Rada Miejska w Swarzędzu
Komisja Gospodarcza

Protokół nr 2/2013BRM.KG.0012.2.2.2013

Posiedzenie w dniu 20 lutego 2013 r.
Obrady rozpoczęto 20 lutego 2013 r. o godz. 12:45, a zakończono o godz. 16:15 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 6 członków.

Obecni:

  1. Piotr Cichewicz
  2. Piotr Kałużny
  3. Maria Kowalska
  4. Zygmunt Majchrzak
  5. Grzegorz Taterka
  6. Tadeusz Witkowski

 1. Godzina 12.45 zbiórka w BRM i wyjazd do bazy transportowej w Garbach - stan taboru oraz możliwości remontu i bieżących napraw – wszyscy członkowie uczestniczyli w wizji lokalnej.

  około godz. 14.00

 2. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Gospodarczej radny Zygmunt Majchrzak.

  Na wstępie powitał radnych, Burmistrza, Przewodniczącego Rady, gości oraz pracowników Urzędu.

  Na podstawie załączonej do protokołu listy obecności (załącznik nr 1) Przewodniczący stwierdził, że Komisja Gospodarcza jest władna do podejmowania prawomocnych wniosków, wszyscy obecni.

  Przewodniczący Komisji Gospodarczej Zygmunt Majchrzak odczytał porządek obrad, który został przyjęty bez uwag i stanowi załącznik nr 2.

  Przystąpiono do głosowania na przyjęciem porządku obrad : za 6 członków, przeciw : 0, wstrzymało się : 0 ( obecnych 6 członków).

 3. Komunikacja autobusowa w Gminie w rok po przejęciu jej przez ZGK w tym a) jakie zmiany, b) jakie efekty, c) jakie koszty ( porównawczo rok 2012 do 2011), d) jakie plany.

  Powyższy temat zgodnie z załącznikiem nr 3 przedstawił Kierownik Nadzoru Właścicielskiego, Kontroli i Pozyskiwania Funduszy – Mariusz Szrajbrowski.
  Przewodniczący Komisji Zygmunt Majchrzak stwierdził, że wzrost kosztów o 1,5 mln zł jest spowodowane doposażeniem komunikacji.

  Potwierdziła to Dyrektor ZGK Izabela Gonet- Gruszczewska.

  Przewodniczący Komisji Z.Majchrzak stwierdził, że przejęcie komunikacji przyczyniło się do zwiększenia bezpieczeństwa w naszych autobusach.

  Dyrektor ZGK Izabela Gonet-Gruszczewska poinformowała, że w tym roku planuje się polepszyć estetykę autobusów.

  Przewodniczący Z.Majchrzak poinformował, że stan czystości zdecydowanie poprawił się. Zapytał czy po tym roku Aglomeracja Poznańska przymusi nas jako gminę do przystąpienia do zbiorczego biletu.

  Kierownik M. Szrajbrowski odpowiedział, że mogą nas zmusić, bo gmina może nie dostać pozwolenia na wjazd do Poznania. Obecnie gmina prowadzi negocjację ze Związkiem Aglomeracji oraz ZTM w zakresie biletu zbiorczego.

  Przewodniczący Z. Majchrzak powiedział, że ze wstępnej informacji wynika, że z 25 autobusów 11 jest powyżej 10- letnich i uważa, że co najmniej co roku powinno się zakupić minimum 1 autobus.

  Kierownik M.Szrajbrowski poinformował, że corocznie monitoruje czy są możliwości zakupu autobusu ze środków unijnych, bo dotychczas udało się takim sposobem zakupić 8 autobusów. Radny P.Kałużny zapytał o integrację z dworcami.

  Kierownik M.Szrajbrowski odpowiedział, że dotyczy to dworca w Swarzędzu, a także dworca
  w Kobylnicy.

  Wnioski :

  Komisja Gospodarcza wnosi aby w miarę posiadanych środków przedłużyć jedno ze stanowisk naprawczych na bazie w Garbach w taki sposób aby mogły się pomieścić autobusy przegubowe.

  Komisja Gospodarcza wnosi aby w przyszłorocznym budżecie zabezpieczyć środki finansowe na zakup 1 lub 2 autobusów.

  Głosowanie nad wnioskami za : 6 , wstrzymało się : 0, przeciw : 0 członków. (obecnych 6 członków).

 4. Omówienie materiałów sesyjnych.

  a) Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2013.
  Powyższą uchwałę przedstawił i omówił Skarbnik Gminy Maciej Narłowski.

  Wyszedł radny G.Taterka.

  Przewodniczący Z.Majchrzak zapytał o skrzyżowanie dróg Rabowickiej z Polną, czy gmina sama będzie wykonywała to zadanie,czy też firmy, które działają przy tej drodze czy właściciele tych dróg będą uczestniczyć w finansowaniu.

  Skarbnik M.Narłowski odpowiedział, że trudno mu powiedzieć czy właściciele firm będą partycypować w kosztach przebudowy, że w chwili obecnej gmina ma zabezpieczone środki na ten cel w wysokości 5 mln zł. Zaznaczył, ze to skrzyżowanie będzie robione tylko po to by ułatwić przemieszczanie się naszym mieszkańcom.

  Głosowanie nad projektem uchwały : za 5, przeciw : 0, wstrzymało się : 0 członków ( obecnych 5 członków).

  b) Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2013 – 2032.
  Doszedł radny G.Taterka

  Powyższą uchwałę przedstawiła i omówiła Z-ca Skarbnika Gminy Karolina Dziekan. Przewodniczący Z. Majchrzak zapytał na jakim etapie jest Schronisko w Skałowie.

  Skarbnik M.Narłowski odpowiedział, że póki Schronisko nie otrzyma środków z gminy , nie będą mogli ogłosić przetargu.

  Głosowanie nad projektem uchwały : za 6, przeciw : 0, wstrzymało się : 0 członków ( obecnych 6 członków).

  c) Rozpatrzenie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu.
  Powyższą uchwałę przedstawił Skarbnik Gminy Maciej Narłowski.

  Głosowanie nad projektem uchwały : za 5, przeciw : 0, wstrzymał się : 1 członek ( obecnych 6 członków).
  d) Rozpatrzenie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz przedszkoli publicznych prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Swarzędz przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
  Powyższy projekt uchwały przedstawiła Kierownik Referatu Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Dorota Zaremba.

  Głosowanie nad projektem uchwały : za 6, przeciw : 0, wstrzymało się : 0 członków ( obecnych 6 członków).


  e) Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania imienia Przedszkolu w Kobylnicy.
  Powyższy projekt uchwały przedstawiła Kierownik Referatu Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Dorota Zaremba.

  Głosowanie nad projektem uchwały : za 6, przeciw : , wstrzymało się : 0 członków ( obecnych 6 członków).


  f) Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki zagospodarowanej jako park linowy na okres dłuższy niż 3 lata.
  Powyższą uchwałę przedstawiła i omówiła Kierownik Referatu Geodezji i Nieruchomości Anna Domasiewicz. R

  Radny G.Taterka zapytał czy obecny dzierżawca jest dobrym płatnikiem, oraz jaka będzie kolejna stawka.

  Kierownik A.Domasiewicz odpowiedziała, że obecna stawka dzierżawy to 0.58 zł plus Vat
  a Zarządzeniem Burmistrza obecna stawka minimalna wynosi to 1 zł plus Vat. Natomiast w sprawie czy płaci to się dowie w referacie finansowym.

  Radny G.Taterka uważa, że w tym miejscu powinna zostać tzw. „małpi gaj”.

  Głosowanie nad projektem uchwały : za: 6, przeciw : 0, wstrzymało się : 0 członków ( obecnych 6 członków).


  g) Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Swarzędzu nr XL/304/2005r. z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie: nadania nazw ulic na terenie wsi GORTATOWO.
  Powyższą uchwałę przedstawiła i omówiła Kierownik referatu Geodezji i Nieruchomości Anna Domasiewicz.

  Głosowanie nad projektem uchwały : za 6, przeciw :0, wstrzymało się : 0 członków ( obecnych 6 członków).

  h) Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gruszczyn.
  Powyższą uchwałę przedstawiła i omówiła Kierownik Referatu Geodezji i Nieruchomości Anna Domasiewicz.

  Głosowanie nad projektem uchwały : za 6, przeciw : 0, wstrzymało się : 0 członków ( obecnych 6 członków).


  i) Rozpatrzenie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości wchodzących w skład zasobu Gminy Swarzędz.
  Powyższą uchwałę przedstawiła i omówiła Kierownik Referatu Geodezji i Nieruchomości Anna Domasiewicz.

  Głosowanie nad projektem uchwały : za 6, przeciw : 0, wstrzymało się : 0 członków ( obecnych 6 członków).  j) Rozpatrzenie uchwały w sprawie warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości .
  Powyższą uchwałę, która została przedłożona przez grupę radnych przedstawił i omówił I Z-ca Burmistrza A.Trawiński.

  Skarbnik Gminy M.Narłowski przedstawił stan finansowy gminy w przypadku sprzedaży w.u. na własność na warunkach przedstawionych w projekcie uchwały.

  Przewodniczący Z.Majchrzak powiedział, że bardzo istotnym argumentem jest , że każdy z w.u. którzy są od kilkunastu lub kilkudziesięciu lat w.u., mógł wielokrotnie skorzystać z ulg jakie były proponowane poprzez ustawy.

  Radny P. Kałużny zapytał czy obecnie można wykupić w.u. na własność na raty.

  Kierownik A. Domasiewicz odpowiedziała, że zgodnie z obowiązującą ustawą można rozłożyć na raty przez okres do 20 lat. Kierownik dopowiedziała, że ulgi proponowane w projekcie uchwały dotyczą tylko wykupu w.u. za gotówkę.

  Radny G.Taterka powiedział, że osoby, które nie posiadają środków mogą wziąć kredyt i zapłacić, czyli wg niego ta uchwała nie dotyczyłaby to tylko bogatych. Według radnego ta uchwała jest zbyt daleko idąca, bo jest niedopuszczalne aby po 5 - 7 latach otrzymać bonifikatę. Uważa, że bonifikata powinna być od 20 lat użytkowania.

  I Z-ca Burmistrza A.Trawiński odpowiedział, że w chwili obecnej jest kryzys i nie wszyscy mogą otrzymać kredyt bo nie posiadają zdolności kredytowej.

  Z-ca Burmistrza A.Trawiński odczytał jakie obowiązują bonifikaty w gminie Pobiedziska. Skarbnik M.Narłowski powiedział, że na wczorajszej komisji usłyszał od jednego z autorów tej uchwały, że tylko gmina Swarzędz jest jak gdyby wyspą bo nie ma bonifikat. Skarbnik stwierdził, że inne gminy które mają bonifikaty nie budują za to szkół, dróg, czy mieszkań komunalnych. Głosowanie nad projektem uchwały : za 0, przeciw : 6, wstrzymało się : 0 członków ( obecnych 6 członków).


  k) Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/70/2011 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone w Swarzędzu w rejonie ulic Augusta Cieszkowskiego, Zygmunta Grudzińskiego, Zamkowej, Św. Marcina oraz Strzeleckiej w tym osiedli: Kościuszkowców, Czwartaków, Dąbrowszczaków i Zygmunta III Wazy (łączna pow. zmiany ca. 10,84 ha).
  Powyższą uchwałę przedstawił i omówił Inspektor Kierownik Referatu Architektury i Urbanistyki Olga Motała.

  Głosowanie nad projektem uchwały : za 6, przeciw : 0, wstrzymało się : 0 członków ( obecnych 6 członków).

  5. Przyjęcie sprawozdania z planu pracy Komisji Gospodarczej za 2012 rok.

  Sprawozdanie zgodnie z załącznikiem nr 4 odczytał Przewodniczący Komisji Zygmunt Majchrzak.

  Głosowanie nad projektem uchwały : za6 , przeciw : 0, wstrzymało się : 0 członków ( obecnych 6 członków).

  6. Sprawy bieżące.

  Przewodniczący Komisji Z.Majchrzak poruszył temat utrzymania bocznicy kolejowej na stacji PKP przy ul. Dworcowej w Swarzędzu. Odczytał propozycję stanowiska, które stanowi załącznik nr 5 i zaproponował aby komisja przyjęła to stanowisko.

  Głosowanie nad stanowiskiem : za 6, przeciw : 0, wstrzymało się : 0 członków ( obecnych 6 członków).


  7. Zakończenie.

  Na tym posiedzenie zakończono.
  Przewodniczący

Komisji GospodarczejZygmunt Majchrzak

 


Przygotował(a): Biuro Rady

Aldona Rębacz


Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl