Biuletyn Informacji Publicznej Swarzędz.pl

Oficjalna strona Miasta i Gminy Swarzędz

Biuletyn Informacji Publicznej
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony

UA.III.7331/114/2005

Swarzędz,dnia.20.04.2005 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art.53 Ustawy z dnia 27.03.2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(Dz.U.03.80.717),art.28, art.61 §1 i 4, art.73 §1 i 2 Ustawy z dnia 14.06.1960 roku”Kodeks postępowania administracyjnego”- tekst jednolity(Dz.U.00.98.1071 z późniejszymi zmianami zawiadamia się strony postępowania,że na wniosek z dnia 14 kwietnia 2005 roku wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa sieci teleinformatycznej oraz monitoringowej na obszarze miasta Swarzędza- Osiedla Południowe. Inwestycja obejmować będzie działki położone w Swarzędzu i oznaczone numerami geodezyjnymi:

9/26, 9/27, 9/28, 97/15, 9/29, 9/30, 9/31, 9/64, 9/72, 9/63, 9/32, 9/33, 9/34, 9/35, 9/36, 9/37, 9/38, 9/39, 9/40, 9/41, 9/42, 9/43, 9/44, 9/45, 9/63, 9/91, 9/93, 9/100, 104/32, 104/33, 104/34, 104/35, 104/36, 104/37, 104/24, 97/11, 104/25, 104/64, 104/62, 104/61, 104/35, 104/26, 104/27, 104/28, 104/29, 104/13, 104/41, 104/42, 104/63, 105/24, 105/25, 104/5, 105/1, 107/3, 104/63, 104/66, 104/67, 105/26, 105/36, 106/6, 106/17, 106/18, 105/35, 105/34, 107/208, 101/58, 101/59, 101/60, 101/61, 101/20, 101/21, 101/22, 101/23, 101/24, 101/25, 101/26, 101/27, 101/28, 100/9, 101/29, 101/35, 101/38, 101/41, 101/61, 101/66, 101/68, 110/11, 110/12, 110/28, 110/31, 101/30, 101/31, 101/32, 101/34, 101/36, 101/37, 101/39, 101/40, 110/13, 110/14, 110/15, 110/16, 97/4, 97/5, 97/6, 97/7, 97/8, 94/6, 95/6, 96/4, 97/37, 97/40, 97/42, 97/43, 97/45, 97/12, 97/21, 97/23, 97/41, 99/5, 99/6, 97/13, 97/16, 97/17, 97/18, 97/19, 97/20, 97/22, 97/24, 97/25, 97/26, 97/27, 97/28, 97/29, 97/30, 97/31, 97/32, 97/33, 97/34, 97/35,9/82.

W każdym stadium postępowania stronie przysługuje prawo przeglądania akt sprawy oraz sporządzania z nich nich notatek i odpisów.

Jednocześnie informujemy,że zgodnie z art.41 § 1 i 2 Ustawy z dnia 14.06.1960 roku”Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organy administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu,pod rygorem doręczenia pisma pod dotychczasowy adres ze skutkiem prawnym.

Otrzymuje:

1.Wnioskodawca

2.Strony wg rozdzielnika


Data ostatniej modyfikacji strony: 23-08-2007