawartych w nich wskazówek, zaleceń i obowiązków. 4.5.Utrzymanie dróg dojazdowych do placu budowy w należytym porządku (zgodnie z art.20 ust. 12 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - Dz.U. Z 2000r. Nr 71, poz. 838 z późniejszymi zmianami). 4.6.Po zakończeniu robót teren należy przywrócić do stanu pierwotnego. 4.7.Zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej wraz z pomiarem sytuacyjnym i wysokościowym oraz wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej. 4.8.Wykonanie dokumentacji powykonawczej ( w 3 egzemplarzach ) oraz niezbędne dokumenty do odbioru końcowego (atesty, aprobaty na zastosowane materiały budowlane). 4.9.Oznakowanie terenu budowy - umieszczenie tablic informacyjnych zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.00-8, 45.31.61.00-6, 45.23.24.53-2, 45.23.24.60-4.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w dniach: 75.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.swarzedz.eu/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Swarzędz Rynek 1 62-020 Swarzędz, pok.409.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.08.2007 godzina 11:30, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Swarzędz Rynek 1 62-020 Swarzędz, pok.202.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).