Biuletyn Informacji Publicznej Swarzędz.pl

Oficjalna strona Miasta i Gminy Swarzędz

Biuletyn Informacji Publicznej
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony

Ochrona danych osobowych

Od 25 maja 2018 r.  we wszystkich państwach członkowskich UE weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 o ochronie danych osobowych (RODO). Poniżej przekazujemy klauzulę informacyjną w jaki sposób Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu, z siedzibą w Swarzędzu, ul. Rynek 1.

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz, który jest organem wykonawczym Gminy Swarzędz i który wykonuje zadania publiczne przy pomocy Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu  z siedzibą w Swarzędzu, ul. Rynek 1, adres e-mail: umig@swarzedz.pl.

2. Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu, z siedzibą w Swarzędzu, ul. Rynek 1, może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, w celu prowadzonych postępowań administracyjnych.

3. Bezpośredni kontakt z inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu możliwy jest pod adresem e-mail: iod@umig.swarzedz.pl

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 2, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych,  w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 2, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa.

6. W związku z przetwarzaniem przez Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu, z siedzibą w Swarzędzu, ul. Rynek 1, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

- dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;

- sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;

- ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;

- prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 7 RODO

7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu, z siedzibą w Swarzędzu, ul. Rynek 1, Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 


Data ostatniej modyfikacji strony: 10-07-2018