Rejestr uchwał Rady Miejskiej III kadencja 1998 - 2002

Sesja Nr z dnia

Numer uchwały

Tytuł Uchwały

Opublikowana

Uwagi

Sesja Nr I 02.11.1998r.

1

Uchwała w sprawie : ustalenia zasad głosowania w głosowaniu tajnym na sesji Rady Miejskiej w Swarzędzu w dniu 2.11.1998r.

nie obowiązuje

2

Uchwała w sprawie : wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Swarzędzu.

nie obowiązuje

3

Uchwała w sprawie : wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Swarzędzu.

nie obowiązuje

4

Uchwała w sprawie : wyboru Burmistrza Miasta i Gminy w Swarzędzu.

nie obowiązuje

5

Uchwała w sprawie : wyboru zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.

nie obowiązuje

6

Uchwała w sprawie : wyboru członków Zarządu Gminy Swarzędz.

nie obowiązuje

7

Uchwała w sprawie : powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Swarzędzu.

nie obowiązuje

8

Uchwała w sprawie : powołania Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Swarzędzu.

nie obowiązuje

Sesja Nr II 24.11.1998r.

9

Uchwała w sprawie : składów osobowych stałych komisji Rady.

nie obowiązuje

Sesja Nr III 08.12.1998r.

10

Uchwała w sprawie : zmiany uchwały budżetowej na 1998 rok.

nie obowiązuje

Sesja Nr IV 29.12.1998r.

11

Uchwała w sprawie : zmiany uchwały budżetowej na 1998 rok.

nie obowiązuje

12

Uchwała w sprawie : stawek podatki od nieruchomości na 1999 rok.

nie obowiązuje

13

Uchwała w sprawie : stawek podatku od środków transportowych na rok 1999.

nie obowiązuje

14

Uchwała w sprawie : powołania komisji inwentaryzacyjnej w celu nabycia z mocy prawa przez Gminę Swarzędz mienia Skarbu Państwa.

nie obowiązuje

15

Uchwała w sprawie : zatwierdzenia wykazu zadań inwestycyjnych na rok 1999.

nie obowiązuje

16

Uchwała w sprawie :zmiany uchwały Nr VII/41/94 z dnia 29 grudnia 1994 roku w sprawie : określenia wysokości stawek czynszu regulowanego za najem lokali mieszkalnych.

nie obowiązuje

Sesja Nr V 26.01.1999r.

17

Uchwała w sprawie : zmiany Statutu Gminy Swarzędz.

nie obowiązuje

18

Uchwała w sprawie : zmiany uchwały nr XXXVI /249/ 97 w sprawie : powołania doraźnej komisji ds. Opracowania programu strategicznego rozwoju Gminy Swarzędz.

nie obowiązuje

19

Uchwała w sprawie : zmiany Statutu Gminy Swarzędz.

Dz. Urz. Nr 13 poz.219 z dn. 29.03.1999r.

nie obowiązuje

20

Uchwała w sprawie : powołania doraźnej komisji kultury i sportu.

nie obowiązuje

21

Uchwała w sprawie : ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawionych gruntów.

nie obowiązuje, traci moc uchwałą nr XIX/173/2011 z dn.29.11.2011r.

22

Uchwała w sprawie : zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu.

nie obowiązuje

23

Uchwała w sprawie : upoważnienia Zarządu Gminy do lokowania wolnych środków finansowych w innych bankach aniżeli w banku prowadzącym rachunek podstawowy gminy Swarzędz.

nie obowiązuje

24

Uchwała nr V/24/1999 w sprawie :  nadania nazwy ulicy na terenie wsi Kobylnica - Słonecznikowa.

 obowiązuje

25

Uchwała w sprawie : uzupełnienia składów stałych Komisji Rady o członków spoza Rady.

nie obowiązuje

Sesja Nr VI 23.02.1999r.

26

Uchwała w sprawie : powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz określania zasad wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

nie obowiązuje

27

Uchwała nr VI/27/1999 w sprawie : zakazu handlu okrężnego na ulicach miasta Swarzędza.

uchylona uchwałą nr XXIV/240/2016 z dn.21.06.2016r.

28

Uchwała nr VI/28/1999 w sprawie : nadania nazwy ulicom na terenie wsi Zalasewo - ul. Orzechowa.

 obowiązuje

29

Uchwała nr VI/29/1999 w sprawie : nadania nazwy ulicom na terenie miasta Swarzędza - ul. Kowalska, Ślusarska, Bednarska, Murarska, Ciesielska, Sukiennicza, Kuśnierska, Półciennicza, Garbarska..

 obowiązuje

30

Uchwała nr VI/30/1999 w sprawie : nadania nazwy ulicom na terenie wsi Zalasewo Truskawkowa, Borówkowa, Jeżynowa.

 obowiązuje

31

Uchwała w sprawie : wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych, członków komisji spoza Rady, członków Zarządu oraz sołtysów.

nie obowiązuje

32

Uchwała w sprawie : zmiany w Statucie Gminy.

Dz.Urz.Nr 13 poz.220 z dn. 29.03.1999r.

nie obowiązuje

33

Uchwała nr VI/33/1999 w sprawie : sprzedaży nieruchomości zbudowanej położonej w Swarzędzu przy ul. Cieszkowskiego.

 obowiązuje

34

Uchwała w sprawie : sprzedaży lokali mieszkalnych.

Rozst.Nadz. z dn. 2.04.1999r. NK-1-0914/62/99

nie obowiązuje

35

Uchwała nr VI/35/1999 w sprawie : nieodpłatnego przekazania węzłów cieplnych i przyłączy znajdujących się w obiektach stanowiących własność Gminy Swarzędz.

 obowiązuje

Sesja Nr VII 09.03.1999r.

36

Uchwała w sprawie : założenia Gimnazjum nr II im. Królowej Jadwigi w Swarzędzu.

Dz.Urz. Nr 26 poz. 554 z dn. 14.05.1999r.

nie obowiązuje

37

Uchwała w sprawie : likwidacji Szkoły Podstawowej nr 3 w Swarzędzu.

Dz.Urz. Nr 67 poz.1348, z dn.27.08.1999r.

nie obowiązuje

38

Uchwała nr VII/38/1999 w sprawie : przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Swarzędzu.

Dz.Urz.Nr 26 poz.555 z dn. 14.05.1999 r.

 obowiązuje

39

Uchwała nr VII/39/1999 w sprawie : przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 4 w Swarzędzu.

Dz.Urz.Nr 26 poz.556 z dn. 14.05.1999 r.

 obowiązuje

40

Uchwała nr VII/40/1999 w sprawie : przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 5 w Swarzędzu.

Dz.Urz.Nr 26 poz.557 z dn. 14.05.1999 r.

 obowiązuje

41

Uchwała nr VII/41/1999 w sprawie : przekształcenia Szkoły Podstawowej w Kobylnicy.

Dz.Urz.Nr 26 poz.558 z dn. 14.05.1999 r.

 obowiązuje

42

Uchwała nr VII/42/1999 w sprawie : przekształcenia Szkoły Podstawowej w Paczkowie.

Dz.Urz.Nr 26 poz.559 z dn. 14.05.1999 r.

 obowiązuje

43

Uchwała nr VII/43/1999 w sprawie : przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wierzonce.

Dz.Urz.Nr 26 poz.560 z dn. 14.05.1999 r.

 obowiązuje

44

Uchwała w sprawie : założenia Gimnazjum nr I w Swarzędzu.

Dz.Urz.Nr 26 poz.561 z dn. 14.05.1999 r.

 obowiązuje

45

Uchwała w sprawie : likwidacji Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Swarzędzu.

Dz.Urz.Nr 26 poz.562 z dn. 14.05.1999 r.

nie obowiązuje

46

Uchwała w sprawie : założenia Gimnazjum nr III w Swarzędzu.

Dz.Urz.Nr 26 poz.563 z dn. 14.05.1999 r.

nie obowiązuje

47

Uchwała w sprawie : uzupełnienia składu komisji doraźnej ds. Opracowania programu strategicznego rozwoju Gminy Swarzędz.

nie obowiązuje

Sesja Nr VIII 30.03.1999 r.

48

Uchwała w sprawie : uchwalenia budżetu gminy na rok 1999.

nie obowiązuje

49

Uchwała w sprawie : zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz we wsi Gortatowo- działka nr 190.

Dz. Urz. Nr 53, poz. 1122 z dn. 28.07.1999 r.

nie obowiązuje

50

Uchwała w sprawie : opłat za pobór wody z wodociągów zbiorczego zaopatrzenia wsi w wodę oraz wprowadzanie ścieków do urządzeń, których właścicielem jest Gmina Swarzędz.

nie obowiązuje

Sesja Nr IX 27.04.1999r.

51

Uchwała w sprawie : przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 1998rok i udzielenia absolutorium.

nie obowiązuje

52

Uchwała w sprawie : zmiany uchwały budżetowej na 1999 rok.

nie obowiązuje

53

Uchwała w sprawie : ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz Pana Jacka Szymczaka.

nie obowiązuje

54

Uchwała w sprawie : ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla potrzeb sporządzenia miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionymi w jednostkach organizacyjnych Gminy w zakresie oświaty.

nie obowiązuje

55

Uchwała w sprawie : ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla potrzeb sporządzenia miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników w Ośrodku Pomocy Społecznej w Swarzędzu.

nie obowiązuje

56

Uchwała w sprawie : ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla potrzeb sporządzenia miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Zakładzie Oczyszczania Miasta w Swarzędzu.

nie obowiązuje

57

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego z działalnością gospodarczą obejmującego działkę położoną w Jasiniu przy ul. Rabowickiej i oznaczoną numerem geodezyjnym 286 o powierzchni 3,90 ha.

nie obowiązuje

58

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego w Gruszczynie przy ul. Okrężnej o pow. 8,90 ha – działki oznaczone numerami geodezyjnymi 86 87, 88, 89, 90, 91.

nie obowiązuje

59

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzędza obejmującej działkę położoną w Jasiniu przy ul. Rabowickiej oznaczoną numerem geodezyjnym 289 o pow. ca 3000m² / zmiana z upraw polowych stanowiących rezerwę pod działalność gospodarczą na tereny działalności gospodarczej / - załącznik nr 1.

nie obowiązuje

60

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz obejmującej działkę położoną w Łowęcinie przy ul. Poprzecznej o pow. 1, 2930 ha – zmiana przeznaczenia z „ terenów upraw rolniczych”- bez prawa jakiejkolwiek zabudowy na „ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”.

nie obowiązuje

61

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędza obejmującej działki położone w Gruszczynie w rejonie ulic Krańcowa – Katarzyńska i oznaczonych numerami geodezyjnymi 273/1, 273/8, 274/2, 275/3, 275/4, 277/19, 278/21, 279/16, 280, 281/20, / pow. 14,2331 ha/ zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej.

nie obowiązuje

62

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz obejmującej działkę położoną w Łowęcinie przy ul. Szkolnej i oznaczoną numerem geodezyjnym 26/2 ( zmiana przeznaczenia z upraw polowych na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – pow. 4500 m²) -załącznik nr 1.

nie obowiązuje

63

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz obejmującej część działki położonej w Gruszczynie przy ul. Mechowskiej i oznaczonej numerem geodezyjnym 49/1 ( zmiana przeznaczenia z zieleni izolacyjnej na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – pow.zmiany 1300 m²) -załącznik nr 1.

nie obowiązuje

64

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy obejmującej działkę określoną numerem geodezyjnym 200/1 w Gortatowie przy ul. Chlebowej o pow. 1,9011ha - zmiana przeznaczenia z” terenów przeznaczonych pod zalesienie „ na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z działalnością warsztatową”.

nie obowiązuje

65

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz obejmującej działkę położoną w Sarbinowie przy ul. Borówkowej i oznaczoną numerem geodezyjnym 88 o pow.ca 5000 m² ( zmiana z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej) -załącznik nr 1.

nie obowiązuje

66

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz obejmującej część działki położonej w Łowęcinie przy ul. Sarbinowskiej – pow. Zmiany 2,3200 ha - zmiana przeznaczenia „ z upraw polowych” na „tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”(3200 m²) -”aktywizację gospodarczą” (obszar działki obejmującej 2ha) o numerze geodezyjnym 149.

nie obowiązuje

67

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz obejmującej część działki położoną w Janikowie w rejonie ul. Gnieźnieńskiej o oznaczonej numerem geodezyjnym 225/19 o pow. ca 1.2600ha ( zmiana przeznaczenia z łąk i pastwisk na tereny aktywizacji gospodarczej) -załącznik nr 1.

nie obowiązuje

68

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzędza obejmującej działkę położoną w Jasiniu przy ul. Rabowickiej i oznaczoną numerem geodezyjnym 287 ( część działki o powierzchni 4.2000ha ) - załącznik nr 1 (zmiana przeznaczenia z upraw polowych stanowiących rezerwę pod działalność gospodarczą).

nie obowiązuje

69

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz obejmującej działki położone w Gortatowie przy ul. Fabrycznej i oznaczone numerami geodezyjnymi 42/4, 41/4, 40/3, 41/3, 42/3, 40/4 oraz część działek 45 i 40/1 o łącznej powierzchni 4,86 ha ( zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej) -załącznik nr 1.

nie obowiązuje

70

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz obejmującej część działki położonej Janikowie przy ul. Leśnej i oznaczonej numerem geodezyjnym 6/2 ( zmiana z terenów przeznaczonych pod zalesienie na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – powierzchnia zmiany 4.500 m²) -załącznik nr 1.

nie obowiązuje

71

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzędza obejmującej działki położone w Swarzędzu w rejonie ulicy Strzeleckiej i oznaczone numerami geodezyjnymi 10/2, 11 – pow. Zmiany 4.6576 ha ( zmiana przeznaczenia z upraw ogrodniczych z prawem zabudowy na zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny rekreacyjne) -załącznik nr 1.

nie obowiązuje

72

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego Gminy Swarzędz obejmującej działkę określoną nr geodezyjnym 78 w Łowęcinie o pow. 1.8000ha - zmiana przeznaczenia z upraw polowych na „tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”.

nie obowiązuje

73

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz obejmującej część działki w Garbach i oznaczonej numerem geodezyjnym 107/1 ( zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – po. Zmiany 0.1800 ha-załącznik nr 1.

nie obowiązuje

74

Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Gruszczyn – ulica Spadochronowa.

Dz.Urz.nr 37 poz. 731 z dn.12.06.1999 r.

nie obowiązuje

75

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzędza obejmującej działkę położoną w Swarzędzu przy ul. Granicznej i oznaczoną numerem geodezyjnym 3785/3 o pow. ca 2.347 m² ( zmiana z terenów usług na tereny mieszkalno-usługowe) -załącznik nr 1.

nie obowiązuje

76

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz obejmującej działki położone w Bogucinie przy ul. Gnieźnieńskiej i oznaczone nr geodezyjnymi 230/51, 230/53, ( zmiana z terenów pod zalesienie na tereny aktywizacji gospodarczej łączna powierzchnia 1. 4275 ha) -załącznik nr 1, 2 , 3.

nie obowiązuje

77

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gruszczyn ul. Polna- Krańcowa obejmującej część działki położonej w Gruszczynie i oznaczonej nr geodezyjnym 241/5, ( zmiana przeznaczenia części działki z terenów przeznaczonych pod trafostację na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej) pow.200m² -załącznik nr 1.

nie obowiązuje

78

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz obejmującej działki położone w Kobylnicy w rejonie ul. Wiatrakowejkiej i oznaczone nr geodezyjnymi 356, 357, 358, 359, 360, 361, 363, 364, 362, 365, 366, 429/2, 429/4 o łącznej pow. 12,40 ha , ( zmiana przeznaczenia z upraw ogrodniczych i upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej) -załącznik nr 1.

nie obowiązuje

79

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Swarzędz ul. Kórnicka II obejmującej działki położone w Zalasewie i oznaczone nr geodezyjnymi 483 i 484 ( zmiana przeznaczenia z zieleni publicznej na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – pow. zmiany 0. 2823 ha) -załącznik nr 1.

nie obowiązuje

80

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzędza obejmującej część działek położonych w Swarzędzu w rejonie ul. Granicznej i oznaczonych nr geodezyjnymi 3736 oraz 3788, o łącznej pow. ca 2,20 ha, ( zmiana przeznaczenia z zieleni publicznej na tereny zabudowy mieszkaniowej ) -załącznik nr 1.

nie obowiązuje

81

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działki położone w Sokolnikach Gwiazdowskich przy ul. Sokolnickiej i oznaczone nr geodezyjnymi 48/2,( pow. 0,8400 ha) oraz 16/1 (pow. 0,3337ha) załącznik 1 i 2 zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z aktywizacją gospodarczą.

nie obowiązuje

82

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzędza obejmującej część działki położonej w Swarzędzu i oznaczonej nr geodezyjnym 9/57 ( zmiana przeznaczenia z zieleni publicznej na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej pow. zmiany 0,5000 ha)-załącznik nr 1.

nie obowiązuje

83

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Swarzędz ul. Armii Poznań obejmującej część działki położonej w Swarzędzu w rejonie ul. Armii Poznań i oznaczonej nr geodezyjnym 3144/16, pow. zmiany 1000m² , ( zmiana przeznaczenia z zieleni publicznej na tereny usług – usługi intensywnej zieleni z wycofaną linią zabudowy ) -załącznik nr 1.

nie obowiązuje

84

Uchwała nr IX/84/1999 w sprawie : nadania nazwy ulicom na terenie wsi Kruszewnia - Osiedle Izabelin.

 obowiązuje

85

Uchwała nr IX/85/1999 w sprawie : nadania nazwy ulicy na terenie wsi Paczkowo - ul. Zimowa.

 obowiązuje

86

Uchwała nr IX/86/1999 w sprawie : nadania nazwy ulicy na terenie wsi Paczkowo - ul. Fasolowa, Groszkowa, Ogórkowa.

 obowiązuje

Sesja Nr X z dn. 25.05.1999 r.

87

Uchwała nr X/87/1999 w sprawie : zmiany Uchwał Nr VI/33/99 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 23 lutego 1999 roku dotyczącej sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Swarzędzu przy ul. Cieszkowskiego .

 obowiązuje

88

Uchwała w sprawie :powołania komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Swarzędzu.

nie obowiązuje

89

Uchwała nr X/89/1999 w sprawie : zmiany Uchwały Nr XLIX/389/98 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 18 czerwca 1998 roku dotyczącej zmiany gruntów położonych we wsi Gruszczyn gm. Swarzędz.

 obowiązuje

90

Uchwała nr X/90/1999  w sprawie : nieodpłatnego przekazania na rzecz Energetyki Poznańskiej S.A. terenu położonego w Swarzędzu na os. Mielżyńskiego.

 obowiązuje

91

Uchwała w sprawie : ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi cmentarne i pogrzebowe na cmentarzu komunalnym w Swarzędzu.

nie obowiązuje

92

Uchwała w sprawie : zatwierdzenia ceny za składowanie 1 tony odpadów komunalnych, gruzu i ziemi na wysypisku miejskim w Swarzędzu..

nie obowiązuje

Sesja Nr X I 06.07.1999 r.

93

Uchwała w sprawie : zmiany uchwały budżetowej na 1999 rok.

nie obowiązuje

94

Uchwała w sprawie : zakresu i form opracowania informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze.

nie obowiązuje

95

Uchwała w sprawie : zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w 1999 roku.

nie obowiązuje

96

Uchwała w sprawie : zaciągnięcia kredytu na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 5 w Swarzędzu – budowę sali gimnastycznej i łącznika.

nie obowiązuje

97

Uchwała nr XI/97/1999 w sprawie : zmiany Uchwały nr XLIX/382/98 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 18.06.1998 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Swarzędzu przy ul. Zamkowej 11 oraz nieodpłatnego przekazania garaży.

 obowiązuje

98

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz obejmującej działkę położoną w Bogucinie i oznaczoną nr geodezyjnym 246/2 – teren objęty zmianą 0,1934ha ( zmiana przeznaczenia z zalesienia na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

nie obowiązuje

99

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz obejmującej część działki położonej w Bogucinie przy ul. Gnieźnieńskiej i oznaczonej nr geodezyjnym 6/7 – teren objęty zmianą ca 0.1200 ha ( zmiana przeznaczenia z zalesienia na tereny aktywizacji gospodarczej).

nie obowiązuje

100

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz obejmującej część działki położonej w Gortatowie przy ul. Swarzędzkiej i oznaczonej nr geodezyjnymi 143/17,- teren objęty zmianą ca 2.00 ha ( zamiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny aktywizacji gospodarczej).

nie obowiązuje

101

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz obejmującej działkę położoną w Gortatowie przy ul. Cichej i oznaczonej nr geodezyjnym 106/8- teren objęty zmianą ca 0. 0850 ha ( zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej).

nie obowiązuje

102

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz obejmującej działkę położoną w Gortatowie przy ul. Chlebowej i oznaczoną nr geodezyjnym 199- teren objęty zmianą 1, 6700 ha ( zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej).

nie obowiązuje

103

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz obejmującej część działki położonej w Gruszczynie przy ul. Swarzędzkiej i oznaczonej nr geodezyjnym 175/2 – teren objęty zmianą ca 0. 3000ha ( zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny aktywizacji gospodarczej).

nie obowiązuje

104

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz obejmującej część działek położonych w Sarbinowie przy ul.Długiej i oznaczonych nr geodezyjnymi 80/1, 82, 81/1, 81/2, teren objęty zmianą 1.5000ha, ( zmiana przeznaczenia z terenów upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z aktywizacją gospodarczą).

nie obowiązuje

105

Uchwała nr XI/105/1999 w sprawie : uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Zalasewo w rejonie ul. Średzkiej, obejmującej obszar działek nr ewid. 194/1, 194/2, 194/3.

Dz. Urz. Nr 54, poz. 1158 z dn. 3.08.1999 r.

 obowiązuje

106

Uchwała  nr XI/106/1999 w sprawie : zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzędza dla terenu wsi Zalasewo – działka nr ewid. 11.

Dz.Urz. Nr 54 poz.1159 z dn. 3.08.1999r.

 nie obowiązuje traci moc Uchwałą nr XLIII/380/2013 z dn.28.05.2013r.

107

Uchwała  nr XI/107/1999 w sprawie : likwidacji Szkoły Filialnej w Łowęcinie.

 obowiązuje

108

Uchwała w sprawie : nadania statutu I Gimnazjum w Swarzędzu.

nie obowiązuje

109

Uchwała  nr XI/109/1999 w sprawie : nadania statutu II Gimnazjum w Swarzędzu.

 obowiązuje

110

Uchwała  nr XI/110/1999 w sprawie : nadania statutu III Gimnazjum w Swarzędzu.

 obowiązuje

111

Uchwała w sprawie : odpłatności za przedszkola na terenie Gminy Swarzędz.

nie obowiązuje

112

Uchwała  nr XI/112/1999 w sprawie : nadania nazwy ulicom na terenie wsi Bogucin - ul. Jabłoniowa, Gruszowa, Jagodowa.

uchylona uchwała nr VI/49/2015

113

Uchwała  nr XI/113/1999 w sprawie: nadania nazwy ulicom na terenie wsi Kobylnica - Polowa, Dolinowa, Północna, Nizinna.

  obowiązuje

114

Uchwała  nr XI/114/1999 w sprawie : nadania nazwy ulicom na terenie wsi Rabowice - ul. Olszynowa, Świerkowa .

 obowiązuje

115

Uchwała  nr XI/115/1999 w sprawie : ustalenia opłaty za wystawienie świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt.

 obowiązuje

116

Uchwała w sprawie : odwołania członków spoza Rady.

nie obowiązuje

117

Uchwała w sprawie : odwołania członków spoza Rady.

nie obowiązuje

118

Uchwała w sprawie : rezygnacji z członkostwa w Komisjach Rady.

nie obowiązuje

119

Uchwała w sprawie : powołania Komisji ds. Kultury i Sportu.

nie obowiązuje

120

Uchwała w sprawie : uzupełnienia składu Komisji Gospodarczej o członka spoza Rady.

nie obowiązuje

Sesja Nr XII 7.09.1999r.

121

Uchwała w sprawie : zmiany uchwały budżetowej na 1999 rok + wykonanie budżetu za I półrocze 1999 r.

nie obowiązuje

122

Uchwała w sprawie : wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.

nie obowiązuje

123

Uchwała  nr XII/123/1999 w sprawie : zmiany uchwały br X/87/99 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25.05.1999 r. dotyczącej sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Swarzędzu przy ul. Cieszkowskiego.

 obowiązuje

124

Uchwała  nr XII/124/1999 w sprawie : zamiany gruntów położonych w Kobylnicy gm. Swarzędz.

 obowiązuje

125

Uchwała  nr XII/125/1999 w sprawie: wyrażenia zgody na wykup gruntu położonego w Rabowicach gm. Swarzędz.

 obowiązuje

126

Uchwała w sprawie : uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz we wsi Kruszewnia.

nie obowiązuje

127

Uchwała w sprawie :przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Swarzędza obejmującej działkę położoną w Swarzędzu przy ul. Skrytej i oznaczonej numerem geodezyjnym 226 ( teren objęty zmianą 0.2000 ha) zmiana przeznaczenia z zieleni izolacyjnej na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej).

nie obowiązuje

128

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Swarzędza obejmującej działki położone w Swarzędzu w rejonie ulicy Strzeleckiej i oznaczone numerami geodezyjnymi 10/2; 11- pow. Zmiany 4.6756ha (zmiana przeznaczenia z upraw ogrodniczych z prawem zabudowy na tereny zabudowy mieszkaniowej oraz tereny rekreacyjne).

nie obowiązuje

129

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Swarzędz obejmującej działkę położoną w Kobylnicy przy ul. Polnej i oznaczoną numerem geodezyjnym 257/2- tern objęty zmianą 1.1700ha (zmiana przeznaczenia z usług oświaty na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej).

nie obowiązuje

130

Uchwała w sprawie : powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych oraz członków kolegium do spraw wykroczeń.

nie obowiązuje

Sesja nr XIII 28.09.1999r.

131

Uchwała  nr XIII/131/1999 w sprawie : zmiany uchwały nr XLIX/382/98 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 18.06.1998r. W sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Swarzędzu przy ul. Zamkowej 11 oraz nieodpłatnego przekazania garaży.

 obowiązuje

132

Uchwała w sprawie : stanowiska Rady w sprawie robót dodatkowych na składowisku odpadów komunalnych w Rabowicach.

nie obowiązuje

133

Uchwała w sprawie : wyboru banku do obsługi budżetu gminy Swarzędz.

nie obowiązuje

134

Uchwała w sprawie : sprzedaży maski budowlanej położonej w Jasiniu gmina Swarzędz.

Rozstrz. Nadz. 5.10.1999r.

nie obowiązuje

135

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędza obejmującej działkę położoną w Bogucinie w rejonie ulic Łąkowa- Sosnowa i oznaczoną numerem geodezyjnym 200/7 teren objęty zmianą 1,05 ha / zmiana przeznaczenia z terenów leśnych na tereny zabudowy mieszkaniowe jednorodzinnej/.

nie obowiązuje

136

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej część działek położonych w Gortatowie przy ulicy Fabrycznej i oznaczonych numerami geodezyjnymi 36 / pow.zmiany 0.90ha/ i 90 / pow. zmiany 0,90ha/ zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

nie obowiązuje

137

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzędza obejmującej działki położone w Jasiniu przy ulicy Rabowickiej i oznaczonych numerami geodezyjnymi 290 i 291/1- teren objęty zmianą o powierzchni 0. 8600 ha (zmiana przeznaczenia z upraw polowych stanowiących rezerwę dla działalności gospodarczej na tereny aktywizacji gospodarczej).

nie obowiązuje

138

Uchwała w sprawie : zmiany uchwały nr XXXV/245/97 z dnia 29 kwietnia 1997 roku w sprawie korzystania ze środków swarzędzkiej komunikacji autobusowej.

nie obowiązuje

Sesja Nr XIV 3.11.1999r.

139

Uchwała w sprawie : zmiany uchwały budżetowej na 1999 rok.

nie obowiązuje

140

Uchwała w sprawie : szczegółowych zasad udzielania dotacji publicznym szkołom prowadzonym przez inną niż jednostka samorządu terytorialnego osobę prawną albo przez osobę fizyczną oraz niepublicznym : szkołom podstawowym, gimnazjom, przedszkolom.

nie obowiązuje

traci moc Uchwałą nr XXXVIII/345/2013 z dn.26.02.2013r.

141

Uchwała w sprawie : określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku.

nie obowiązuje

142

Uchwała  nr XIV/142/1999 w sprawie : sprzedaży masek budowlanych położonych w Jasiniu przy ulicy Wrzesińskiej gm. Swarzędz.

 obowiązuje

143

Uchwała nr XIV/143/1999 w sprawie : sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Jasiniu przy ul. Wrzesińskiej.

 obowiązuje

144

Uchwała w sprawie : likwidacji Ośrodka Kultury w Swarzędzu działającego w formie zakładu budżetowego.

nie obowiązuje

145

Uchwała nr XIV/145/1999 w sprawie : utworzenia Ośrodka Kultury w Swarzędzu działającego w formie jednostki budżetowej.

 obowiązuje

146

Uchwała w sprawie : likwidacji Przedszkola w Kobylnicy działającego w formie zakładu budżetowego.

nie obowiązuje

147

Uchwała nr XIV/147/1999 w sprawie : utworzenia Przedszkola w Kobylnicy działającego w formie jednostki budżetowej.

 obowiązuje

148

Uchwała w sprawie : likwidacji Przedszkola Nr 3 w działającego w formie zakładu budżetowego.

nie obowiązuje

149

Uchwała nr XIV/149/1999 w sprawie : utworzenia Przedszkola Nr 3 działającego w formie jednostki budżetowej.

 obowiązuje

150

Uchwała w sprawie : likwidacji Żłobka MACIUŚ w Swarzędzu działającego w formie zakładu budżetowego.

nie obowiązuje

151

Uchwała w sprawie : utworzenia Żłobka działającego w formie jednostki budżetowej.

nie obowiązuje

152

Uchwała w sprawie : likwidacji Przedszkola Nr 1 działającego w formie zakładu budżetowego.

nie obowiązuje

153

Uchwała nr XIV/153/1999 w sprawie : utworzenia Przedszkola Nr 1 działającego w formie jednostki budżetowej.

 obowiązuje

154

Uchwała w sprawie : likwidacji Przedszkola Nr 2 działającego w formie zakładu budżetowego.

nie obowiązuje

155

Uchwała nr XIV/155/1999 w sprawie : utworzenia Przedszkola Nr 2 działającego w formie jednostki budżetowej.

 obowiązuje

156

Uchwała w sprawie : likwidacji Przedszkola Nr 5 działającego w formie zakładu budżetowego.

nie obowiązuje

157

Uchwała nr XIV/157/1999 w sprawie : utworzenia Przedszkola Nr 5 działającego w formie jednostki budżetowej.

 obowiązuje

158

Uchwała w sprawie : utworzenia środków specjalnych przy przedszkolach.

nie obowiązuje

159

Uchwała w sprawie : utworzenia środka specjalnego przy Żłobku w Swarzędzu.

nie obowiązuje

160

Uchwała w sprawie : powołania komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Swarzędzu.

nie obowiązuje

161

Uchwała w sprawie : powołania ławników do Sądu rejonowego i Sądu Okręgowego w Poznaniu oraz członków Kolegium do spraw wykroczeń w Poznaniu.

nie obowiązuje

162

Uchwała w sprawie : powołania komisji dyscyplinarnych orzekających za naruszenie obowiązków przez mianowanych pracowników samorządowych.

nie obowiązuje

163

Uchwała nr XIV/163/1999 w sprawie : nadania nazwy ulicom na terenie wsi Zalasewo - Angielska, Austriacka, Belgijska, Chorwacka, Czeska, Duńska, Fińska, Francuska, Grecka, Hiszpańska, Holenderska, Irlandzka, Litewska, Łotewska, Niemiecka, Norweska, Plac Europejski, Polska, Portugalska, Rosyjska, Słowacka, Szwajcarska, Szwedzka, Ukraińska, Węgierska, Włoska.

 obowiązuje

164

Uchwała nr XIV/164/1999 w sprawie : nadania nazwy ulicom na terenie wsi Jasin - Bolesława, Jadwigi, Kazimierza, Leszka, Mieszka, Piasta, Władysława, Ziemowita.

 obowiązuje

165

Uchwała nr XIV/165/1999 w sprawie : nadania nazwy ulicom na terenie wsi Zalasewo - Cedrowa, Cytrynowa, Figowa, Hebanowa, Kokosowa, Mahoniowa, Palisandrowa.

 obowiązuje

Sesja Nr XV 30.11.1999r.

166

Uchwała w sprawie : zmiany uchwały budżetowej na 1999 rok.

nie obowiązuje

167

Uchwała w sprawie : zmiany Statutu Gminy.

Dz.Urz.Woj.Wlkp. Nr 22 poz. 237 z dn. 6.04.2000 r.

nie obowiązuje

168

Uchwała w sprawie : uzupełnienia składu Komisji Rady o członków spoza Rady.

nie obowiązuje

169

Uchwała nr XV/169/1999 w sprawie : wyrażenia zgody na wykup nieruchomości zabudowanej położonej w Swarzędzu przy ul. Warszawskiej 10.

 obowiązuje

Sesja Nr XVI 28.12.1999 r.

170

Uchwała w sprawie : zmiany uchwały budżetowej na 1999 rok.

nie obowiązuje

171

Uchwała w sprawie : ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków zamieszczonych w budżecie miasta i gminy Swarzędz na rok 1999, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

nie obowiązuje

172

Uchwała w sprawie : uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Swarzędz na 2000 rok.

nie obowiązuje

173

Uchwała w sprawie : stawek podatku od nieruchomości na rok 2000.

nie obowiązuje

174

Uchwała w sprawie : stawek podatku od środków transportowych na 2000 rok.

nie obowiązuje

175

Uchwała w sprawie : utworzenia środka specjalnego.

nie obowiązuje

Sesja Nr XVII 15.02.2000 r.

176

Uchwała w sprawie : wyrażenia poparcia dla realizacji „Programu Zrównoważonego Rozwoju Regionu Puszczy Zielonka”.

nie obowiązuje

177

Uchwała w sprawie : przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rozst. Nadz. z dn. 23.03.2000r. NK-1-0911-25/2000

nie obowiązuje

178

Uchwała w sprawie : zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr VII/41/94 z dnia 29.12.94r. W sprawie : wysokości stawek czynszu regulowanego za najem lokali mieszkalnych.

nie obowiązuje

179

Uchwała w sprawie : opłat za pobór wody z wodociągów zbiorczego zaopatrzenia wsi w wodę oraz wprowadzanie ścieków do urządzeń, których właścicielem jest Gmina Swarzędz.

nie obowiązuje

180

Uchwała nr XVII/180/2000 w sprawie : sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Jasiniu przy ul. Rabowickiej.

 obowiązuje

181

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Swarzędza obejmującej część działki położonej w Swarzędzu przy ulicy Strzeleckiej i oznaczonej numerem geodezyjnym 21/3;teren objęty zmianą o powierzchni 0 .1000 ha (zmiana przeznaczenia z łąk i pastwisk na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.)

nie obowiązuje

182

Uchwała nr XVII/182/2000 sprawie : zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego wsi Bogucin, rejon ulicy Wrzosowej obejmującej działki położone w rejonie ulicy Wrzosowej obejmującej działki położone w rejonie ulic Wiśniowa - Kolejowa i oznaczone numerami geodezyjnymi 234/8 do 234/22 i 201/3 do 201/5.

Dz.Urz. Woj. Wlkp. Nr 36,poz.418 z dn. 29.05.2000 r.

 obowiązuje

183

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej część działki położonej w Gortatowie przy ulicy Chlebowej i oznaczonej numerem geodezyjnym 194/2 / pow. zmiany ca 1.00ha/oraz działkę 194/1 - pow. Zmiany ca 0,30ha/ zmiana przeznaczenia z upraw polowych, zalesienia, łąk i pastwisk na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

nie obowiązuje

184

Uchwała nr XVII/184/2000 w sprawie : zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz dla terenu wsi Gortatowo – działki 93/12, 93/13 i 93/14.

Dz. Urz. Woj. Wlkp.Nr 39, poz. 450 z dn. 5.06.2000 r.

 obowiązuje

185

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działki położone w Rabowicach przy ulicy Świerkowej i oznaczone numerami geodezyjnymi 67/5 pow. zmiany 1.3159 ha i 67/4 / pow. zmiany 0,9566 ha oraz działkę 67/6 pow. zmiany 1,6754 ha - zmiana przeznaczenia z zalesienia oraz terenów wysypisk śmieci i zakładów utylizacji na tereny aktywizacji gospodarczej.

nie obowiązuje

186

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działki położone w Uzarzewie przy ulicy Kasztanowej i oznaczone numerami geodezyjnymi 40/1 / pow. zmiany ca 0.31ha/ oraz działkę 40/2 - pow. zmiany ca 3,40ha - zmiana przeznaczenia z usług oświaty, sportu oraz zieleni parkowej na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

nie obowiązuje

Sesja Nr XVIII 21.03.2000 r.

187

Uchwała w sprawie : zmiany uchwały budżetowej na 2000r.

nie obowiązuje

188

Uchwała w sprawie : zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w 2000 roku.

nie obowiązuje

189

Uchwała w sprawie : zmiany uchwały Nr IX/55/99 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27.04.1999r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla potrzeb sporządzenia miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Swarzędzu.

nie obowiązuje

190

Uchwała w sprawie : zmiany uchwały Nr IX/54/99 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27.04.1999r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla potrzeb sporządzania miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w w jednostkach organizacyjnych gminy w zakresie oświaty.

nie obowiązuje

191

Uchwała w sprawie : zmiany uchwały Nr IX/56/99 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27.04.1999r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla potrzeb sporządzania miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Zakładzie Oczyszczania Miasta w Swarzędzu.

nie obowiązuje

192

Uchwała w sprawie : ustalenia cen za wywóz nieczystości płynnych przez Zakład Oczyszczania Miasta, 62-020 Swarzędz, ul. Strzelecka 2.

nie obowiązuje

193

Uchwała nr XVIII/193/2000 w sprawie : wykupu gruntu położonego w Swarzędzu.

 obowiązuje

194

Uchwała nr XVIII/194/2000  w sprawie : wyrażenia zgody na wykup nieruchomości gruntowej położonej w Kobylnicy gm. Swarzędz.

 obowiązuje

195

Uchwała nr XVIII/195/2000 w sprawie : sprzedaży maski budowlanej położonej w Jasiniu przy ul. Wrzesińskiej , gm. Swarzędz.

 obowiązuje

196

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działkę położoną w Garbach przy ulicy Łozinowej i oznaczoną numerem geodezyjnym 144; powierzchnia zmiany ca 4 .07 ha (zmiana przeznaczenia z upraw polowych, zalesienia na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.)

nie obowiązuje

197

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej część działek położonych w Rabowicach przy ulicy Dębowej i oznaczonych numerami geodezyjnymi 49 i 46 pow. zmiany ca 2.00 ha (zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.)

nie obowiązuje

198

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej część działki położonej w Bogucinie w rejonie ulicy Wiśniowej i oznaczonej numerem geodezyjnym 234/25 - teren objęty zmianą ca 0 .6000 ha (zmiana przeznaczenia z terenów zieleni na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.)

nie obowiązuje

199

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działkę położoną w Kruszewni i oznaczoną numerem geodezyjnym 208 pow. zmiany ca 0 .4807 ha (zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.)

nie obowiązuje

200

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działkę położoną w Łowęcinie przy ulicy Łowieckiej i oznaczonej numerem geodezyjnym 48; pow. Zmiany ca 0 .4273 ha (zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.)

nie obowiązuje

201

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działkę położoną w Łowęcinie przy ulicy Sarbinowskiej i oznaczoną numerem geodezyjnym 153/3; pow. Zmiany 0, 1003 ha (zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.)

nie obowiązuje

202

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzędza obejmującego działkę położoną w Jasiniu przy ul. Poznańskiej i oznaczoną numerem geodezyjnym 175/6 – teren objęty zmiana o powierzchni 0,9017/ zmiana przeznaczenia z zieleni ochronnej na tereny aktywizacji gospodarczej/.

nie obowiązuje

203

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działkę położoną w Gortatowie przy ul. Fabrycznej i oznaczoną numerem geodezyjnym 91/1 powierzchnia zmiany 0,16 oraz część działki 91/2 /pow. Zmiany 0,25 ha/- zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej/.

nie obowiązuje

204

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działki położone w Garbach przy ul. Tuleckiej i oznaczone numerami geodezyjnymi 34,37,38 powierzchnia zmiany ca 1,50 ha/ zmiana przeznaczenia z upraw ogrodniczych, na tereny aktywizacji gospodarczej/.

nie obowiązuje

Sesja XIX 19.04.200r.

205

Uchwała nr XIX/205/2000 w sprawie : zamiany gruntów położonych w Swarzędzu

 obowiązuje

206

Uchwała nr XIX/206/2000 w sprawie : nieodpłatnego przekazania terenów Powiatowi Poznańskiemu pod zabudowę Zespołu Szkól Zawodowych w Swarzędzu

 obowiązuje

Sesja XX  z dn. 28.04.2000 r.

207

Uchwała w sprawie : rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 1999rok i udzielenia absolutorium Zarządowi Gminy.

nie obowiązuje

Sesja XXI  z dn.10.05.2000r.

208

Uchwała w sprawie : ramowego Statutu Sołectwa.

nie obowiązuje

209

Uchwała nr XXI/209/2000 w sprawie : porozumienia między gminami Kleszczewo, Kostrzyn Wlkp. i Swarzędz dotyczącego wspólnego korzystania ze składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Rabowice.

Kleszczewo Nr XX/119/2000 z 28.06.2000r. Kostrzyn Nr XX/163/2000 21.06.2000r.

 obowiązuje

210

Uchwała w sprawie : przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

nie obowiązuje

211

Uchwała w sprawie : zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr X/91/99 z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi cmentarne i pogrzebowe na cmentarzu komunalnym w Swarzędzu.

nie obowiązuje

212

Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzędza w rejonie Os . Kościuszkowców.

Dz. Urz. Woj .Wlkp Nr 41, poz. 480 z dnia 12.06.2000 r.

nie obowiązuje

213

Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzędza w rejonie ul. Granicznej.

Dz. Urz. Woj.Wlkp.Nr 41, poz. 481 z dn. 12.06.2000 r.

 nie obowiązuje - traci moc uchwałą nr XLIX/450/2013 z dnia 26.11.2013 r.

214

Uchwała nr XXI/214/2000 w sprawie : ustalenia wstawki czynszu regulowanego za 1 m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w zasobach mieszkaniowych Swarzędzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego przy ul. Granicznej w Swarzędzu.

 obowiązuje

Sesja XXII 23.05.2000r.

215

Uchwała nr XXI/215/2000 w sprawie : przyjęcia statutu Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”.

 obowiązuje

216

Uchwała nr XXI/216/2000 w sprawie : utworzenia Związku Międzygminnego”Puszcza Zielonka „.

 obowiązuje

217

Uchwała  nr XXI/217/2000 w sprawie : utworzenia Przedszkola Nr 4 w Swarzędzu

 obowiązuje

218

Uchwała w sprawie : powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 1 w Swarzędzu.

nie obowiązuje

219

Uchwała w sprawie : powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 2 w Swarzędzu.

nie obowiązuje

220

Uchwała w sprawie : powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 3 w Swarzędzu.

nie obowiązuje

221

Uchwała w sprawie : powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 4 w Swarzędzu.

nie obowiązuje

222

Uchwała w sprawie : powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola w Kobylnicy.

nie obowiązuje

223

Uchwała w sprawie : powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 5 w Swarzędzu.

nie obowiązuje

224

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzędza obejmującej części działek położonych w Zalasewie rejon ulicy Kórnickiej i Równej i oznaczonych numerami geodezyjnymi 224/3 i 221/10 – teren objęty zmianą o powierzchni 1,20 ha (zmiana przeznaczenia z upraw polowych i zieleni ochronnej na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem działalności gospodarczej nieuciążliwej/.

nie obowiązuje

225

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej części działek położonych w Janikowie przy ulicy Gnieźnieńskiej i oznaczonych numerami geodezyjnymi 215/2, 216/2, 217/2 teren objęty zmiana 0,05 ha (zmiana przeznaczenia z upraw polowych i zieleni na tereny aktywizacji gospodarczej/.

nie obowiązuje

226

Uchwała  nr XXII/226/2000  w sprawie : sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Gruszczynie przy ul. Mirtowej.

 obowiązuje

227

Uchwała  nr XXII/227/2000  w sprawie : sprzedaży maski budowlanej położonej w Swarzędzu przy ul. Spokojnej.

 obowiązuje

228

Uchwała  nr XXII/228/2000 w sprawie : nieodpłatnego przejęcia od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami położonego w miejscowości Wierzenica ul. Wierzenicka 18/1 na rzecz Gminy Swarzędz.

 obowiązuje

Sesja XXIII 20.06.2000r.

229

Uchwała w sprawie : zmiany uchwały budżetowej na 2000 rok.

nie obowiązuje

230

Uchwała w sprawie : powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Swarzędzu.

nie obowiązuje

231

Uchwała w sprawie : powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora III Gimnazjum w Swarzędzu.

nie obowiązuje

232

Uchwała   nr XXIII/232/2000 w sprawie : nadania imienia III Gimnazjum w Swarzędzu.

 obowiązuje

233

Uchwała w sprawie : reprezentacji Rady Miejskiej w Swarzędzu w sprawach pracowniczych.

nie obowiązuje

234

Uchwała  nr XXIII/234/2000 w sprawie : zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki o nr ewidencyjnych 273/1, 273/8, 274/2, 275/3, 275/4, 277/19, 278/21, 279/16, 280/14, 281/20, położone w Gruszczynie w rejonie ulic Krańcowej i Katarzyńskiej.

Dz.Urzęd. Woj. Wlkp. Nr 49, poz. 585 z dn. 12.07.2000r.

 obowiązuje

Sesja XXIV 30.08.2000r.

235

Uchwała w sprawie : zmiany uchwały budżetowej na 2000r.

nie obowiązuje

236

Uchwała w sprawie : regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Swarzędz

nie obowiązuje

237

Uchwała  nr XXIV/237/2000 w sprawie : nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy drogi położonej w Swarzędzu.

 obowiązuje

238

Uchwała  nr XXIV/238/2000 w sprawie : sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Garbach przy ul. Akacjowej gm. Swarzędz.

 obowiązuje

239

Uchwała nr XXIV/239/2000 w sprawie : sprzedaży nieruchomości jej wieczystemu użytkownikowi.

 obowiązuje

240

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzędza obejmującej działkę położoną w Swarzędzu rejon ulicy Granicznej – Armii Poznań i oznaczoną numerem geodezyjnym 3737/5 /pow. Zmiany 0,7454/ oraz część działki 3736/5 /pow. Zmiany 0,9118 ha/ – zmiana przeznaczenia z usług zdrowia i zieleni publicznej na tereny usług oświaty/.

nie obowiązuje

241

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej część działki położonej w Garbach przy ulicy Tuleckiej i oznaczonej numerem geodezyjnym 83, pow. Zmiany ca 0,80 ha (zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny działalności gospodarczej./

nie obowiązuje

242

Uchwała nr nr XXIV/242/2000 w sprawie : zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz we wsi Gortatowo – działka nr ewidencyjny 199.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 83 poz. 1092 z dn. 30.12.2000r.

 obowiązuje

243

Uchwała nr XXIV/243/2000  w sprawie : zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz obejmującej część działki o pow. 4500 m² we wsi Janikowo w rejonie ul. Leśnej o nr ewidencyjnym 6/2.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 83 poz. 1093 z dn. 30.12.2000r.

 obowiązuje

244

Uchwała nr XXIV/244/2000 w sprawie : zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzędza obejmującej działkę położoną w Swarzędzu przy ul. Skrytej i oznaczona numerem geodezyjnym 226.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 9 poz. 361  z dn. 8.02.2001r.

 obowiązuje

245

Uchwała nr XXIV/245/2000 w sprawie : miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego dla działki nr 257/2 przy ul. Polnej we wsi Gruszczyn gmina Swarzędz.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 83 poz. 1094 z dn. 30.12.2000r.

 obowiązuje

246

Uchwała nr XXIV/246/2000 w sprawie : miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w Janikowie, przy ul. Gnieźnieńskiej- część działki nr 225/19.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 83 poz. 1095 z dn. 30.12.2000r.

 obowiązuje

247

Uchwała nr XXIV/247/2000 w sprawie : zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzędza w rejonie ulicy Granicznej , dz. Nr ewid. 3785/3.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 65 poz. 877 z dn. 30.09.2000r.

 obowiązuje

Uchwała nr XLIX/450/2013 z dnia 26.11.2013 tracą moc ustalenia dla działki 3785/3 w Swarzędzu

248

Uchwała nr XXIV/248/2000 w sprawie : zmiany uchwały nr XXIII/232/2000 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 20.06.2000r. W sprawie nadania imienia III Gimnazjum w Swarzędzu.

 obowiązuje

249

Uchwała nr XXIV/249/2000 w sprawie : nadania statutu Przedszkola nr 4 w Swarzędzu

 obowiązuje

Sesja XXV  z dn. 27.09.2000r

250

Uchwała w sprawie : zmiany uchwały budżetowej na 2000r.

nie obowiązuje

251

Uchwała w sprawie : procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

nie obowiązuje

252

Uchwała w sprawie : ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz Pana jacka Szymczaka.

nie obowiązuje

253

Uchwała nr XXV/253/2000 w sprawie : zmiany uchwały nr XXII/216/2000 z dnia 23 maja 2000 roku w sprawie przyjęcia statutu Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”.

 obowiązuje

254

Uchwała  nr XXV/254/2000  w sprawie ; przyjęcia „ Programu zrównoważonego rozwoju oraz ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Swarzędz.”

 obowiązuje

255

Uchwała nr XXV/255/2000 w sprawie : przyjęcia i udzielenia pomocy rodzinie polskiej z Kazachstanu przez Gminę Swarzędz.

 obowiązuje

256

Uchwała w sprawie: zmiany uchwały Nr VI/26/99 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 23 lutego 1999 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz określenia zasad wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

nie obowiązuje

257

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej część działek położonych w Garbach przy ul. Podleśnej i oznaczonych numerami geodezyjnymi 73/1 i 73/3 – teren objęty zmianą 0,5000ha / zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej/.

nie obowiązuje

258

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działki położone w Gortatowie przy ul. Dożynkowej i oznaczone numerami geodezyjnymi 181/1 i181/2 – teren objęty zmianą ca 0,28ha / zmiana przeznaczenia z upraw polowych, łąk i pastwisk oraz zalesienia na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej/.

nie obowiązuje

259

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej część działki położonej w Gortatowie przy ul. Fabrycznej i oznaczonej numerem geodezyjnym 38/2 – teren objęty zmianą ca 1,60ha / zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - pas działki o głębokości 50 m/.

nie obowiązuje

260

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działkę położoną w Gruszczynie przy ul. Krańcowej i oznaczoną numerem geodezyjnym 250 – teren objęty zmianą 0,9500ha / zmiana przeznaczenia z zieleni izolacyjnej i upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej/.

nie obowiązuje

261

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej część działki położonej w Gruszczynie przy ul. Swarzędzkiej i oznaczonej numerem geodezyjnym 313/5 – teren objęty zmianą ca 0,4000ha / zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - pas działki o głębokości 50m/.

nie obowiązuje

262

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej część działek położonej w Janikowie przy ul. Asfaltowej i oznaczonej numerem geodezyjnym 78/1 – teren objęty zmianą o powierzchni zmiany ca 0,0800ha / zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej/.

nie obowiązuje

263

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działkę położoną w Janikowie przy ul. Odrzutowej i oznaczoną numerem geodezyjnym 234/1– teren objęty zmianą o powierzchni zmiany ca 0,25ha / zmiana przeznaczenia z łąk i pastwisk na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej/.

nie obowiązuje

264

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzędza obejmującej działki położone w Jasiniu przy ul. Cmentarnej i oznaczone numerami geodezyjnymi 18/1 i 18/2 – teren objęty zmianą o łącznej powierzchni zmiany 0,4300ha / zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej/.

nie obowiązuje

265

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzędza obejmującej działkę położoną w Jasiniu przy ul. Grudzińskiego i oznaczoną numerem geodezyjnym 29/3 – teren objęty zmianą o powierzchni 0,9500ha / zmiana przeznaczenia z upraw polowych stanowiących rezerwę dla działalności gospodarczej na tereny aktywizacji gospodarczej/.

nie obowiązuje

266

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzędza obejmującej działki położone w Jasiniu przy ul. Poznańskiej i oznaczone numerami geodezyjnymi 319 i 321 – teren objęty zmianą o łącznej powierzchni zmiany ca 5,20ha / zmiana przeznaczenia z komunikacji i zalesienia na tereny aktywizacji gospodarczej./

nie obowiązuje

267

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzędza obejmującej część działek położonych w Jasiniu przy ul. Rabowickiej i oznaczonych numerami geodezyjnymi 304/1 i 304/2 – teren objęty zmianą o łącznej powierzchni zmiany ca 3,25ha – pas na głębokość 50 m od drogi / zmiana przeznaczenia z łąk i pastwisk na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej/.

nie obowiązuje

268

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzędza obejmującej działki położone w Jasiniu przy ul. Rabowickiej i oznaczone numerami geodezyjnymi 301/3 / pow. 0,3842ha/, 303/18 /pow. 2,1647ha/, 283/1 /pow. 0,10 ha, część działki 303/19 /pow.1.632ha/ – teren objęty zmianą o łącznej powierzchni ca 4,1809 ha / zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny komunikacji/.

nie obowiązuje

269

Uchwała w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzędza obejmującej działki położne w Jasiniu przy ul.Rabowickiej i oznaczone numerami geodezyjnymi 298/pow. 7.52ha/,299/1/pow. 20.76ha/, 299/2/pow. 0.81/ części działki 303/19 /pow. 2.40ha/ teren objęty zmianą o łącznej powierzchni zmiany ca 31,49 ha/ zmiana przeznaczenia z upraw polowych i upraw polowych stanowiących rezerwę dla działalności gospodarczej na tereny aktywizacji gospodarczej/.

nie obowiązuje

270

Uchwała w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej części działki położonej w Łowęcinie przy ul. Owocowej i oznaczonej numerami geodezyjnymi 77/6 – teren objęty zmianą o powierzchni ca 0.5000ha / zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej/.

nie obowiązuje

271

Uchwała w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działki położone w Łowęcinie przy ul.Owocowej i znaczone numerami geodezyjnymi 85/1 i 85/2 – teren objęty zmianą o łącznej powierzchni zmiany ca 0,98 ha/ zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny aktywizacji gospodarczej/.

nie obowiązuje

272

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej części działki położone w Łowęcinie przy ul. Sarbinowskiej i oznaczone numerem geodezyjnym 153/5 pow. Zmiany ca 0,2000ha/ zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej/.

nie obowiązuje

273

Uchwała w sprawie:przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działkę położoną w Paczkowie ul. Nad Koplą i oznaczoną numerem geodezyjnym 389 – teren objęty zmianą ca 0,7500 ha / zmiana przeznaczenia z upraw ogrodniczych z prawem zabudowy i upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej/.

nie obowiązuje

274

Uchwała w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działkę położoną w Paczkowie przy ul. Średzkiej i oznaczonej numeram geodezyjnym 367 – teren objęty zmianą ca 2,25 ha / zmiana przeznaczenia z upraw ogrodniczych z prawem zabudowy na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej/.

nie obowiązuje

275

Uchwała w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działki położone w Rabowicach przy ul. Bliskiej i oznaczone numerami geodezyjnymi 31/16 i 31/17 - teren objęty zmianą ca 0,20ha / zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej/.

nie obowiązuje

276

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej części działki położonej w Rabowicach przy ul. Bukowej i oznaczonej numerem geodezyjnym 35/4 – teren objęty zmianą ca 0,20ha / zmiana przeznaczenia z łąk i pastwisk na tereny aktywizacji gospodarczej/.

nie obowiązuje

277

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Swarzędz ul. Kórnicka 111 obejmującej części działki położonej w Zalasewie przy ul. Owocowej i oznaczonej numerem geodezyjnym 264 – teren objęty zmianą o powierzchni 0,0800ha zmiana przeznaczenia z zieleni na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej/.

nie obowiązuje

278

Uchwała nr XXV/278/2000 w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Zalasewie – rejon ul.Wiśniowej – działka oznaczona numerem geodezyjnym 55/9 – powierzchnia opracowania 2,65ha.

 obowiązuje

Sesja XXVI 25.10.2000r.

279

Uchwała w sprawie : zmiany uchwały budżetowej na 2000 rok.

nie obowiązuje

280

Uchwała nr XXVI/280/2000 w sprawie : przystąpienia Gminy Swarzędz do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.

 obowiązuje

281

Uchwała w sprawie : sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Swarzędzu na Os.Czwartaków.

nie obowiązuje

282

Uchwała w sprawie : sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Swarzędzu przy ul.Strzeleckiej 2.

nie obowiązuje

283

Uchwała w sprawie : sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Jasiniu gm. Swarzędz przy ul. Rabowickiej.

nie obowiązuje

284

Uchwała w sprawie : nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy drogi położonej w Kobylnicy gm Swarzędz.

nie obowiązuje

285

Uchwała w sprawie : sprzedaży nieruchomości jej wieczystemu użytkownikowi.

nie obowiązuje

286

Uchwała nr XXVI/286/2000 w sprawie : zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działkę położoną w Łowęcinie przy ul. Owocowej i oznaczoną numerem geodezyjnym 78.

Dz. Urz. Nr 89 poz.4150 15.12.2000r.

 obowiązuje

287

Uchwała w sprawie : zmiany uchwały Rady Miejsckiej nr VI/31/99 z dnia 23.02.1999r. w sprawie wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych, członków komisji spoza Rady, członków Zarządu oraz sołtysów.

nie obowiązuje

288

Uchwała w sprawie : zmiany uchwały nr XXXV/245/97 z dnia 29 kwietnia 1997 roku w sprawie korzystania ze środków swarzędzkiej komunikacji autobusowej.

nie obowiązuje

Sesja XXVII 6.12.2000r.

289

Uchwała w sprawie : stawek podatku od nieruchomości na rok 2001.

nie obowiązuje

290

Uchwała w sprawie : podatku od środków transportowych na 2001 rok.

nie obowiązuje

291

Uchwała w sprawie : ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso dla inkasentów z tytułu poboru stanowiących dochody gminy.

nie obowiązuje

292

Uchwała w sprawie : likwidacji Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół Miasta i Gminy Swarzędz.

nie obowiązuje

293

Uchwała w sprawie : zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz.

nie obowiązuje

294

Uchwała w sprawie : zmiany nazwy gminnej jednostki organizacyjnej Zakład Oczyszczania Miasta w Swarzędzu.

nie obowiązuje

295

Uchwała w sprawie : zmiany Satutu Gminy.

Dz.Urz. Nr 50 poz. 865 z dn. 10.05.01r.

nie obowiązuje

296

Uchwała nr XXVII/296/2000 w sprawie : wykupu gruntu położonego w Swarzędzu.

 obowiązuje

297

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzędza obejmującej części działki położonej w Swarzędzu przy ul. Cieszkowskiego i oznaczonej numerem geodezyjnym 107/175 – teren objęty zmianą o powierzchni 1,5660-ha/ zmiana przeznaczenia z zieleni publicznej na tereny działalności gospodarczej/.

nie obowiązuje

298

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzędza obejmującej części działki położonej w Zalasewie przy ul. Średzkiej i oznaczonej numerem geodezyjnym 180/4 – teren objęty zmianą o powierzchni ca 0,19 ha / zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny działalności gospodarczej/.

nie obowiązuje

299

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzędza obejmującej części działki położonej w Swarzędzu przy ul. Skrytej i oznaczonej numerem geodezyjnym 634 – teren objęty zmianą o powierzchni ca 0,030 ha / zmiana przeznaczenia z zieleni na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej/.

nie obowiązuje

300

Uchwałą w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzędza obejmującej działkę położoną w Jasiniu przy ul. Poznańskiej i oznaczoną numerem geodezyjnym 323/2 – teren objęty zmianą o powierzchni zmiany ca 3,41ha / zmiana przeznaczenia z komunikacji i zalesienia na tereny aktywizacji gospodarczej/.

nie obowiązuje

301

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działkę położoną w Gruszczynie przy ul. Swarzędzkiej i oznaczoną numerem geodezyjnym 230/4 - teren objęty zmianą 0,48 ha / zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej/.

nie obowiązuje

302

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działkę położoną w Rabowicach przy ul. Świerkowej i oznaczoną numerem geodezyjnym 67/11/ pow. zmiany 1.5696ha/ - zmiana przeznaczenia z terenów zarezerwowanych pod zalesienie na tereny aktywizacji gospodarczej/.

nie obowiązuje

303

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działkę położoną w Janikowie przy ul. Spadzistej i oznaczoną numerek geodezyjnym 183/25 – teren objęty zmianą 0,1568 ha / zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej/.

nie obowiązuje

304

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej części działkę położoną w Paczkowie w rejonie ul. Średzkiej i oznaczonej numerem geodezyjnym 252/3 – teren objęty zmianą 4,00 ha / zmiana przeznaczenia z praw polowych na terenie aktywizacji gospodarczej/pow. zmiany 1,20ha/ i z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej/pow.zmiany 2,80ha/./.

nie obowiązuje

305

Uchwała w sprawie:przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działki położonej w Janikowie w rejonie ulicy Gnieźnieńskiej i oznaczoną numerem geodezyjnym 213/2 – teren objęty zmianą 0,40ha / zmiana przeznaczenia z upraw zieleni i komunikacji na tereny aktywizacji gospodarczej/.

nie obowiązuje

306

Uchwała w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działki położone w Janikowie w rejonie ulicy Swarzędzkiej i oznaczone numerami geodezyjnymi 8/4 pow. 5,2914 ha/, 10/10/pow. 71181 ha/, 10/11 pow. 7,1057/ teren o łącznej powierzchni zmiany 24,6951 ha / zmiany przeznaczenia upraw polowych na tereny aktywizacji gospodarczej/.

nie obowiązuje

307

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzędza obejmującej działki położone w Jasiniu w rejonie ul.Rabowickiej i oznaczone numerami geodezyjnymi 292, 293, 294, 295, 296, 297 – teren objęty zmianą o łącznej powierzchni 3,21 ha / zmiana przeznaczenia na tereny aktywizacji gospodarczej/.

nie obowiązuje

308

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej części działek położonych w Łowęcinie w rejonie ul. Łowęcińska – Szkolna i oznaczonych numerami geodezyjnymi 68/2/pow. zminay ca 0,75ha/,69/2/pow. zmiany 2,00ha/, 5/6 pow. zmiany 0,75ha, 5/9/pow. zmiany 0,50ha/, 55/5  /pw.zmiany0,50ha/,zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej/.

nie obowiązuje

309

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działkę położoną w Łowęcinie przy ul. Rolniczej i oznaczoną numeram geodezyjnym 191 – teren objęty zmianą o powierzchni zmiany 0,55ha/zmiana z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej/.

nie obowiązuje

310

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Swarzędz – Jasin ul. Łowęcińska obejmującej działkę położoną w Jasiniu przy ul. Łowęcińskiej i oznaczoną numerem geodezyjnym 363/2 - teren objęty zmianą o powierzchni 2,74ha/zmiana przeznaczenia z zabudowy mieszkaniowej wolno stojącej z działalnością gospodarczą na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w zabudowie bliźniaczej i szeregowej/.

nie obowiązuje

311

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działki położone w Paczkowie przy ul. Altanowej i oznaczone numerami geodezyjnymi 110, 111, 113, 114 - teren objęty zmianą o powierzchni 1,3773ha/zmiana przeznaczenia z upraw ogrodniczych z prawem zabudowy i upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej/.

nie obowiązuje

312

Uchwała w sprawie : uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego dla działki nr 144 przy ul. Łozinowej we wsi Garby gmina Swarzędz pow.zmiany 1,75ha.

Dz. Urz. Nr 11 poz.154 z dn. 15.02.2001r. Woj.Wlkp.

nie obowiązuje

313

Uchwała nr XXVII/313/2000 w sprawie : zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującego części działek położonych w Gortatowie przy ul. Fabrycznej i oznaczonych numerami geodezyjnymi 36/pow. zmiany 0.90ha/ i 90/pow. Zmiany 0,90ha/ - zmiana przeznaczenia z upraw polowych na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej/.

Dz. Urz. Nr 89 poz.4166 z dn. 15.12.2000r. Woj. Wlkp.

 obowiązuje

314

Uchwała nr XXVII/314/2000 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzędza obejmującej działkę położoną w Jasiniu przy ul. Rabowickiej i oznaczonej numerem geodezyjnym 287.

Dz.Urz.Woj.Wlkp.nr 4,poz.37 z dn.22.01.2001r.

 obowiązuje

315

Uchwała nr XXVII/315/2000 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Łowęcin dla działki o nr ewidencyjnym 175/1 /przedmiotem zmiany planu jest przeznaczenie terenów ośrodków rolniczych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – pow. 1 2930 ha./

Dz.Urz.Woj.Wlkp. nr 4,poz. 38 z dn. 22.01.2001r.

obowiązuje

316

Uchwała nr XXVII/316/2000 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzędza obejmującej część działek położonych w Zalasewie rejon ul. Kórnickiej – Równej i oznaczonych numerami geodezyjnymi 224/3, 221/10 – teren objęty zmianą o powierzchni 1,20 ha.

Dz.Urz.Woj.Wlkp. nr 4, poz.39 z dn.22.01.2001r.

obowiązuje

317

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2000.

nie obowiązuje

Sesja XXVIII 28.12.2000 r.

318

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2000.

nie obowiązuje

319

Uchwala w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków zamieszczonych w budżecie miasta i gminy Swarzędz na rok 2000, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

nie obowiązuje

320

Uchwala w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na rok 2001.

nie obowiązuje

Sesja XXIX z dn.17.01.2001r.

321

Uchwała w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej od wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz zmian tego wpisy

nie obowiązuje

322

Uchwała w sprawie sprzedaży maski budowlanej położonej w Swarzędzu przy ul. Strusia.

nie obowiązuje

323

Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej nr XLIX/391/98 z dnia 18 czerwca 1998 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego położonych w Swarzędzu w rejonie ulicy Morelowej – Działkowej – działka oznaczona numerem geodezyjnym 1487 o powierzchni 6 ha 56a.

nie obowiązuje

324

Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzędza obejmującej działkę położoną w Swarzędzu w rejonie ulicy Morelowej i Działkowej i oznaczoną numerem geodezyjnym 1487 – teren objęty zmianą o powierzchni 5,56 ha / zmiana przeznaczenia z zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zieleni publicznej o charakterze rekreacyjnym, stawu i przepompowni ,cieków na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej, usługi hotelowo – gastronomiczne, sportu i rekreacji oraz przepompownię.

nie obowiązuje

325

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzędza obejmującej działkę położoną w Jasiniu w rejonie ul. Rabowickiej i oznaczoną numerem geodezyjnym 303/21 – pow. Zmiany 29,3886 ha /zmiana przeznaczenia z upraw polowych i ośrodka produkcji rolnej na tereny aktywizacji gospodarczej.

nie obowiązuje

326

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działki położone w Gruszczynie i oznaczone numerami geodezyjnymi 313/4, 313/5, 315 – teren objęty zmianą 6,9789 ha /zmiana przeznaczenia z upraw polowych i komunikacji na tereny eksploatacji złóż kruszywa naturalnego/.

Dz. U. Nr 9, poz.382 z dn. 08.02.2001r. Woj.Wlkp.

nie obowiązuje

327

Uchwała nr XXIX/327/2001 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Swarzędz – ul. Kórnicka II obejmującej działki położone w Zalasewie i oznaczone numerami geodezyjnymi 483 i 484 – pow. Zmiany 0,2823 ha.

Dz. U. Nr 9, poz.382, z dn. 08.02.2001r. Woj.Wlkp.

obowiązuje

328

Uchwała w sprawie odwołania członków spoza Rady.

nie obowiązuje

Sesja XXX  z dn.28.02.2001 r.

329

Uchwała w sprawie statutu sołectwa Bogucin.

Dz. U. Nr 52,poz.901 z dn. 14.05.2001 r.

nie obowiązuje

330

Uchwała w sprawie statutu sołectwa Garby.

Dz. U. Nr 52, poz.902 z dn. 14.05.2001

nie obowiązuje

331

Uchwała w sprawie statutu sołectwa Gortatowo.

Dz. U. Nr 52 poz.903 z dn. 14.05.2001

nie obowiązuje

332

Uchwała w sprawie statutu sołectwa Gruszczyn.

Dz. U. Nr 52 poz.904 z dn. 14.05.2001

nie obowiązuje

333

Uchwała w sprawie statutu sołectwa Jasin.

Dz. U. Nr 52 poz. 905 z dn. 14.05.2001

nie obowiązuje

334

Uchwała w sprawie statutu sołectwa Janikowo Dolne.

Dz. U. Nr 52 poz. 906 z dn. 14.05.2001

nie obowiązuje

335

Uchwała w sprawie statutu sołectwa Janikowo  Górne .

Dz. U. Nr 52 poz. 907 z dn. 14.05.2001

nie obowiązuje

336

Uchwała w sprawie statutu sołectwa Karłowice.

Dz. U. Nr 52 poz. 908 z dn. 14.05.2001

nie obowiązuje

337

Uchwała w sprawie statutu sołectwa Kobylnica.

Dz. U. Nr 52 poz. 909 z dn. 14.05.2001

nie obowiązuje

338

Uchwała w sprawie statutu sołectwa Kruszewnia.

Dz. U. Nr 52,poz.910 z dn. 14.05.2001

nie obowiązuje

339

Uchwała w sprawie statutu sołectwa Łowęcin.

Dz. U. Nr 52,poz.911 z dn.  14.05.2001

nie obowiązuje

340

Uchwała w sprawie statutu sołectwa Paczkowo.

Dz. U. Nr 52 poz.912 z dn14.05.2001r.

nie obowiązuje

341

Uchwała w sprawie statutu sołectwa Puszczykowo Zaborze.

Dz. U. Nr 52 poz.913  dn. 14.05.2001r.

nie obowiązuje

342

Uchwała w sprawie statutu sołectwa Rabowice.

Dz. U. Nr 52 poz. 914 z dn. 14.05.2001r.

nie obowiązuje

343

Uchwała w sprawie statutu sołectwa Sarbinowo.

Dz. U. Nr 52 poz. 915 z dn. 14.05.2001r.

nie obowiązuje

344

Uchwała w sprawie statutu sołectwa Sokolniki Gwiazdowskie.

Dz. U. Nr 52 poz. 916 z dn. 14.05.2001 r.

nie obowiązuje

345

Uchwała w sprawie statutu sołectwa Wierzenica.

Dz. U. Nr 52 poz. 917 z dn. 14.05.2001 r. 

nie obowiązuje

346

Uchwała w sprawie statutu sołectwa Wierzonka.

Dz. U. Nr 52 poz. 918 z dn. 14.05.2001 r.

nie obowiązuje

347

Uchwała w sprawie statutu sołectwa Zalasewa.

Dz. U. Nr 52 poz. 919 z dn. 14.05.2001 r.

nie obowiązuje

348

Uchwała w sprawie statutu sołectwa Uzarzewa.

Dz. U. Nr 52 poz .920 z dn. 14.05.2001 r.

nie obowiązuje

349

Uchwała w sprawie wskazania wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej do wykonywania czynności związanych z podróżami służbowymi Przewodniczącego Rady Miejskiej w Swarzędzu.

nie obowiązuje

350

Uchwała w sprawie upoważnienia Zarządu Gminy do prowadzenia negocjacji i podpisania umów w sprawie porozumienia Międzygminnego dotyczącego rewitalizacji zlewni rzeki Cybiny i jeziora Swarzędzkiego.

nie obowiązuje

351

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr VII/41/94 z dnia 29.12.94r. w sprawie wysokości stawek czynszu regulowanego za najem lokali mieszkalnych.

Dz. U. Nr 26, poz. 380 z dn. 23.03.2001 r.

nie obowiązuje

352

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/245/97 z dnia 29 kwietnia 1997 roku w sprawie korzystania ze środków swarzędzkiej komunikacji autobusowej.

Dz. U. Nr 26 poz. 381 z dn. 23.03.2001 r.

nie obowiązuje

353

Uchwała w sprawie opłat za pobór wody z wodociągów zbiorczego zaopatrzenia wsi w wodę oraz wprowadzenia ścieków do urządzeń, których właścicielem jest Gmina Swarzędz.

Dz. U. Nr 26 poz. 382 z dn. 23.03.2001 r.

nie obowiązuje

354

Uchwała w sprawie opłaty administracyjnej za sporządzenie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Dz. U. Nr 26 poz. 383 z dn. 23.03.2001 r.

nie obowiązuje

355

Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

nie obowiązuje

356

Uchwała w sprawie wymiaru obowiązkowego godzin dydaktycznych dla wybranych stanowisk pedagogicznych, limitów ilościowych uczniów w klasach szkolnych oraz innych zasad obowiązujących podczas projektowania arkuszy organizacyjnych pracy szkół i przedszkoli.

nie obowiązuje traci moc uchwała XVI/170/2015 z dn.24.11.2015r.

357

Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Swarzędzu przy ul. Warzywnej.

nie obowiązuje

358

Uchwała nr  XXX/358/2001 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Paczkowo.- ul. Lodowa.

 obowiązuje

359

Uchwała nr  XXX/359/2001 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Jasin -ul.Kmieca, Wójtowska,Gromadzka.

obowiązuje

360

Uchwała nr  XXX/360/2001 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Janikowo -    ul.Leśna.

obowiązuje

361

Uchwała nr  XXX/361/2001 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Gortatowo - ul. Solna.

obowiązuje

362

Uchwała nr  XXX/362/2001 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Zalasewo - ul.Józefa Rivoli.

obowiązuje

363

Uchwała nr  XXX/363/2001 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Zalasewo - ul. Agrestowa.

obowiazuje

364

Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Kruszewnia - ul.Orna.

nie obowiązuje

365

Uchwała nr  XXX/365/2001 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Łowęcin - ul. Sarnia.

obowiązuje

366

Uchwała nr  XXX/366/2001 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działkę położoną w Paczkowie przy ul. Nad Kapelą i oznaczoną numerem geodezyjnym 389 – pow. zmiany 0,75 ha.

Dz. U. Woj.Wlkp. Nr 42, poz. 712  z dn. 25.04.2001 r.

obowiązuje

367

Uchwała nr  XXX/367/2001 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego dla działek nr 40/1, 40/2 przy ul. Kasztanowej we wsi Uzarzewo, Gmina Swarzędz.

Dz. U. Woj.Wlkp. Nr 42, poz. 713 z   dn. 25.04.2001r.

obowiązuje

368

Uchwała nr  XXX/368/2001 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działki położone w Rabowicach przy ul. Świerkowej i oznaczone numerami geodezyjnymi 77/5 ( pow. zmiany 1,3159 ha. ), 67/4 ( pow. zmiany 0,9566 ha. ) oraz działkę 67/6 ( pow. zmiany 1,6754 ha. ).

Dz. U. Woj.Wlkp. Nr 21, poz. 305 z dn. 16.03.2001 r.

obowiązuje

369

Uchwała nr  XXX/369/2001 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzędza obejmującej działki położone w Swarzędzu rejon ul. Granicznej – Armii Poznań i oznaczone numerami geodezyjnymi 3736/1 (pow zmiany 0,7454 ha. ) oraz części działki 3736 (pow zmiany 0,9118 ha.).

Dz. U. Woj.Wlkp. Nr 21poz. 306  16.03.2001 r.

obowiązuje

Uchwała nr XLIX/450/2013 z dnia 26.11.2013 tracą moc ustalenia dla działki 3736/1 w Swarzędzu

370

Uchwała nr  XXX/370/2001 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej część działek położonych w Janikowie w rejonie ulicy Gnieźnieńskiej i oznaczonych numerami geodezyjnymi 215/2, 216/2, 217/2 ( teren objęty zmianą 0,5 ha. ) zmiana przeznaczenia z upraw polowych i zieleni na tereny aktywizacji gospodarczej.

Dz.Urz.Woj.Wlkp. nr 21, poz.307 z dn.16.03.2001r.

obowiązuje

371

Uchwała nr  XXX/371/2001 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej część działki położonej w Bogucinie w rejonie ulicy Wiśniowej oznaczonej numerem geodezyjnym 234/25 – powierzchnia zmiany 0,60 ha (zmiana przeznaczenia z terenów zieleni na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Dz.Urz.Woj.Wlkp. Nr 21,poz.308  z dn.16.03.2001r.

obowiązuje

Sesja nr XXXII z dn.28.03.2001r.

372

Uchwała w sprawie przyjęcia strategii rozwoju społeczno – gospodarczego miasta i gminy Swarzędz „Swarzędz 2010”

nie obowiązuje, traci moc uchwałą nr XIX/167/2011 z dn.29.11.2011r.

373

Uchwała w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz.

nie obowiązuje

374

Uchwała nr  XXXII/374/2001 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej teren położony w Bogucinie przy ul. Gnieźnieńskiej – działki nr 230/51, 230/52 i 230/53 (zmiana przeznaczenia z zalesienia na tereny aktywizacji gospodarczej ), pow zmiany 1,4275 ha.

Dz. U. Nr 77, poz. 1978 05.06.2001r.

obowiązuje

Sesja nr XXXIII z dn.26.04.2001r.

375

Uchwała w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2000 i udzielenia absolutorium Zarządowi Gminy.

nie obowiązuje

Sesja nr XXXIV z dn. 30.05.2001r.

376

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2001 rok.

nie obowiązuje

377

Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z 2001 r.

nie obowiązuje

378

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr IX/54/99 Rady Miejskiej z dnia 27 kwietnia 1999 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla potrzeb sporządzania miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy w zakresie oświaty.

nie obowiązuje

379

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/191/2000 z dnia 21 marca 2000 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości oraz wartości jednego punktu dla potrzeb miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu.

nie obowiązuje

380

Uchwała w sprawie wystąpienia do pełnomocnika ds. Ochrony informacji niejawnych o przeprowadzenie postępowań sprawdzających.

nie obowiązuje

381

Uchwała nr XXXIV/381/2001 w sprawie ustalenia wysokości opłat na usługi cmentarne i pogrzebowe świadczone na rzecz osób prawnych i fizycznych na cmentarzu komunalnym w Swarzędzu.

Dz. U. Nr 86, poz. 1628 z dn.24.07.2001r.

 obowiązuje

382

Uchwała w sprawie zatwierdzenia ceny za składowanie 1 tony odpadów komunalnych w Rabowicach.

Dz. U. Nr 86, poz. 1629 z dn. 24.07.2001r.

nie obowiązuje

383

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej nr XXVI/283/2000 z dnia 27.09.2000 r. dotyczącej sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Jasiniu gm. Swarzędz, przy ul. Rabowickiej.

nie obowiązuje

384

Uchwała w sprawie zamiany gruntów położonych w Jasiniu gm. Swarzędz.

nie obowiązuje

385

Uchwala w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej nr XXVI/282/2000 z dnia 27.09.2000 r. dotyczącej sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Swarzędzu przy ul. Strzeleckiej 2.

nie obowiązuje

386

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzędza obejmującej działkę położoną w Swarzędzu przy ul. Strzeleckiej i oznaczoną numerem geodezyjnym 1210/12 – teren objęty zmiana o powierzchni 0,1187 ha (zmiana przeznaczenia z zieleni na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z wyznaczonym pasem eksploatacyjnym na potrzeby Poznańskiej Energetyki Cieplnej).

nie obowiązuje

387

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzędza obejmującej działki położone w Swarzędzu w rejonie ulic Gwiaździstej, Promykowej, Księżycowej i oznaczone numerami geodezyjnymi – 2857/11, 2857/13, 2857/14, 2857832, 2854/33, 2857/34, 2857/35, 2857/36, 2857/47, 2857/55, 2857/63, 2857/71, 2857/23, 2857/5, 2857/44, 2857/48, 2857/49, 2857/50, 2857/51, 2857/52, 2857/53, 2857/54, 2857/56, 2857/64, 2857/72, 2857/24, 2857/6, 2857/45, 2857/57, 2857/58, 2857/59, 2857/60, 2857/61, 2857/62, 2857/65, 2857/66, 2857/67, 2857/68, 2857/69, 2857/70, 2857/73, 2857/74, 2857/19, 2587/20, 2857/21, 2857/22, 2857/25, 2857/28, 2857/29, 2857/30, 2857/31, 2857/37, 2857/7, 2857/8, 2857/39, 2857/40, 2857/41, 2857/42, 2857/43, 2857/46, 2846/1, 2846/2, 3638, 3639, 3640, 3641, 3642 – teren objęty zmianą ca 4,00 ha (zmiana przeznaczenia z zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej).

nie obowiązuje

388

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzędza obejmującej część działki położonej w Swarzędzu przy ul. Kórnickiej i oznaczonej numerem geodezyjnym 1198 – teren objęty zmianą o powierzchni 0,0840 ha (zmiana przeznaczenia z zieleni na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej).

nie obowiązuje

389

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działkę położoną w Gruszczynie przy ul. Swarzędzkiej i oznaczoną numerem geodezyjnym 230/3 – teren objęty zmianą 0,1020 ha (zmiana przeznaczenia z upraw polowych na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z działalnością gospodarczą nieuciążliwą).

nie obowiązuje

390

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działkę położoną w Gruszczynie przy ul. Swarzędzkiej i oznaczoną numerem geodezyjnym 230/3 – teren objęty zmianą 0,1020 ha (zmiana przeznaczenia z upraw polowych na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z działalnością gospodarczą nieuciążliwą).

nie obowiązuje

391

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działkę położoną w Janikowie przy ul. Asfaltowej i oznaczoną numerem geodezyjnym 76/9 – teren objęty zmianą 0,1197 ha ( zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej).

nie obowiązuje

392

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działkę położoną w Janikowie przy ul. Podgórnej i oznaczoną numerem geodezyjnym 205/3 – teren objęty zmianą 0,0741 ha (zmiana przeznaczenia z komunikacji na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ).

nie obowiązuje

393

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej część działki położonej w Janikowie przy ul. Ogrodniczej i oznaczonej numerem geodezyjnym 126/1 – teren objęty zmianą ca 0,40 ha ( zmiana przeznaczenia z zabudowy letniskowej na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – pas na głębokość 50 m od drogi).

nie obowiązuje

394

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działkę położoną w Łowęcinie przy ul. Błotnej i oznaczonej numerem geodezyjnym 145/1 – teren objęty zmianą 0,4368 ha ( zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej )

nie obowiązuje

395

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działkę położoną w Paczkowie przy ul. Nad Kapelą i oznaczoną numerem geodezyjnym 385 – teren objęty zmianą 0,5200 ha ( zmiana przeznaczenia z upraw ogrodniczych z prawem zabudowy i upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – bez prawa podziału).

nie obowiązuje

396

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej część działki położonej w Paczkowie przy ul. Chłodnej i oznaczonej numerem geodezyjnym 200 – teren objęty zmianą ca 1,50 ha ( zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – pas na głębokość 50 m od drogi – zgodnie z koncepcją zagospodarowania terenu).

nie obowiązuje

397

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działki położone w Rabowicach przy ul. Średzkiej – Olszynowa i oznaczone numerami geodezyjnymi 43/1 ( pow zmiany 0,18 ha ), część 43/4 ( pow zmiany ca 2,50 ha ), część 43/3 ( pow zmiany ca 0,6250 ha ), - zmiana przeznaczenia z upraw ogrodniczych z prawem zabudowy na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – zgodnie z założeniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz”.

nie obowiązuje

398

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej część działki położonej w Uzarzewie – Katarzynkach przy ul. Gruszczyńskiej i oznaczonej numerem geodezyjnym 31/2 – teren objęty zmianą ca 0,0500 ha (zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej)

nie obowiązuje

399

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej część działki położonej w Wierzonce i oznaczonej numerem geodezyjnym 122 L/2 – teren objęty zmianą 6,50 ha ( zmiana przeznaczenia z lasu gospodarczego na tereny parku objętego ochroną konserwatorską).

nie obowiązuje

400

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzędza obejmującej działkę położoną w Zalasewie przy ul. Transportowej i oznaczoną numerem geodezyjnym 4 – teren objęty zmianą o powierzchni 1,25 ha (zmiana przeznaczenia z zalesienia na tereny aktywizacji gospodarczej).

nie obowiązuje

401

Uchwała nr XXXIV/401/2001 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz, w części dotyczącej wsi Gruszczyn, dz. Nr 313/15 – zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – powierzchnia zmiany 0,40 ha.

Dz. Urz. Woj.Wlkp. Nr 80, poz. 1477    10.07.2001r.

obowiązuje

402

Uchwała nr XXXIV/402/2001 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Jasin, dla działek położonych przy ul. Rabowickiej, oznaczonych numerami geodezyjnymi 299/1, 299/2, 298, 301/3, 303/18, 303/19, 304/1, 304/2 – powierzchnia zmiany 31,49 ha.

Dz. Urz. Nr 75, poz. 1352   22.06.2001r.

obowiązuje

403

Uchwała nr XXXIV/403/2001 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej część działek położonych w Rabowicach przy ul. Dębowej i oznaczonych numerami geodezyjnymi 46 i 49 – pow zmiany ca 2,00 ha (zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej).

Dz. Urz. Nr 89, poz. 1754  30.07.2001r.

obowiązuje

Sesja XXXV 19.06.2001 r.

404

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2001 rok.

nie obowiązuje

405

Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę pływalni.

nie obowiązuje

406

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr IX/54/1999 Rady Miejskiej z dnia 27 kwietnia 1999 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla potrzeb sporządzania miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy w zakresie oświaty.

nie obowiązuje

407

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej nr VI/31/99 z dnia 23.02.1999 w sprawie wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych, członków komisji spoza Rady, członków Zarządu oraz sołtysów.

nie obowiązuje

408

Uchwała w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego.

nie obowiązuje

409

Uchwała  nr XXXV/409/2001 w sprawie nadania statutu Schroniska Młodzieżowego „Sarenka” w Kobylnicy.

obowiązuje

410

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działki położone w Kruszewni i oznaczone numerami geodezyjnymi 6, 7/2, 8, 9/2, 10/2, 11, 12/2, 13, 14, 15, 16/2, 17/2, 18, 19/2, 20, 4/4 – teren objęty zmianą o powierzchni 8,6944 ha / zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – zgodnie z koncepcją zagospodarowania terenu/.

nie obowiązuje

411

Uchwała nr XXXV/411/2001 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej części działek położonych w Garbach przy ul. Podleśnej i oznaczonych numerami geodezyjnymi 73/1 ,73/3.

Dz.Urz. Nr 80, poz.1485 z dn. 10.07.2001r.

 obowiązuje

dla dz. 73/1 ,73/3 w Garbach obowiązuje plan uchwalony uchwałą nr LIX/534/2014 z dn.20.05.2014r.

412

Uchwała nr XXXV/412/2001 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz we wsi Rabowice przy ul. Bliskiej obejmującej działki oznaczone nr geodez. 31/16 i 31/17 – teren objęty zmianą ca 0,20ha /zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej/.

Dz. Urz. Nr 4, poz.165 z dn. 10.01.2002r.

 obowiązuje

413

Uchwała nr XXXV/413/2001 w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzędz obejmującej część działki położonej w Swarzędzu przy ul. Strzeleckiej i oznaczonej nr geod. 21/3 – teren objęty zmiana o pow. 0,1000ha / zmiana przeznaczenia z łąk i pastwisk na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej/.

Dz. Urz. Nr 94, poz.1821 z dn. 08.08.2001r.

obowiązuje

Sesja nr XXXVI  z dn. 29.08.2001r.

414

Uchwała w sprawie zmiany zmiany uchwały nr XXVI/236/2000 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30.08.2000r. w sprawie Regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Swarzędz.

Dz. Urz. Nr 94, poz.1821 z dn. 08.08.2001r.

nie obowiązuje

415

Uchwała w sprawie zmiany Statutu Gminy Swarzędz.

Dz.Urz. Nr 18, poz.632 z dn. 7.02.2002r.

nie obowiązuje

416

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działki położone w Janikowie przy ul. Asfaltowej i oznaczone nr geod.76/4 =0,1300ha, dz. 76/6 = 0,4969ha, ogółem = 0,6269 ha /zmiana przeznaczenia z terenów upraw polowych i urządzeń zaopatrzenia w wodę na tereny aktywizacji gospodarczej.

nie obowiązuje

Sesja nr XXXVII z dn. 25.09.2001r.

417

Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na rok 2001.

nie obowiązuje

418

Uchwała nr XXXVII/418/2001 w sprawie zaciągnięcia pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 obowiązuje

419

Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.

nie obowiązuje

420

Uchwała w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla potrzeb sporządzenia miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Ośrodku Kultury oraz Bibliotece publicznej Miasta i Gminy Swarzędz.

nie obowiązuje

421

Uchwała w sprawie rozwiązania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

nie obowiązuje

422

Uchwała nr XXXVII/422/2001 w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz gminy Swarzędz gruntu położonego w Wierzonce gm. Swarzędz.

obowiązuje

423

 Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Jasiniu przy ul. Wrzesińskiej gm. Swarzędz.

nie obowiązuje

424

Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Uzarzewie przy ul. Kasztanowej gmina Swarzędz.

nie obowiązuje

425

Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Swarzędzu przy ul. Sukienniczej.

nie obowiązuje

426

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Swarzędz ulica Spokojna obejmującej część działek położonych w Swarzędzu w rejonie ulic Spokojna – Reymonta i oznaczonych numerami geodezyjnymi 2875, 3119, /powierzchnia zmiany ca 1710 m2 / zmiana przeznaczeni z terenów zarezerwowanych pod drogę na tereny zieleni ochronnej oraz ciąg pieszy / na odcinku od ul. Rolnej do ul. Reymonta/.

nie obowiązuje

427

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działkę położoną w Bogucinie przy ul. Gnieźnieńskiej i oznaczoną nr geodezyjnym 230/31 – teren objęty zmiana 5,0433 ha /zmiana przeznaczenia z upraw ogrodniczych z prawem zabudowy i zieleni na tereny aktywizacji gospodarczej.

nie obowiązuje

428

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego obejmującej działki położone w Garbach przy ul. Łozinowej i oznaczone nr geodezyjnymi 144/2, do 144/16 – pow. zmiany 1,75 ha / zmiana przeznaczenia z zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na tereny przeznaczone pod rezydencjonalne budownictwo mieszkaniowe/.

nie obowiązuje

429

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działki położone w Gortatowie przy ul. Dożynkowej i oznaczone nr geodezyjnymi 183/2 i 183/3 – teren objęty zmianą 0,3292 ha / zmiana przeznaczenia z zalesienia na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej/.

nie obowiązuje

430

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działkę położona w Garbach przy ul. Łozinowej i oznaczoną numerem geodezyjnym 14/1- pow. zmiany 2,32 / zmiana przeznaczenia z upraw polowych, zalesienia na tereny przeznaczone pod rezydencjonalne budownictwo mieszkaniowe/.

nie obowiązuje

431

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej część działek położonych w Janikowie przy ul. Gnieźnieńskiej i oznaczonych numerami geodezyjnymi 242/33, 242/36, 242/37, 242/39 – teren objęty zmiana 1,4210 ha / zmiana przeznaczenia z komunikacji na tereny aktywizacji gospodarczej/.

nie obowiązuje

432

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej część działek położonych w Janikowie przy ul. Gnieźnieńskiej i oznaczonych numerami geodezyjnymi 242/33, 242/36, 242/37, 242/39 – teren objęty zmiana 1,4210 ha / zmiana przeznaczenia z komunikacji na tereny aktywizacji gospodarczej/.

nie obowiązuje

433

Uchwała w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzędza obejmującej działkę położoną w Zalasewie przy ul. Armii Poznań i oznaczoną numerem geodezyjnym 351 – teren objęty zmianą o powierzchni 0,2001 ha / zmiana przeznaczenia z zieleni na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej/.

nie obowiązuje

434

Uchwała nr XXXVII/434/2001  w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz w części dotyczącej wsi Gruszczyn – działki oznaczone numerami geodezyjnymi 313/4, 313/5, 315 o łącznej powierzchni zmiany 6,98 ha /zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny eksploatacji złóż kruszywa naturalnego/.

Dz.Urz.Woj.Wlkp. Nr 138, poz.2724 z dn.14.11.2001r.

obowiązuje

435

Uchwała nr XXXVII/435/2001  w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz obejmującej działkę położoną w Janikowie przy ul. Spadzistej i oznaczoną numerem geodezyjnym 183/25 – teren objęty zmianą o pow. 0,1568 ha /zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej/.

Dz. Urz. Nr 139 poz. 2769 z dn. 15.11.2001r.

obowiązuje

436

Uchwała nr XXXVII/436/2001  w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzędza dla działek położonych w Jasiniu przy ul. Cmentarnej i oznaczonych numerami geodezyjnymi 18/1 i 18/2 – zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – pow. zmiany 0,43 ha/.

Dz. Urz. Nr 138 poz. 2729 z dn. 14.11.2001r.

obowiązuje

437

Uchwała nr XXXVII/437/2001  w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmująca działkę położoną w Łowęcinie przy ul. Rolniczej i oznaczoną numerem geodezyjnym 191 – teren objęty zmiana o pow. 0,55 ha /zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej/.

Dz. Urz. Nr 139, poz. 2770 z dn. 15.11.2001r.

obowiązuje

438

Uchwała nr XXXVII/438/2001 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego w Zalasewie, rejon ul. Rivoli dla działki oznaczonej numerem geodezyjnym 55/9 – powierzchnia opracowania 2,65 ha/.

Dz. Urz. Nr 153, poz. 3237 z dn. 10.12.2001r.

obowiązuje

439

Uchwała nr XXXVII/439/2001 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej nr VII/44/99 z dn. 9 marca 1999 r. w sprawie założenia I Gimnazjum w Swarzędzu oraz Uchwały Rady Miejskiej Nr XI/108/99 r. z dnia 6 lipca 1999 w sprawie nadania Statutu I Gimnazjum w Swarzędzu.

Dz. Urz. Nr 17, poz. 589 z dn. 06.02.2002r.

obowiązuje

440

Uchwała nr XXXVII/440/2001  w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr VII/36/99 z dn. 9 marca 1999r .w sprawie założenia II Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Swarzędzu oraz uchwały Rady Miejskiej Nr XI/109/99 z dnia 6 lipca 1999 r. w sprawie nadania Statutu II Gimnazjum w Swarzędzu.

Dz. Urz. Nr 17, poz. 590 z dn. 06.02.2002r.

obowiązuje

441

Uchwała nr XXXVII/441/2001 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr VII/46/99 z dnia 9 marca 99 r w sprawie założenia III Gimnazjum w Swarzędzu oraz uchwały Rady Miejskiej w Swarzędzu XI/110/99 w sprawie nadania Statutu III Gimnazjum w Swarzędzu.

Dz. Urz. Nr 17, poz. 591 z dn. 06.02.2002r.

obowiązuje

Sesja nr XXXVIII z dn. 24.10.2001r.

442

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2001 rok.

nie obowiązuje

443

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/245/97 z dnia 29 kwietnia 1997 roku w sprawie korzystania ze środków swarzędzkiej komunikacji autobusowej.

nie obowiązuje

444

Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Swarzędzu przy ul. Warzywnej.

nie obowiązuje

445

Uchwała w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz gminy Swarzędz gruntu położonego w Wierzonce gm. Swarzędz.

nie obowiązuje

446

Uchwała nr XXXVIII/446/2001 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Kobylnica – ul. Dąbrówki.

obowiązuje

447

Uchwała nr XXXVIII/447/2001 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działki położone w Gortatowie przy ul. Dożynkowej i oznaczone numerami geodezyjnymi 181/1 i 181/2 – teren objęty zmianą o powierzchni 0,28 ha /zmiana przeznaczenia z upraw polowych, łąk i pastwisk orz zalesienia na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej/.

Dz. Urz. Nr 48, poz. 1412 z dn. 10.04.2002r.

obowiązuje

448

Uchwała nr XXXVIII/448/2001 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz w Janikowie gm. Swarzędz rej. ul. Swarzędzkiej – zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny aktywizacji gospodarczej / pow. zmiany 24,4 ha/.

Dz. Urz. Nr 139, poz. 2791, z dn. 15.11.2001 r.

obowiązuje

Sesja nr XXXIX z dn.09.11.2001r.

449

Uchwała w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2002.

nie obowiązuje

450

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

nie obowiązuje

Sesja nr XL z dn.28.11.2001r.

451

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2001 rok.

nie obowiązuje

452

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIX/450/2001 z dnia 9 listopada 2001 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

nie obowiązuje

453

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wykup nieruchomości położonej w Rabowicach przy ul. Świerkowej, gm. Swarzędz.

nie obowiązuje

454

Uchwała sprawie sprzedaży nieruchomości jej wieczystemu użytkownikowi.

nie obowiązuje

455

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzędza obejmującej działkę położoną w Jasiniu w rejonie ul. Rabowickiej i oznaczoną nr geodezyjnym 303/22 teren objęty zmianą o powierzchni zmiany 1,1715 ha /zmiana przeznaczenia z upraw polowych i zieleni na tereny aktywizacji gospodarczej/.

nie obowiązuje

456

Uchwała nr XL/456/2001 w sprawie przystąpienia sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzędza obejmującej działkę położoną w Jasiniu przy ul. Wrzesińskiej i oznaczoną nr geod. 87 /zmiana przeznaczenia z zieleni ochronnej oraz działalności gospodarczej z prawem zabudowy mieszkaniowej na tereny rekreacyjno- sportowej oraz motel – pow. zm. 1,78ha/.

obowiązuje

457

Uchwała nr XL/457/2001 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej część działek położonych w Kobylnicy przy ul. Dworcowej i ozn. nr geod. 428/3 /zm. przezn. z upraw ogrodniczych z prawem zabudowy na tereny działalności gospodarczej – pow. zmiany 0,45 ha/ oraz dz.nr 429/2 /zmiana przeznaczenia z upraw ogrodniczych z prawem zabudowy i upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – pow. zmiany 0,20ha./

obowiązuje

458

Uchwała nr XL/458/2001 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działkę położona w Łowęcinie w rejonie ul. Łowieckiej i ozn. nr geod.94/1 pow. zmiany 1,1177ha / zmiana przezn. z upraw polowych na tereny aktywizacji gospodarczej z usługami z możliwością zabudowy mieszkaniowej jako zabudowy towarzyszącej.

obowiązuje

459

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działki położone w Rabowicach przy ul. Świerkowa – Olszynowa i oznaczone nr geodezyjnymi 50/36, 50/37, 50/38, 50/39, 50/50, 50/49, 50/48, 50/47, 50/46, 50/45, 50/44, 50/43, 50/42, 50/41, 50/52, 50/53, 50/54, 50/55, 50/56, 50/57, 50/58, 50/59, 50/60, 50/61, 50/62, 50/63, 50/64, 50/65, 50/66, 50/67, 50/58, 50/59, 50/60, 50/61, 50/62, 50/63, 50/64, 50/65, 50/66, 50/67, 50/68, 50/69 / pow zmiany ca3,20 ha / zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

nie obowiązuje

460

Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Swarzędzu położonych przy ul. Cieszkowskiego obejmującego część działki o nr ewidencyjnym 107/175.

nie obowiązuje

461

Uchwała nr XL/461/2001 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Swarzędz – ul. Kórnicka III.

Dz. Urz. Nr 17 poz.61 z dn.06.02.2002r.

obowiązuje

462

Uchwała nr XL/462/2001  w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagosp. przestrzennego miasta Swarzędza obejmujący teren położony w Jasiniu – działka nr 321 zmiana przeznaczenia z komunikacji i zalesienia na tereny aktywizacji gospodarczej /pow. zmiany 5,2 ha/.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 82, poz.2102 z dn.12.06.2002r.

obowiązuje

463

Uchwała nr XL/463/2001  w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej część działki położonej w Łowęcinie przy ul. Owocowej i ozn.nr geod. 77/6 – tern objęty zmiana o pow. ca 0,50 ha (zm. przezn. z upraw polowych na tereny zab. mieszk. jednorodzinnej.

Dz. Urz.Woj.Wlkp Nr 82 poz.2103 z dn. 12.06.2002r.

obowiązuje

464

Uchwała nr XL/464/2001 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działkę położona w Łowęcinie przy ul. Szkolnej i oznaczona numerem geodezyjnym 26/2 ( pow. zmiany 0,4500 ha. ), zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Dz. Urzęd. Woj.Wlkp. Nr 11 poz.445 z dn. 23.01.2002r

obowiązuje

Sesja nr XLI z dn.28.12.2001 r.

465

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

nie obowiązuje

466

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2001 rok.

nie obowiązuje

467

Uchwała w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków zamieszczonych w budżecie miasta i gminy Swarzędz na rok 2001, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

nie obowiązuje

468

Uchwala w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2002 rok.

nie obowiązuje

469

Uchwała w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2002 rok.

nie obowiązuje

470

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/245/97 z dnia 29 kwietnia 1997 roku z późniejszymi zmianami w sprawie korzystania ze środków swarzędzkiej komunikacji autobusowej.

nie obowiązuje

Sesja nr XLII z dn.16.02.2002r.

471

Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

nie obowiązuje

472

Uchwała nr XLII/472/2002 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Rabowicach przy ul. Świerkowej.

 obowiązuje

473

Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Gruszczynie przy ul. Katarzyńskiej gm. Swarzędz.

nie obowiązuje

474

Uchwała w sprawie zamiany gruntów położonych w Bogucinie i w Zalasewie gm. Swarzędz.

nie obowiązuje

475

Uchwała w sprawie rezygnacji z dokonania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego polegającego na wprowadzeniu zakazu budowy obiektu handlowego o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000 m2 przez firmę Leroy Merlin w Jasiniu przy ul. Poznańskiej – dz.231/9,233/1, 230/1,231/10. Rozstrz. Nadzorze z dn.21.02.2002r.

nie obowiązuje

476

Uchwała nr XLII/476/2002 w sprawie wyrażenia zgody na podjecie współpracy z innymi gminami w celu kompleksowego rozwiązywania gospodarki ściekowej.

 obowiązuje

477

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działki położone w Rabowicach przy ul. Świerkowej i oznaczone numerami geodezyjnymi 67/9, 67/10 / pow. zmiany 4,20 ha / - zmiana przeznaczenia z terenów zarezerwowanych pod zalesienie na tereny aktywizacji gospodarczej.

nie obowiązuje

478

Uchwała nr XLII/478/2002 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz na obszarze części działek o nr ewid. 107/1, 107/2, 107/3, 107/5, 107/6,107/7 położonych w Garbach z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz mieszkaniowa z dopuszczeniem nieuciążliwej działalności gospodarczej – zmiana miejscowego planu ogólnego gminy Swarzędz.

Dz. Urzęd. Woj.Wlkp. Nr 37 poz.1101 z dn. 07.03.2002r.

 obowiązuje, dla dz. 107/2,107/3,107/5,107/6,107/7 w Garbach obowiązuje plan uchwalony uchwałą nr LIX/ 534/2014 z dn.20.05.2014r.

479

Uchwała nr XLII/479/2002 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej część działki położonej w Gortatowie przy ulicy Fabrycznej i oznaczonej numerem geodezyjnym 38/2 - teren objęty zmianą ca 1,6 ha/- zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej- pas działki o głębokości 50m/.

Dz.Urz. Woj.Wlkp. nr 37, poz.1101 z dn.07.03.2002r.

obowiązuje

480

Uchwała nr XLII/480/2002 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działkę położoną w Janikowie przy ul. Podgórnej i ozn. nr geod. 205/3 – teren objęty zmiana o pow. 0,0741 ha /zm. przezn. z komunikacji na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej/. 

Dz. U.Woj.Wlkp. Nr 37 poz.1102 z dn. 07.03.2002r.

obowiązuje

481

Uchwala nr XLII/481/2002 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę położoną w Jasiniu przy ul. Łowęcińskiej i oznaczona numerem geod. 363/2 – zmiana miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Swarzędz – Jasin ul. Łowęcińska.

Dz. U.Woj.Wlkp. Nr 37 poz.1103 z dn. 07.03.2002r.

obowiązuje

482

Uchwala nr XLII/482/2002 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz na obszarze działki położonej w Łowęcinie przy ul. Sarbinowskiej oznaczonej numerem geodezyjnym 153/9 – teren objęty zmianą 0,1003 ha / zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Dz. U.Woj.Wlkp. Nr 18 poz.654 z dn. 07.02.2002r.

obowiązuje

483

Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz obejmującej działkę położoną w Paczkowie przy ul. Nad Koplą i oznaczoną numerem geodezyjnym 385 – teren objęty zmianą o powierzchni 0,5200 ha / zmiana przeznaczenia z upraw ogrodniczych z prawem zabudowy i upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – bez prawa podziału /.

nie obowiązuje

Sesja Nr XLIII z dn.11.02.2002r.

484

Uchwała nr XLIII/484/2002 w sprawie zmiany uchwały nr XXX IV/402/2001 Rady Miejskiej z dnia 30 maja 2001 roku, dotyczącej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Jasin dla działek położonych przy ul. Rabowickiej, oznaczonych numerami geod. 298, 299/1,301/2, 301/3, 303/18, 303/19, 304/1, 304/2 – pow. zmiany 31,49 ha.

Dz. U. Woj. Wlkp. Nr 37, poz.1110 z dn. 07.03.2002r.

 obowiązuje

Sesja Nr XLIV z dn.27.02.2002r.

485

Uchwała nr XLIV/485/2002 w sprawie nadania wyróżnienia honorowego „Zasłużony dla Gminy Swarzędz” - Zdzisław Schneider.

obowiązuje

486

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VII/45/99 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 9.03.1999 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej nr 2 im Królowej Jadwigi w Swarzędzu.

nie obowiązuje

487

Uchwała w sprawie zatwierdzenia ceny za składowanie 1 tony odpadów komunalnych, gruzu i ziemi na Składowisku Odpadów Komunalnych w Rabowicach.

nie obowiązuje

488

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Swarzędzu Nr V/21/99 z dnia 26.01.1999 r. dotyczącej ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego gruntów.

nie obowiązuje, traci moc uchwałą nr XIX/173/2011 z dn.29.11.2011r.

489

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działki położone w Swarzędzu w rejonie ulic Grudzińskiego, Nowy Świat, Zamkowa, Gruszczyńska i oznaczone numerami geodezyjnymi 933/1, 932/2, 971, 934, 929, 932/1, 933/2, 946, 947, 948, 949, 950, 938, 978/2, 78/1, 977, 976, 975, 974 – teren objęty zmianą o powierzchni 2,8883 ha zgodnie z koncepcją zagospodarowania przestrzennego / zmiana przeznaczenia z terenu usług z zakresu kultury, handlu, gastronomii i rzemiosła usługowego na tereny zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem nieuciążliwej działalności gospodarczej, usługowej i handlowej/.

nie obowiązuje

490

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej część działki położonej w Gruszczynie przy ul. Katarzyńskiej i oznaczonej numerem geodezyjnym 348/15 – teren objęty zmianą 2,00 ha / zmiana przeznaczenia z upraw ogrodniczych z prawem zabudowy na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – zgodnie z koncepcję zagospodarowania przestrzennego.

nie obowiązuje

491

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działkę położona w Rabowicach przy ul. Bliskiej i oznaczoną numerem geodezyjnym 30/12 – teren objęty zmianą o powierzchni 0,1124 ha / zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

nie obowiązuje

492

Uchwała nr XLIV/492/2002 w sprawie zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej część działki położonej w Gruszczynie przy ul. Katarzyńskiej i oznaczonej numerem geodezyjnym 348/15 – teren objęty zmianą 2,00 ha / zmiana przeznaczenia z upraw ogrodniczych z prawem zabudowy na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – zgodnie z koncepcję zagospodarowania przestrzennego.

Dz. Urz. Woj.Wlkp. Nr 52, poz.1520 z dn. 18.04.2002r.

obowiązuje

493

Uchwała nr XLIV/493/2002 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działki położone w Kruszewni i oznaczone numerami geodez. 6, 7/2, 8, 9/2, 10/2, 11, 12/2, 13, 14, 15, 16/2, 17/2, 18, 19/2, 20, 4/4 – teren objęty zmianą o pow. 8,6944 ha / zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – zgodnie z koncepcja zagospodarowania terenu/

Dz. U. Woj.Wlkp. Nr 52, poz.1521 dn. 18.04.2002r.

obowiązuje

494

Uchwała nr XLIV/494/2002  w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzędz obejmującej działki położone w Gortatowie przy ul. Swarzędzkiej oznaczone numerami geodezyjnymi 143/20, 143/21 0 143/22 - teren objęty zmianą o pow. 1,40 ha / zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny aktywizacji gospodarczej.

Dz. U. Woj.Wlkp. Nr 52 ,poz.1522 z dn. 18.04.2002r

obowiązuje

495

Uchwała nr XLIV/495/2002 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz na obszarze części działki położonej w Paczkowie przy ul. Chłodnej oznaczonej numerem geodezyjnym 200 – teren objęty zmianą 1,50 ha / zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej./

Dz. U. Woj.Wlkp. Nr 48, poz.1434 z dn. 10.04.2002r.

obowiązuje

496

Uchwała w sprawie złożonej skargi przez Pana Przybylskiego.

nie obowiązuje

497

Uchwała w sprawie złożonej skargi przez Państwa U. Z. Sadowskich.

nie obowiązuje

Sesja Nr XLVI  z dn.22.03.2002r.

498

Uchwała w sprawie wniesienia skargi do naczelnego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego nr NK-I-0911/41/2002 z dnia 21 lutego 2002r. Orzekające nieważność Uchwały nr XLII/475/2002 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 16 stycznia 2002r. w sprawie rezygnacji z dokonania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego polegającej na wprowadzeniu zakazu budowy obiektu handlowego o pow. Sprzedażowej powyżej 2.000m2 przez firmę Leroy-Melin w Jasiniu przy ul. Poznańskiej dz. nr 231/9, 233/1, 230/1, 231/10.

nie obowiązuje

Sesja nr XLVII z dn.27.03.2002r.

499

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2002 rok.

nie obowiązuje

500

Uchwała w sprawie wprowadzenia „Regulaminu utrzymania czystości, porządku i gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta i Gminy Swarzędz”.

 Dz. Urz. Woj.Wlkp. Nr 85, poz.2187, z dn.18.06.2002r.

nie obowiązuje

501

Uchwała nr XLVII/501/2002 w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi. 

Dz. Urz. Woj.Wlkp. Nr 85, poz.2188 z dn.18.06.2002r.

 nie obowiązuje, traci moc uchwałą nr XXIV/206/2012 z dn.27.03.2012r.

502

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej część działki położonej w Rabowicach i oznaczonej numerem geodezyjnym 27/6 – powierzchnia zmiany ca 2,40 ha / zmiana przeznaczenia z terenów działalności gospodarczej z zabudową mieszkaniową i terenów zarezerwowanych pod zalesienie na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej/.

nie obowiązuje

503

Uchwała  nr XLVII/503/2002 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz na obszarze działki położonej w Janikowie przy ul. Odrzutowej oznaczonej numerem geodezyjnym 234/1 – teren objęty zmianą 0,25 ha / zmiana przeznaczenia z łąk i pastwisk na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej /.

Dz. U. Woj.Wlkp. Nr 52 poz.1533, z dn. 18.04.2002r.

 obowiązuje

504

Uchwała  nr XLVII/504/2002 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz na obszarze działki położonej w Janikowie przy ul. Ogrodniczej oznaczonej numerem geodezyjnym 126/1 – teren objęty zmianą 0,40 ha / zmian przeznaczenia z zabudowy letniskowej na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej /.

Dz. U. Woj.Wlkp. Nr 52 poz.1534, z dn. 18.04.2002r.

 obowiązuje

Sesja Nr XLVIII z dn.24.04.2002r.

505

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium.

nie obowiązuje

506

Uchwała w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz gminy Swarzędz gruntu położonego w Karłowicach, gm. Swarzędz.

nie obowiązuje

507

Uchwała w sprawie sprzedaży maski budowlanej położonej w Swarzędzu przy ul. Kwaśniewskiego i Cieszkowskiego.

nie obowiązuje

508

Uchwała w sprawie sprzedaży maski budowlanej położonej w Swarzędzu przy ul. Warzywnej.

nie obowiązuje

509

Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości jej wieczystemu użytkownikowi.

nie obowiązuje

510

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzędza obejmującej działki położone w Jasiniu przy ul. Grudzińskiego i oznaczone numerami geodezyjnymi 41 i 42 / pow. zmiany 11 ha / - zmiana przeznaczenia z upraw polowych stanowiących rezerwę dla działalności gospodarczej, usługi oświaty i sportu oraz terenu zieleni ochronnej na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługi oświaty.

nie obowiązuje

511

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działki położone w Gruszczynie i oznaczone numerami geodezyjnymi 306/6, 306/7, 306/8, 306/9, 306/10, 306/11, 306/12, 306/13, 306/14, 306/15, 306/16, 306/17, 306/18, 306/19, 306/20, 306/21 / pow. zmiany ca 2,00 ha / - zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – zakaz budowy zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni.

nie obowiązuje

512

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz obejmującej część działki położonej w Gruszczynie przy ul. Leśnej i oznaczonej numerem geodezyjnym 200 / pow. zmiany 0,12 ha / zmiana przeznaczenia z praw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – na głębokość 50 m od ul. Leśnej.

nie obowiązuje

513

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędza obejmującej działki położone w Gruszczynie przy ul. Mechowskiej i oznaczone nr geod 12, 13/1, 13/3, 13/5, 13/7, 13/4, 13/8, 14/1, 15, 16, 17/1, 17/2, 17/3, 18/1, 18/2, 18/3, 19/1, 19/2, 20/1, 20/2, 21/1, 21/2, 22/1, 22/2, 22/3, 23, 24/1, 25/1, 25/2, 26/1, 26/2, 26/3, 27/1, 27/2, 27/3 / pow. Zmiany ca 20,00 ha / - zmiana przeznaczenia z upraw polowych, terenów komunikacji, zalesienia, zieleni na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

nie obowiązuje

514

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej część działek położonych w Gruszczynie i oznaczonych numerami geodezyjnymi 131/3, 132, 134, 135, 136, 137/1, 137/2, 138, 140/1, 140/6 / pow. Zmiany ca 1,20 ha / oraz części działek położonych w Kobylnicy i oznaczonych numerami geodezyjnymi 253/2, 254/1, 255/2, 257, 259, 260/1, 260/2, 261, 262/3, 263, 264, 265, 268 – powierzchnia zmiany 1,50 ha / zmiana przeznaczenia z zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy mieszanej na drogę i tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

nie obowiązuje

515

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej część działki położonej w Paczkowie przy ul. Ogrodowej i oznaczonych numerami geodezyjnymi 313, 314 / pow. zmiany 0,70 ha / zmiana przeznaczenia z upraw ogrodowych z prawem zabudowy na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z drogą wewnętrzną/.

nie obowiązuje

516

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działki położone w Paczkowie w rejonie ulicy Średzkiej i oznaczone numerami geodezyjnymi 352, 353, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 355, 369, 354 oraz część działek 368 i 398 / pow. zmiany ca 5,40 ha / zmiana przeznaczenia z upraw ogrodniczych z prawem zabudowy i upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

nie obowiązuje

517

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działki położone w Rabowicach przy ul. Olszynowej i oznaczone numerami geodezyjnymi 7/1, 7/2 / pow. zmiany 11,00 ha / - zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny aktywizacji gospodarczej.

nie obowiązuje

Sesja Nr XLIX z dn.29.05.2002r.

518

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2002 rok.

nie obowiązuje

519

Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu ze środków Fundacji „Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej Counterpart Fund”.

nie obowiązuje

520

Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w 2002 roku.

nie obowiązuje

521

Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę pływalni.

nie obowiązuje

522

Uchwała w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego „TRAMPER”.

nie obowiązuje

523

Uchwała w sprawie likwidacji Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Swarzędz działającej w formie jednostki Budżetowej.

nie obowiązuje

524

Uchwała  nr XLIX/524/2002 w sprawie aktu o utworzeniu oraz nadaniu statutu instytucji kultury pod nazwą Biblioteka Publiczna w Swarzędzu.

 

 obowiązuje

525

Uchwała w sprawie likwidacji Ośrodka Kultury w Swarzędzu działającego w formie jednostki budżetowej.

nie obowiązuje

526

Uchwała nr XLIX/526/2002  w sprawie aktu o utworzeniu oraz nadaniu statutu instytucji kultury pod nazwą Ośrodek Kultury w Swarzędzu.

 obowiązuje

527

Uchwała w sprawie sprzedaży maski budowlanej położonej w Swarzędzu przy ul. Działkowej.

nie obowiązuje

528

Uchwała w sprawie wykupu gruntu położonego w Swarzędzu.

nie obowiązuje

529

Uchwała w sprawie zamiany gruntów położonych w Swarzędzu.

nie obowiązuje

530

Uchwała nr XLIX/530/2002  w sprawie zamiany gruntów położonych w Swarzędzu.

 

 obowiązuje

531

Uchwała nr XLIX/531/2002 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Swarzędza – Szewska, Garncarska.

Dz. Urz. Woj.Wlkp. Nr 84, poz.2180 14.06.2002r.

 obowiązuje

532

Uchwała nr XLIX/532/2002 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Gruszczyn – Na Stoku.

uchyla się uchwałą nr XLII/401/2017 z dnia 26.09.2017r.

 obowiązuje

533

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz obejmującej działkę położoną w Gortatowie i oznaczoną numerem geodezyjnym 52/1 / teren objęty zmianą 3,01 ha / - zmiana przeznaczenia z upraw polowych i zalesienia na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

nie obowiązuje

534

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz obejmującej działkę położoną w Janikowie przy ul. Szybowcowej i oznaczoną numerem geodezyjnym 273/1, teren objęty zmianą 0,2062 ha / zmiana przeznaczenia z terenów komunikacji na tereny aktywizacji gospodarczej/.

nie obowiązuje

535

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego agospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz obejmującej działkę położoną w Kobylnicy przy ul. Krętej i oznaczoną numerem geodezyjnym 81/4 – teren objęty zmianą 0,4737 ha / zmiana przeznaczenia z terenów usług oświaty na tereny działalności turystyczno – hotelarskiej/.

nie obowiązuje

536

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz obejmującej działkę położoną w Kobylnicy przy ul. Poznańskiej i oznaczoną numerem geodezyjnym 81/2 – teren objęty zmianą 0,1515 ha / zmiana przeznaczenia z terenów usług oświaty na tereny działalności gospodarczej z zabudową mieszkaniową/.

nie obowiązuje

537

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz obejmującej działki położone w Paczkowie przy ul. Ogrodowej i Średzkiejj i oznaczone numerami geodezyjnymi 309, 311, 310/3 / teren objęty zmianą 2,0905 ha / zmiana przeznaczenia z terenów działalności gospodarczej na tereny działalności gospodarczej z zabudową mieszkaniową jednorodzinną.

nie obowiązuje

538

Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIV/397/2001 z dnia 30.05.2001 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działki położone w Rabowicach przy ul. Średzka – Olszynowa i oznaczone numerami geodezyjnymi 43/1 / pow zmiany 0,6250 ha / zmiana przeznaczenia z upraw ogrodniczych z prawem zabudowy na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – zgodnie z założeniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz”.

nie obowiązuje

539

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz obejmującej działki położone w Rabowicach i oznaczone numerami geodezyjnymi 43/3, 43/4 /teren objęty zmianą 8,56 ha/ zmiana przeznaczenia z terenów upraw ogrodniczych z prawem zabudowy na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, minimalna powierzchnia działek 0,1200 ha/.

nie obowiązuje

540

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz obejmującej działki położone w Rabowicach przy ul. Bliskiej i oznaczone numerami geodezyjnymi 30/9, 30/10, 30/11, 30/15, 30/14, 30/13, 30/16, 30/17, 30/18, 30/19, 30/20, 30/21, 30/22 /teren objęty zmianą 1,00 ha/ zmiana przeznaczenia z upraw polowychi zalesienia na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej/.

nie obowiązuje

541

Uchwała nr XLIX/541/2002 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzędz obejmującej działkę położoną w Jasiniu przy ul. Grudzińskiego i oznaczoną numerem geodezyjnym 29/3 – teren objęty zmianą o powierzchni 0,9500 ha / zmiana przeznaczenia z upraw polowych stanowiących rezerwę dla działalności gospodarczej na tereny aktywizacji gospodarczej /.

Dz. Urz. Woj.Wlkp. Nr 87, poz.2239 19.06.2002r

 obowiązuje

542

Uchwała nr XLIX/542/2002 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzędz, w części dotyczącej Zalasewa – teren działalności gospodarczej / część działki ewidencyjnej nr 180/4 – o powierzchni 0,19 ha zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny działalności gospodarczej /.

Dz. Urz. Woj.Wlkp. Nr 97,poz.2400 18.07.2002r.

 obowiązuje

543

Uchwała  nr XLIX/543/2002 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działki położone w Gortatowie przy ul. Dożynkowej i oznaczone numerami geodezyjnymi 183/2, 183/3 – teren objęty zmianą o powierzchni 0,3292 ha / zmiana przeznaczenia z zalesienia na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej /.

Dz. Urz. Woj.Wlkp. Nr 87, poz.2240 19.06.2002r.

 obowiązuje

544

Uchwała nr XLIX/544/2002 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz w miejscowości Łowęcin w rejonie ul. Łowieckiej – działka oznaczona numerem geodezyjnym 94/1 – pow. zmiany 1,1177 ha / zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny aktywizacji gospodarczej z usługami z możliwością zabudowy mieszkaniowej jako zabudowy towarzyszącej /. 

Dz. Urz. Woj.Wlkp. Nr 87 poz.2241 19.06.2002r.

 obowiązuje

545

Uchwała nr XLIX/545/2002 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działkę położoną w Sokolnikach Gwiazdowskich przy ul. Sokolnickiej i oznaczonej nr geodezyjnym 48/2 – zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z działalnością gospodarczą.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 87, poz.2242 19.06.2002r.

 obowiązuje

Sesja nr L z dn.19.06.2002r.

546

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2002 rok.

nie obowiązuje

547

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/418/2001 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25 września 2001 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w 2001 roku.

nie obowiązuje

548

Uchwała w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze.

nie obowiązuje

549

Uchwała w sprawie podziału gminy na obwody głosowania.

nie obowiązuje

550

Uchwała w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Pływalnia w Swarzędzu.

nie obowiązuje

551

Uchwała w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania dla potrzeb sporządzania miesięcznych stawek wynagradzania pracowników zatrudnionych w zakładzie budżetowym Pływalnia w Swarzędzu.

nie obowiązuje

552

Uchwała w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Swarzędz .

Dz.Urz.Woj.Wlkp. Nr16, poz.285 z dn. 10.02.2003r.

nie obowiązuje

553

Uchwała nr L/553/2002 w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej.

 nie obowiązuje zmieniona uchwała nr XXVIII/249/2012 z dn.2.08.2012r.

554

Uchwała nr L/554/2002 w sprawie zaopiniowania projektu Planu Ochrony Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka.

 obowiązuje

555

Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Zalasewie między ulicami Fińską a Norweską, gm. Swarzędz /dz.590/1 pod trafostację/.

nie obowiązuje

556

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzędza obejmującej działki położone w Swarzędzu przy ul. Kwaśniewskiego i oznaczone nr geod.107/203, 106/14, 105/4, /pow. zmiany 0,25ha/ zmiana przeznaczenia z terenów parkingów na tereny przeznaczone pod pawilon handlowy z parkingiem ogólnodostępnym/.

nie obowiązuje

557

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działkę położoną Gortatowie przy ul. Dożynkowej i oznaczoną nr geod.143/23, - teren objęty zmianą o powierzchni 2,80 ha/ zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny działalności gospodarczej z zabudową mieszkaniową jednorodzinną – działki o powierzchni ca 2000 m2/.

nie obowiązuje

558

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działkę położoną w Jasiniu przy ul. Cmentarnej i oznaczoną nr geod.1/11 - teren objęty zmianą o powierzchni 0,4959 ha/ zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny aktywizacji gospodarczej/.

nie obowiązuje

559

Uchwała nr L/559/2002 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzędza obejmującej działki położone w Swarzędzu w rejonie ulic: Gwiaździstej, Promykowej, Księżycowej i oznaczone numerami geodezyjnymi: 2857/11, 2857/13, 2857/14, 2857/32, 2857/33, 2857/34, 2857/35, 2857/36, 2857/47, 2857/55, 2857/63, 2857/71, 2857/23, 2857/5, 2857/44, 2857/48, 2857/49, 2857/50, 2857/51, 2857/52, 2857/53, 2857/54, 2857/56, 2857/64, 2857/72, 2857/24, 2857/6, 2857/45, 2857/57, 2857/58, 2857/59, 2857/60, 2857/61, 2857/62, 2857/65, 2857/66, 2857/67, 2857/68, 2857/69, 2857/70, 2857/73, 2857/74, 2857/19, 2857/20, 2857/21, 2857/22, 2857/25, 2857/28, 2857/29, 2857/30, 2857/31, 2857/37, 2857/7, 2857/8, 2857/39, 2857/40, 2857/41, 2857/42, 2857/43, 2857/46, 2846/1, 2846/2, 3638, 3639, 3640, 3641, 3642 – teren objęty zmianą ca. 4 ha / zmiana przeznaczenia z zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej /.

 obowiązuje

Sesja Nr LII z dn.10.07.2002r.

560

Uchwała w sprawie podziału gminy na obwody głosowania.

nie obowiązuje, traci moc uchwałą nr XXXIV /324/ 2012  z dnia 27.11.2012r.

561

Uchwała nr LII/561/2002 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/228/2000 z dnia 23 maja 2000 roku dotyczącej nieodpłatnego przejęcia od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami położonego w miejscowości Wierzenica ul. Wierzenicka 18/1 na rzecz Gminy Swarzędz.

 obowiązuje

562

Uchwała w sprawie podjęcia realizacji w roku 2003 zadania inwestycyjnego p. n. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylnica – etap II.

nie obowiązuje

Sesja nr LIII z dn.28.08.2002r.

563

Uchwała w sprawie wykupu gruntu położonego w Swarzędzu - dz.954/1.

nie obowiązuje

564

Uchwała w sprawie wykupu gruntu położonego w Swarzędzu  - dz.2417.

nie obowiązuje

565

Uchwała w sprawie wykupu gruntu położonego w Swarzędzu - dz.2420.

nie obowiązuje

566

Uchwała w sprawie wykupu gruntu położonego w Swarzędzu, przy ul. Cybińskiej  ( dz.3216/1).

nie obowiązuje

567

Uchwała w sprawie wykupu gruntu położonego w Wierzonce gm. Swarzędz pod budowę kanalizacji sanitarnej ( dz.13/13).

nie obowiązuje

568

Uchwała nr LIII/568/2002 w sprawie nieodpłatnego nabycia gruntu położonego w Swarzędzu (dz. 568, 3298, 184).

 obowiązuje

569

Uchwała w sprawie sprzedaży maski budowlanej położonej w Swarzędzu przy ul. Kwaśniewskiego i Cieszkowskiego (dz.110/22  i 109/1).

nie obowiązuje

570

Uchwała w sprawie sprzedaży masek budowlanych położonych w Swarzędzu między ulicami Warzywną i Ślusarską (dz. 3513/1 - 5, 3514/1- 5, 3391/3, 3390/5-8).

nie obowiązuje

571

Uchwała w sprawie sprzedaży maski budowlanej położonej w Swarzędzu przy ul. Żwirki i Wigury (dz. 5211/2).

nie obowiązuje

572

Uchwała nr LIII/572/2002  w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Zalasewo – Kostrzewskiego.

Dz. Urz.Woj.Wlkp. Nr 117, poz.3268 25.09.2002r.

 obowiązuje

573

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działki położone Gortatowie i oznaczone nr geod.52/2, 159, 163/1, 163/6, 38/7, 91/2, 92/4, 38/6, 38/5, 66/2, 36/10, 35, 13, 11, 10, 9/2, 87/4, 89/2, 84, 90/10, 152, 92/1, 145/1, 145/3, 145/5, 146/1, 147, 34, 88/2, 66/1, 76, 77, - teren objęty zmianą 65,27 ha/ zmiana przeznaczenia z upraw polowych, łąk i pastwisk oraz zalesienia na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługi oświaty, usługi kościelne, usługi podstawowe oraz urządzenia infrastruktury technicznej/ - zgodnie z koncepcją zagospodarowania przestrzennego wsi Gortatowo.

nie obowiązuje

574

uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przeznaczonych pod usługi hotelowe i handlowe w Swarzędzu położonych przy ul. Cieszkowskiego obejmujących działki o nr ewid. 108/3, 107/9, 102/7 – zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzędza.

nie obowiązuje

575

Uchwała nr LIII/575/2002 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działkę położoną w Bogucinie przy ul. Gnieźnieńskiej i oznaczoną numerem geodezyjnym 230/31 ( pow zmiany 5,0433 h ).

Dz. Urz.Woj.Wlkp. Nr 117 poz.3269 25.09.2002r.

 obowiązuje

576

Uchwała nr LIII/576/2002  w sprawie uchwalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działkę położoną w Garbach przy ul. Łozinowej i oznaczonej numerem geodezyjnym 144/1 – teren o powierzchni 2,32 ha ( zmiana przeznaczenia z upraw polowych, zalesienia na tereny przeznaczone pod rezydencjonalne budownictwo mieszkaniowe). .

Dz. Urz.Woj.Wlkp. Nr 117 poz.3271 25.09.2002r.

 obowiązuje

577

Uchwała nr LIII/577/2002 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przeznaczonych terenów budownictwa mieszkaniowego obejmującej działki położone w Garbach przy ul. Łozinowej i oznaczone numerem geodezyjnym 144/2, 144/3, 144/4, 144/5, 144/6, 144/7, 144/8, 144/9, 144/10, 144/11, 144/12, 144/13, 144/14, 144/15, 144/16 – powierzchnia zmiany 1,75 ha ( zmiana przeznaczenia z zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na tereny przeznaczone pod rezydencjonalne budownictwo mieszkaniowe ).

Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 117 poz.3270 25.09.2002r.

 obowiązuje

578

Uchwała nr LIII/578/2002 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej część działek położonych w Janikowie przy ul. Gnieźnieńskiej i oznaczonych numerami geodezyjnymi 242/33, 242/35, 242/37 i 242/39 – teren objęty zmianą 1,4210 ha ( zmiana przeznaczenia z terenów komunikacji na tereny aktywizacji gospodarczej ). 

Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 117 poz.3272 25.09.2002r.

 obowiązuje

579

Uchwała nr LIII/579/2002 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz na obszarze działki położonej w Łowęcinie przy ul. Sarbinowskiej oznaczonej numerem geodezyjnym 153/8 - teren objęty zmiana 0,1003 ha / zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej /. 

Dz. Urz.Woj.Wlkp. Nr 117 poz.3273 25.09.2002r.

 obowiązuje

580

Uchwała nr LIII/580/2002 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działkę położoną w Paczkowie przy ul. Średzkiej i oznaczoną numerem geodezyjnym 367 – teren objęty zmianą o powierzchni 2,25 ha / zmiana przeznaczenia z upraw ogrodniczych z prawem zabudowy na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej /.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 117 poz.3274 25.09.2002r.

 obowiązuje

581

Uchwała nr LIII/581/2002 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz na obszarze części działki położonej położonej w Zlasewie przy ul. Armii Poznań oznaczonej numerem geodezyjnym 351 – teren objęty zmianą 0,2001ha / zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Dz. Urz.Woj.Wlkp. Nr 117 poz.3275 25.09.2002r.

 obowiązuje

Uchwała nr XLIX/450/2013 z dnia 26.11.2013 tracą moc ustalenia dla działki 351 w  Zalasewie.

582

Uchwała nr LIII/582/2002 w sprawie założenia Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej.

 obowiązuje

583

Uchwała nr LIII/583/2002 w sprawie realizacji w roku 2003 przedsięwzięcia p. n. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylnica – ETAP II.

 obowiązuje

584

Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Kobylnicy gm. Swarzędz przy ul. Poznańskiej 59.

nie obowiązuje

Sesja Nr LIV z dn.09.09.2002r.

585

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2002rok.

nie obowiązuje

586

Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w 2003 roku.

nie obowiązuje

587

Uchwała w sprawie zwolnienia z opłat za przejazd środkami swarzędzkiej komunikacji autobusowej w dniu 22 września 2002 r.

nie obowiązuje

Sesja Nr LV z dn.25.09.2002r.

588

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2002r.

nie obowiązuje

589

Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w latach 2002-2003.

nie obowiązuje

590

Uchwała w sprawie zmiany zestawienia przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony Środowiska i gospodarki wodnej na 2002rok.

nie obowiązuje

591

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/418/2001Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25 września 2001 w sprawie zaciągnięcia pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w 2001roku.

nie obowiązuje

592

Uchwała w sprawie wyboru banku do obsługi budżetu Gminy Swarzędz.

nie obowiązuje

593

Uchwała w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej z budżetu gminy dla Pływalni „Wodny Raj” w Swarzędzu.

nie obowiązuje

594

Uchwała w sprawie ustalenia wartości jednego punktu dla potrzeb sporządzenia miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników Pływalni „Wodny Raj” w Swarzędzu.

nie obowiązuje

595

Uchwała w sprawie zatwierdzenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektu Pływalni „Wodny Raj” w Swarzędzu.

nie obowiązuje

596

Uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pływalni „Wodny Raj” w Swarzędzu.

nie obowiązuje

597

Uchwała w sprawie przyznania dodatku specjalnego dla Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.

nie obowiązuje

598

Uchwała w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

nie obowiązuje

599

Uchwała nr LV/599/2002 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do spółki Poznańskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. w Poznaniu.

 obowiązuje

600

Uchwała nr LV/600/2002 w sprawie przystąpienia do Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Agrobex” Sp. z o. o.

 obowiązuje

601

Uchwała w sprawie wysokości stawek czynszu regulowanego dla zasobów mieszkaniowych „Agrobex TBS” Sp. z o. o. w Poznaniu.

nie obowiązuje

602

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/245/97 z dnia 29 kwietnia 1997 roku w sprawie korzystania ze środków swarzędzkiej komunikacji autobusowej .

Dz. Urzęd. Woj. Wlkp. Nr 128, poz.3538 z dn.21.10.2002r.

nie obowiązuje

603

Uchwała nr LV/603/2002 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Gruszczynie przy ul. Leśnej gm. Swarzędz / dz.204/.

 obowiązuje

604

Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Janikowie przy ul. Ogrodniczej gm. Swarzędz / dz.24/.

nie obowiązuje

605

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzędza obejmującej działkę położoną w Swarzędzu przy ul. Grunwaldzkiej i oznaczoną numerem geodezyjnym 539/ pow zmiany 0,0948 ha / zmiana przeznaczenia z zabudowy mieszkaniowej z zabudową mieszkaniową jednorodzinną.

nie obowiązuje

606

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzędza obejmującej działkę położoną w Jasiniu przy ul. Poznańskiej i oznaczoną numerem geodezyjnym 175/7 / pow zmiany 0,2238 ha / zmiana przeznaczenia z zieleni ochronnej na tereny aktywizacji gospodarczej.

nie obowiązuje

607

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzędza obejmującej działki położone w Jasiniu przy ul. Sołeckiej i oznaczone numerami geodezyjnymi 22/1, 22/2, 25, 26, / pow zmiany 11,63 ha / zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – minimalna powierzchnia działek 1500 m2./

nie obowiązuje

608

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzędza obejmującej działkę położoną w Zalasewie przy ul. Rzepakowej i oznaczoną numerem geodezyjnym 161 / pow zmiany 0,3347 ha / - zmiana przeznaczenia z upraw polowych stanowiących rezerwę dla działalności gospodarczej na tereny działalności gospodarczej./

nie obowiązuje

609

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz obejmującej działki położone w Gortatowie przy ul. Dożynkowej i oznaczone numerami geodezyjnymi 135, 136, 137 /pow. zmiany 1,68 ha / - zmiana przeznaczenia z upraw polowych , łąk i pastwisk oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z działalnością gospodarczą.

nie obowiązuje

610

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz obejmującej działkę położoną w Gortatowie i oznaczona numerem geodezyjnym 120/2 / pow zmiany 0,37 ha / - zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny działalności gospodarczej.

nie obowiązuje

611

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz obejmującej działkę położoną w Janikowie w rejonie ul. Gnieźnieńskiej i oznaczoną numerem geodezyjnym 299 / pow zmiany 0,5705 ha / zmiana przeznaczenia z zieleni izolacyjnej na tereny aktywizacji gospodarczej.

nie obowiązuje

612

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz obejmującej działkę położoną w Karłowicach i oznaczoną numerem geodezyjnym 10/21 / pow zmiany 0,0616 ha / zmiana przeznaczenia z usług centrotwórczych na teren placu zabaw dla dzieci.

nie obowiązuje

613

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz obejmującej działki położone w Kobylnicy i oznaczone numerami geodezyjnymi 367/1 i 367/2 / pow zmiany 0,2497 ha / zmiana przeznaczenia z upraw polowych i terenów predysponowanych pod zalesienie na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z aktywizacją gospodarczą /dz. Nr 367/2/ i aktywizacją gospodarczą / dz. Nr 367/1/.

nie obowiązuje

614

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz obejmującej działkę położoną w Kobylnicy i oznaczona numerem geodezyjnym 31/12 / pow zmiany 0,1208 ha / - zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

nie obowiązuje

615

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz obejmującej działki położone w Łowęcinie i oznaczone numerami geodezyjnymi 67 i 73/2 / pow zmiany 5,44 ha / zmiana przeznaczenia z upraw polowych i komunikacji na tereny aktywizacji gospodarczej.

nie obowiązuje

616

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz obejmującej działki położone w Łowęcinie przy ul. Poprzecznej i oznaczone numerami geodezyjnymi 169, 170, 172/1 /pow zmiany 1,2753 ha / zmiana przeznaczenia z upraw polowych, działalności gospodarczej z zabudową mieszkaniową jednorodzinną praz zabudowy zagrodowej na tereny aktywizacji gospodarczej.

nie obowiązuje

617

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz obejmującej działki położone w Łowęcinie przy ul. Sarbinowskiej i oznaczone numerami geodezyjnymi 150 i153/1 /pow zmiany 1,60 ha / zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – na głębokość 60 m od drogi.

nie obowiązuje

618

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz obejmującej działkę położoną w Paczkowie przy ul. Budowlanej i oznaczoną numerem geodezyjnym 151 / pow zmiany 0,4971 ha / - zmiana przeznaczenia z upraw ogrodniczych z prawem zabudowy na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

nie obowiązuje

619

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz obejmującej działki położone w Paczkowie przy ul. Polnej i oznaczone numerami geodezyjnymi 251/9, 251/10, 251/11, 251/12, 251/13 / pow zmiany 0,30 ha / - zmiana przeznaczenia z praw ogrodniczych z prawem zabudowy na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z działalnością gospodarczą.

nie obowiązuje

620

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz obejmującej działkę położoną w Paczkowie przy ul. Polnej i oznaczoną numerem geodezyjnym 282/1 / pow zmiany 0,1600 ha / - zmiana przeznaczenia z zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz upraw ogrodniczych z prawem zabudowy na tereny aktywizacji gospodarczej z zabudową mieszkaniową jednorodzinną.

nie obowiązuje

621

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz obejmującej działkę położoną w Rabowicach przy ul. Olszynowej i oznaczoną numerem geodezyjnym 1 / pow. zmiany 1,66 ha / zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny aktywizacji gospodarczej.

nie obowiązuje

622

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz obejmującej część działek położonych w Sarbinowie przy ul. Długiej i oznaczonych numerami geodezyjnymi 106, 107/1 / pow. zmiany 075 ha / - zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – na głębokość 50 m od ulicy.

nie obowiązuje

623

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego obejmującego działkę położoną w Zalasewie przy ul. Rivolii i oznaczoną numerem geodezyjnym 40 – teren objęty opracowaniem o pow. 2,37 ha.

nie obowiązuje

Sesja Nr LVI z dn.09.10.2002r.

624

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz obejmującej działkę położoną w Garbach przy ul. Łozinowej i oznaczoną numerem geodezyjnym 133 / pow. zmiany 0,6400 ha / - zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – powierzchnia działki min. 2000 m2.

nie obowiązuje

625

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz obejmującej działki położone w Gruszczynie przy ul. Katarzyńskiej i oznaczone numerami geodezyjnymi 296/10, 296/12, 296/2 / pow zmiany 0,5250 ha / - zmiana przeznaczenia z komunikacji na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

nie obowiązuje

626

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz obejmującej działkę położoną w Jasiniu przy ul. Sołeckiej i oznaczoną numerem geodezyjnym 62/16 / pow zmiany 0,3000 ha / - zmiana przeznaczenia z zieleni ochronnej na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

nie obowiązuje

627

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz obejmującej działki położone w Kruszewni i oznaczone numerami geodezyjnymi 41/33 i 41/34 /pow. zmiany 8,92 ha / zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – minimalna powierzchnia działek 1500 – 2000 m2.

nie obowiązuje

628

Uchwała w sprawie restrukturyzacji należności publicznoprawnych od przedsiębiorców w zakresie dochodów budżetowych Gminy.

nie obowiązuje

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Hanna Mełeń
Aldona Rębacz

Magdalena Myśków

Data wytworzenia

Data umieszczenia

29.10.2010 r.

02.11.2010 r.